SPRANG Liberale ministers treden uit Bondsregering Se La bergrug in Chinese handen Prinses Beatrix in het Venetië van het Verre Oosten Het weer 19 NOVEMBER H»2 4NT00R LEROUX CASSETTES DURFINE DINSDAG 20 NOVEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5759 WITTE KRUIS DE 4ChJt& PIJNSTILLER BENDETERREUR IN MEXICO SPAANSE TREILER MET 13 OPVARENDEN GEZONKEN ZJIVKOV PREMIER VAN BULGARIJE DE SCHEEPSBRAND IN JOKOHAMA Bomdila bezet WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN rnxm S y/ 1Ü1 30#* VIJF DODEN OP BRITS VLIEGDEKSCHIP KINDERMOORD IN LUIK neuzen Telefoon 2380 iTS VERZEKERING NG (particulier) \AT 16 TERNECZEN n goede JNSTHANDEL riliaal (HDLANDSTRAAT 32 L:ZEN ellen voorradig. tat ze naar rdelen eens De handige ere wend- met zuig- :er bukken f 158,- 5 f 155,- LLfclfPON 0U#MM*1 Frankering bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.— per kwartaal: ppr maand f 2,per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Adverfentiepriis per mm 16 et: mïnirrrum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Na afloop van de maandag morgen in Neurenberg gehou den bijeenkomst van het bestuur en de Bondsdagfractie van de E.D.P., de vrije democraten, ver klaarde partijvoorzitter Mende, dat zijn voorstel dat de vijf F.D.P.-ministers in liet West- duitse kabinet zullen aftreden, is aangenomen. alvorens ze worden doorgestuurd naar het bureau van de West- duitse president, Lübke, die de ministers benoemt en ontslaat op aanbeveling van de kanselier. Zoals bekend, maakt president Lübke op het ogenblik een reis door Zuidoost-Azië. Hij zal zo snel mogelijk van de nieuwe ont wikkeling op de hoogte worden gebracht. President Lübke keert eerst op 5 december van zijn reis naar Thailand en India in Bonn terug. Of reeds voor zijn terugkeer be- netsreorganisatie berust thans bij Adenauer, die echter nog niet te kennen heeft gegeven of en wanneer hij de besprekingen daarover wil beginnen. In Bonn rekent men er in geen geval op dat dit zal gebeuren voor de Landdagverkiezingen in Beieren op zondag aanstaande. Foto: Onder liet afnemen van de hoed verlaat de leider van de liberalen, Erich Mende, de kan selarij. Schouderpijn... maar ook an dere plagende pijnen raakt u prompt kwijt met WITTE KRUIS, (poeders, tabletten of cachets!) De Salicyl-vrije pijn stiller. die géén maag klachten veroorzaakt! De betrokken kabinetsleden zijn de minister van Justitie Stammberger, minister van Fi nanciën Starke, de minister voor Vluchtelingenzaken Mischnik, de minister voor de Schatkist Lenz en de minister voor Economische Samenwerking Walter Scheel. In het korte communiqué, waarin het aftreden werd be kendgemaakt, wordt gezegd, dat de C.D.U./C.S.U. en F.D.P. in de Bondsregering over een bre de meerderheid voor een voor uitziende en constructieve bui ten- en binnenlandse politiek beschikken. Hun samenwerking spruit voort uit de wil van do meerderheid der Duitse kiezers. „Zij moet derhalve worden voortgezet". Tijdens de bijeenkomst heb ben zowel het partijbestuur als de parlementsfraetie hun dank en vertrouwen jegens de afge treden ministers uitgesproken. De politieke toestand in de wereld en de situatie in het ver deelde Duitsland en zijn verdeel de hoofdstad vereisen 'n Bonds regering „die onafhankelijk van persoonlijke aangelegenheden alleen het welzijn van het Duitse volk dient", aldus het commu niqué. Daarom is een reorganisatie van de Bondsregering noodzake lijk. De ongeveer 90 F.D.P.-ver- tcgenwoordigerj die op de bij eenkomst aanwezig waren, wa ren het hier allen mee eens. Slechts één afgevaardigde sprak zich niet over de vraag, of de ministers moesten aftreden, uit. „Hij komt niet uit Bonn en niet uil Beieren", zo werd later ge zegd. Een woordvoerder van do vrije democraten deelde na de bijeen komst mee. dat de F.D.P. de sa menwerking met minister Streuss niet langer mogelijk acht. Een beweerde tegenvoor- waarde van de christen-demo craten. als zou de F.D.P.-minis- tei van Justitie Stammberger niet in liet nieuwe kabinet mo gen terugkeren, noemde hij „slechts een gerucht". De F.D.P. verlangt nu op korte termijn een reorganisatie van de rege ling- Adenauer, zo zei hij ten slotte. Men kan moeilijk zeggen, dat het aftreden van de vijf F.D.P- ministers in Bonn als een bom is ingeslagen. De beslissing was in feite reeds bij de besprekingen tussen de F.D.P.-leiders en bondskanselier Adenauer in dit weekeinde aangekondigd. Alleen valt het politieke waarnemers np, dat in de betrokken F.D.P.- verklaring niet rechtstreeks gé- sproken wordt over het aftre den van Strauss en dat ook geen uiterste termijn voor de kabi- netsreorganisatie wordt aangege. ven. Een regeringswoordvoerder in Bonn wilde geen commentaar op het besluit van de vrije demo craten geven. Hij deelde mee, dat bondskanselier Adenauer de ont- 'iagaanvragen moet goedkeuren, sluiten zuilen worden genomen, wordt in welingelichte kringen in Bonn betwijfeld, daar de pre sident voor zijn vertrek de be slissing over mogelijke wijzigin gen in het kn'ih.ut aan zichzelf heeft voorbehouden. Het initiatief voor het openen van besprekingen over 'n kabi- Een honderdtal gewapende lieden heeft zondagavond een kazerne overvallen in Juajuapan de Leon, een plaatsje met 1U.000 inwoners in de Zuid-Mexicaanse staat Oaxaca. Zij sneden alle verbindingen door en zaaiden tien uur lang paniek onder de bevolking. De ingang van de ka zerne werd opgeblazen, waarna een vuurgevecht werd geleverd met de ongeveer twaalf soldaten die er gelegerd waren. Aan bei de zijden vielen twee doden. De bandieten maakten zich meester van alle wapens uit de kazerne en namen een auto mee. Maandagmorgen is een deta chement soldaten van honderd man naar het gebied gestuurd, waar de noodtoestand is afge kondigd. Men neemt aan, dat alle 13 opvarenden van de Spaanse trei- ler „de Jesus" zijn verdronken. Het schip meldde zondagavond, toen het zich op ongeveer 13 km van de plaats Pasajes, aan de Golf van Biscaje, bevond, snel water te maken. Opsporingen naar het schip hebben geen enkel resultaat op geleverd. Het schip js vermoe delijk gezonken. De Bulgaarse nationale verga dering heeft maandag de eerste secretaris van de Bulgaarse communistische partij, Todor Zjivkov, met algemene stemmen tot premier gekozen. Hij volgt Anton Joegov op. van wie enige weken geleden op het partijcon gres in Sofia werd bekend ge maakt, dat hij uit het centrale comité was gestoten en van zijn functie van premier ontheven wegens schending van de socia listische wetten en anti-partij activiteit. De Japanse kustwacht heeft maandag meegedeeld dat nu de lijken van 33 slachtoffers van de brand van zondag in de haven van Jokohama zijn geborgen. De brand was ontstaan door een botsing tussen de Japanse tank boot Moenakata nr. 1 en de Noorse tankboor Tharald Bro- vig. Gevreesd wordt, dat in to taal 39 mensen in de vlammen zijn omgekomen. Alle opvaren den van het Noorse schip heb ben zich in veiligheid kunnen brengen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook inzittenden van twee sampans die op het moment van de botsing langs voeren. Premier Nehroc heeft maandag in het parlement meegedeeld dat de Se La bergrug aan de noord oostgrens in Chinese handen is gevallen. Nehroe zei dat Se La en de be- stuursstad Bomdila is afgesneden. De toestand ter plaatse noemde hij verward. Ook bij Sjoesjoel. in Zuid-La- dach, waar de Indiërs een be langrijk vliegveld hebben, wordt zwaar gevochten. De Chinezen beschieten twee Indische voor posten en het vliegveld met zwa re artillerie. Eén van de voorpos ten is gevallen. Na de verklaring van Nehroe ontstond grot- opwinding onder de afge -aardigden. Het socialis tische lid Hem Baroc wilde to tale oorlog met steun van gealli eerd materiaal en manschappen. Nehroe antwoordde, dat getracht wordt alle mogelijke hulp van bevriende landen te verkrijgen. „Hieraan zijn geen grenzen ge steld". In het Indiase Hogerhuis heeft Nehroe in antwoord cp vragen van de oppositie gezegd, dat hij nu zeker de vraag of India de oorlog zal verklaren of de Indische am bassade in Peking zal sluiten zorgvuldig zou overwegen. Naar aanleiding van veronder stellingen van „welingelichte waarnemers" volgens welke de Chinezen tot achter de Indische linies schenen te zijn doorgedron gen door een rivierdal in Bhoe- tan door te trekken, zei Nehroe. dat Bhoetan met deze omtrek kende beweging' niets te maken had. In het Indiase hoofdkwartier te Tezpur werd de sterkte der Chinese tioepen kort voor de val van deze pas geschat op meer dan 50.000 man. Golf na golf van Chinezen bestormde door de nau we vallei de Indiase stellingen. Honderden werden neergemaaid, doch steeds kwamen nieuwe troe pen om de aanval voort te zetten, struikelend over de eigen doden en gewonden. Premier Tsjoe En-Lai van com munistisch China heeft gewaar schuwd, dat interventie van de Ver. Staten het grensconflict tus sen China en India „op een voor de Chinese, Indische en Afri kaans-Aziatische volkeren af schrikwekkende wijze" kan ver groten, zo meldde zondagavond het persbureau Nieuw-China. De Chinese premier uitte deze waar schuwing in antwoord op een voorstel van president Sekoe Toere van Guniea voor onder handelingen tussen India en China. De woordvoerder van het In diase ministerie van Defensie heeft maandag medegedeeld, dat gevechten gaande zijn in de bui tenwijken van Bombila, in het noordoostelijk grensgebied. Dit is de eerste stad met een bevolking van meer dan twee duizend zielen, die de Chinese troepen tot dusver hebben be reikt. Het grootste deel der burger- RUSTIG WEER Tussen een gebied van hoge luc htdruk nabij do Azoren on een langgerekt gebied van lage lucht, druk dat zich van de Oostzee naar Italië en omgeving uit strekt. handhaafde zich ook maandag boven de Britse eilan den nog een harde tot krachtige noordelijke stroming, die zeer koude lucht uit do Poolstreken aanvoerde. De maximumtempe raturen bereikten er over bet al gemeen maar waarden van 1 lot 5 graden. Op het westelijk deel van de Noordzee en het zuidelijk deel, dus juist vlak ten westen \an ons land. wist de stroming zich te handhaven tot in de avond. Zij voerde talrijke buien met hagel, regen en natte sneeuw mee, die zich onder meer in onze kuststreken hebben ont last. Elders in ons land was het droog weer met enkele zonnige perioden. Vlak ten oosten van Nederland evenwel bevond zich een gebied met natte sneeuw be horend bij het lagedrukgebied bo ven midden-Europa. Dit laatste neerslaggebied trekt naar het noordoosten weg. Ons land komt vandaag onder de invloed van een in betekenis afnemende uitloper van het ho- gedrukgebied bij de Azoren. De wind wordt hierbij wat meet- west. mogelijk later zuidwest, maar neemt tegelijkertijd in kracht af. Op de Noordzee nog aanwezige buiencomplexen kun- nen hierbij landinwaarts drijven, maar hun invloed zal in hoofd zaak tot de kuststreken beperkt blijven, daar onder invloed van Benoemde uitloper de buiieheid tevens afneemt zodat in tiet al gemeen een weliswaar koud, maar rustig weertype vandaag zal overheersen. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Plaatselijk buien. Wisselend bewolkt met plaatse lijke buien, mogelijk met hagel en natte sneeuw, vooral in de kustprovincies. In de ochtend hier en daar mist in het oosten en zuiden van het land. Zwakke tot matige wind, krim pend van noordwest naar z.uid- west. Ongeveer dezelfde middag- temperaturen als gisteren. DINSDAG 20 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 8.18 9.06 Terneuzen 8-53 9.41 Hansweert .?-33 10.21 Walsoorden "J-43 10.31 WOENSDAG 21 NOVEMBER v.m n.m. Breskens 9.37 10.21 Terneuzen 10.21 10.56 Hansweert 10.52 11.36 Walsoorden 11.02 11.46 ZON op onder Nov 20 8.07 16.43 21 8.09 16.42 MAAN op onder 0.25 1.31 14.39 14.59 Prinses Beatrix heeft maandtig een tocht door de kanalen van het „Venetië vqn het Verre Oos ten", zoals Bangkok dikwijls wordt genoemd, gemaakt in een antieke rivierstoomboot die het eigendom is van de staat en be schikbaar gesteld werd door ko ning Phoemibol. De koning had maandagmor gen een dringende afspraak. Bangkok wordt doorsneden door een net van „klongs" f ka nalen), waarover een druk ver keer is van boten en bootjes van allerlei soort. De bootslieden zingen op de maat van de bewe ging van hun vaarbomen, waar mee zij hun zwaar beladen boot jes naar de markt varen. Een bezoek aan de markt in de vroege morgenuren moet voor buitenlanders een fascinerende ervaring zijn. Om zeven uur be ginnen de kleine motorbootjes uit te voeren en de honderden bootjes op weg naar Bangkok leveren een groots schouwspel. Een voor een glijden de bootjes voorbij, volgeladen, jnet groenten en fruit, bananen, kokosnoten, pijnappels. apaj«-\is. sinaasappe len. knoflook, uien, peper en komkommers. Tijdens haar tocht hadden de Prinses en haar ge volg volop gelegenheid om te zien hoe de mensen hier in wer kelijkheid leven: hun woonver blijven zijn aan de kanaalkant open. Prinses Beatrix zag hoe gezonde jongelui het water indo ken. terwijl de volwassenen zich wassen in het tijdens de nacht afgekoelde water. De huisvrou wen doen de. gezinswas op de trapjes langs de kanalen, terwiil kleine bootjes met kwebbelende kinderen on weg naar school voorbij peddelen. Net als in Giethoorn vaart ook de postbode ziin- ronde in ziin schuitje, waarbij hij op behendi ge manier de lange rijen vraeht- sehuities met waterkannen, zand en vuilnis ontwiikt. Hier en daar houdt een koffietenTie te water stil om aan een' drijvende boe- een hapje voor het ontbijt te ver kopen. Op haar terugtocht stopte de Prinses even om de koninklijke statiesioepen te bezichtigen, een slanke vloot prachtige gebeeld houwde en versierde boten die door de koningen vroeger voor hun bezoeken aan het platteland werden gebruikt. Zo nu en dan worden ze nog gebruikt door koning Phoemibol. Nog geen maand geleden, op 22 oktober, wprd er een optocht van deze sloepen gehouden, een van de mooiste schouwspelen van het Oosten, waarbii de slanke sloe pen de Tsjao-Phya rivier afzak ken voorbij de tempel van de Aperaad. De sloepen zijn meer dan hon derd jaar oud en nog even prach tig als op de dag waarop zij wer den gebouwd. De gouden zwaan met de speciale gouden opbouw midscheeps, waarin koning Phoe mibol is gezeten, is de prachtig ste van de hele koninklijke vloot. De boeg bestaat uit een rijk ge beeldhouwde zwanekop en de boot is van voor tot achter met houtsnijwerk versierd. De boot wordt door 54 roeiers voortge stuwd, er zijn twee stuurlieden, twee officieren, een vlaggeman, een ritme-aangever en een boot zanger, die zingt terwijl de roei ers hun ritme aan zijn gezang aanpassen. Bij die gelegenheid is de bemanning gekleed in rode met gouddraad bestikte unifor men uit de achttiende eeuw. Omstreeks het middaguur be ga,f Prinses Beatrix zich maan dag naar de haven van Bangkok, waar de bemanning van twee Nederlandse schepen, de Hout man en de Maine Lloyd, zich op de kade voor de schepen had op gesteld. Enige bemanningsleden werden door de kapiteins aan de Prinses voorgesteld. Van de lan den wier schepen de haven van Hij ontlokte de Nederlanders vreugdekreten, toen hij de sa menstelling van het menu be kendmaakte: „Stamppot zuur kool met rookworst en gekookt spek." Dit betekende een wel kome afwisseling van de ooster se gerechten, die zij de laatste .weken voorgezet kregen. Zo had den de persvertegenwoordigers zondagavond nog Chinees gege ten: een diner van tien gangen, dat onder meer bestond uit ge roosterde rijstvogeltjes en haai- vinnensoep. En 7.o kon het gebeuren, dat Nederlandse journalisten hun zuurkoolstamppot genoten in' de eetzaal van de Marne Lloyd die van een_ luchtverversingsinstal latie is voorzien, terwijl buiten de temperatuur tot 32 graden opliep. De Marne Lloyd heeft in Wes telijk Nieuw-Guinea Nederlands militair materieel opgehaald, waaronder veertien Hunter- straaljagers uit Biak. Op het dek staat een marinesleper van 170 ton. Als alles vlot verloopt, zal het schip half december in Rot terdam arriveren. bevolking is uit de stad geëva cueerd, aldus deelde de woord voerder mede. Bombila ligt slechts 95 km van de vlakte van Assam. De Chinese troepen zijn thans 65 km na de verovering van de Se La-pas opgerukt. Premier Nehroe heeft maan dagavond bekendgemaakt, dat Bomdila door de Chinese troepen is bezet. Bomdila is het voornaamste bestuurscentrum in het noord oostelijk grensgebied. Een woordvoerder van het In diase ministerie van Defensie heeft maandagavond meege deeld. dat Chinese troepen na een felle strijd van verscheidene uren, waarin zij zware verliezen leden, een Indiase post ten zuid oosten van Tsjoesjoel, in het zuiden van Ladak. hebben bezet. Bij een andere post, negen ki lometer ten oosten van Tsjoe sjoel waar een belangrijk vlieg veld gelegen is, houden de In diase troepen nog stand, ondanks golven van Chinese aanvallen, met steun van artillerie en tanks. Bij deze post bedroegen de verliezen 35 man, onder wie één officier. Volgens de woordvoerder bracht Indiase artillerie zware verliezen toe aan Chinese ver sterkingen, die het gebied van het Spanggoermeer, nabij Tsjoes joel, binnentrekken. Nehroe maakte de val van Bomdila bekend in een speciale radio-uitzending. De premier zei, dat India tot het einde toe zal vechten en dat einde zal de over winning zijn. India zal geen en kele voorwaarde aanvaarden. Nehroe sprak zijn dank uit aan Engeland en de Verenigde Sta ten voor hun snelle hulp. „Wij zuilen meer nodig hebben en hebben daarom gevraagd." „Dit is een spel van leven en dood voor de miljoenen in dit land, aldus de Indiase premier. Volgens maandagavond in Nieuw Delhi ontvangen berich ten, zijn de Chinese troepen toi 64 kilometer ten zuiden van Bomdila opgerukt. Zij bevinden zich thans minder dan 50 km van de Vlakte van Assam. Volgens de ontvangen berich ten heerst er een paniek in Tez- poer, waar het hoofdkwartier van een Indiaas leger is geves tigd. De bevolking begint de stad te verlaten. Op de Bralxmapoetia zouden schepen zijn gerequireerd voor de afvoer van vluchtelingen. De premier van de Indische staat Assam, Chaliha, heeft maandag via de radio het volk gewaarschuwd „op het ergste voorbereid" te zijn. Hij riep op tot geduld, moed en discipline. Volgens de Britse hoge com missaris in Nieuw Delhi treffen de Indische autoriteiten voorbe reidingen voor de evacuatie, met vliegtuigen, van alle Britse vrou wen en kinderen uit Assam. -■ - -'Ï0& "angkok het meeste aandoen komt Nederland op de derde plaats, na Engeland en Scandi navië. Aan de Prinses werd ook het „Ketelbinkie" van de Marne Lloyd voorgesteld, de 15-jarige Hans Verburg uit Scheveningen. „Och wat leuk," zo riep de Prinses uit, toen zij Hans, die zijn eerste grote reis maakte na eerst loggers en kustvaarders te hebben gevaren een hand gaf. Op de vraag van Nederlandse verslaggevers, waaruit zijn werk aan boord bestaat, antwoordde de jongen: „Hutten schoonma ken, eten en drinken naar de be manningsleden brengen en stu ren." Kapitein Beuke van den Ber ge. met een door al de jaren van zijn zeemansbestaan verweerd uiterlijk, nodigde de Nederlandse persmensen uit, aan boord van liet vrachtschip Marne Lloyd de lunch te gebruiken. In het City Palace, in het hartje van Jaipoer, vertelt mnharadje Sawami Man Sing Prinses Bea trix bijzonderheden over de om geving. Naar de Britse admiraliteit heeft medegedeeld, zijn maandag vijf mensen om het leven geko men als gevolg van een ernstig lek in de ketelruimte van het vliegdekschip „Centaur". Het schip ligt bij de noordkust van Wales voor anker. Reddingsoperaties zijn gaande om mogelijke gewonden aan land te brengen. Eerder was door de admirali teit bekend gemaakt dat van slechts een klein ongeval sprake was geweest. Het 22.000 ton grote schip heeft een bemanning van 1700 koppen. De 32-jarige Luikse mevr. Pail lette Degueffrov heeft zich gis teravond bij een gevangenis in Luik gemeld met do mededeling, dat zij haar 3-jarig dochtertje had gedood. De kleine Marie-Jeanne, een kind met een waterhoofd dat al verscheidene malen in een in richting opgenomen is geweest en binnenkort weer zou worden opgenomen, was erg onzindelijk, aldus de bekentenis van de moe der. Het gaf over en besmeurde zich met faeces. Dit had de moe der. die haar achtste kind ver wacht. buiten zichzelf gebracht. Zij heeft het kind op het hoofd geslagen en maandag was het ge. storven. De vader, een metselaar, is zie kelijk en dikwijls zonder werk.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1