Provinciaal nieuws BINNENLANDS NIEUWS Eric de Noorman - Het Wolvenjong RECHTSZAKEN Pagina 3 terneuzen oostburg sas van gent sluis zierikzee Jeugd Zondagdiensten Brand aan boord van een Grieks schip SATERDAG 1? NOVEMBER 1962 DE VRIJE '/EEUW Aankomst van Sint Nicolaas. Hedenmiddag om ongeveer half drie arriveert Sint Nicolaas met zijn Zwarte Pieten met de Pro vinciale boot. De St Nicolaas-actie van „Terneuzen-Klimop". „Terneuzen Klimop" heeft haar traditionele Sint Nicolaas-aetie «eer grootscheeps opgezet en hiervoor niet minder dan vijf dui- end gulden uitgetrokken, ver deeld over vijf waardebonnen van elk 1000. Bij de aan deze aanlokkelijke .Sint Nicolaasactie deelnemende zaken, kenbaar aan een karton nen bordje, worden Klimopzegels verstrekt, waarop een cijfer is gedrukt. Elk door cle bezitters van deze Klimopzegels gevormd getal van zes cijfers (als eerste oiifer geen nul plaatsen), op te plakken op een briefkaart, die gedeponeerd moet worden aan het secreta- i iaat der vereniging, Administra tiekantoor L. Stolk, Margrietstr. 2. Terneuzen en bij de heer W. J. Bliek, Noordstraat 15. Terneu zen. Op een zelfde briefkaart kun nen meerdere getallen van zes cijfers geplaatst worden. De briefkaarten, welke met de post worden verzonden, te fran keren met 8 cent aan postzegels. Maakt uw mededinging niet waardeloos door te vergeten uw i.aam en volledig adres: straat, huisnummer en woonplaats te vermelden. Komt het getal overeen met een van tevoren door een notaris vastgesteld getal, clan zijn de voor die dag beschikbaar gestel de ƒ1000 uw eigendom. Bij meer dere inzendingen welke het juis te getal bevatten, wordt dit be- vag gelijkelijk onder die inzen ders verdeeld. Heeft niemand het juiste getal gevormd, clan wordt de waardebon van 1000 uitge reikt aan degene die het getal het dichtst heeft benaderd, eventueel bij meerderen onder hen verdeeld. De waardebonnen kunnen in hun geheel of in gedeelten be steed worden bij de aan deze actie deelnemende winkeliers. De eerste waardebon v/ordt reeds uitgereikt op woensdag 21 november; de tweede op zaterdag 21 november; de derde op woens dag 28 november; de vierde op dinsdag 4 december en de laatste op zaterdag 8 december. Cursus centrale verwarming aan de Technische School. Het is een vaste regel, dat leerlingen, die zijn opgenomen in het leerlingenstelsel, aanvul lend schoolonderwijs moeten volgen in de vakrichting waarin zij in de praktijk werkzaam zijn. Tot.«eg.toe kon in onze om geving voor het vak centrale verwarmingsmonteur aan deze eis niet worden voldaan, omdat er geen school was waar voor deze vakrichting onderwijs werd gegeven. De leerlingen waren aangewezen op schriftelijk on derwijs of moesten worden on dergebracht bij de afdeling me- taalbewerken. Het was dan ook èn voor deze leerlingen èn voor de bedrijven waar zij werkzaam zijn, een be langrijk moment, toen begin no vember aan de Technische School tc Terneuzen gestart kon worden met een cursus hulpmonteur centrale verwarming. Dat ook de patroons het belang van deze opleiding onderschrijven blijkt wel uit de medewerking die de school van hen mocht ondervin den bij het instellen van de cur sus. Ook de Stichting tot oplei ding van monteur in het cen trale verwarmingsbedrijf heeft r en werkzaam aandeel gehad in de totstandkoming van de cur sus. Het aantal deelnemers, n.l. 24 leerlingen, toont duidelijk aan dat cle cursus in een behoefte voorziet. Familie-avond Chr. Besturen bond. Ondanks het bijzonder slechte weer was donderdagavond het ::"bouw „De Schakel" geheel be- t met leden der bij het C.N.V. .ingesloten organisaties voor liet bijwonen van een familie avond. Door de waarnemende voorzit ter. de heer M. van Langevelde, v erd deze avond op de gebruike lijke wijze geopend, waarna hij het woord gaf aan de heer Rie- mens, voorzitter van de afdeling M. B., die het gouden C.N.V.- insigne mocht uitreiken aan de heer M. Wisse, die 25 jaar lid was van de organisatie. De heer Wisse mocht tevens als aandenken een fraaie foto van Terneuzen ontvangen, terwijl aan mevr. Wisse bloemen werden aangeboden. Het verdere programma werd verzorgd door de toneelgroep Ko Bakker uit Axel, die het toneel spel in drie bedrijven „Het verle den sterft niet" voor 't voetlicht bracht. Alle spelers bleken geschikt oor hun rol. Van de hoofdrolspe. Iers noemen we vooral Corrie den Hamer, die qua dialoog en mimiek op de voorgrond trad. Een aanwinst voor de groep is nok de terugkeer van Jannie •Scheele. Ook de overige rollen werden zeer goed vertolkt. Het applaus en de bloemen hulde aan het eind van het spel bewees wel dat de aanwezigen il"ze opvoering ten zeerste waar deerden. De firma Doorns en Vergouwe ad met een modern interieur or cle toneelaankleding ge- 7 ?d. 'n het slotwoord bracht de heer Langevelde dank aan alle i 'Clfcwerkers en riep cle toneel groep een „tot weerziens' toe. Verkeersongeval. Gistermorgen te ongeveer half negen had op de Axelsestraat tus. sen het Zwaantje en Driewegen tengevolge van de gladheid van het wegdek een verkeersongeval plaats. In de richting Driewegen reden twee vrachtauto's, elk met een aangekoppelde aanhangwagen, welke om een stilstaande auto te passeren naar links moesten uit wijken. Nadat de voorste vrachtautobe stuurder voorbij was gereden en weer op de rechter weghelft terug was gekomen, zag de be stuurder van de tweede vracht auto, J. C. M. H. uit Watervliet (B.), die eveneens de stilstaande auto wilde voorbijrijden, dit belet door een aankomende tegenlig ger. Om een botsing te voorkomen remde H. af om weer op de rech- terweghelft terug te komen. Hier. door begon de aanhangwagen te slingeren en begon daardoor ook zijn vrachtauto te slip pen, met het gevolg dat deze tegen een verkeerdbord terecht kwam en evenals het verkeers bord zwaar beschadigd werd. Persoonlijke ongelukken deden zich hierbij niet voor. Klaprooscollecte. De alhier gehouden klaproos collecte heeft opgebracht ƒ637,42 waarvan - 79,80 te Sluiskil en 20,10 teTDriewegen. Inenting van hoiulen en katten. Aanstaande woensdag 21 nov. bestaat des namiddags tussen half vijf en half zes wederom ge legenheid om in het asyl, Indus trieweg alhier, honden en kat ten te laten inenten tegen rabiës. Inlichtingen zijn te bekomen of aanmeldingen kunnen gedaan worden aan het adres Dahliastr. 6 te Terneuzen. Spoedeisende gemeenteraads- vergadering. De gemeenteraad behandelde in spoedeisende zitting een voorstel van het college van B. W. om een 25-tal woningwetwoningen onderhands aan te besteden. Het betreft hier een complex, dat ge bouwd zal moeten worden in de Verlengde Ostadestraat. De raad verleende B. en W. de gevraagde machtiging. Een voorschot zal worden aan gevraagd voor de bouw hiervan, benevens een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie. Als alles wordt goedgekeurd ligt het in de bedoeling om de bouw te gunnen aan Leenhouts' Aannemersbedrijf te Sluis. St. Nicolaas-aetie. Ter gelegenheid van de komen de St. Nicolaasfeesten worden door de samenwerkende mid denstandsverenigingen, de Sasse Vereniging van Neringdoenden en de R. K. Middenstandsvereni ging een reclame-actie op touw gezet, waaraan niet minder dan 84 waardevolle prijzen verbonden zijn. Gedurende de periode van 23 november t/m 5 december ont vangt men voor elke bestede gulden bij de deelnemende win keliers een gratis lot,' waarvoor de trekking zal plaats vinden op woensdag 12 december a.s. Deze loterij is goedgekeurd door B. en W. van Sas van Gent, bij beschikking van 12 nov. 1962. Raden voetbalden. Terwijl j.l. zondagmiddag half Nederland zat te luisteren naar de belangrijke ontmoeting „Ne derlandZwitserland", vond te Sas van Gent een niet minder belangrijke plaatselijke wedstrijd op voetbalgebied plaats. Hier vonden de elftallen van de raad van elf en de gemeenteraad van elf elkaar op het groene veld om in een spannende voetbalwed strijd hun krachten te meten. Een niet te grote schare sup porters van beide elftallen wist de spelers zodanig toe te juichen, dat er al spoedig een subliem spel ontstond. Slechts een zeer krachtige leiding van de heer Bruyns, die zich als scheidsrech ter, uitgedost met een levens grote toeter, om hot gejoel te kunnen overblazen, een echte weegschaal, om zijn beslissingen doelbewust te kunnen afwegen, en een stevige grote wekker om gelijktijdig met het spel ook de tijd in het oog te kunnen hou den, kon de spelers zodanig in bedwang houden, dat niet beide doelgebieden tegelijk bestookt werden. Zo concentreerde zich in dit ge val het spelbeeld voornamelijk voor het doei van de raad van 11, zodat de doelverdediger van de gemeentelijke raad van elf. de heer Den Boer gelegenheid vond. om naar het middenveld te wan delen om op deze wijze tenminste ook aan de wedstrijd te kunnen deelnemen. In dit spelbeeld. dat werd opge luisterd door de boerenermenie van Sas, konden in totaal circa 16 doelpunten worden genoteerd, waarvan de beide doelverdedi- gers van de raad van elf er acht moesten incasseren. De raad van elf verdedigde tijdens de tweede helft van het spel haar doelge bied n.l. met een tweetal verde digers, om te trachten het groot aantal schoten op dit ene doel gebied te keren. Zij hadden nu evenwel spelers te kort om de bal ook naar de andere zijde van het veld te doen rollen. Het was een zeer interessante wedstrijd, waaraan de thuisblij vers heel veel pret gemist heb- r>en. Vergadering Contactcommis sie V. V. V. West Zeeuws- Vlaanderen. De jaarlijkse bijeenkomst van de V. V. V.-organisaties in West Zeeuws-Vlaanderen kenmerkte zich door een bijzonder goede op komst. De Voorzitter, de heer P. M. Hoste uit Groede, kon o.m. welkom heten de heer J. Krom, waarnemend hoofd van de Bui tenlandse Dienst van de A.N.V.V., vele burgemeesters uit de streek en besturen van de vreemdelin genorganisaties. Na een begroetingswoord van burgemeester P. F. van Hoote- gem. die sprak als plaatselijk voorzitter van de V. V. V. hield de provinciaal directeur, de heer G. W. Oskamp, een referaat over de toeristische perspectieven. On danks de stijging van het vreem- delingenbezoek aan ons land, is er toch reden tot enige veront rusting. De opgaande lijn van een tiental jaren geleden ver toont niet meer die sterke stij ging. Verontrust was hij door de grote prijsstijgingen in den lan de. In het hotel- en restaurant bedrijf worden vaak hoge prijzen gevraagd en deze zijn uit een smalle beurs vaak niet meer te betalen. Pensionprijzen en huur van gemeubileerde huizen berei ken vaak een hoogte die werke lijk verontrustend is. De heer BaylessHathaway, directeur van het A. N. V. V. in Brussel voor België en Luxem burg sprak over het Engelse toe risme en gaf daarbij waardevolle adviezen voor het bezoek van be woners uit Groot-Brittannië. Hem werd aan het eind van zijn betoog door de heer Hoste een boekwerk aangeboden. De middagzitting werd tenslot te besloten met een geluidsfilm pje in kleuren over Knokke. Hierna werd een officiële ont vangst gehouden op het raadhuis in Sluis. De burgemeester merkte hier op, dat hij thans niet sprak als voorzitter van de plaatselijke V. V. V. maar als hoofd van de gemeente. De samenwerking, die er in de streek bestaat tussen de verschillende organisaties voor Vreemdelingenverkeer is ver heugend. Deze samenwerking is echter ook dringend noodzakelijk in andere facetten van de samen, leving in West Zeeuws-Vlaande ren, aldus de burgemeester. De heer Hoste bracht tenslotte dank voor de hartelijke ont vangst, die de deelnemers kregen ten stadhuize. „De Rederijkers" bezochten „Rozenoord". Ook dit jaar hebben de Rede rijkers van Sluis weer toneel ge speeld in het bejaardenhuis „Ro zenoord". Ze brachten ditmaal „Laat mij maar begaan", een vrolijk spel in drie bedrijven door Luuk van Wijk, en ze deden dit op vlotte wijze. De heer J. P. J. Wage, directeur van Rozenoord, bracht dank voor de belangeloze medewerking die ieder jaar door „De Rederijkers" gegeven wordt. Emmy Wage en Ella Dierkx bo den aan de optredenden een klei ne attentie aan. Sleepboot was in moeilijk heden. Donderdagmiddag is in het Keeten tussen Ouwerkerk en Zierikzee de sleepboot „Henwil", die op weg was naar Zierikzee met een 350 ton metende motor schip ..Helena", ten gevolge van een motorstoring op drift ge slagen. De „Helena" kon door het anker uit te werpen voor komen, dat het op de zeewering werd geworpen. De sleepboot, waarop de schipper, zijn vrouw en een vier weken oude baby, kwam door de stormachtige wind dwars op de golven te lig gen, waardoor gevaar bestond dat de „Helena" werd geramd. De sleepkabel werd losgemaakt; door de overslaande golven maakte het schip water met ge vaar dat het. zou omslaan. De uit Zierikzee afkomstige sleep boot „Jacolga" nam de beman ning over en bracht de sleper naar Zierikzee. De inventaris van het schip werd vernield. TWEE DODEN EN TWEE GEWONDEN BW FRONTALE AUTOBOTSING Bij een frontale autobotsing, vermoedelijk als gevolg van het slippen van één der auto's, zijn donderdagavond op de rijksweg Ridderkerk-Tiel onder de ge meente Vuren de 48-jarige L. R. Ligtenberg en zijn twee jaar jongere vrouw uit Bergen op Zoom gedood. De inzittenden van de andere, bij de botsing be trokken wagen. de 23-jarige P. G. de Groot uit Asperen en de 26-jarige N. Pels uit Cuiemborg, zijn vrij ernstig gewond opge nomen in het ziekenhuis te Go- rinchem. De auto's werden ver nield. REDDER BW BRAND IN BOXTEL AAN BRANDWONDEN OVERLEDEN Het. aantal slachtoffers van de brand te Boxtel is nu gestegen tot zeven. In het „St. Elisabeth Ziekenhuis" te Tilburg is gister middag overleden de 32-jarige J. (Adv.) - puistjes PUROL-POEDER TERNEUZEN Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagochtend 8 uur wordt de praktijk der artsen waargeno men door dokter A. C. S. van Breda Vriesman. Herengracht 11, tel. 2003. Apotheek geopend: Hamann, Noordstraat 69, tel. 2060. Zondagdienst Kruisverenigin gen Groene en Wit-Gele Kruis Zr. E. A. H. de Vries, Van Steen bergenlaan 65, tel. 3360. AXEL Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagochtend 8 uur wordt de praktijk der artsen waargeno men door dokter A. Kats, Oran jestraat 19, telefoon (01155-555) '01157-4511. DIERENARTSEN Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagnacht 12 uur wordt de «raktijk der dierenartsen in Axel, Sas van Gent en Zaamslag waar genomen door dierenarts J. Jans sen te Axel, tel. 01155—488. van Esch uit Boxtel, de man die op dinsdag 6 november op zo heldhaftige wijze heeft deelge nomen aan het reddingswerk bij de brand te Boxtel. Hierbij kwa men van het gezin Beekmans de vader en vijf van de kinderen om het leven. Buurman Van Esch drong de in een laaiende vuurzee verande rende woning binnen om te trachten de vader en vijf van zijn kinderen te redden, die op de zolder waren ingesloten. De man had op de trap nog twee kinderen weten te grijpen, maar werd in de achterkamer door de instortende zoldering getroffen. Het drietal werd door de gloei ende brokstukken tegen de grond geworpen. Daardoor heeft de heer Van Esch de kinderen moe ten loslaten. Hij heeft zich nog uit de helse rivage weten te be vrijden en is door toesnellende voorbijgangers uit de woning geholpen. Ondanks zijn zware brandwonden wilde de heer Van Esch toch weer in de vuurzee om zijn reddingswerk te vol tooien. Men moest hem met ge weld daarvan afhouden. De man was gehuwd en vader van een kind. TAXICHAUFFEUR STAL PORTEFEUILLE MET ƒ18.000 De Rotterdamse politie heeft de 33-jarige taxichauffeur M. L. H. uit Rotterdam gearresteerd, die wordt verdacht van diefstal, c.q. verduistering, van een be drag van 18.000 gulden. Het geld was van een 44-jarige Rotter damse aannemer, die de porte feuille in de nacht van vrijdag op zaterdag was kwijtgeraakt. Als vermoedelijke dader noemde hij een taxichauffeur, die hem die nacht naar huis had gereden. Na een uitgebreid onderzoek in verscheidene cafés in Rotter dam-Zuid ontdekte men diens identiteit. In zijn woning von den de politiemannen achter een houten schot de portefeuille terug. Er zat nog 17.000 gulden in. De taxichauffeur zei de por tefeuille na het uitstappen van de aannemer op straat te heb ben gevonden. Eén van de biljet ten van 1000 gulden had hij al gewisseld. Van deze 1000 was nog 550 over. KIND DRONK SOLDEER VLOEISTOF Een 2-jarig meisje, dat werd verzorgd in een kindertehuis in Purmerend, heeft donderdag middag kans gezien te drinken uit een busje soldeervloeistcf, dat een aan het werk zijnde loodgieter even in het gebouw hadachtergelaten. Het kind werd direct overgebracht naar het „Stadsziekenhuis" in Pur merend, waar het donderdag avond is overleden. Een luchtopname van het met explosieven geladen Griekse vrachtschip „Captain George", waar donderdag na een explosie brand is uitgebroken. Het schip bevond zich toen op ongeveer 600 km afstand van Bermuda. Over het lot van ongeveer 20 opvarenden verkeert men nog steeds in onzekerheid. BIJ HET JAGEN GEEN AANLIJNING VAN DE JACHTHONDEN MEER De minister van Landbouw en Visserij heeft bepaald, dat met ingang van heden voor de jacht afgerichte honden van tot jager, bevoegde personen in het jacht veld waar hun meester mag jagen, niet behoeven te zijn aan gelijnd, mits die honden tijdig en op een bepaalde wijze tegen hondsdolheid zijn ingeënt. Deze vrijstelling geldt niet voor in het jachtveld liggende openbare wegen en paden, waar de hon den dus wèl aan de lijn moeten worden gehouden. De jager, die zijn hond laat loslopen, moet een ineniingscertificaat van de dierenarts die de hond heeft in geënt, bij zich hebben, welk certificaat aan bepaalde vereis ten moet voldoen. De bedoeling van de maatregel is, zoveel mo gelijk te voorkomen, dat de hondsdolheid zicit ook onder het wild verspreidt. Het niet op nor male wijze kunnen jagen werkte hier belemmerend, terwijl dit op den duur ook tot gevolg zou heb ben, dat door wild aangebrachte schade aan landbouwgronden niet voldoende binnen de perken zou kunnen worden gehouden. De betreffende ministeriële beschikking berust op de van daag in werking tredende wij ziging van de Veewet. Deze wets wijziging is afgekondigd in het Staatsblad no. 450. BEKEND INSLUIPER GEARRESTEERD De Rotterdamse recherche heeft donderdag een insluiper gearresteerd, wie men tot dus ver nooit iets concreets ten laste had kunnen leggen. De man be kende gisternacht schuldig te zijn geweest aan een vijftigtal insluipingen in kantoren, be drijfspanden en verenigingsge bouwen. De recherche schaduwde haar „oude bekende" al enige tijd. Donderdagmorgen zag zij hem op 't Rotterdamse station Noord een kaartje nemen naar Eind hoven. Twee speurders vergezel den de man naar de lichtstad, waar zij hem in korte tijd een bezoek zagen brengen aan zes bedrijfspanden. In het laatste, zo is gebleken, ontvreemdde de in sluiper uit een mantelzak in de garderobe een portefeuille met 500,—. Onmiddellijk na het binnenhalen van deze buit stap te hij in de trein naar Rol ter- dam, waar -al enkele recher cheurs hem stonden op te wach ten. Toen hij begreep dat men bij de politie op de hoogte was van zijn doen en laten, viel hij door de mand. Maar het heeft de politie nog geruime tijd ge kost om hem de andere inslui pingen te iaten bekennen. BIJ BOTSING TUSSEN V IER AUTO'S TWEE DODEN Bij een botsing op de rijksweg Breda.Tilburg onder de ge meente Oosterhout, waarbij vier auto's betrokken waren, zijn donderdagmiddag de 38-jarige H. van Oosterhout en de 67- jarige J. Eligh, beiden uit Breda, omgekomen. Bij een dubbele in haalmanoeuvre op deze drie- baans-rijweg kwamen twee per sonenauto's met elkaar in aan raking. Eén van de auto's schampte een vrachtwagen, schoot de linker rijbaan op en kwam daar in botsing met de auto, waarin de Bredanaars zaten. Deze laatste wagen kwam tegen een boom terecht en werd vernield. De beide andere per sonenauto's werden ernstig be schadigd. De bestuurder van de vrachtauto, die vermoedelijk niets van het ongeval heeft be merkt, is doorgereden. 63. „Mee herhaalt Eric ver blijd, „mogen we zomaar met U mee Ach, ik had het niet dur ven hopen. Eindelijk zullen we dan een goede meester krijgen." Alles wat Zwarte Skapti ver wacht had, maar dit antwoord zeker niet. En het duurt even voordat hij het goed tot zich heeft laten doordringen. „Zeg vriendje," gromt hij dan, evenwel iets minder nors. „Ik ge loof dat je niet begreep wat ik be doelde, Die lange makker van je kijkt me te schuldig." „Hfl... Ach is het dat," glimlacht Eric. „Zo is hij nu eenmaal, edele heer. Inkennig. héél inkennig. Hij voelt zich nooit op zijn gemak bij vreemde mensen en helemaal niet als ze zo edelgeboren zijn als u.' Met een brutaal knipoogje buigt Eric zich wat voorover. „Maar het is een beste kerel, edele heer," fluistert hij dan vertrouwelijk. „Trouw als een hond en sterk als een beer, dat zult u nog wel mer ken." De dubbelzinnigheid van deze woorden ontgaat Skapti gelukkig en er speelt zelfs een soort glim lach om zijn mond als hij neerbui gend zeert: „Nou een n»*r sterke knapen kan ik per slot altijd ge bruiken en aangezien ik net een verlies van drie beste krijgers ge leden heb, komt het nu toch wel goed van uit." Met een kort gebaar beveelt Skapti een van zijn krijgers Erwin voor in het zadel te nemen, op een genadige wenk van de edelman sluiten Erie en Svein zich achter de ruiterstoet aan. „Bij mijn helm, Noorman," fluis tert Svein benepen, wanneer ze na verloop van tijd Skapti's burcht in het oog krijgen. ,,Ik begrijp wel zo ongeveer wat je van plan bent, daar niet van, maar het lijkt me zogezegd nogal ongezond om je zomaar vrijwillig m deze strop te steken CHEF-CONTROLEUR GING ER MET RUIM TWEE TON VANDOOR Een 30-jarige chef-controleur van een groot warenhuis in Den Haag, W. C. van der Z., die er op 16 juli met een bedrag van 212.000 gulden dat hij naar een bank zou brengen, vandoor was gegaan, doch reeds dezelfde dag in Nieuwkoop werd gearresteerd, werd donderdagmorgen door de Haagse rechtbank veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf waarvan twee maanden voor waardelijk en met aftrek van preventief. Dit vennis was overeenkomstig de eis van de officier van justi tie, die in zijn requisitoir had ver klaard, dat hij zich maar niet blind wilde staren op het bedrag, doch het geheel wilde zien al3 een „stomme streek". Op 16 juli moest een bedrag naar een bank worden gebracht. Omdat de verzekering het ver voer van slechts 60.000 per per soon toestaat, zouden vier per sonen het geld vervoeren. Toen men nog in het gebouw was, stuurde de chef de andere met een smoesje weg en maakte zich met het geld uit de voeten. Kij liet zich per taxi naar Woer den brengen en vervolgens naar het naburige Nieuwkoop. Daar werd hij in een restaurant door de politie gearresteerd. Van der 'Z. heeft voor de rechtbank verklaard, dat hij niet begreep hoe hij zo stom was gekomen. Toen hij in de taxi zat had hij eigenlijk al spijt van alles, maar hij durfde niet meer terug. Uit het verhoor kwam verder vast te staan dat verdachte poli tieman is geweest en niet erg ge lukkig was in zijn baan als chef- controlaur. Hij had dan ook ont slag uit zij» functie verzocht, het geen in ovarwegjng was geno men. Het was in die tijd dat hij zijn misstap beging.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 3