Duizenden boeren protesteerden in Den Haag Adenauer uit Washington vertrokken Amerikaanse conclusies uit de Cubaanse crisis Chinezen in India in aanval s® Besluit parlementaire N A V O-conferentie ZATERDAG 17 NOVEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5757 Bijzondere bijeenkomst van het K.N.L.C. Radio De Koek AANSLAG OP TSJECHOSLOWAAKSE PREMIER? HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN BANANEN CHINEZEN xM AAKTEN 927 KRIJGSGEVANGENEN Prinses Beatrix in India HET OVERLEG TUSSEN KENNEDY EN ADENAUER AMERIKAANS PROTEST TEGEN AANHOUDING AMERIKAANSE MILITAIREN HET DREIGEMENT VAN CASTRO BELCISCHE BEGROTING VAN DEFENSIE: 18.6 MILJARD FRANK Ftankenng bti abonnement: Terneuzen Mwnnementsprils: ƒ6.— per kwartaal: per maand f 2,—: per week 48 et. Losse nrs 9 ct. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuren Advertentieprijs per mm 16 ct: minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (gëén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Met meer dan 100 autobussen zijn gisteren duizenden boeren naar Den Haag getogen om in vergaderingen op vier plaatsen jn de regeringsstad uiting te ge ven aan hun ontevredenheid ovoi de hulp, die minister Marij- nen van plan is te verlenen aan do gemengde bedrijven. Er werd vergaderd in het Ge bouw voor Kunsten en Weten schappen, het Seinpost-theater, het Odeon-theater en in het ge bouw van de Dierentuin. Afgezien van wat extra toe zicht bij deze vergaderzalen heeft de politie geen speciale voor zorgsmaatregelen voor het geval van ordeverstoringen genomen. Van de organisatoren had de po litie de verzekering ontvangen, dat het alleen maar de bedoeling was vreedzaam te vergaderen en dat zou worden afgezien van pro testmarsen of andere betogingen. De intocht der boeren verliep volkomen rustig. Het waren hoofdzakelijk boeren uit Gelder land, Overijssel en Drenthe, die aan de vergaderingen deelnamen, maar er waren ook boeren uit Groningen en Friesland naar Den Haag gekomen. De politie had speciale par keerterreinen voor de autobussen aangewezen, o.a. de Scheveningse boulevard en het Malieveld. Op De Weslduitse bondskanselier, dr. Adenauer, is vrijdagmiddag mei een speciaal vliegtuig van do „Lufthansa" uit Washington vorl rokken, waar hij de afgelo pen twee clagen besprekingen heelt gevoerd met president Kennedy. Hij zei in zijn af scheidswoord op het vliegveld, dat hij „hoogst voldaan" was over zijn besprekingen met de Amerikaanse president over Cuba, Berlijn en andere kwes ties. Deze besprekingen noemde hij „zeer belangrijk". Hij voegde eraan toe, dat het hem in het geheel niet verbaasd had, „dat deze besprekingen in volledige overeenstemming tussen de Ver enigde Staten en mijn land ein digden". De bondskanselier vroeg de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dean Rusk, die op het vliegveld was om hem uitgeleide te doen, aan president Kennedy zijn „diepe dankbaar heid en waardering" over te brengen. Hij merkte op, dat de besprekingen werden gekarak teriseerd door wederzijds ver trouwen. Minister Rusk antwoordde de bondskanselier, dat deze naar Washington was gekomen „in een crisistijd". „Maar juist in zulke tijden is het goed, dat vrienden elkaar ontmoeten", zo zei hij. Hij noemde Adenauer „een groot leider van de vrije wereld" en zei, dat de kanselier behoort tot degenen „die de vrij heid liefhebben". Hierdoor was volgens hem de mening van de bondskanselier „van grote waar de voor ons". Ook hij noemde de besprekingen van de afgelo pen dagen „zeer bevredigend". De Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, Schroder, vertrok vrijdagmiddag eveneens uit Washington, in hetzelfde toestel als Adenauer. het Malieveld waren gistermid dag circa 60 bussen geparkeerd. De boeren droegen tal van spandoeken mee, waarop leuzen stonden te lezen als: „Wij willen een beter bestaan', „Zijn wij al leen tijdens oorlog van nut?', „Ministers, ziet u de armoede der boeren niet?", „Wij eisen ons deel van de nationale welvaart" en „Waarom mag handel wel woekerwinst maken op deze pro- dukten?' Met „deze produkten" werden bedoeld eieren, vlees en aardappelen, waarvan de kost prijs op een ander spandoek stond vermeld. De vergaderingen begonnen met het zenden van telegrammen aan de Koningin, waarin de boe ren hun aanhankelijkheid en trouw aan Hare Majesteit betuig den. Naar schatting werd de bij eenkomst bijgewoond door meer dan 5.500 boeren, namelijk 2.300 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, 1.800 in „De Die rentuin", 900 in „Odeon" en 550 in „Seinpost". Het K.N.L.C. dat in totaal 62.000 leden telt, had provinciegewijs toegangskaarten voor deze bijeenkomsten toege wezen. Toen het aantal deelne mers groter bleek te worden dan het aanvankelijk uitgereikte aan tal toegangsbewijzen (voorname lijk door de grote belangstelling uit Gelderland en Overijssel), heeft men aan de in eerste in stantie gehuurde zalen Kunsten en Wetenschappen en „Dieren tuin" nog „Odeon" en „Seinpost toegevoegd. „Odeon" werd ge heel bezet door boeren uit Gel derland. (Zie verder pag. 2) Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen Volgens het Weense blad „Die Presse" zijn de vorige week in Praag verscheidene personen gewond door een ontploffing tij dens een rede van de Tsjecho- slowaakse premier, Siroky, voor een massabijeenkomst ter ge legenheid van de 45ste herden king van de Russische revolutie. Siroky zette na de ontploffing zijn rede voort, doch verschei dene personen werden met brandwonden naar een zieken huis overgebrachtVolgens „Die Presse" werd van het incident in de Tsjechische pers geen mel ding gemaakt, doch is het af komstig van buitenlandse waar nemers in Praag, die er een symptoom van de huidige „on rust" in Tsjecho-Slowakije in zouden zien. VEEL BEWOLKING Een rug van hoge luchtdruk trok vrijdag over ons land ten gevolge waarvan een einde kwam aan de krachtige noordwestelijke wind. Boven de Ierse Zee be vindt zich een lagedrukgebied dat zich naar het zuidoosten uit breidt. Onder invloed hiervan draait bij ons de wind naar het zuidoosten en neemt weer tot krachtig toe waarbij koude con tinentale lucht wordt aange voerd. Het neerslaggebied dat de depressie vergezelt, trekt in hoofdzaak langs ons land in de richting van Frankrijk weg, maar kan plaatselijk bij ons wat regen of sneeuw brengen. medegedeeld door het K. N. M. X., geldig tot hedenavond. Veel bewolking met plaatselijk wat regen of sneeuw. Matig tot krachtige wind in hoofdzaak tus. sen oost en zuid. Temperatuur om het vriespunt. ZATERDAG 17 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 5.18 5.47 Terneuzen 5.53 6.22 Hansweert 6.33 7.02 Walsoorden 6.43 7.02 ZONDAG 18 NOVEMBER uru "UTA Breskens 6.07 6.44 Terneuzen 6.42 7.19 Hansweert 7.22 7.59 Walsoorden 7.32 S.09 MAANDAG 19 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 7.0S 7.52 Terneuzen 7.43 8.27 Hansweert 8.23 9.07 Walsoorden 8.33 9.17 De Amerikaanse onderminis ter van Buitenlandse Zaken, George Bail, heeft vrijdag ver klaard. uit de Cubaanse crisis de les te hebben getrokken, dat een diepergaande, vrijmoediger en regelmatiger gedachtenwisse- ling binnen de Navo nodig is. Van tevoren moeten de Navo- landen voldoende algemene pun ten van overeenstemming vast stellen, zodat zij in geval van een crisis allen prompt en instinc tief min of meer dezelfde lijn kunnen trekken, zo verklaarde hij. Ball, die sprak op de jaarlijkse parlementaire Navo-conferentie, betoogde dat dit soort overleg weliswaar gaande is, bijv. ten aanzien van Berlijn, in de per manente Navo-raad en in het regelmatig overleg van de am bassadeurs der V. S„ Engeland, Frankrijk en Duitsland in Wash ington, doch hij geloofde, dat de huidige methode verder zou kunnen worden ontwikkeld. De Navo-landen staan allen bloot aan dezelfde gevaren, ze moeten daarom ook een gemeen schappelijk, een Atlantisch ant woord op die gevaren hebben. Dit moet de leidende gedachte zijn, aldus de Amerikaanse on derminister, bij de verdere ont wikkeling van het bondgenoot schap. Ball, die deel uitmaakt van de kleine groep van specialisten, die president Kennedy adviseert in de Cubaanse crisis, verklaar de, dat de V. S. bij de opheffing van een offensieve dreiging van af Cuba, ongetwijfeld evenzeer in het belang van Europa had den gehandeld als in hun eigen belang. De crisis heeft het be lang van een „afgewogen reac tie" aangetoond, president Ken nedy heëft niet de methode van direct geweld tegen de Sowjet- bases op Cuba gekozen, maar het meer beperkte middel van een „quarantaine", waardoor het gevaar van het ontbranden van een kernoorlog was verkleind, zo zei hij. De Amerikaanse onderminis ter verklaarde vervolgens, dat, hoe sneller Europa één wordt en een gemeenschappelijke politiek en gemeenschappelijke institu ties opzet, hoe gemakkelijker het I voor de V. S. zal zijn om met Europa als een gelijkwaardige partner in de Navo samen te werken. v.m. n.m. Volgens een bericht van het persbureau Nieuw-China heeft het Chinese ministerie van Bui tenlandse Zaken de Indiase am bassade in Peking ervan in ken nis gesteld, dat de Chinese troe pen 927 officieren en manschap pen van het Indiase leger krijgs gevangen hebben gemaakt, on der wie een brigade-generaal. Daarbij werd de verzekering ge geven, dat het geloof en de zeden der krijgsgevangenen door de Chinese grenswachten in Tibet en Sin Kiang worden geëerbie digd en dat behoorlijke voorzie ningen zijn getroffen voor hun verzorging. Zij worden voorzien van voldoende kleding en andere benodigdheden tegen de kou, terwijl de zieken en gewonden medische verzorging krijgen, al dus de mededeling van het Chi nese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het persbureau heeft het Chinese Rode Kruis vrijdag het Indiase Rode Kruis van het bovenstaande op de hoogte ge steld. Op de foto verlaat Prinses Bea trix een van de Mahabalipoeram tempels aan liet strand, vijftig kilometer van Madras. Kennedy en Adenauer zijn het erover eens, dat er over de reor ganisatie van de Navo geen definitief besluit genomen kan worden zolang de toekomstige vorm van Europa niet is be paald en men niet weet of Enge land al dan niet tot de E. E. G. za] toetreden. Beide staatslieden zijn volgens Amerikaanse functionarissen tot deze conclusie gekomen tijdens hun overleg in het Witte Huis. Zij hebben donderdag ondermeer van gedachten gewisseld, over de reorganisatie van het Atlanti sch bondgenootschap en de kwestie van Engelands betrek kingen tot de Europese gemeen schappelijke markt. Het Amerikaanse leger in Europa heeft vrijdag bij het Sowjet-leger in Oost-Duitsiand geprotesteerd tegen, wat ge noemd wordt, „de volkomen on gerechtvaardigde en onverant woordelijke ontvoering van drie Amerikaanse militairen door Oostduitse soldaten". Het inci dent heeft zich dinsdag j.l. voor gedaan aan het oostelijke eind van de autoweg van Helmstedt in West-Duitsland naar Berlijn. De drie Amerikaanse militairen, die in burger waren, zouden, volgens de Amerikaanse lezing, bij ongeluk uit de Amerikaanse sector van Berlijn zijn geraakt, toen zij door Oostduitse militai ren werden aangehouden en ge durende een uur ondervraagd. ZON MAAN op ondet op onder Nov. 17 8.02 16.47 22.13 13.17 18 8.04 16.46 23.19 13.49 19 8.05 16.45 14.17 20 8.07 16.43 0.25 11.39 Het in Havanna verschijnende blad „Revolution" heeft vrijdag morgen de tekst gepubliceerd van de brief, welke premier Fi del Castro aan wnd. secretaris generaal Oe Thant heeft ge schreven en waarin hij waar schuwt, dat elk Amerikaans mi litair vliegtuig, dat boven Cuba verschijnt, gevaar loopt te wor den neergeschoten. In zijn brief herhaalt Castro zich tegen elke inspectie van het Cubaanse grondgebied te ver zetten. Erop wijzend, dat de Russi sche raketten uit Cuba zijn ver wijderd en dat de Verenigde Staten zich daarvan hebben overtuigd, merkt de Cubaanse premier op, dat de Verenigde Staten desondanks en in toe nemende mate hun vluchten bo ven Cubaans gebied voortzetten, hetgeen een schending van de Cubaanse soevereiniteit be tekent. Verwijzend naar een reeds eerder gegeven waar schuwing, kondigt Fidel Castro daarop aan dat op elk vliegtuig, dat het Cubaanse luchtruim binnendringt, zal worden ge schoten. Castro verklaart verder, dat de waakzaamheid van Cuba ge boden is voor het behoud van dc wereldvrede en voor de verdedi ging van de rechten der kleine landen, die op gelijke voet als de andere dienen te worden be handeld. De woordvoerder van het In diase ministerie van Defensie heeft vrijdag meegedeeld, dat ten noorden en westen van Wa- long, in het noordoostelijke grensgebied, een felle strijd gaande is. De Chinezen hebben daar vrijdagmorgen vroeg een aanval ingezet. Volgens de woordvoerder is deze veldslag blijkbaar de groot ste actie aan de noordoostelijke grens sinds de eerste Chinese aanval op 20 oktober. Op een vraag of de Chinese troepen ver zijn opgerukt, antwoordde de woordvoerder dat dit op het ogenblik waarop de laatste be richten werden ontvangen, niet het geval was. In een vrijdag te Nieuw-Delhi door het Indische ministerie van Landsverdediging uitgegeven be kendmaking wordt onder meer medegedeeld: „Indische troepen hebben donderdag in het front gebied in het noordoosten, in de omgeving van Walong. vooruit geschoven Chinese posten bezet. Deze troepen hebben direct hier na versterkingen ontvangen. De Chinezen hebben vrijdag ochtend een tegenaanval onder nomen. De felle strijd, die daar op is ontbrand, duurt nog voort. Bij de gevechten van donder dag j.l. zijn tien Indische mili tairen gesneuveld en twintig ge wond. Het schijnt dat de Chi nese verliezen ongeveer even groot waren", aldus de bekend making. aanval van vrijdag geschut en mortieren gebruikt. Bij de eerste stormloop wisten Chinese militairen tot de buiten wijken van Waiong door te drin gen. Zij werden echter door de Indiërs terug gedreven, zodat zij zich thans óp enkele kilometers van de stad bevinden. Het Indische onafhankelijke dagblad „The Statesman" meld de vrijdag dat de Indische com munistische partij heeft beslo ten geen afvaardiging te zenden naar de bijeenkomst, die de eco nomische raad van het comité voor saamhorigheid der Afri kaanse en Aziatische landen deze maand in Colombo zal houden, omdat zij meent dat de als gast- vrouwe optredende Ceylonese communistische partij ondeV Chinese invloed staat. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soeban- drio, heeft vrijdag te Djakarta medegedeeld dat de communis- tisch-Chinese premier Tsjoe En Lai een boodschap heeft gezon den aan de thans in Tokio ver blijvende president Soekarno. De boodschap zal worden door gezonden. Dr. Soebandrio wilde niet zeggen wat erin stond. Het persbureau Nieuw-China heeft vrijdagavond gemeld dat Indische troepen in het Se La-go- bied ten zuiden van de rivier Tawang „een zeer zware aanval onder dekking van hevig artille rievuur op de Chinese grens- strijdkrachten op vrijdagmorgen acht uur zijn begonnen". De dwongen met beslistheid terug te slaan, uit zelfverdediging. Er wordt nog hevig gevochten", al dus het persbureau. De Chinezen hebben bii hun grensstriidkrachten waren „ee- De kosten voor de Belgische defensie voor 1963 worden ge raamd op 18.6 miljard Belgische frank (1340 miljoen gulden). Dit blijkt uit de begroting, die vrij dag bij het parlement is inge diend. De defensie-uitgaven. 600 miljoen frank meer dan in 1962, nemen daarmee dc vierde plaats in op de nationale begroting. De grootste blijft die van onderwijs en cultuur met 19.4 procent van de totale begroting, gevolgd door aflossing en interest van de openbare schuld met 15,4 procent en sociale voorzorg met 14,2 pro cent. Uit de begroting van Defen sie blijkt, dat de kosten voor de nieuwe straaljagers voor de Bel gische luchtmacht aanmerkelijk hoger zijn dan aanvankelijk was geraamd. In totaal zal 7.740 mil joen frank besteed worden aan de 50 ,,F 104-G", vliegtuigen die voor België zijn bestemd. Dit komt neer op meer dan 11 mil joen gulden per stuk. Ook Nederland heeft deze vliegtuigen besteld. Op de Belgische begroting De 8ste parlementaire Navo- conferentie in Parijs is vrijdag geëindigd met de goedkeuring van 25 aanbevelingen, waarvan een drietal politiekeeen oproep aan de Navo-landen om India te helpen, instemming met het Amerikaanse beleid in de Cu baanse crisis en een pleidooi voor een onveranderlijk vastbe raden houding ten aanzien van Berlijn. De circa 200 afgevaardigden uit de 15 Navo-landen, onder wie twaalf Nederlandse Eerste- en Tweede-Kamerleden, verklaren dat de militaire aanval van Chi na op India een vooropgezette, onuitgelokte daad van agressie is, die alle vrije landen aangaat. Zij bevelen al deze landen dan ook aan, met wapenleveranties en diplomatieke middelen India te helpen, zijn rechten te hand haven. De V. S. worden geprezen voor hun vastberaden en tevens ge matigde optreden in het aange zicht van het gevaar der raket bases op Cuba. De afgevaardig den spreken de hoop uit, dat de ontwikkeling der Cubaanse kwestie de Sow jet-Unie ervan zal overtuigen, aat de wereld problemen alleen door onder handelingen kunnen worden op gelost. De Navo-raad wordt tenslotte opgeroepen, nogmaals zijn vol ledige steun aan de V S., Enge land en Frankrijk te betuigen bij het onverkort handhaven van hun rechten in Berlijn en Duits land. De onnatuurlijke en ille gale verdeling van Berlijn moet dc Navo-raad blijven veroor delen, en de vrijheid en levens vatbaarheid van het Westelijke staf, inclusief de vrije toegang daartoe, moet men als eis blij ven stellen. De Navo-afgevaardigden heb ben de militaire debatten van de afgelopen vijf dagen samengevat in een vijftal militaire aanbe velingen. De Navo-ianden wor den daarin opgeroepen aan de Navo-bevelhebber met voorrang voldoende opgeleide en uitge ruste troepen te verschaffen wordt voorts 1.281 miljoen frank uitgetrokken voor de extra-kos ten, die de legering van Belgi sche troepen in Duitsland met zich meebrengt. Eerder deze week werd de to tale sterkte van de Belgische strijdkrachten voor 1963 vastge steld op ee« maximum van 117.694 mata, beroepsmilitairen en dienstplichtigen inbègrepai. voor een doeltreffende organisa tie van een verdediging vanuit de voorste linie langs het ijzeren gordijn. In de nabijheid van die vooruitgeschoven posities .moe ten voorraden wapens en uitrus ting worden aangelegd, opdat men in-geval van nood alleen de sodaten behoeft aan te voeren. De Navo-landen worden ook op geroepen, bij te dragen tot dp vorming van onafhankelijke een heden, die snel op elk gewenst punt kunnen worden ingezet, in het bijzonder in Zuid Oost-Euro pa en Noord-Europa. Met het oog op het ernstige gevaar dat de atoomduikboten voor de ver bindingen over de Atlantische Oceaan gaan vormen, pleit de conferentie voor een nieuw on derzoek naar de mogelijkheden van onderzeeboothestrijding. Er wordt tenslotte betreurd, dat de organisatie van de bescherming der burgerbevolking ernstig ach terblijft. De beraadslagingen over eco nomische problemen hebben hun weerslag gevonden in zes reso luties. De conferentie erkent dat verscheidene Navo-landen baat hebben bij handel met commu nistische landen. Er is echter uniformiteit nodig ten aanzien van het verbod van handel in strategische goederen en coör dinatie voor de overige produk ten. Te grote afhankelijkheid van de communistische wereld moet worden voorkomen. Wal de energiepolitiek betreft, van primair belang in oorlogs- en vredestijd, wijzen de afgevaar digden op de noodzaak van lage prijzen eventueel door ver laging van de belastingpolitiek te bereiken), vrije keus voor de gebruiker, en zekerheid van be voorrading (door het aanleggen van reserves, instandhouden van een ruime vervoercapaciteit en geografische spreiding van de bronnen waaruit men put). „CENTEN-ACTIE" BEËINDIGD De heep Lamers, eigenaar van twee kledingzaken in Arnhem, heeft vrijdag zijn „centenactie", die hij donderdag in navolging van een Rotterdams warenhuis was begonnen, beëindigd. Don derdagmiddag, in twee uur tijds, leverde de actie hem 50.000 cen ten op. Evenals het Rotterdamse bedrijf gaf hij voor honderd centen 1,25 en voor duizend centen 12,50. De politie maak te de heer Lamers er echter op attent, dat hij met deze actie in strijd handelde met een uit 1945 daterende beschikking tot zui vering van de munt, die het handelen met galij verbiedt. Om gegadigden niet teleur te stellen gaf hij elkeen, die met centen (wam, gisteren nog een surprise.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1