Gekraak in 't rode blok Storm over Nederland Chroesjtsjov stelt voorwaarden voor terugtrekking van Russische straalbommenwerpers uit Cuba Brand op Grieks schip Uuïd-handen-lippen Djoeanda over K.L.M. en diplomatieke betrekkingen ontvangst i voor. i op Bruine -follandse it. 5 z'n best. met trots i denkt: nsoep. welkom dat iènd aenietenJ VRIJDAG 16 NOVEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5756 DEENSE KUSTVAARDER BIJ HOEK VAN HOLLAND GESTRAND HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER 7.0N- en MAANSTANDEN SCHEPEN IN NOOD BELGISCHE „PIRATENZENDER"" IN NOOD NEHROE ANTWOORDT ruw of schraa I PUROL RUSSEN ARRESTEERDEN REIZIGERS NAAR WEST-BERLIJN JEMENITISCHE MONARCHISTEN MELDEN SUCCES MIKOJANS BESPREKINGEN OP CUBA NOODWEER IN ITALIë JEMEN DE ALGEMENE OUDERDOMSWET ep... tf mtserland xefusfvlteft heeft afgestaan- Prankermg btl abonnement: Terneuzen Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal: per maand f2,—; per week 48 et. Losse nrs 9 ct. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 1557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuren Advertentlepriis per mm 10 et: minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties)5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adves Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor bet maandagnummer: zaterdags 10 uur. Gisteren werd 0111 12.00 uur de loodsdienst voor alle schepen te Hoek van Holland gestaakt, om ]">.30 uur staakten ook de loods- iliensten voor IJmuiden en bij de .Seheldemonding. Gistermorgen reeds zochten een zestal Urker kustvissers een schuilplaats in de Berghaven te Hoek van Holland en keerde de Nederlandse kuster Robox te Hoek van Holland terug om te Maassluis voor het slechte weer te schuilen. Cok de Duitse kuster „Helge" onderbrak haar reis om te Rotterdam voor het slechte «eer te schuilen. De scheepvaart op zee heeft veel vertraging door het slechte weer. Gistermiddag meldde Goe- ree lichtschip een windstoot van 50 knopen per uur en golfhoog ten van vier meter. Het meer zuidelijk gelegen lichtschip Noordhinder had golfhoogten van drie en een half meter. Te Maassluis zette het extra hoge water ten gevolge van tij en opstuwing door de noordwes ter storm de kade in het haven gebied weer blank, zodat het water ruim 30 centimeter hoog tegen de aan de kade grenzende huizen stond. Zowel de dienst gemeentewerken, havenpersoneel en particulieren waren druk be zig de nodige voorzorgen te ne men en tijdig de vloedplanken aan te brengen. Door het hoge water was het tevens onmogelijk om de spoorbrug en de verkeers- brug te draaien,, zodat binnen vaartschepen moesten wachten tot het water begon te zakken. Het slechte weer heeft op nieuw een schip op de Neder landse kust geworpen. Ditmaal OPPERBEVELHEBBER JORDAANSE LUCHTMACHT UITGEWEKEN NAAR DE V.A.R. Kolonel Salil Hainza, opperbe velhebber van de Jordaanse luchtmacht, wordt belegerd door de pers, terwijl hij op het vlieg veld van Cairo uit het Heron- v liegtuig van de koninklijke Jor daanse luchtmacht stapt, nadat hij uit zijn land naar de V. A. R. is gevlucht. De kolonel, die poli tiek asiel heeft gevraagd, zei dat hij was gevlucht omdat hij er niets voor voelde Jordaanse straaljagers aan te voeren in de strijd tegen de republikeinen in Jemen. opklaringen Boven Scandinavië bevindt zich eon lagedrukgebied dat ge vuld is met koude lucht. Het ver oorzaakt boven de Noordzee stormachtige noordelijke wind waarmee polaire lucht wordt aangevoerd. Hierin komen tal rijke buien voor, die vooral bo ven zee gepaard gaan met krach- tige windstoten. In het binnen land zijn de windkrachten be langrijk minder. Boven Ierland bevindt zich een rug van hoge luchtdruk die zich naar het oos- t en beweegt. Onder invloed hier van wordt de buienactiviteit ge leidelijk minder en neemt de kans op opklaringen toe. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Afnemend buiig. Enkele buien, sommige met hagel of sneeuw, maar ook op klaringen. Iets kouder. Langzaam alnemende maar aanvankelijk nu en dan krachtige en langs de kust harde noordwestelijke wind. VRIJDAG 16 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 4.33 4.52 Terneuzen 5.08 5.27 Hansweertt 5.48 6.07 Walsoorden 5.58 6.17 ZATERDAG 17 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 5.18 5.47 Terneuzen .5.53 6.22 Hansvveert 6.33 7.02 Walsoorden 6.43 7.02 De Amerikaanse schoener „Curlwe", met een bemanning van zes koppen, heeft geseind, dat het gevaar loopt om te slaan in een zeer woelige zee, ongeveer 150 km ten noordwesten van Bermuda. Een andere vissersboot, de ..Moonlight", heeft eveneens ge seind in nood te verkeren. Het schip maakt water en bevindt zich 120 mijl ten oosten van Kaap Cod. Verder verkeren in hetzelfde gebied in moeilijkheden een transportschip van de Ameri kaanse marine. „New Bedford", met 23 man aan boord, en de vissersboot „Monte Carlo". is een Deens schip, de 199 brt. metende kustvaarder „Wind- hund", die Marstal als thuis haven heeft, het slachtoffer ge worden. Het schip kon niet meer tegen de o-olven op, doordat een schuivende deklading hout het onbestuurbaar maakte. Even ten noorden van de Noorderpier bij Hoek van Holland liep de „Wind- hund" hoog op het strand, dicht bij de plaats waar een paar maanden geleden het Duitse vrachtschip „Levante" vastliep. De gezagvoerder van de „Wind- hund" meldde de stranding in een kort gesprek met Radio- Scheveningen. Daarna was er geen radiocontact meer. De reddingboot „President Jan Leis" en de sleepboot „Pool- zee" van L. Smit en Co voeren hierop uit. Kapitein Seeters van de reddingboot waagde het ech ter niet het gestrande schip langszij te komen, daar de eb intrad en het gevaar bestond dat de reddingboot dan op de pier zou worden geworpen. Ook de „Poolzee" kan niets voor de schipbreukelingen doen. Direct gevaar voor de bemanning is er niet. Of deze van boord wil is trouwens nog niet zeker. Hoe veel koppen er aan boord zijn is ook nog niet bekend. De gezag voerder van de Deen knippert wel met een seinlamp, maar men heeft nog niet kunnen uit maken wat hij bedoelt. De redders trachtten vanaf het strand met een z.g. „wipper toestel" een lijn naar het schip te schieten, om de bemanning daarlangs van boord te kunnen laten gaan. Dit is echter nog niet gelukt vanwege de sterke wind. Inmiddels is het water zover gezakt, dat de „Windhund" is drooggevallen. Het overbrengen van een lijn werd daardoor over bodig. De bemanning van het schip blijkt uit vier personen te bestaan. Kapitein Jensen en zijn stuurman zijn aan boord ge bleven. De 49-jarige matroos Peter Hansen Andreassen en zijn 16-jarige dochter Lilly Ag- nete hebben het schip verlaten. Zij zijn ondergebracht in hotel ..America" te Hoek van Holland. Een agent van de Kon. Zuid- Hollandse Reddingmaatschappij in Hoek van Holland, de heer G. Quint, en een inspecteur van de maatschappij, de heer De Jong. zijn aan boord van het gestrande schip gegaan. De kleine bemanning heeft bange uren doorgemaakt op het oude schip, dat van Gothenburg op weg was naar een Belgische haven. Met man en macht is ge tracht de lading te stouwen. Hierdoor was er zelfs geen tijd om radiocontact te blijven on derhouden. Toen de wind aan wakkerde en een ijzige hagel over het schip striemde, kon men de deklading niet meer hou den. Het hout schoof half van het schip af, waardoor het zwaar Twee Belgische sleepboten en twee loodsboten zijn gisteren uitgevaren om de Belgische pi ratenzender „Uilenspiegel" naar Zeebrugge te stvu/i' De zender, die buiten de Belgische territo riale wateren ter hoogte van Zeebrugge voor de kust ligt, verdween donderdagmiddag uit de ether. In Oostende werd ver nomen. dat zware zeeën het schip bedreigden. Daarbij was niet alleen de apparatuur voor een deel onklaar geraakt, maar zeeziekte was een aantal op varenden Ie machtig geworden. De „Uilenspiegel" was nog maar enkele weken in de ether. Het schip is een in Antwerpen omgebouwd Frans bevoorra dingsvaartuig. Premier Nehroe heeft woens dag geantwoord op de jongste brief van premier Tsjou En Lai van China, waarin deze laatste een vredesvoorstel deed. Nehroes antwoord is nog niet gepubliceerd, maar naar ver luidt heeft hij het Chinese voor dstel afgewezen Hij houdt: vast aan herstel van de status quo van 8 september alvorens vredes onderhandelingen kunnen be ginnen. slagzij maakte. Een bergingsdeskundige meent, dat deze last eerst van het schip afgehaald zal moeten worden, daar het anders bij een poging om het schip vlot te trekken zal kapseizen. Premier Chroesjtsjov van de Sow jet-Unie heeft kortgeleden in een brief aan president Ken nedy het aanbod gedaan de Rus sische straalbommenwerpers uit Cuba terug te trekken, zo wordt uit bevoegde Amerikaanse bron vernomen. Hieraan had de Sow- jetrussische premier echter zo- ZON MAAN op onder OD onder Nov 16 8.00 16.49 21.08 12.36 17 8.02 16.47 22.13 13.17 18 8.04 16.46 23.19 13.49 19 8.05 16.45 14.17 Twee jongemannen uit de Bondsrepubliek zijn, naar reizi gers donderdag in Berlijn mee deelden. woensdagmiddag op weg van Hamburg naar West- Berlijn bij de Russische door laatpost Horst gearresteerd. Zij reisden in een personenauto. De reden voor hun aanhouding is niet bekend. De Jemenitische Monarchisti sche radio heeft donderdag ge meld dat de stad Ei Baida, in Noord-Jemen, na hevige strijd op de revolutionairen is ver overd. Deze belangrijke plaats, die in het gebied van Saada is gelegen, word bezet gehouden door repu blikeinse en Egyptische troepen, aldus de radio. De aanval was uitgevoerd door imam-gezinde stammen. veel voorwaarden verbonden dat een spoedige regeling van deze kwestie niet waarschijnlijk wordt geacht. Amerikaanse en Russische V.N.-afgevaardigden waren in New York besprekingen begon nen op basis van het Russische aanbod, zo werd gezegd. Over de voorwaarden die Chroesjtsjov heeft gesteld is niets bekend. De boodschap van Chroesjtsjov aan Kennedy zou reeds enkele dagen geleden op het Wil te Huis ontvangen zijn en deel uitmaken van een serie brieven die de twee staatslieden hebben gewisseld na de crisis rond Cuba. De inhoud van deze brieven is niet openbaar gemaakt. Premier Chroesjtsjov zou in de betrokken boodschap toegeven dat de bommenwerpers die zich op Cuba bevinden eigendom zijn van de Cubaanse regering zoals deze heeft beweerd en dat daarom de terugtrekking van deze toestellen onderwerp van besprekingen tussen de Verenig de Staten en de Sowjet-Unie kan vormen. In Amerikaanse kringen meent men dat de Russische eerste vice-premier Mikojan, die naar men verwacht spoedig uit Havanna zal vertrekken, er ten slotte toch in is geslaagd, Fidel Castro te doen inzien dat ook van zijn kant een belangrijke conces sie moet komen. (Op Cuba zou den zich enige tientallen „Iljoes- jin-28"-bommenwerpers bevin den). Van bevoegde Amerikaanse zijde wordt voorts vernomen, dat de verwijdering van de Russische bommenwerpers van Cuba zou kunnen leiden tot de opheffing van de Amerikaanse gedeeltelijke blokkade van Cuba. Zoals bekend, heeft president Kennedy als voorwaarde daarvoor gesteld, dat alle offensieve wapens, ook de straalbommenwerpers, uit Cuba zijn teruggetrokken. De Russische eerste vice-pre mier Anastas Mikojan heeft zijn besprekingen met Fidel Castro vrijwel voltooid, zo is donderdag van welingelichte zijde te Ha vanna vernomen. Hij zou van daag naar New York vertrek ken. waar hij twee dagen dacht te blijven, alvorens naar Mos kou terug te keren. Als gevolg van hevige regen val. die zich in de nacht van woensdag op donderdag boven Rome en omgeving heeft voor gedaan. zijn enkele delen van de Italiaanse hoofdstad onder wa ter komen te staan. Talrijke mensen moesten voor het snel stijgende water een toevlucht op de daken zoeken. De brand weer, waarop vanuit alle delen der stad duizenden malen een beroep werd gedaan, ondervond grote moeilijkheden bij do hulp verlening. Do materiële schade is groot. De westkust en het zuidooste lijk gebiéd van S'cilië zijn door hevige stormen getroffen. Ook hier werd grote schade aange richt. Bulgarije is bepaald niet het belangrijkste lid van het commu nistische blok. Het partijcongres in Sofia zou daarom weinig aan dacht hebben getrokken, als daar niet .dwars door nationale zaken heen het geschil tussen Peking en Moskou aan de orde was ge komen. Het begon toen nadat pro- mier Joegow die daarop kritiek zou hebben geuit, was wegge zuiverd de Chinese delegatie zich demonstratief onthield van het algemene applaus bij de lof voor Chroesjtsjovs behandeiing van de kwestie Cuba. Vervol gens betrad de Chinees Woe Hsjoe-Tsjoean het podium om de staf te breken over het ver raad aan het Marxisme der genen die de Albanese commu nisten beschimpen, hoewel zij de leer van Lenin naar Chinese mening voorbeeldig' naleven. Deze bijval voor de Albanese communisten krijgt des te meer allure omdat Enver Hoxha steeds bekroond wordt voor zijn strijd tegen het revisionisme (het ge- duchtste scheldwoord uit "het rode vocabulaire) als hij Nikita Chroesjtsjov weer eens zijn vet heeft gegeven. En vlak vóór het congres van Sofia schreef Enver Hoxha's partijblad eigenlijk voor het eerst dat de reuzen van het communisme zo niet langer met elkaar kunnen samenleven; er moest een keuze worden ge maakt tussen het gezamenlijk door Chroesjtsjovs leiding in de afgrond storten of de revisionis ten een doodsteek geven. OVERHEERSING OK SCHEURING. Zo scherp heeft Mao door de mond van Albanië nog niet tot Chroesjtsjov gesproken. Voor het eerst wordt de Chinees-Rus sische controverse scherper ge steld, dan alleen een geschil over de duiding der communistische schriften, waarom men nog niet eikaars vijand behoeft te zijn. Dit is een regelrechte toespeling op een machtsstrijd tussen de twee groten in het communisti sche blok, die uit moet lopen op een overwinning van één der twee of op een scheuring. Dat laatste is wat Chroesjtsjov steeds heeft willen vermijden. Naar buiten moest het commu nistische deel der wereld één gesloten geheel blijven vormen, een monoiitische eenheid. Het lijkt erop of Mao hem dit on mogelijk wil maken. En Cuba zou daarvoor de aanleiding kun nen zijn. Dat Chroesjtsjov daar een compromis sloot met de kapita listische wereld, is voor de Chi nees een onvergeeflijke fout. Het kapitalisme, vooral de exponent daarvan: de V. fcs., is een papie ren tijger waarvoor hei een schande is te wijken, ook al zou men er een oorlog mee voorko men. Die schuwt Mao niet. Wat hij Chroesjtsjov eigenlijk ver wijt, is dat hij zich door de Wes terse manier van een probleem oplossen, door geven en nemen, over te nemen, dichter bij het Westen plaatste dan bij de ideologie dat het communisme ten koste van alles over de wereld verbreid moet worden. Peking heeft prompt Castro als vriend pogen te annexeren, zoals De waarnemend president van Indonesië, ir. Djoeanda, heeft donderdag aan Reuter meege deeld: „Wij zouden landings rechten aan de K. L. M. kunnen verlenen na het herstel van de diplomatieke betrekkingen tus sen Nederland en Indonesië, maar het herstel van deze be trekkingen hangt af van de over dracht van Westelijk Nieuw- Guinea van een V. N.-bestuuf aan een Indonesisch bestuur"-. Ir. Djoeanda zei dat als Neder land en Indonesië overeenkwa men dat het gebied vóór mei zou worden overgedragen, „er voor de V. N. geen redenen zouden zijn om daartaKen bezwaar te hebben". Een woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft in een ant woord op een verzoek om com mentaar op dit bericht verwezen naar een eerdere uitspraak van Nederlandse zijde, namelijk van 8 november, waarin werd gezegd -dai er. in geen enkel stadium noch van Ncaeilandse, noch van Indonesische zijde, sprake is ge weest van voorwaarden voor een herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen. In Haagse kringen heeft men gezegd dat het hoogst ongebrui kelijk en in strijd met de hoffe lijkheid zou zijn voorwaarden te stellen voor herstel van diplo matieke betrekkingen. Het in New York gesloten ak koord bepaalt dat het bestuur over Westelijk Nieuw-Guinea in mei 1963 aan Indonesië zal wor den overgedragen. Volgens „An- tara" heeft Djoeanda gezegd dat de K. L. M. niet kon verwachten dat haar landingsrechten even uitgebreid zouden zijn als zij ooit in Indonesië geweest waren omdat nu vele andere buiten landse luchtvaartmaatschappijen landingsrechten in Indonesië hebben. het dat met die andore door Moskou afgedankte vriend Al banië deed. Waarschijnlijk met minder succes omdat Cuba nu eenmaal economisch met handen en voeten aan de Sowjet-Unie is gebonden, waarvoor Peking geen voldoende vervanging kan bieden. TO< H RODE HULP AAN india? Met de kwestie India maakl Mao het Chroesjtsjov nog moei lijker. De Chinese aanval maakt de gedachte dat het communis me een vredelievend instituut is dat slechts op het heil van an dere naties uit is, absurd. Mao iaat Chroesjtsjov kiezen hij kan door India alle steun te geven die het vraagt, zich tegen Peking stellen, waardoor het ideaal van de communistische eenheid verbroken is. Daarmee redt hij dan zij het maar half de gedachte van de vreedzame sympathie voor het communis me bij te brengen. Of hij schaart zich naast Peking en redt de eenheid door zijn propaganda- wapen van die vreedzame co- existentie op te geven. Chroesjt sjov is zij het kennelijk niet van harte tot dat laatste over gegaan. India werd onder druk gezet toe te geven aan de Chi nese eisen en wapenleveranties werden gestaakt. Het schijni dat. de Russen daarvan toch weer enigszins zijn teruggekomen; de levering van Mig-straaljagers aan India gaat nu weer wel door. HET GELE GEVAAR. Dal zou dan ook betekenen dat Moskou desnoods bereid is het geschil met Peking van zijn camouflage als ideologische dis puut te ontdoen en openbaar te laten worden als een feitelijke strijd om de hegemonie in de communistische wereld. De veie gesprekken met andere commu nistische leiders die de man van het Kremlin de laatste tijd heeft gevoerd, zouden daarover heb ben kunnen gaan. Waarschijnlijk komt hierbij dat de Chinese kernwapens niet veel jaren meer op zich zullen laten wachten. En Mao is cle overtuiging toegedaan dat deze wapens er zijn om het commu nisme, zoals hij dat ziet, te ver breiden. Chroesjtsjov zal zich niet aan de illusie overgeven dat hij op dat stuk ook maar enige invloed heeft op de heerser in Peking. Voor de Rus is er dan het gevaar dat hij in een kern oorlog, waarin hij geen zin heeft, kan worden meegesleept door de Chinezen. De soepelheid waarmee Nikita Chroesjtsjov inzake Cuba de af spraken over het verwijderen, van zijn raketten nakomt, kan wellicht hierin zijn oorzaak vin den dat hij geen behoefte heeft aan spanning met het Westen nu de relatie met Peking voor hem veel gevaarlijker is, (Nadruk verboden.) ADENAUER BIJ KENNEDY President Kennedy heeft woensdag bondskanselier Adenauer op het Witte Huis in Washington ver welkomd. De foto van beide staatslieden werd gemaakt tijdens de rede van dr. Adenauer. De Amerikaanse kustwacht meldt, dat men vijf man van het brandende Griekse vrachtschip Bij de grote poort van de Jeme nitische hoofdstad Sana'a zijn donderdag de lijken opgehangen van Salanal Away en Aly Zidy, de laatste twee sjeiks van de stam Djahm. Deze stam, die woont in het ge bied van Sirwah. had aanvanke lijk de republikeinse opstande lingen gesteund, maar was later, volgens het Egyptische persbu reau voor het Midden-Oosten, ge zwicht voor „het goud van Saoe- di-Arabië en de Britse wapens". „Captain George" heeft weten te redden. De vijf werden donder dagavond in esn reddingboot neergelaten en daarna opgepikt. Donderdagmorgen vroeg was brand aan boord van de met ez- plosieve stoffen geladen Griek uitgebroken. Aan de brand was een ontploffing voorafgegaan. Het schip bevond zich toen op bijna 600 km ten noordwesten van Bermuda. Er is nog niets be kend over het lot van de overige twintig bemanningsleden. Vol gens de laatste berichten zou het schip langzaam opstomen naar Bermuda. De ruim 7.000 ton metende „Captain George" heeft 400 ton explosieve stoffen en een lading olie aan boord. Een voorstel tot een nieuwe aanmerkelijke verhoging van de Algemene Ouderdomswet-uitke ring kan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de loop van dit zittingsjaar niet in het uitzicht stellen, zo deelt de minister mee in zijn memoorie van antwoord inzake de begro ting van zijn departement voor 1963. Indien als gevolg van wette lijke maatregelen de loontrekken. den verplicht worden tot het be talen van een nieuwe of ver hoogde premie zijn deze alge meen optredende lastenverzwa ringen tot nu toe als regel ge- minister mee in zijn memorie in overleg met het bedrijfsleven uitzondering gemaakt. Dit punt zal mede een onderwerp van be spreking uitmaken in het loon- gesprek met de Stichting van de Arbeid.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1