ASPRO Adenauer in Washington Hongersnood in Algerië Monument aan de sectorgrens De strijd tussen India en China Actie in de V.S. tegen goederen uit communistische landen Landbouwschap teleurgesteld DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5755 HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER DE AMERIKAANSE BLOKKADE U-2's IN ENGELAND WAARSCHUWING AAN SAOEDI-ARABIë EN JORDANIë ZON- en MAANSTANDEN LABOUR-PROTEST TEGEN BRITSE KERNPROEF CUBAANSE KRANTEN MELDEN ARRESTATIE C. I. A.-AGENT DE CUBAANSE HAVENS NIEUWE MINISTER VAN DEFENSIE IN INDIA H.M. de Koningin in Tilburg DE BETREKKINGEN TUSSEN NEDERLAND EN INDONESIë OPIUM-AANHALING OP NEDERLANDS SCHIP HET NAZI-PROCES IN KOBLENZ AMERIKAANS KUNSTMAANTJE frenkering Wj abonnement: Temeuzen Abonnementsprijs: ƒ6,—per kwartaal: per maand 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adresNoordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefs+er N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Westduitse bondskanselier, dr. Koprad Adenauer, is woens dag in Washington aangekomen voor het elfde bezoek, dat hij na de oorlog aan de Verenigde Sta len brengt. Voordat de auto met de bonds kanselier langzaam het grasperk voor het Witte Huis opreed, wa ren vanaf een veld tegenover de straat, waaraan het Witte Huis is gelegen, negentien saluutscho ten gelost. Op het grasveld wa ren trompetters van de Ameri kaanse marine opgesteld, die de hoge gast met een vrolijk trom petgeschal verwelkomden. Rond om het grasperk waren Duitse en Amerikaanse vlaggen aange bracht. President Kennedy en echtge note begroetten de bondskanse lier met een warme handdruk. Aan de zijde van de president be vonden zich minister van Buiten landse Zaken Rusk en echtgenote en generaal Maxwell Taylor, voorzitter van de commissie van stafchefs, die eveneens door zijn vrouw was vergezeld. In rode uniformen gestoken leden van een muziekkorps van de marine brachten de volkslie deren van Duitsland en de Ver. Staten ten gehore. Deze werden door de beide staatslieden Kennedy blootshoofds en zonder jas staande aangehoord. Daar op inspecteerden Kennedy en Adenauer een erewacht. „Het is een grote eer", aldus president Kennedy, „u en leden van uw regering in Washington te mogen verwelkomen. U heeft deze reis reeds vele malen eer der gemaakt en elke maal beeft zij tot een versteviging van de Amerikaans-Westduitse betrek kingen geleid. U heeft een ver vooruitziende blik en uw bijdragen tot verster king der Westerse eenheid zullen in de geschiedenis worden ge boekstaafd", verklaarde Kenne dy. Bondskanselier Adenauer prees De Stichting oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen fieelt mee, dat in verschillende de len van Algerije hongersnood heerst tengevolge van het uitblij- ven van Amerikaanse surplus- voorraden. De Algerijnse rege ring kan momenteel nóch mate- rieel, nóch financieel helpen. Er zijn drie instanties die de Algerijnen helpen. De christelij ke commissie voor hulp aan Al gerije, waarin behalve de afdeling hulpverlening van de wereldraad van kerken ook verschillende an- dete internationale en nationale hulpverleningsorganen zitting hebben, heeft de verantwoorde lijkheid aanvaard voor het gebied rond Constatin en Batna, waar 1.400.000 mensen wonen. Juist in dit gebied is de situatie het moei- li'kst. Dank zij de medewerking van het Rode Kruis en de Katho lieke hulporganisatie konden tij delijk voorraden worden geleend, zodat de voedselvoorziening voor. lopig nog door kan gaan. Dit is echter een noodoplossing en de christelijke commissie voor hulp aan Algerije heeft daarom een beroep gedaan op de Europese landen en kerken. De Stichting oecumenische hulp heeft deze oproep overgenomen en haar gironummer 5261 in Utrecht opengesteld voor finan ciële bijdragen. Voor de gelden die worden ontvangen zullen levensmiddelen worden aange- MEER WIND Een over de Noordzee naar Zweden trekkende storing brengt ons vandaag meer wind. De wind gaat bovendien ruimen naar west tot noordwest en wordt matig tot krachtig langs de kust tijdelijk hard. Over de Noordzee wordt dan onstabiele lucht aan gevoerd, waarin buien tot ont wikkeling zullen komen. Aan vankelijk is er veel bewolking, later kunnen enkele verspreid voorkomende opklaringen ver wacht worden. De temperaturen zullen iets hogere waarden be reiken. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Enkele buien. Aanvankelijk veel bewolking, later enige opklaringen, maar ook enkele buien. Matige tot krachtige, langs de kust tijdelijk harde noordwestelijke wind. Iets hogere middagtemperaturen dan gisteren. DONDERDAG 15 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 3.45 4.03 schaft. De Stichting organiseert ook een dekenaktie. In het desbe treffend gebied is namelijk be hoefte aan 650.000 dekens. Hier voor is het verzamelpunt: Oecu menische hulp, per adres de „Va rekamp", Borneokade, haven Am. sterdam-Oost. De R. K. Stichting Mensen in Nood in Den Bosch voert even eens een actie voor Algerije. Haar gironummer is 1111222. de president in zijn antwoord voor de wijze, waarop hij de Cu baanse crisis had behandeld. „Uw besluiten, die ertoe hebben geleid dat de Sowjet-Unie heeft ingestemd met ontmanteling van haar raketbases op Cuba en weg voering der raketten, zijn van onschatbare waarde geweest voor de zaak der vrije wereld", aldus dr. Adenauer. Na de begroetingsplechtigheid begaven de president en de bondskanselier zich naar Kenne dy's studeerkamer, om daar hun besprekingen onder meetÓjver het vraagstuk-Berlijn en de be trekkingen tussen Oost en West na de crisis over Cuba te be ginnen. Bij het eerste overleg be vonden de twee staatslieden zich slechts in gezelschap van tolken. Vervolgens werden de beraad slagingen in wijder kring Voort gezet. Aan Amerikaanse zijde waren president Kennedy, mi nister van Buitenlandse Zaken Rusk, onderminister Ball, de vroegere Amerikaanse ambassa deur in Moskou, Thompson, die thans een speciale medewerker van Rusk is, de Amerikaanse ambassadeur in Bonn Dowling en de onderminister van Staat voor Europese Zaken Tyler, aan wezig. Van Westduitse zijde werd aan het overleg deelgenomen door bondskanselier Adenauer, minis ter van Buitenlandse Zaken Schroder, de Westduitse ambas sadeur te Washington Knapp- stein. staatssecretaris dr. Car- stens en dr. Reinkemeyer. het hoofd van de afdeling voor Sow- jetrussische aangelegenheden van het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft meegedeeld, dat in het geheel 49 communistische en niet communistische schepen de ring van Amerikaanse marine schepen om Cuba gepasseerd zijn. Slechts op één schip zijn Ameri kaanse controleurs geweest. De overige schepen mochten verder varen nadat Amerikaanse waar nemers ervan overtuigd waren, dat zij geen offensieve militaire wapens vervoerden. Een tiental schepen uit commu nistische landen zou de reis naar Cuba niet vervolgd hebben na de afkondiging van de blokkade door president Kennedy. De Britse minister van Lucht vaart, Hugh Fraser, heeft in ant woord op een vraag van een so cialistisch Lagerhuislid verklaard dat er drie Amerikaanse verken ningsvliegtuigen van het type U-2 in Engeland zijn gestationeerd. Deze toestellen worden volgens hem gebruikt voor weerkundige waarnemingen. Zij zouden in En geland blijven tot het einde van de reeks Russische kernproeven in de dampkring. Radio-Cairo heeft een commu niqué bekend gemaakt van het Jemenitische republikeinse opper, bevel waarin aan de bewoners van Saoedi-Arabië en Jordanië verzocht wordt, weg te blijven van vliegvelden, radio-stations, regeringsgebouwen en konink lijke paleizen. Terneuzen 4.20 4.38 I-Iansweert 5.00 5.18 Walsoorden 5.10 5.28 VRIJDAG 16 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 4.33 4.52 Terneuzen 5.08 5.27 Hansweertt 5.48 6.07 Walsoorden 5.58 6.17 ZON MAAN op onder op onder Nov. 15 7.38 16.50 20.07 11.44 16 8.00 16.49 21.08 12.36 17 8.02 16.47 22.13 13.17 18 8.04 16.46 23.19 13.49 19 - 8.05 - 16.45 - - 14.17 In de Berlijnse Chausséstraat, fn de F ranse sector, is aan de grens, vlak bij de muur een klein mo nument verrezen, dat de eenheid van het gescheiden Duitsland symboliseert. Het beeldje is ge maakt door de Berlijnse beeld houwster Hilde Leetz, Het bestuur van de Engelse La. bour.partij heeft protest aangete- kont tegen het besluit van de En gelse regering, een nieuwe onder grondse kernwapenproef in Ne vada tot stand te brengen. De aankondiging van de proef had volgens het bestuur van de La- bour-partij nauwelijks op een on. gelegener ogenblik gedaan kun nen zijn. 'Aspro' bevat all^s om u snel van uw pijn af te helpen. Veilig en verantwoord. Neem 2 'ASPRO'3 &i tferttitfeek fetf Het Lagerhuis van India heeft woensdag enkele resoluties aan genomen, waarin de afkondiging van de noodtoestand in het land wordt goedgekeurd en uitdruk king wordt gegeven aan de vast beslotenheid om de Chinezen uit India te verdrijven. Tevoren had premier Nehroe verklaard, dat de Sowjet-Unie zich tussen een vriend en een bondgenoot in een moeilijke po sitie bevindt, doch zich tegen over India bij voortduren vriend schappelijk heeft betoond. De Sowjet-Unie heeft blijken van welwillendheid gegeven en haar beste wensen uitgesproken, zelfs zeer kortgeleden nog, aldus Nehroe, en dat is een troosl voor ons. En wij hopen bepaald die ook in de togkoiusWttilujJgen. i Nehroe verklaarde verder, dat een oorlog tussen twee grote landen als India en China slechts in de vernietiging van één ervan zou kunnen eindigen. Geen dezer landen zal zich wil len overgeven, en er dient daar om naar een manier te worden gezocht om de strijd op voor India eervolle voorwaarden te beëindigen. India zal de strijd staken, als het door de Chinezen bezette gebied van India zal zijn bevrijd. In de loop van de dag had premier Nehroe een onderhoud met de Sowjet-ambassadeur in Nieuw-Delhi, die vandaag naar Moskou vertrekt ter bijwoning van de vergadering van het cen traal comité der Sowjet-com- myinjfitjsche partij. Cubaanse kranten hebben dins, dag onder grote koppen melding gemaakt van de arrestatie van een agent van de Amerikaanse centrale inlichtingendienst op Cuba. Deze agent Miguel Angel Crespo, zou het uitvoeren van sa. botage als opdracht hebben ge had. In de kranten waren lange interviews met Crespo opgeno men. Volgens deze berichten had hij bekend, deel uit te maken van de C. I. A. en voorts meegedeeld, dat hij 20 oktober met een zekere Ortiz uit de Verenigde Staten op Cuba was gearriveerd. Crespo was volgens de Cubaanse kran ten in mei 1959 uit Cuba gevlucht en agent van de C. I. A. gewor den, waarna hij in Guatemala was opgeleid met het oog op de invasie van april 1961, die op een mislukking uitliep. Hij had voorts bijzonderheden meegedeeld over de opleiding van agenten in Pa nama en op een eiland vóór de westkust van Florida en over de activiteit van Cubaanse ballingen in Florida. Crespo en anderen die op Cuba waren geland moesten er voor zorgen dat aan land de grootst mogelijke economische schade zou worden toegebracht, aldus de kranten. De woordvoerder van 'I Ameri kaanse ministerie van Buiten landse Zaken heeft woensdag verklaard dat de V. S. „passende maatregelen" zullen nemen wan- neer op Cuba haveninstallaties worden gebouwd die gevaar kun nen opleveren voor de V. S. en het Amerikaanse werelddeel. De woordvoerder zei dit naar aanleiding van een bericht in een dagblad van Baltimore, volgens welk een vissershaven te Banes in het noordoosten van Cuba wordt aangelegd. Hij herinnerde eraan dat de Sowjet-Unie en Cu ba in september zijn overeenge komen deze haven te graven. „Wij blijven met aandacht alle activiteiten met betrekking tot havenaanleg in Cuba volgen. Wanneer deze installaties gevaar lijk blijken, zullen gepaste maat regelen genomen worden", zo zei hij. Ten aanzien van de Amerikaan se eis tot het terugtrekken van de „I1.28"-bommerwerpers uit Cuba zei de woordvoerder dat hierin nog geen enkele vordering is gemaakt. De premier van de Indische staat Maharasjtra, Chavan, is benoemd tot minister van De fensie van India. Hij neemt deze portefeuille over van premier Nehroe, die na het aftreden van minister Krisjna Menon het mi nisterie tijdelijk onder zijn be heer had. Voorts werd bekendgemaakt, dat mevrouw Vijajalaksjmi Pan dit, een zuster van premier Nehroe, benoemd is tot gouver neur van de staat Maharasjtra. Mevrouw Pandit is hoge com missaris in Londen geweest. H. M. de Koningin heeft dins dag een bezoek gebracht ann Tilburg. Op de foto dankt H. M. de Koningin voor de bloemen, welke zij bij aankomst in bel revalidatiecentrum „Charlolte- oord" kreeg aangeboden door 2 patiëntjes, de 9-jarige Cookie Janssen en de 7-jarige Kineke de Geus, Volgens het persbureau Anta- ra heeft de premier Djoeanda gisteren verklaard dat de norma lisering van de betrekkingen tus sen Nederland en Indonesië een veel gemakkelijker aangelegen heid zou zijn als de Nederlanders er in toestemden de overdracht van West-lrian aan Indonesië te bespoedigen. Het Nederlands-Indonesische akkoord voorziet in een over dracht op 1 mei 1963, maar Djoe anda zeide dat een delegatie uit West-Papoea, die hier kort gele den op bezoek is geweest, er in het openbaar op heeft aangedron gen de overdracht vóór 1 januari a.s. te doen geschieden. Volgens Antara heeft Djoeanda voorts verklaard dat er voor de Verenigde Naties hoegenaamd geen reden zou zijn bezwaar te maken tegen zulk een bespoedi ging als de Nederlanders er voor af in zouden bewilligen. Tijdens een douane-onderzoek aan boord van het vrachtschip „Sibigo" van de Koninklijke Pa- ketvaart Mij, in de haven van Melbourne zag één der ambtena ren dat vaiiaf het schip een pak je in het water werd gegooid. Hij dook onmiddellijk het water in en wist het pakje te grijpen. Er ble ken drie plastic zakjes in de zit ten, waarvan er echter één zonk. De twee overigen bleken elk on geveer 450 gram opium te bevat ten. Men heeft nog niet kunnen ach terhalen wie liet pakje overboord heeft gegooid. De „Sibigo" arriveerde woens dag uit Bangkok in Melbourne. In een aantal Amerikaanse steden is een actie gaande tegen de verkoop van goederen uit communistische landen. In Columbus, in Georgia, heeft het gemeentebestuur bepaald, dat de winkeliers die dergelijke goederen willen verhandelen, voor 1000 dollar een vergunning moeten kopen welke zij in de étalage moeten tonen. De be paling geldt ten aanzien van goederen uit landen van het Sowjet-blok, Zuid-Slavië en van Cuba. Een andere manier om waren uit communistische landen te weren wordt toegepast door or ganisaties als „Het comité ter bescherming van de Amerikaan se vrije ondernemingen tegen de invoer van goederen die het resultaat zijn van communisti sche slavenarbeid". Leden van dergelijke groepen organiseren optochten naar de zogenaamde Tijdens het proces in Koblenz tegen 12 voormalige S.S.'ers, die ervan worden beschuldigd in Minsk 30.356 personen te heb ben vermoord, heeft de 58-jari- ge advocaat Reiff een getuigen verklaring afgelegd. Hij zei des tijds in Minsk als ambtenaar ge werkt te hebben en te hebben gezien dat kinderen, die naar de executieplaats moesten, door nazi's met zwepen van hun moe ders vandaan werden geslagen. Óp een nacht werden verschei dene duizenden kinderen en Jo den. die ongeschikt voor het werk werden geacht, vermoord. Dr. Reiff zei naar het ministerie in Berlijn gegaan te zijn om tegen de „verschrikkelijke ge-1 beurtenissen" in Minsk te pro testeren. en 'dat hij daarna wei gerde daar opnieuw heen te gaan. De elf verdedigers hebben dinsdag gezamenlijk verzocht de chef van de afdeling in Minsk waar Reiff werkte, als getuige op te roepen en hem te vragen waarom hij niets tegen de mas samoorden gedaan heeft. Hij is tegenwoordig openbare aankla ger bij de rechtbank in Kaisers- lautern. besmette winkels om aldaar bordjes te plaatsen met het op schrift „Koopt uw goederen van communistische slavenar beid bijwaarbij de naam van het betrokken bedrijf wordt ingevuld. Borden van deze strek king zijn geplaatst in Lexington (Massachusetts), Decatur (Illi nois) en in San Diego Califor- nië). Te Fort Wayne in Indiana gaf een winkelier er de voorkeur aan, zelf een voorraad uit Zuid- Slavië geïmporteerde rieten manden in het openbaar te ver branden. waardoor hij de lof oogstte van de burgemoesor voor zijn initiatief om „Fort Wayne te bevrijden van alle in commu nistische landen vervaardigde goederen". Collega's van deze winkelier zijn echter niet van plan zich te laten intimideren en hebben ge dreigd met gerechtelijke acties. Jaarlijks wordt uit communis tische landen voor een waarde van 81.1 miljoen dollar in de V. S. ingevoerd. Een belangrijk aandeel hierin wordt gevormd door Poolse ham. Het bestuur van 't Landbouw schap heeft woensdagmorgen zijn teleurstelling uitgesproken over de maatregelen ten behoeve van de gemengde bedrijven waartoe de regering besloten heeft. De voorzitter, de heer Biewen- ga, vertelde dat het dagelijks be stuur het wel eens was met de versterking van het borgstel lingsfonds voor de landbouw met tien miljoen gulden en de beschikbaarstelling van onge veer 25 miljoen gulden voor be drijfsstructuurverbetering en be drijfsbeëindiging. Inplaats van de door de regering beschikbaar gestelde 20 a 25 miljoen gulden voor voorschotten had het dage lijks bestuur echter een bedrag van 50 a 60 miljoen gulden in de vorm van toeslagen willen heb ben. Hoewel het dagelijks be stuur het dus niet eens is met de regeling betreffende de voor schotten, heeft het gemeend wel medewerking te moeten geven bij het nader uitwerken daarvan. Het kreeg daarvoor de steun van het bestuur, al had de heer Lam- bers, voorzitter van het Drents Landbouwgenootschap, die voor het K.N.L.C. zitting heeft in het bestuur, liever gezien, dat die medewerking zal worden gewei gerd. De heer Biesheuvel (C.B. T.B.zag het als een taak ge durende de drie jaar, dat de ren teloze voorschotten niet opeis baar zuilen zijn. te trachten aan die voorschotten een ander ka rakter te geven. De begroting 1963 van het Landbouwschap werd goedge keurd. De basisheffing van 3,50 per hectare bouwgrond wordt verhoogd tot ƒ4,De andere heffingen naar evenredigheid. Daarmee is ƒ810.000 gemoeid. In de uitvoerige discussie, die aan het goedkeuringsbesluit vooraf ging, werd o.a. aandacht besteec aan de verhouding tussen de gewestelijke organen van het Landbouwschap en de vrije or ganisaties. De Amerikaanse luchtmacht heeft bekendgemaakt dat er in dc loop van de afgelopen twee maanden een satelliet is gelan ceerd van 630 gram vanaf de luchtbases Vandenberg in Cali- fornië. Met behulp van dit kunst maantje wil men de toeneming van de straling als gevolg van de jongste kernproeven ln de dampkring meten. Het ligt in de bedoeling om in 1963 nog vijf van deze satellieten de ruimte in tc sturen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1