sa ons robert Vijf beklaagden in „Softenon-proces" vrijgesproken Imam EI Badr leeft inderdaad Beraad over het loonbeleid wordt voortgezet Prinses Beatrix licht ongesteld Britse en Lagerhuis E.E.G. Verf met voldoening Amerikaanse verlofganger dodelijk gewond bij vechtpartij MAANDAG 12 NOVEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5752 •HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER 70N- en MAANSTANDEN Anti-communistische demonstratie in Bombay Vrijdag werden in Bombay 25 NOODLANDING MET EEN X-15 HUMAAN INITIATIEF VAN HET INTERNATIONALE RODE KRUIS OVERSTROMINGEN OP HAITI MEREDITH HEEFT HET NOG MOEILIJK EPEDEMIE IN VENEZUELA DE RAKETMACHT VAN DE V. S. g'ruikerine bü abonnement: Terneuzen Abonnementsprijs: ƒ6— per kwartaal: per rrtaand f 2.—; Per week 48 et. Losse nrs 9 ft. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adresNoordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 08150 DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum pet advertentie f2.40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties!5 regels f 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. „Op mijn eer en mijn geweten, voor God en voor de mensen, het antwoord op de eerste vraag is „neen". Nog tien keer daarna Ulonk zaterdag in de rechtszaal van het Hof van Assisen in Luik het „non". Het einde van een proces, dat een week lang niet alleen in België, maar ver daar buiten de gemoederen heeft herig gehouden. Vrijspraak voor mevr. Suzanne Coipelvan de put, beschuldigd van moord op haar misvormd geboren baby, vrijspraak ook voor haar moeder, Fernande Yerna, haar zuster, Monique de la Marck, haar man, Jean van de Put en de huisdok- Ier, J. Casters, beschuldigd van medeplichtigheid. De uitspraak van de jury werd in de rechtzaal gevolgd door on beschrijfelijke tonelen. De vele honderden dicht op elkaar ge pakte Luikenaars in de smalle, lange zaal barstten los in een ooi-verdovend geklap, gejuich on geroep. Een grote menigte vóór het gerechtsgebouw, die geen plaats in de zaal had kunnen krijgen, nam het gejuich over en scandeerde „Casters, Casters". In de zaal kwam het letterlijk tot handtastelijkheden tussen le den van de rijkswacht en opdrin gende fotografen. Op bevel van de president van het Hof. raads heer E. Trousse, moest het pu bliek de zaal verlaten. Het duur de bijna een half uur. voordat de vijf beklaagden in de rechts taal werden binnengeleid om of ficieel hun vrijspraak te verne men. Zoals gebruikelijk waren zij niet in de zaal, toen de voor zitter van de jury de beslissin gen voorlas. Het gejuich in de zaal moet echter ook zijn door gedrongen in dc kleine wacht zaal op dezelfde verdieping, waar zij bijna twee uur in onzekerheid verkeerden. Precies een uur en vijftig mi nuten had de uit twaalf mannen bestaande jury nodig om tot een ontkennend antwoord te komen op de elf vragen, die hen waren voorgelegd. De eerste vraag was: ..Werd op 29 mei een misdaad gepleegd met Carine van de Put als slachtoffer?" De tweede was. of „daarbij een stof werd ge bruik), die de dood kan verwek ken?" en de derde: „Heeft Su zanne van de Put zich =ehuldig gemaakt aan doodslag?" „Neen" was het antwoord van dc jury op deze en de overige acht vragen, die inhielden of de vier mede-beklaagden moesten worden beschouwd als mede plichtigen of als mede-daders. Nadat het tumult was ver stomd en in de rechtszaal een be trekkelijke rust was weerge keerd het publiek had inmid dels onder zachte drang schoor- veotend de zaal verlaten hoor den de vijf beklaagden staande de uitspraak van de jury aan. De president stelde hen onmid dellijk in vrijheid. Vóórdat de jury zich in de raadskamer terugtrok hadden de verdediging en de advocaat-ge neraal, mr. Cappüvns, voor het laatst in deze zaak de degens ge kruist. Onder protest van de ad vocaten van de beklaagden nog maals replicerend kwam de ad vocaat-generaal terug op een verwijzing door de verdediging naar euthanasie in verband met de dood van Carine van de Put. „Er is maar één decreet, waarin ooit euthanasie het doden uit medelijden is goedgekeurd. Dat werd getekend in 19-39. Ik zal het niet voorlezen, want het is in het Duits. Het werd gete kend doorAdolf Hitler." Deze verklaring werd door het publiek in de stampvolle rechts zaal met gefluit ontvangen, een protest dat overging in deelne mend gemompel toen de verde diger van dokter Casters, mr. j. Mottaard, hierop direct ant woordde. dat de vader van Su zanne van de Put in een Duits concentratiekamp was overleden. De openbare aanklager viel bovendien het meer dan eens door de verdediging ge bruikte argument aan, dat een „schuldig" van de jury ten min ste drie jaar gevangenisstraf zou j betekenen de laagste straf, ,die het Hof van Assisen kan op- j leggen. „Bij een veroordeling kan op mijn steun worden gere kend bij een verzoek tot gratie", voegde hij hieraan toe. Dit laatste leidde tot een felle repliek van mr. Mottaard: „Dit is de eerste keer in mijn leven, dat ik een advocaat-generaal om oen bestraffing hoor vragen en daar onmiddellijk aan toevoegt, dat een verzoek om gratie tot de koning kan worden gericht." Mr. Mottaard vatte ook in een pleidooi van anderhalf uur de argumenten van de verdediging samen. Zijn woorden werden in diepe stilte aangehoord. Nu en dan werd de drie vrouwelijke be klaagden de ontroering te mach tig. Een tweetal vrouwen onder Een produkt van de Sikkens Groep. aanhoudend koud Het K.N.M.I. deelt mede: Oostelijke winden zullen van daag koude lucht naar ons land olijven aanvoeren. De windkracht neemt wel een weinig af; de wind wordt zwak tot matig, langs de addenkust nog overwegend krachtig. Hot weer zal overwegend zwaar bewolkt zijn en plaatselijk wordt wat regen of sneeuw yerwacht. De hoeveelheden zullen echter vermoedelijk niet groot zijn. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig tot hedenavond. Zwaar bewolokt Zwaar bewolkt met plaatselijk "'at regen of sneeuw. Zwakke tot matige, langs de Waddenkust echter overwpgend krachtige oos telijke wind. Weinig verandering in temperatuur. MAANDAG 12 NOVEMBER v.m. n.m. Rreskens 1.30 1.48 Terneuzen 2.40 2.23 Ilansweert 2.45 3.03 Walsoorden 2.55 3.13 DINSDAG 13 NOVEMBER het publiek verloren het be wustzijn en werden weggedra gen. Tot de jury zei de verdedi ger: „Een vrijsprekend vonnis zou het rechtvaardigste, het menselijkste vonnis zijn, dat ooit door een Hof van Assisen is uit gesproken". Over de moeder van mevr. Van de Put, mevr. Fernande Yerna, die door het openbaar ministerie haar initiatief in het doden van Carine was verweten, zei tot de jury: „Is het rechtvaardig haar nog één dag langer in de gevan genis te laten? Kijkt naar haar gezicht en ziet, hoe zij heeft ge leden." Zi,jn stem verheffend betoog de hij, dat Suzanne van de Put en haar man naar een kind had den verlangd, dat zij niet kre gen. „Zal tegenslag op tegen slag worden gestapeld?" Terugkomend op het eerdere verwijt tot de openbare aankla ger, dat de zwager van mevr. Van de Put, J. de ia Marck die de honing had gekocht waarin het gif voor de baby werd opge lost niet tot de beklaagden behoorde, zei mr. Mottaard ver der: „Heeft Monique de la Marck ook niet het recht vrij te zijn." Hij bezwoer de jury ook dok ter .T. Casters, die op verzoek van de familie de voor de baby dodelijke slaapmiddelen voor schreef, in vrijheid te stellen. „Laat hem naar huis gaan, naar zijn kind. dat hij boven alles lief heeft. Hoe kan een arts zoals hij een misdader worden genoemd. Zijn patiënten wachten od hem." Het voorlezen van de uit spraak van de jury werd op nieuw gevolgd door een storm loop van fotografen en journa listen. Minutenlang poseerden de vier familieleden en hun huis arts voor foto's, familieleden en bekenden omhelzend. Intussen was op het grote nlein vóór het gerechtsgebouw in het centrum van Luik dc wachtende menigte nog aange groeid. De politie moest het ver keer omleiden. „Casters op het balkon" werd aanhoudend geroe pen. Het duurde echter nog bijna een uur, voordat de vijf vrijge sproken hoofdfiguren in het dra ma van het „Softenon-kind" het gerechtsgebouw verlieten. Voor afgegaan door een politie-auto baanden de twee auto's, harts- toehteiiik door de Luikenaars toegejuicht, zich een weg door de mensenmassa. Jean van dc Put en zi.in echt genote gingen niet naar hun eigen woning teryg. „Wij wil len oen poosie uit de publiciteit", verklaarde hij. Na afloop van het proces waarvan de uitslag in een spe ciale uitzending van de Belgi sche radio bekend werd gemaakt - wilde de president van het Hof van Assisen zich over de be slissing van de jury niet uitla ten. Tot journalisten zei hij slechts het vonnis „waarvan ik niet zeg of het goed of niet- goed is te „respecteren." Rreskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.16 2.51 3.31 3.41 n.m. 2.30 3.05 3.45 3.55 ZON MAAN -.(IV op onder op onder '2 7.53 16.54 17.48 8.07 '1 7.55 16.53 18.27 9.27 14 7.57 16.51 19.13 10.41 15 7.58 16.50 20.07 11.44 De door dc revolutionairen van de troon gestoten imam van Je men, Mohammed el Badr, van wie herhaalde malen is gezegd dat hij bij de revolutie was ge dood. verscheen zaterdag op een persconferentie voor buiten landse verslaggevers. Hij gaf de verzekering, dat liij Jemen tot mensen, onder wie 12 politie mannen, gewond, toen aanhan gers van niet-communistische oppositiepartijen een vergade ring van de Indiase communis tische partij uiteensloegen. Op het programma van deze ver gadering stond een opwekking voor de arbeiders om de oor logsinspanning van het land te steunen. De demonstranten verzetten zich tegen de bijeenkomst, om dat naar hun mening de com munisten het recht van vergade ren hadden verloren door de Chinese aanvallen. Er werden 15 arrestaties ver richt. Een Amerikaans raketvliegtuig van het type X-15, heeft vrij dagmiddag op een noodlandings strip nabij Mud Lake, in de staat Nevada, wegens motorstoring een noodlanding moeten maken, waarbij het over de kop is ge slagen. De piloot, John McKay, werd ter observatie in een zie kenhui* lOpgenomen. een kerkhof voor de Egyptische indringers zón maken. De 35-jarige imam, die het kha. ki-uniform van een Jemenitisch soldaat droeg en die alleen aan zijn hoofdtooi te herkennen was als een hoge militair, verklaarde, gaarne een einde te zien komen aan het bloedvergieten en de slachting in zijn land. Hij zei ech. ter tot de Jordaanse en andere buitenlandse verslaggevers die van heinde en ver naar zijn hoofdkwartier waren gekomen „Wij zullen van Jemen een kerl hof maken voorde Egyptische in dringers als zij niet uit Jemen zullen worden teruggetrokken. Wij heten hen hartelijk welkom als gasten maar niet ais agres sors. De imam maakte een gezonde indruk. De imam zei dat hij binnen en kele weken in de hoofdstad Sa naa zou terugkeren. Hij zei over 5 miljoen royalistische soldaten te beschikken, allen Jemenieten. Hij leidde één leger, in het noor den, en zijn broer Al Hassan één in het oosten. Er zijn volgens de imam 19.000 Egyptische soldaten in Jemen en zij vormden het grootste deel van het revolutio naire leger. „Wat in Jemen ge beurt, moet als meer dan inter ventie worden beschouwd het is bezetting en kolonisatie", al dus de imam. PT d* kappt J h*i Spfic cachmt •oor uitnam» mol smaak moderne coiffures de betere toiletartikelen elektrische ontharing „bóutique robert" Het Internationale Rode Kruis is voornemens er bij de verschil lende regeringen op aan te drin gen om de leden van gezinnen, die door politieke grenzen ge scheiden worden gehouden, in de gelegenheid te stellen elkaar op een vooraf door hen aan te geven plaats op gezette tijden te ontmoeten. De regering heeft toegezegd een nadere nota samen te stellen en aan de bij het overleg van vrijdagavond betrokkenen te doen toekomen. De regering ver wacht dat deze nadere nota ver helderend zal werken en' veel misverstand zal wegnemen dat is ontstaan door de in de vrijdag avond voor publikatie vrijgege ven brief aan liet bestuur van de Stichting van den Arbeid gege ven samenvatting der beslissing in hoofdzaak. Het bedrijfsleven heeft er mee ingestemd het tot dusverre ge voerde effectieve prijsstabilisa- tiebeleid mede voort te zetten. Aldus is uit mededelingen van de ministers Veldkamp en De Pous en van staatssecretaris Roolvink na afloop der bespre king gebleken. De bespreking was tegen kwart voor twaalf ten einde. Vrijwel onmiddellijk na afloop van het overleg hielden de drie ERNSTIG ONGELUK IN INDIA Nabij Gorakpoer in het noor den van India, zijn zondag 25 mensen, die op het dak van een trein waren gezeten, om liet leven gekomen toen de trein on der een brug door reed. Er zijn 3 ernstig gewonden. Prinses Beatrix heeft zondag door nen PrhV ongesteldheid het voor die dag voor haar bezoek aan Benares vastgestelde pro gramma niet kunnen afwerken. Naar de Nederlandse ambassa deur in India, jhr mr g. Beelaerts van Blokland, zondagmorgen in Benares meedeelde, was de Prin ses zaterdagmiddag reeds enigs zins stil gestemd, toen zij van een bezoek aan een brocaatweverij in Benares terugkeerde. Tevoren had zij met haar gevolg de lunch gebruikt in de eetzaal van het hotel, doch 's avonds nam de Prinses geen deel aan het diner in de eetzaal. Volgens jhr Beel aerts van Blokland had Prinses Beatrix toen een temperatuur van ongeveer 40 graden, waarop onmiddellijk medische hulp werd ingeroepen. De arts adviseerde de Prinses een dagje rust te houden, om te bekomen van de vermoei enissen van haar reis. Zondagmorgen was de Prinses, volgens kringen uit haar omge ving. reeds weer voldoende her steld om het bed te verlaten en wat rond te lopen. Bij nadere informatie omtrent de ongesteldheid van Prinses Beatrix deelde de Rijksvoorlich tingsdienst in Den Haak zondag het volgende mede: H. K. H. Prinses Beatrix is tij dens haar bezoek aan Benares lichtelijk ongesteld geworden als gevolg van de inspanningen van de reis bij zeer wisselende klima tologische omstandigheden. Het bezoek aan Lucknow is hierdoor komen te vervallen. De Prinses hoopt haar reis a.s. maandag (heden) te kunnen voortzetten". Zondagavond was Prinses Bea trix voldoende hersteld om zich naar Saranatb. een Boeddhistisch centrum in de buurt van Benares, te begeven. Bij haar aankomst al daar trok een processie van 500 Boeddhisten, onder wie priesters in hun oranjegele kleding, naar de Boeddhatempel. Er liepen veel kinderen mee. Aan het eind van de processie zaten zes priesters op twee olifanten. In Port de Paix, in het noord westen van Haiti, zijn door over stromingen als gevolg van zware regenval 26 mensen omgekomen. bewindslieden een persconferen tie. Minister Veldkamp, die ge flankeerd werd door minister De Pous en staatssecretaris Rool vink deelde daar mee, dat het ge sprek van vrijdagavond in twee delen uiteenviel: het systeem van loonvorming en de begrenzing van de loonkostenstijging in 1963. Hoewel beide zaken op zichzelf staan, bestaat er uiteraard wel enig verband. Over de begrenzing van de loonkostenstijging in 1963 be stond weinig of geen verschil van inzicht. Er was voldoening over merkbaar bij alle betrokkenen. Een voldoening die zich niet zo manifest uitte was merkbaar in het gesprek over het eerste deel, het systeem van loonvorming. De vragen uit de vergadering aan de bewindslieden, „belang rijk aantal", en opmerkingen, „kritische", hadden onder meer betrekking op niet normale situa- ties en op normale situaties op het gebied der lonen. Eigenlijk meende men dat de regering, blij kens haai- brief, zich een groot arsenaal had voorbehouden van maatregelen om de zaken te dwarsbomen, een groter arsenaal dan tot nu toe. Daar is, dit deelde minister Veldkamp met nadruk mede, geen sprake van. Minister Veldkamp zei voorts de indruk te hebben, dat de be spreking van vrijdagavond ver helderend heeft gewerkt. Regering en bedrijfsleven wil len er naar streven tot overeen stemming te komen. De ervaring heeft geleerd dat dit streven leeft; men streeft altijd naar overeenstemming, omdat men als verstandige mensen met elkaar de zaken bespreekt. Verschil van mening was aan het licht getreden over hetgeen de regering in haar brief aan de Stichting had vermeld met be trekking tot toepassing van de wet van 1937 op het algemeen Een onderzoek, dat op last van de Amerikaanse regering is in gesteld naar de moeilijkheden, die zich op de universiteit van Oxford in de staat Mississippi hebben voorgedaan in verband met de (gedwongen) toelating van James Meredith als enige neger-student, heeft het bestaan aan het licht gebracht van een geheime studentenorganisatie, die zich ten doel had gesteld Meredith, met aanwending van alle middelen, te dwingen de universiteit te verlaten. Een officiële woordvoerder heeft meegedeeld dat bepaalde functionarissen te. Washington de Amerikaanse inlichtingen dienst hebben voorgesteld een aantal van zijn agenten naar de universiteit van Oxford te zen den. met als opdracht heimelijk in de geheime studentenorgani satie door te dringen, teneinde zodoende haar plannen en de namen van haar organisators te weten te komen. De dienst heeft dit plan echter niet willen over nemen, omdat hij meende dat het universiteitsbestuur er waar schijnlijk niet mee zou instem men. Meredith zelf is intussen don derdag j.l. plotseling uit Oxfoid vertrokken. Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Jus titie menen dat zijn vertrek on getwijfeld het gevolg is van de wens om te omkomen aan de spanning, die hij gedurende de vijf weken, waarin hij te Oxiord college heeft gelopen, heeft on dervonden. De 22-jarige Amerikaanse mili tair I- W. Jacobi is in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een vechtpartij op de Oude Zijds Ach- terburgwal in zijn buik gestoken. De Amerikaan overleed korte tijd later in het Binnen Gasthuis. Een kameraad van Jacobi, de21- jarige militair E. J. d'Errico, 'werd bij deze vechtpartij ernstig gewond. De beide militairen, die op de Smalle Oude Zijds Achterburg wal liepen, hebben ruzie gekre gen met een lange blonde man, die in een groenwitte auto kwam aanrijden. De bestuurder heeft beide Amerikanen met een wiel- sleutel geslagen. Twee andere mannen, die waarschijnlijk ook in in een auto reden, mengden zich in de vechtpartij aan de zijde van de bestuurder van de groen-witte auto. Een van dit tweetal moet daarbij Jacobi met een mes heb ben gestoken. Na de vechtpartij namen de mannen de vlucht. Later heeft de politie de 28-ja- rige timmerman J. F. S uit de hoofdstad aangehouden, die be kende, dat hij de twee Amerika nen met ven kruissleutel heeft geslagen. Hij reed in een groen witte wagen, die later op de Zee dijk werd aangetroffen. Voorts bevindt zich in arrest de 28-jarige kleurling De R. als verdacht betrokken te zijn ge weest bij deze zo tragisch geëin digde vechtpartij. De Amerikaanse militairen wa ren met verlof in Amsterdam en waren gelegerd in de Wackeren- heim in WestUDuitsland. MISLUKTE BEROVINGS POGING OP TAXICHAUFFEUR Twee onbekende jongemannen hebben zaterdagavond omstreeks kwart voor negen een mislukte poging gedaan om de 50-jarige Amsterdamse taxichauffeur J. J. Posno van zijn portefeuille te be roven. Bij het centraal station waren zij in diens taxi gestapt en had dén als bestemming een adres in de Van Hogendorpstraat opgege ven. Toen zij echter in de Joan Melchior Kemperstraat in de staatsliedenbuurt reden, werd de chauffeur ineens door een dei- mannen een vrij dik touw om z'n hals gedaan, dat werd aange snoerd. De andere man trachtte intussen de portefeuille uit de lin kerbinnenzak van het colbertjas je van de chauffeur te pakken. Deze remde echter af. waardoor de twee overvallers vooroverscho- ten en in verwarring raakten. De chauffeur maakte van de gele genheid gebruik het touw van zijn hals te halen en via het lin kerportier zijn taxi te verlaten. De twee overvallers kozen via het rechterportier het hazepad. H Uit de Londense woning van Lord Ilchester zijn juwelen ter waarde van 200.000 gulden gestolen. O.m. werd een col lier zwarte parels ontvreemd. In het Venezolaanse district Goajira, ten noordwesten van het Meer van Maraciabo, is een epidemie van hersenontsteking uitgebroken. Meer dan duizend mensen zijn door deze ziekte aangetast, tot dusver voor twaalf met dodelijke afloop. De slacht offers zijn voornamelijk kinde ren. I De Verenigde Staten hebben aan hun raketmacht twaalf in tercontinentale Atlas-raketten toegevoegd, waardoor het totale aantal voor afvuren gereedstaan, de raketten op 156 is gebracht, zo is uit officiële kringen ver nomen. De raketten hebben een reikwijdte van 10.500 km. verbindend en onverbindend ver- klaren van bepalingen van collec tieve arbeidsovereenkomsten. Bij een aantal der ter bespreking zijnden was hierdoor de indruk ontstaan, dat de regering met dit voornemen eigenlijk niet anders zou bedoelen dan de taak van het college van rijksbemiddelaars in een ander pakje hullen. Dit is beslist niet de bedoeling van de regering geweest, zo stel de minister Veldkamp met klem. Aan het einde der discussie is afgesproken dat de regering, in het licht van de vrijdagavond ge stelde vragen en gemaakte op merkingen nog eens een nadere verduidelijking van haar beslis sing in hoofdzaak zal geven. De ze nadere nota zal zo spoedig mo gelijk worden verstrekt. Het over. leg zal worden voortgezet op vrij. dag 23 november. Over een aantal technische puil. ten en ook over een enkel insti tutioneel punt moet nog nader overlegd worden met het bedrijfs. leven. Het bedrijfsleven krijgt een grote verantwoordelijkheid. Men heeft ons gevraagd, aldus minister Veldkamp hoe het zou moeten. Het antwoord der rege. ring was, dat zij bereid is de in diening van wettelijke maatrege. len voor een ander loonsysteem te bevorderen. In dat opzicht is met de Stich ting van den Arbeid de afspraak gemaakt dat, zo die wettelijke maatregelen nog niet in 'het Staatsblad zouden staan op 1 ja nuari 1963. door onderlinge af spraak zoveel mogelijk zou wor den geëffectueerd. Minister De Pous toonde zich verheugd over het aanvaarden van het uitgangspunt; de doel stelling van een stabiel prijs niveau, door het bedrijfsleven. Alleen de minister van Econo mische Zaken is verantwoordelijk voor het prijsbeleid en hij wi] die verantwoordelijkheid ook verder bljjven dragen. Aanvaarding van dit uitgangs punt van voortzetting van een effectief prijsbeleid betekent dat men loonsverhogingen niet zal mogen doorberekenen. Staatssecretaris Roolvink stel de in dit licht dat het hem tijdens de bespreking van vrijdagavond was opgevallen, met name van werknemerszijde, dat de ondeme. mers hun taak met betrekking tot de loonsitutatie duidelijk moe ten zien. Van ondernemerszijde is dat in zicht ten volle gedeeld. Men heeft beloofd er naar te zullen streven dat loonsverhogingen zuilen blij ven binnen het prijsbeleid. Deze grote mate van overeenstemming is volgens de staatssecretaris een waarborg voor dat streven. „Beloofd" is wat te sterk ge loof ik, zo merkte minister Veld kamp op, maar de staatssecreta ris zei zeer sterk die indruk te hebben. Bij de beantwoording van vra gen heeft minister Veldkamp on der meer opgemerkt dat het een groot misverstand is te menen dat de beslissing van de regering over het advies van de S.E.R. over het nieuwe systeem van loonvorming een afwijking van dat advies zou zijn. Naar zijn me ning heeft de regering bij haar beslissing onder meer aange knoopt bij de in het advies gege ven mogelijkheden. De wet van 1937 op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve ar. beidsovereenkomsten staat in het advies. De minister noemde deze wet een „oud paard". De rege ring heeft dit oude paard, dat nog nimmer bereden is, nu van stal gehaald en zij wil het nu laten berijden „op 'n speciale manier". Tenslotte werd nog duidelijk dat het overleg van vrijdagavond een bespreking is geweest tussen regering en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en niet al leen het bestuur van de Stichting van dén Arbeid. Het Britse Lagerhuis heeft don derdagavond met 319 tegen 221 stemmen zijn goedkeuring uitge sproken over de wijze, waarop de Britse regering de onderhan delingen over Engeland's toetre den tot de Europese gemeen schappelijke markt voert. De stemming geschiedde over een door de regering voorgestel de motie, waarin het Lagerhuis werd gevraagd de regering te machtigen haar pogingen om de onderhandelingen tot een voor het parlement aanvaardbaar ein de te brengen, voor te zetten. In het Labour-amendement werd gezegd, dat de tot dusver bij deze onderhandelingen be reikte voorwaarden niet tegemoet komen aan bindende beloften, die aan het gemenebest, de landen van de Europese .vriihandeliastsQ» zij n ciatie en de Britse landbouw gedaan. De regeringsmolie werd zonder stemming aangenomen, omdat bij de eerste stemming het oordeel van het Lagerhuis reeds tot uiting was gekomen. Tevoren had onderminister Ed ward Heath, de leider der Britse delegatie naar de onderhandelin gen in Brussel, verklaard: „Er mag geen twijfel bestaan over de eisen voor succes bij deze onder handelingen. De regering is niet op haar beloften teruggekomen. Daaraan moet worden voldaan, willen deze onderhandelingen succes hebben". Met nadruk verklaarde Heath dat de regering vasthoudt aan de aan de Europese vrijhandelsas sociatie gedane beloften, die dui delijk zijn vastgelegd in eerder in Londen en Genève uitgegeven communiqués.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1