ter 58 1 VE KOFFIE! [TOESTEL Winst voor partij van Kennedy bij Amerikaanse verkiezingen Groot tumult bij behandeling Der SpiegeP'-zaak in de Bondsdag Het weer SANDE Nieuw beroep van Tsjoe-en-Lai op Nehroe om onderhandelingen te beginnen ■nsdag? november 1962 esteit de Huis- tigheid verricht. weg open naar oit kon zetten? \.NDEL UZEN DONDERDAG 8 NOVEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5749 De gouverneursposten De situatie in de Verenigde Staten na de verkiezingen NIXON GEEFT NEDERLAAG TOE RUSTIGE DAG VOOR PRINSES BEATRIX IERLAND CONTROLEERT WAPENVERVOER TUSSEN PRAAG EN HAVANNA WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en M' '"STANDEN zeer voordelig voor deze superieur» koffie! E gewicht 2 gr. is fabrieken, geling. Zonder kleer- ireofonisch horen, en soortgelijk toestel, [ijk samenspel van ;nde modellen brillen IE v'h Koene, Noord- zal het zich tot een p te lossen: met zijn il tot Uw dienst. N.-Brabant en Z.- - Telef. «1053019 Frankering bil abonnement: Terneuzen Abonnementsprijs: f6,— per kwartaal: per maand 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 'Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 3S150 DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et: minimum par advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties fgëên handels, advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De democratische partij van president Kennedy heeft bij <le dinsdag gehouden verkiezingen de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden behouden en zoals uit de uit slagen blijkt haar positie ver stevigd. Om 21.30 gisteravond was da stand van de verkiezingsresul taten voor: de Senaat: Gekozen 25 democraten en 14 republikei nen, waardoor de nieuwe Senaat bestaat uit 68 democraten en 32 republikeinen. Huis van Afge vaardigden: Gekozen 249 demo craten en 176 republikeinen. Nog tien zetels onbeslist. Gouver neurs: Gekozen 19 democraten en 13 republikeinen. Nog drie zetels onbeslist (Alaska. Rhode Island en Minnesota). Wat de gouverneursposten be treft: In New York behaalde de republikein Nelson Rockefeller opnieuw een overwinning waar mee zijn kansen om voor de pre sidentsverkiezingen van 1964 kandidaat te worden gesteld, zijn gestegen. De 54-jarige miljonair, een kleinzoon van oliemagnaat John D. Rockefeller, versloeg de niet zo bekende democraat Ro bert Morgenthau. In Californië wijzen de tot dus verre bekende uitslagen erop, dat rle voormalige vice-president Ri chard Nixon de strijd om het gouverneurschap gaat verliezen van de democraat Brown, die daarmee herkozen zou worden. In Michigan versloeg George Romney. een toegewijd Mor moon, zijn democratische tegen stander John Swainson, die op nieuw voor twee jaar wilde wor den ge'.-.czen. De overwinning van Romney, die zich pas kort in de politiek heeft gestort, dient hem als mogelijke kandidaat voor het presidentschap aan. In Pennsylvania werd de repu blikein William Scranton tot gou verneur gekozen, terwijl zich in Oklahoma ook een teleurstelling voor de democraten voordeed met de verkiezing van Henry Bell- rnon, waarmee voor de eerste maal in de geschiedenis een re publikein gouverneur van deze slaat is geworden. De democraten sloegen echter terug in Vermont, waar zij met de overwinning van Philip Hoff op de republikein Ray Kayser do eerste democratische gouver neur in deze staat in 108 jaar kregen. De democratische gouverneur van Arkansas, Orval Faubus, bekend door de crisis in Little Rock over de rassenscheiding, werd voor de vijfde keer gekozen wat nog niet eerder in de Ver enigde Staten is voorgekomen. De oudste republikein in de Senaat, de 79-jarige Alexander Wiley, werd in Wisconsin onver wachts verslagen door de de mocraat Gaylor Nelson. De democraat Daniel Inouye versloeg de republikein Ben Dil lingham bij de verkiezing van een Senaatszetel voor Hawaii, waarmee voor het eerst iemand van Japanse afkomst toegang tot rle Senaat krijgt. De voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, de democraat Fulbright, werd in Arkansas herkozen. De leider van de republikeinen in de Se naat, Everett Dirksen. behaalde in Illinois een benauwde over winning. Hoewel senator Dirk sen meermalen kritiek heeft ge leverd op enkele punten van pre sident Kennedy's programma, heeft hij in het algemeen de re gering in de buitenlandse poli tiek gesteund. Hij is voor de derde maal voor de Senaat ge kozen. President Kennedy heeft de vorige maand nog een bezoek aan Chicago gebracht in het be stek van de verkiezingscampagne om daar voor Dirksens tegen stander, Sidney Yates, te plei ten. In Indiana behaalde de 34- iarige democraat Birch Bayh een verrassende overwinning op Ho mer Capehart bij de verkiezing voor een Senaatszetel. Daarmee werd de republikeinse hoop, dat Capehart de eerste senator van Indiana zou worden die voor de vierde keer werd herkozen, de bodem ingeslagen. President Kennedy heeft Capehart tijdens de verkiezingscampagne het pro pageren van een ..harde koers" inzake Cuba verweten Een beeld van de tusentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse congres. In Boston, waar hij zijn stem moest uitbrengen, verlaat president Kennedy het stemlokaal. Gistermorgen bleek hij niet alle extra zetels veroverd te hebben, die hij nodig meent te hebben om zijn program van nieuwe po litieke initiatieven door het komende congres te kunnen jagen. De meeste politieke deskun digen zijn van mening dat de politieke constellatie van het Huis van Afgevaardigden geen belangrijke wijziging zal onder gaan. Men verwacht dan ook, dat republikeinen en conserva tieve democraten hier hun coali tie, waarop vele initiatieven van Kennedy in de afgelopen twee jaar zijn afgestuit, zullen voort zetten. De deskundigen achten voorts de overwinning van de republikeinen bij de strijd om de gouverneurszetels van Pennsyl vania en Michigan van bijzonder belang voor de presidentsverkie zing in 1964. In de verkiezingen heeft men verder geen bepaalde lijn kunnen ontdekken. De politici vinden het daarom moeilijk iets met zeker heid te zeggen over de invloed van de Cubaanse kwestie in dit verband. Toch zijn zij wel van mening, dat de overwinning van de democraten bij de verkiezin gen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden voor een groot deel moet worden toege schreven aan de persoon en de activiteit van de president. De Amerikaanse oud-vicc-pre- sident Richard Nixon heeft woensdag toegegeven, dat zijn poging om via het gouverneur schap van Californië in de poli tiek terug te komen, is mislukt. Op dat ogenblik had de demo craat Edmund Brown, die al sinds 1959 gouverneur van Cali fornië is. een voorsprong van een kwart miljoen stemmen. Een derde deel van de stemmen moest toen nog worden geteld. Nixon verscheen niet zelf voor de persvertegenwoordigers, maar liet zijn verklaring door zijn perschef voorlezen. Deze deelde mee dat Nixon zijn ge lukwensen aan Brown had ge zonden. Later verscheen Nixon toch nog voor de pers. Hij zag er moe en betrokken uit. Nadat hij zijn gelukwensen voor gouverneur Brown had uitgesproken, zei hij dat hij deze nooit beticht had van gebrek aan moed of vader landsliefde. Volgens Nixon had de pers nooit gemeld, dat hij juist het patriottisme van Brown had geroemd en dat hij had gezegd, dat Broowns beweeg redenen goed waren. Hij ver zocht de journalisten „nu eens" in deze zin te schrijven. Prinses Beatrix heeft woens dagmorgen bezoeken gebracht aan het orthopedisch kinderzie kenhuis in Bombay *en aan het Tata-instituut voor sociale stu diën, waarna zij de lunch ge bruikte ten huize van de Neder landse consul-generaal, de heer J. van der Gaag. Voor de rest van de dag stonden er geen be paalde afspraken op het pro gramma. Wat de temperatuur betreft, worden er op het ogenblik in Bombay en omgeving records gebroken. In oktober is het daar gewoonlijk nog vrii warm, doch doch in ovember zijn de tempe raturen aanzienlijk lager. Dins dag werd echter een temperatuur van veertig graden Celcius ge meten. Hedenmorgen-vroeg vertrekt Prinses Beatrix met haar gevolg per vliegtuig naar Madras. Na de lunch met de gouverneur van Madras zal zij een bezoek bi en- gen aan de tempelstad Mahabali- poeram, welke even buiten Bom bay gelegen is. Daar zouden zich de mooiste tempels van geheel Azië bevinden. Het ligt in de bedoeling, dat de Prinses vrijdagmorgen van Madras naar Calcutta doorreist. De Ierse minister voor het transportwezen heeft dinsdag avond bekendgemaakt, dat Cu baanse en Tsjechoslowaakse vliegtuigen, die de vlieghaven Shannon aandoen, op wapens en munitie zullen worden onder zocht. Tweemaal per week wordt via Shannon een luchtdienst tussen Havanna en Praag onderhouden. In de afgelunJn tijd hebben tal van passagiers van de hierbij gebruikte vliegtuigen tegenover journalisten verklaard Russische of Oosteuropese raketdeskundi gen te zijn. De Ierse regering baseert haar maatregel op artikel 35 van de internationale conventie voor de burgerluchtvaart, dat zij thans in toepassing brengt. l)e Westduitse minister van Binnenlandse Zaken, Hermann HöcherI, heeft woensdag voor de Westduitse bondsdag verklaard dat men niet het. oog op de ernst van de verdenking tegen bet tijdschrift „Der Spiegel" wel de hoogste graad van geheimhou ding in acht had moeten nemen. HöcherI antwoordde op vragen van de sociaal-democralische op positie over de nog onopgehel derde achtergronden van de ge rechtelijke actie tegen het blad. Hoewel een groot aantal bonds dagleden afwezig was, heerste er een gespannen sfeer. Aan de re geringstafel zaten ook bondskan- selier Adenauer en de minister van Buitenlandse Zaken, Gern- hard Schröder. Toen de voorzit ter van de bondsdag, Gersten- maier, meedeelde dat de minister van Justitie, Stammberger, we gens ziekte, niet aanwezig kon zijn klonken uit de hoek van de sociaal-democraten luide protest- kreten op. Minister HöcherI legde er de nadruk op dat hij alles in het werk had gesteld om de regerin- gen van de deelstaten' tijdig op de hoogte te stellen van de voor genomen actie tegen „Der Spie gel". De arrestatie van de "53-jarige Erich Fischer in Düsseldorf, die de politie voor Rudolf Augstein (de uitgever van het blad) hield, had echter een sneller optreden tot gevolg dan voorzien was, ai- dus HöcherI. Met kracht wees HöcherI de beschuldiging van de hand als zou een nummer van „Der Spie gel" bij het doorzoeken van de redactiebureaus in de nacht van 26 op 27 oktober gecensureerd zijn. De rechter van instructie had slechts laten nagaan of de drukproeven nog belastend ma teriaal inhielden. Onder gejoel van de oppositie bracht hij hulde aan het optreden van de politie. De lokalen en de apparatuur van het kantoor van „Der Spie gel" zijn beslist niet in beslag ge. nomen, zo zei hij voorts, maar de gebruikmaking ervan was tijde lijk beperkt. Bondskanselier Adenauer en zijn staatssecretaris Hans Globke zijn pas na het begin van het on- de hoogte gesteld, zo zei HöcherI voorts. Toen een lid van de S. P. D. zich daarop tot Adenauer richt te, antwoordde deze laconiek: „De geachte bondsminister van Binnenlandse Zaken heeft de vraag volkomen juist beant woord." Aan het einde van de vergade ring raakten de bondsdagieden nogmaals in grote opwinding toen Adenauer onverwachts het woord vroeg nadat de S. P. D.- afgevaardigde Ritzel namens zijn fractie verklaard had, dat staats burgers niet alleen tegen land verraad maar ook tegen wille keur moeten worden beschermd. Alleen dit is het oogmerk van de achttien vragen over de actie te gen „Der Spiegel", zo zei hij. Deze vragen zijn verkeerd begre pen of dit is bewust gebeurd. Toen de bondskanselier daar tegenin ging, gingen zijn woor den verloren in het tumult van de sociaal-democraten. De opmerking van Adenauer, dat het land in een afgrond dreigt te worden gestort wan neer „een blad om geld te ver dienen, systematisch landver raad bedrijft." ontlokte opnieuw heftige protesten en gefluit van de oppositie. Adenauer die zo nu en dan tijdens zijn rede met zijn vuist op tafel sloeg, riep, nadat de rust enigszins was weerge keerd, de oppositie toe: „Ik ben hoogst verbaasd, u wilt zich toch zeker niet voor het karretje van „Der Spiegel" spannen?" Nadat het er eerst naar had uitgezien dat het debat met het vragenuurtje geëindigd zou zijn en donderdag zou worden voort gezet, bleek later dat de meer derheid van de regerende) christen-democraten en de ge hele oppositie ervoor was om 's middags opnieuw bijeen te komen en het onverwachte debat dat uit de vragen was voortge vloeid, te laten voortduren. Minister HöcherI verklaarde daarna nog, te betwijfelen of scènes als zich in de bondsdag voordeden, in Engeland of de Verenigde Staten mogelijk zou den zijn. „Der Spiegel" heeft ja renlang de wr van onschuldige mensen met voeten getreden, zo zei hij, en zich wendend tot de oppositie, vervolgde hij: „Ik heb nog nooit gehoord, dat u zich om de eer van deze mensen hebt de tumult onder de oppositie nam zo'n omvang aan dat Ger- stenmaier dreigde de vergadering te sluiten. „En wie is wel meneer Aug stein?", vroeg Adenauer zich vervolgens af. „Hij verdient aan landverraad en aan de hetze tegen de regeringscoalitie." De bondskanselier voegde hieraan toe dat mensen, die zich op De Spiegel abonneren of inlichtingen aan dit blad verstrekken, „niet zeer hoog in mijn achting staan aangeschreven." De liberale afgevaardigde Döring verweet hierop Adenauer een oordeel over Augstyin en diens redacteuren te hebben uit gesproken, voordat zij behoorlek waren berecht. Döring zei het zijn plicht te achten niet alleen zijn vriend, doch in het bijzonder de staatsburger Augstein in be scherming te nemen tegen de be wering van de bondskanselier, dat Augstein aan landverraad verdient. Onder luide bijval van de zijde van de socalisten en vrije democraten voegde Döring de bondskanselier toe: „U heeft hier als eerste een oordeel ge veld." Een woordvoerder van het mi nisterie van Justitie heeft woens. dagmiddag meegedeeld, dat mi nister Stammberger gisteren, nacht een instorting heeft gehad en aan zenuwoverspanning lijdt. Dit is voornamelijk een ge volg van een zwaar verkeerson geval dat de minister enige maanden geleden heeft gehad. Het is nog niet zeker of minis ter Stammberger vandaag in het parlement aanwezig zal kunnen zijn voor de beantwoording van de nog niet afgehandelde vragen in de Spiegel-affaire, aldus de woordvoerder. „Der Spiegel" heeft zijn raads lieden opdracht gegeven de rech ter te vragen aan dr Adenauer te verbieden opmerkingen over het weekblad te maken zoals hij woensdag in het parlement heeft gedaan. derzoek tegen „Der Spiegel" op bekommerd." Het daarop volgen- •it Gemaskerde bandieten hebben woensdag de televisiestudio van de B. B. C. in Londen oveerval- len. Zij sloegen drie kassiers tegen de grond en verdwenen met on geveer honderdduizend gulden. De Chinese eerste minister, Tsjoe en-Lai, heeft opnieuw een beroep gedaan op premier Neh roe van India om onderhande lingen over het Chinees-Indische grensconflict te beginnen, aldus meldt het nieuwsbureau „Nieuw China". Hoewel de democraten blijkens de uitslag van de verkiezingen owe] de Senaat als het Huis van '"«vaardigden beheersen schijnt ■iet nog niet aan het door Ken nedy gestelde doel te beant woorden. Volgens Tsjoe heeft India China „vernederende voorwaar den" gesteld, die gewoonlijk een verslagen tegenstander worden opgedrongen. Hij dringt er op aan, dat geen der partijen zich de houding van een overwinnaar moet aanmatigen, ongeacht het verloop van de botsingen. De Chinese premier weidt uit over punten, die hij in een vorige brief aan Nehroe heeft gesteld en waarin terugtrekking wordt voorgesteld van beide partijen zodat een gedemilitariseerde zóne ontstaat. Als India zou instemmen met China's voorstellen, aldus Tsjoe en-Lai, zouden functionarissen van beide partijen kunnen on derhandelen over aangelegen heden die te maken hebben met, de gedemilitariseerde zóne en een wapenstilstand. De twee premiers zouden dan besprekin gen kunnen voeren om te trach ten „een vriendschappelijke op lossing" van de grenskwestie te bereiken, aldus Tsjoe en-Lai in een brief aan Nehroe, die 4 no vember als datum heeft. Tsjoe en-Lai schrijft nog, dat Nehroe wil, dat de troepen zich terugtrekken op de posities van vóór 8 september, terwijl China terugtrekking had voorgesteld tot 20 km van de feitelijke grens lijn zoals deze op 7 november 1959 bestond. Volgens Tsjoe was de toestand van voor 8 september onrecht vaardig. Deze toestand zou niet hersteld moeten worden. Hij be schuldigt India ervan van 1961 af in de westelijke sector de grens met geweld veranderd te hebben. India had grote stukken Chinees gebied oostelijk van de 1959-grens bezet en meer dan 40 militaire steunpunten gevestigd. Tsjoe zegt tenslotte, dat China geenszins do twee grootste Azia tische landen de degens wil zien kruisen in verband met geschil len tussen hen, terwijl zij beide tegenover „de grote vijand, het .■imperialisme" staan. MEER WIND De luchtdruk boven Noord- Scandinavië is in het afgelopen etmaal sterk gestegen. Het ge bied met de hoogste barometer standen, die 1040 mbar bedragen, bevindt zich boven Noord-Fin- land. Het hogedrukgebied ver plaatst zich langzaam in zuide lijke richting, terwijl over Zuid- Frankrijk een depressie naar het noorden koerst. De lucht- drukverschillen in onze omge ving nemen daardoor toe. Er wordt daarom ook een ma tige tot vrij krachtige en aan de kust een krachtige zuidoostelij ke wind verwacht. Bij de depres sie boven Zuid-Frankrijk be hoort een uitgebreid regengebied. Er viel woensdag in Zuid-Frank rijk 40 tot 50 mm regen, terwijl in het reeds zo dikwijls geteis terde gebied van Barcelona weer 54 mm werd afgetapt. Het regengebied schuift lang zaam naar het noorden op. Daar- om wordt ook voor ons land in de loop van de dag enige regen verwacht, het eerst"jn het zuiden van het land. Met de zuidooste lijke luchtstroming wordt vrij zachte lucht aangevoerd. Woens dag werd in Twenthe zelfs 15 graden gemeten. Donderdag zal er over het algemeen meer be wolking zijn, zodat de zon niet kan meewerken tot het handha ven van de hoge middagtempe- raturen. De aangevoerde lucht is echter van zuidelijke oorsprong, zodat over het algemeen toch geen belangrijke verandering in het temperatuurverloop wordt verwacht. medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Plaatselijk regen Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Overwe gend matige wind tussen zuid oost en oost. Weinig verandering in temperatuur. DONDERDAG 8 NOVEMBER Breskens Terneuzen I-Iansweert Walsoorden VRIJDA' Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 10.35 11.10 11.50 n.m. 11.11 1146 12.26 12.36 1VEMBER v.m. 0.25 0.40 0.50 n.m. 12.34 12.09 32.49 12.59 ZON op ondei MAAN op onder Nov. 8 7.46 17.01 15.38 2.31 9 7.48 16.59 16.22 3.54 10 7.50 16.58 16.48 5.18 11 7.51 16.56 17.16 6.43 12 7.53 16.54 17.48 8.07 13 7.55 16.53 18.27 9.27 OPNIEUW OVERSTROMINGEN IN SPAANS RAMPGEBIED, Tarrasa, het Spaanse industrie stadje, dat tijdens de overstro mingen van enige weken geleden zwaar getroffen werd, is thans opnieuw hei toneel van ernstige overstromingen. Er vallen geen doden te betreuren, maar de schade is zeer groot; zo zijn van diverse textielfabrieken de ma chines, die juisl waren vernieuwd na de vorige ramp, opnieuw ver loren gegaan. Foto: Een beeld van de evacuatie in het centrum van Tarrasa. De mensen maken gebruik van over de straal ge spannen touwen om zich in het nog snel stromende water staande te houden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1