Cuba akkoord met inspectie van schepen door het Rode Kruis Toezicht op Cuba moet voortduren Prinses Beatrix voor vier dagen in Bombay Richtprijs van 27 cent voor alle melk Interim-regeling voor invaliditeitstrekkers Indische troepen in Ladach trokken terug DINSDAG 6 NOVEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5747 het Bode Kruis heeft maandag DODEN BIJ TREINONGELUK IN ZUID-SLAVIE KENNEDY OM NIEUWE INVOER VAN SOWfET-RAKET- WAPENS IN TOEKOMST TE VOORKOMEN WEER OVERSTROMINGEN IN NOORD-SPANJE OOK OVERSTROMINGEN IN ZUID-FRANKRIJK EXPLOSIE OP CAPE CANAVERAL Retrekkingen tussen India en de Sowjet-Unie goed voorbeeld van vreedzaam naast elkaar bestaan PAKISTAN VREEST MILITAIRE HULP AAN INDIA HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN SAOEDIE-ARARIE DREIGT MET HET OPRLAZEN VAN ALLE AMERIKAANSE OEIE-INSTALLATIES fYMifcerftte bij abonnement: Terneuzen Dü'ecteor-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et: minimum per advertentie f 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het internationale comité van meegedeeld dat de Cubaanse regering ermee heeft ingestemd, dat dit comité belast wordt met de inspectie van schepen met bestemming Cuba. Volgens de bekendmaking van het comité zal de inspectie voor lopig voor c„i maand worden uitgevoerd door functionarissen die door het Rode Kruis zullen worden benoemd. Het comité was door de Verenigde Naties op de hoogte gesteld van de Cubaanse instemming hiermee. Het Rode Kruis kan, zo deelde het comité voorts mede, geen rechtstreekse verantwoordelijk heid voor de onderneming op zich nemen. Deze berust bij de Ver enigde Naties en de betrokken landen. De bijdrage van het Rode Kruis zou hoofdzakelijk bestaan uit het leveren van personeel voor de inspectie. Het comité heeft de oud-voorzitter van het internationale Rode Kruis, Paul Rtiger, verzocht naar New York ie gaan voor besprekingen met -ecretaris-generaal Oe Thant en Bij een treinontsporing op de -poorlijn Belgrado-Skolpje, vlak bij het dorpje Koemanovo, zijn maandag zeker tien mensen ge bood. Twee rijtuigen, waarin ich zestig passagiers bevonden, kantelden van de spoorbaan. Volgens latere berichten zijn oker t wintig mensen om het le ven gekomen en zestien gewond. Reddingsploegen waren maan dagavond nog bezig mensen on der de omgeslagen wagons van daan te halen. Naar de oorzaak van het ongeluk wordt, een on derzoek ingesteld. Het dodencijfer steeg later tot Vierentwintig. Zeventien passa- ziers waren gewond, twee zeer ernstig. afgevaardigden van de betrokken landen. De uiteindelijke beslis sing van het comité zal van het resultaat van dit bezoek afhan gen. Een woordvoerder van het Rode Kruis heeft meegedeeld dat Rüger heden naar New York zou vertrekken. Hij zei tevens dat voor een eventuele inspectie van schepen naar Cuba waar schijnlijk officieren uit het Zwit serse leger zullen worden gere- cruteerd. (Adv.) Zondagavond is te Washington van regeringszijde vernomen dat president Kennedy van mening is dat er voor onbepaalde tijd toezicht in de een of andere vorm op de toegangswegen tot Cuba moet worden gehouden, teneinde een eventuele nieuwe invoer van nieuwe Sowjet-raketwapens op dat eiland in de toekomst te voorkomen. Hier wordt aan toegevoegd dat Kennedy er de nadruk op heeft gelegd dat hij vast houdt aan zijn onwrikbare eis, dat internatio nale inspecteurs er zich van moeten vergewissen of de raket bases, die de Sovvjet-Unie op Cuba heeft gebouwd, inderdaad verwijderd zijn of worden. Vol gens deze gezaghebbende bron zal de president met niets min der genoegen nemen. Van Amerikaanse regerings zijde wordt nog vernomen dat de president eerst zal aannemen dat de Sowjetrussische bedrei ging van de Verenigde Staten vanuit Cuba is weggenomen, wanneer door internationale in spectie ter plaatse is vastge steld dat de Sowjet-raketbases inderdaad zijn ontmanteld. Kennedy is van mening dat noch het Witte Huis, noch het Kremlin onder de huidige om standigheden genoegen moeten nemen met niet bevestigde ver zekeringen van de wederpartij. De president beschouwt zijn overeenkomst met de Sowjet russische premier als het resul taat van een harde diplomatie, die aan weerszijden geen ruimte laat voor twijfel. Hij is dan ook van mening, dat wanneer de huidige bedreiging vanuit Cuba is opgeheven, voort gezet toezicht op de toegangs wegen tot Cuba noodzakelijk blijft om te voorkomen, dat er opnieuw Sowjetrussische wapens in Cuba binnenkomen. In het gebied van Barcelona hebben zich als gevolg van zware regenval weer overstro mingen voorgedaan. Van slacht offers is tot dusver geen mel ding gemaakt. In september kwamen in deze streek bij overstromingen bijna 800 mensen om het leven. Als gevolg van overstromin gen, die zich na zware regenval in het gebied van Barcelona heb ben voorgedaan, is veel schade aangericht. Van slachtoffers is nog geen melding gemaakt. Bij Monocada werden twee bruggen over de Ripoll door het water weggeslagen en te Sabadell en Tarrasa werden textielfabrieken, die, na de overstroming van sep tember, sinds kort in bedrijf waren gesteld, weet-dusdanig beschadigd dat liet werk er weer stil ligt. In de stad Barcelona liepen laaggelegen huizen onder water. Als gevolg van zware regenval hebben zich in het gebied van Roussillon in uid-oost-Frank- rijk ook ernstige overstromingen voorgedaan. De veld.en rond Peipignan, waar men de tuin bouw beoefent, staan blank. In het gebied van Thuir op een twintigtal km ten westen .van Perpignan, staat op diverse we gen wel een meter water. In Amelie-Bains bij de Spaanse grens is de toestand het ergste, Hier staan veie huizen onder water en is een brug ingezakt. De schade is zeer groot. Een Polarisraket van het type A-3 is maandaa kort na de lan cering vanaf de basis te Cape Canaveral ontploft. Het projec tiel. dat een afstand van drie duizend kilometer had moeten afleggen, leek aanvankelijk een goede vlucht la maken. Plotse ling barstte echter de eerste trap van de PolarV uiteen. De twee de trap vervolgde zijn weg nog enige tijd doch stortte later in de Atlantische Oceaan. Het was de vierde mislukking met een raket van dit type. Prinses Beatrix is maandag per vliegtuig uit Nieuw-Delhi in Bombay aangekomen. Zij zal hier vier dagen blijven. De Prinses reisde per Viscount van de Indische Luchtvaart maatschappij. Met haar reisde o.m. de Nederlandse ambassa deur in India, jhr. mr. G. Bee- laerts van Blokland en diens echtgenote. De Prinses zat achter in het vliegtuig. Amerikaanse toeristen, die ook in de Viscount zaten, wa ren zich aanvankelijk niet bewust van haar tegenwoordigheid. Pas toen zij in de Indische blaeten foto's zagen van Beatrix en pre mier Nehroe, begonnen zij vra gen af te vuren op de Nederland se journalisten, die met de Prin ses meereizen. De vlucht duurde drie uur. Na aankomst op het vliegveld van Bombay werd Prinses Beatrix begroet door een groep Nederlanders. Nederlandse kinderen zwaaiden met oranje ballonnetjes. Op weg naar Bombay zag Prin ses Beatrix een smalle, kronke lende weg met vrachtauto's, os- sewagens, heilige" koeien die vrij rondliepen en hopen geiten en schapen. Zij zag verder vele armzalige behuizingen, doch ook veel nieu we fabriekscomplexen, die getui genis afleggen van de snede in dustrialisering in India. Op een gegeven ogenblik kon men een moskee zien. die in zee lag. Alleen bij eb kan men in deze moskee komen. Evenals in Karatsji zag de Prin ses op de weg naar Bombay gro te aantallen gieren boven plaat sen cirkelen, waar de rijke parsi hun doden naar toe brengen. Hun godsdienst verbiedt hun hun do den te begraven of te verbran den. Maar hier lagen de doden niet op een toren, doch in een kegelvormige kuil. In Bombay wonen rond 50.000 parsi. De Piin- ses filmde de gieren die achter een hoge muur om de kuil in de lucht cirkelden. Vanaf een plek naast de hoofd weg maakte de Prinses filmopna men van het vergezicht over de vier miljoen inwoners tellende stad. In de trillende hitte hielden Indiërs hun siësta, die zij zelfs voor de filmende Prinses niet wensten te onderbx'eken. Zoals zovele andere toeristen kwamen ook de Nederlanders tot de conclusie, dat er aan de we reldberoemde hangende tuinen van Bombay eigenlijk niet. zoveel bijzonders is te zien. Slechts het feit, dat elke kubieke meter aar de voor deze tuinen de schuine rotsen van de Malabarheuvel op gesjouwd moest worden vermocht indruk te maken. Aan de voet van de heuvel stapte de Prinses uit om een wandeling te maken om de vijver, waar in het vuilgroene water verscheidene Hindoes een ritueel bad namen. De Prinses legde hier enkele bijzonderheden op de filmband vast, terwijl uit gelaten troepen kleine jongens om haar heen dansten. Zodra deze bemerkten, dat de Prinses een bepaald object in de lens wil de nemen, renden zij er gillend en schreeuwend heen om zich daar met ogen, glimmend van op winding over dit niet alledaagse gebeuren, te laten filmen. Ter wijl Prinses Beatrix haar wande ling langs de grote vijver voort zette. kwam zij door vele pitto reske straatjes, waar zij onder andere een Indiase ijscoman aan het werk zag. Deze zat op straat een blok ijs in stukjes te hakken. Die kneedde hij dan om stokjes, voegTfiTër een druppel siroop aan toe en bracht vervolgens de pri mitieve lekkernij als ijslollies aan de man. Overal langs de straat zag men kleine Hindoetempels, die gewijd zijn aan Shiva. de god der ver nietiging. Vishu. de beschermer of aan Brahma, de schepper. Vervolgens reed het gezelschap over de boulevard, die langs de Baai van Bombay loopt waar vele schepen voor anker liggen. Wegens zijn veie lantaarns draagt de boulevard de naam „Konink lijke Halsketting". Na haar tocht langs deze boulevard bezichtigde de Prinses het Prince of Wales- museum. De Prinses zal nog twee of drie dagen in Bombay blijven, alvo rens zij haar reis voortzet naar Madras. Veie leden van het ge volg vernamen met ontzetting, dat het daar nog warmer zal zijn dan in het, naar hun gevoel, al brandend hete Bombay. In een geheel nieuwe opzet van het garantiebeleid voor de land bouw in de melk- en zuivelsec tor, heelt de regering voor het z.g.n. melkprijsjaar van novem ber 1962—november 1963 een richtprijs voor alle melk vastge steld in plaats van zoals tot dusver een garantieprijs voor een beperkte hoeveelheid. Deze richtprijs voor alle door de melk veehouders geleverde melk be draagt 27,per 100 kg melk met 3,7 procent vet en ligt 1,— per 100 kg hoger dan de gemid delde opbrengstprijs van 26, per 100 kg, die de veehouder in de praktijk ontvangt onder de tot nu toe geldende regeling met een garantieprijs van 28.10 voor 5,1 miljard kg melk. De nieuwe opzet van het melk- prijsbeieid sluit aan bij de opzet, die de Europese commisio van de Europese Economische Ge meenschap in haar ontwerp-zui- velverordening heeft voorgesteld. Hoewel deze verordening nog onderwerp van behandeling uit maakt in de raad van ministers der E. E. G., is inmiddels wel ge bleken dat er tegen de door de commissie ontworpen beleidsop- zet in algemene zin geen overwe- Een vvoordvoerder van het In dische ministerie van Defensie heeft maandag meegedeeld, dat Indisshe troepen ziih enkele da zen geleden om strategische re denen uit hun stellingen bij Dau- lat Beg Oldi in Noord-Ladach hebben teruggetrokken op beter te verdedigen posten. Daulet Beg Oldi is een belang rijke post aan de westelijke sec tor van de grens met communis tisch China. Er bevindt zich daar een vliegveld. De plaats ligt in de buurt van de Karakorum-pas, 3 km ten westen van een gebied dat al in 1960 door de Chinezen werd opgeëist. De Chinezen heb ben al eerder officieel erkend dat Daulet Beg Oldi op Indisch grondgebied ligt. Een Indische woordvoerder heeft maandag gezegd, dat hij er niet zeker van is dat de plaats door de Chinezen is bezet. Als dat gebeurd is. zo zei hij. dan zul len de Chinezen di nun- Pas, die naar Kasjmier loopt, beter kuunen beheersen. De woordvoerder zei voorts, dot het vliegveld Choesoel in Ladach nog steeds in Indische handen is. Volgens Indischhe functionaris sen hebben de Chinezen nu het gehele gebied in Ladach, dat zij reeds in I960 opeisten, bezet en de door hen vastgestelde grens zelfs op één of meer plaatsen overschreden. President Brezjnef van de Sowjet-Unie heeft maandag ver klaard dat de betrekkingen tus sen India en de Sowjet-Unie „een goed voorbeeld zijn van de geslaagde toepassing van het be ginsel van vreedzaam naast el kaar bestaan". Hij zei dit nadat do nieuwe Indische ambassa deur in Moskou, Trikoii Naih Kaul, zijn geloofsbrieven had aangeboden. PRESIDENT MAKARIOS IN INDIA President Makarios van Cyprus brengt op het ogenblik een twee- weeks officieel bezoek aan India. De aartsbisschop/president werd bij zijn aankomst op het vliegveld van New Delhi, Palam, verwel komd door het Indiase staats hoofd, president Radhakrishna (1.) en premier Nehroe (r.). De president van Pakistan. T'o'.-mimed Ajoeb Khan heeft nxda£ gezegd, dat de wapen hulp aan India het Chinees-Indi sche conflict kan verergeren en de Pakistaanse vrees dat deze wapens tegen Pakistan gebruikt zullen worden, vergroot. Hij zei te hopen, dat het nog niet te laat was voor India om in te zien, welke heilzame gevolgen een op lossing van het oude geschil over Kasjmier kan hebben. De presi dent zei niets over westerse druk op Pakistan om het geschil over Kasim'er te „bevriezen" zolang Tnd'a 'i in confl' t met C'-tri bevindt. Over deze pxessie is de laatste tijd vaak gesproken. DEZELFDE TEMPERATUREN Het weer in West-Europa wordt, in grote lijnen gezien, be heerst door twee krachtige lucht druksystemen, namelijk ener zijds hoven Rusland een hoge- drukgebied met een uitloper naar Scandinavië en anderzijds boven de Golf van Biscaye en de omge ving van Ierland een diep lage drukgebied. Een front van deze laatste depressie kon maandag juist niet tot ons land doordrin gen, zodat er geen neerslag is gevallen. In Frankrijk veroor zaakte dit front uitgebreide regenval waarbij plaatselijk meer dan 20 mm werd afgetapt. Ook boven Italië is veel neerslag ge vallen tengevolge van een sto ring, die momenteel langzaam over de Alpen naar het noorden trekt. Door de neerslag aan de zuidzijde van de bergen is deze lucht veel droger geworden, maar het is toch niet uitgesloten dat in nabijheid van de storing zich later weer dikkere wolken- partijen zullen vormen. Vandaag later op de dag kun nen deze dicht bij ons land zijn aangekomen, zodat er dan weer kans op wat regen bestaat. Bij winden tussen oost en zuidoost wordt lucht met ongeveer dezelf de temperaturen aangevoerd. Eenstemmig was de warme in stemming waarmede de indiening van een ontwerp-interimregeling voor invaliditeitsrentetrekkers door de vaste commissie voor so ciale zaken en volksgezondheid uit de Tweede Kamer begroet werd, zo staat in het voorlopig verslag van deze commissie op dit wetsontwerp. „De onder de invaliditeitsrente trekkers heersende nood gedoog de geen verder uitstel, integen deel, te lang reeds hebben de betrokkenen op een behoorlijke medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Veranderlijke bewolking met hier en daar enige regen. Zwakke tot matige, aan de Waddenkust tijdelijk krachtige oostelijke wind. Dezelfde middagtemperaturen. DINSDAG 6 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden WOENSDAG 7 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 7.45 8.20 9.00 9.10 n.m. 8.40 9.15 9.55 10.05 NOVEMBER v.m. n.m. 9.16 9.51 -.10.31 io.4i 10.03 10.38 11.18 11.28 ZON MAAN op onder on onder Nov. 6 7.42 17.04 15.04 7 7.44 17.03 15.32 1.10 8 7.46 17.01 15.38 2.31 verbetering van hun financiële positie moeten wachten." De commissie wil aan de minis ter voor zijn voortvarendheid woorden van hulde niet onthou den. Zij wil dan ook gaarne mee werken aan een zo snel mogelij ke parlementaire behandeling van deze belangrijke en urgente soci ale maatregel. Zij sprak er het vertrouwen uit dat het zo moge lukken een interimregeling met ingang van 1 januari 1963 in werking te doen treden. In het wetsontwerp wordt voor. gesteld da( het rijk f 75 miljoen van de kosten geraamd op on geveer ƒ260 miljoen lier jaar zal dragen. Het restterende be drag van 185 miljoen zou moe ten worden opgebracht door het bedrijfsleven. In het voorlopig verslag wordt gepleit voor een rijksbijdrage van 50 procent der jaarlijks wisse lende kosten instede van een vast nominaal bedrag ten laste van 's rijks schatkist. Het Syrische blad „Airai Alaam" schreef maandag dat Saoedi-Arabië de Verenigde Sta ten had laten weten, „alle Ame rikaanse olie-installaties in het land onmiddellijk op te blazen en in brand te steken „ais de Ame rikanen het Jemenitische revo lutionaire bewind zouden erken nen. Volgens het blad zou de pre mier van Saoedi-Arabië, prins Feisal, hiermee tijdens een be zoek aan het Witte Huis tegen over president Kennedy hebben gedx-eigd. De ambassadeur van Saoedi-Ax-abië in Daxnascus had geen commentaar op dit bericht. gende bezwax'en der hd-staten bestaan. Het nieuwe garantiesysteem gaat uit van een richtprijs voor alie melk, die het karakter dx-aagt van een na te streven ge middelde produeentenpi-ijs a f- boerderij. Deze richtprijs wordt nagestreefd met de volgende middelen: 1. De verrekenprijs voor de bereiding van consumpticmelk en aanverwante produkten. 2. Een op de hoogste op brengst gericht marktordenend beleid voor de tot zuivelproduk- ten verwerkte industriemelk. 3. Een van te voren vast te stellen toeslag per 100 kg indus trieel verwerkte melk1, die in het tot nu toe geldende garantie systeem pas achteraf werd be haald. De verrekenprijs voox- de melk, die wox-dt bestemd voor de berei ding van consumptiemelk en aan verwante melkpi-odukren, is vast gesteld op 30,65 per 100 kg met 3,7 px-ocent vet. uit welke prijs en welk vetgehalte de melkprijs voor de consument wordt afge leid. Deze verrekenpxijs, die rechtstreeks invloed heeft op de z.g. straatprijs, is 1,25 per 100 kg hoger dan de oude verrekenpx-ijs van ƒ2.9,40. Daarbij is in aanmei"- king genomen, dat in de oude be- leidsopzet voor een vex-hoging van de opbrengst van alle melk met ƒ1,per 100 kg een vei ho ging van de gai-antiopiijs voor het voormalige gegax-andeerde kwantum mei ƒ1.25 per 100 kg noodzakelijk zou zijn geweest. De toeslag per 100 kg industri eel verwerkte melk is voor het melkprijsjaar 1962/63 gegrond op een bij de verwerking van deze melk te bei-eiken opbrengst van 18,85 per 100 kg - tegen 18,75 in het afgelopen melk prijsjaar vastgesteld op 6,30 per 100 kg induslxieel verwerkte melk. In tegenstelling tot vorige ja ren ligt de basis van het land- bouwpxijsbeleid niet meer bij de vooraf berekende kostprijzen per produkt. In overeenstemming met het Landbouwschap wox-dt in dit opzicht thans een globaler beleid gevoerd; er is ovei'geseha- keld van vooigecalculecrüe kost prijzen per produkt naar voorcal culaties, die betrekking hebben op de rentabiliteit van de ver schillende typen van het land bouwbedrijf. Het Landbouwschap, dat zich kon verenigen met de beleidsop- zet, heeft in dat nieuwe kader 'n richtprijs voorgesteld voor alle melk van 28,- per 100 kg melk met 3,7 procent vet. Zoals inmid dels is gebleken heeft de minis ter van Landbouw dit voorstel niet overgenomen. Voor de veehouders betekent de nieuwe richtprijs naar het ministerie van Landbouw mee deelt een verhoging van de melkprijs-af-boerderij mei één cent per kg melk en een uitbx-ei- ding van de garantie tot alle ge produceerde melk. Op basis van de produktie van 6,5 miljard kg melk, betekent dat een hoger? opbx-engst voor de boer van 65 miljoen. Deze ƒ65 miljoen komt voor 37 miljoen voor rekening van het Landbouw-Egalisatie- fonds exx 5 miljoen wordt ver wacht uit een hogere opbrengst van de industriemelk. Een be drag van 23 miljoen valt onder de doorberekening aan de consu ment als gevolg van de vex-ho- ging van de verrekenprijs voor de consumptiemelk metƒ1,25 pex- 100 kg melk met 3,7 procent vet. Deze hogere verrekenprijs komt '"et ingang van 12 novem ber 1962 tot, uitdrukking in een prijsverhoging van de drinkmeik en de consumpienxelkartlkelen (pap, vla e.d.) met één cent, I>er liter. De verhoging zal in de tweede helft van liet melkprijs jaar door een verhoging met een halve cent worden gevolgd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1