695 De toestand op Cuba Verklaring van Kennedy De zaak tegen „Der Spiegel" Ramp met Franse treiler De prijsbeheersing van landbouwgronden De strijd tussen China en India tzen gen. oom it 5, >osendaal MESMnM MAANDAG 5 NOVEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5746 Russische schepen in tien dagen naar Cuba HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN 1 nee er tegen it!! 306K frankerin? Mi abonnement: Terneuzert Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal 'Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.— per kwartaal: p»r maand f2.—; per week 48 et. Losse nrs 0 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advei-tentienvüs per mm 16 et: mtnfmum per advertentie ƒ2.40. Rubriek: Kleine Advertenties (erén bandels. advertenties): 5 regels f 1,10. Tedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het uitvoerende comité van rl# Amerikaanse nationale veilig heidsraad is zaterdag tweemaal onder voorzitterschap van presi dent Kennedy bijeengeweest ter bespreking van alle met de Kwestie-Cuba samenhangende vraagstukken. Zaterdagavond vertrok de Amerikaanse presi dent met zijn gezin naar zijn landgoed in Virginia voor het eerst sinds het begin van de crisis rond Cuba. De Amerikaanse afgevaardig de bij de Verenigde Naties Adlai Stevenson, die de bijeenkomsten van het comité had bijgewoond, deelde na afloop mede dat onder meer was beraadslaagd over het toezicht op de ontmanteling van de Russische raketbases op Cu ba. In antwoord op vragen van verslaggevers zei hij voorts, dat voor „heelwat vraagstukken" nog een oplossing moet worden ge vonden bij het uitwerken van de tussen president Kennedy en premier Chroesjtsjov bereikte overeenstemming over het ver wijderen van de raketbases. Stevenson zei dat de mogelijk heid van het inschakelen van het internationale Rode Kruis voor de inspectie van de lanceerplaat- sen op Cuba niet in discussie was geweest. Op de vraag, of de Verenigde Staten zouden blijven aandrin gen op internationale inspectie op Cuba, antwoordde Stevenson: Dat staat te bezien." Een woordvoerder van het Witte Huis deelde later mee dat de Verenigde Staten zullen vast houden aan hun eis op een on derzoek ter plaatse inzake de ont manteling van de raketbases. Dit blijft de voorwaarde die wij aan een uiteindelijke overeen komst over Cuba stellen, zo zei hij. Hij voegde er echter aan toe, dat deze inspectie niet door de Verenigde Naties hoeft te wor den uitgevoerd. Een woordvoerder van het in ternationale comité van het Rode Kruis heeft gezegd, dat de ma nier waarop het internationale comité de Verenigde Naties kan helpen met betrekking tot de in spectie in Cuba nog steeds „het onderwerp van studie" uitmaakt. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft zaterdag foto's gepubliceerd, welke don derdag bij luchtverkenningen boven Cuba werden gemaakt. Uit deze foto's, waarover presi dent Kennedy vrijdagavond had gesproken, blijkt dat de kranen die op de Russische raketbases stonden opgesteld om de raket ten in lanceerpositie te brengen, verdwenen zijn, evenals de voer tuigen om de raketten te ver plaatsen en de gebouwen waar de raketten voor lancering ge reed werden gemaakt. Op één der foto's zag men een konvooi wegrijden van een basis bij Sagua la Grande, ruim 200 km ten oosten van Havanna. Camouflagenetten die op vori ge foto's te zien waren en die waarschijnlijk raketbrandstof tanks aan het oog moesten ont trekken, waren niet meer op de nieuwe foto's te zien. De waarnemend secretris-ge- neraal van de Verenigde Naties, Oc Thant, beeft zaterdag ver klaard, dat er „tamelijk goede vooruitgang" wordt gemaakt in de richting van een oplossing van het Cubaanse vraagstuk en dat „de vooruitzichten voor alle betrokkenen goed lijken." Hij zei dat er enige verwar ring bestond over de eventuele rol van het internationale Rode Kruis bij het controleren van het wegvoeren van de „Russi sche offensieve wapens" van Cuba. Oe Thant verklaarde dat in ternationale inspectie tot dusver alleen betrekking zou hebben op schepen die naar Cuba varen. Over controle op schepen die het eiland verlaten was in dit ver band niet gedacht. Ook zou het Rode Kruis niet betrokken wor den bij inspectie op Cuba zelf, aldus Oe Thant. President Kennedy heeft vrij dagavond in een toespraak tot 1 Amerikaanse volk gezegd, dat de Russische raketbases op Cuba worden ontmanteld, dat de ra ketten en andere uitrusting wor den ingepakt en de installaties op de lanceerplaalsen vernietigd. Kennedy zei. dat de Ver. Sta ten van plan zijn, de voltooiing van de werkzaamheden op de voet te volgen op verscheidene manieren, zoals waarneming van uit de lucht, tot een bevredigen de wijze van internationaal toe zicht in werking treedt. De toespraak van de president, die rechtstreeks door radio en televisie werd uitgezonden, be tekende het e -rste persoonlijke commentaar de situatie rond Cuba sinds 22 oktober, toen hij een gedeeltelijke blokkade van Cuba gelastte en voorwaarden stelde voor de ontmanteling van de Sowjet-bases. De Ver. Staten hopen, zo zei Kennedy voorts, dat terwijl de quarantaine van kracht blijft zij hoopvol gestemd blijven dat af doende regelingen kunnen wor den uitgewerkt voor internatio nale inspectie op goederen met bestemming Cuba. Het interna tionale Bode Kruis zou in deze aangelegenheid een geschikt or gaan vormen. De toespraak van Kennedy duurde nog geen vijf minuten. Na het voorlezen van de verkla ring verliet de Amerikaanse pre sident direct de conferentiezaal van het Witte Huis. De woordvoerder van het Wit te Huis. Pierre Salinger, heeft kort na de door president Kenne dy afgelegde verklaring over Cuba meegedeeld, dat hij niet geloofde dat er enig rechtstreeks contact was geweest tussen de Amerikaanse regering en het in ternationale Rode Kruis. Volgens kringen van het Witte Huis wil Kennedy het Rode Kruis alleen inschakelen voor de in spectie van schepen, die naar Cuba varen. Zij geloofden niet, dat het tevens het toezicht op de ontmanteling van de raketbases tot taak zou moeten krijgen. Volgens welingelichte kringen heeft het Rode Kruis de Ver. Na ties laten weten dat het welwil lend staat tegenover het uitoefe nen van toezicht op de schepen die Cuba met de ontmantelde raketten verlaten. Hiertoe moet echter een overeenkomst gesloten worden tussen de partijen die er rechtstreeks bij betrokken zijn. Voordien zou er niets officieel bekendgemaakt worden. moderne coiffures de betere toiletartikelen elektrische ontharing „boutique robert" Noodweer aan de Amerikaanse oostkust Aan de Amerikaanse oostkust woedde zaterdagavond een ge weldige storm die de kracht van een orkaan dicht benaderde en gepaard ging met regen- en sneeuwvlagen. Er kwamen ruk winden voor van 110 km per uur. In de staat New York kwamen vier automobilisten om het leven doordat hun wagens op de glad de wegen slipten. Bomen en tele graafpalen gingen tegen de grond, terwijl laag gelegen ge deelten van Long Island, bij New York, onder water kwamen te staan. Gruwelijke overval in Columbia Bij een overval van een twaalf tal bandieten op een autobus bij Cuidad Neiva, de hoofdstad van de Zuidcolumbiaanse provincie Huila, zijn zaterdag 26 personen gedood en zes gewond. Drie pas sagiers worden vermist. De ban dieten openden het vuur op de reizigers, onder wie vrouwen en kinderen, waarna zij een ware slachting aanlichtten. Men heeft verscheidene 'ijken aangetroffen, waarvan het hoofd van de romp gescheiden was. NEDERLANDS SCHIP AAN DE GROND Het 499 ton metende Neder landse vrachtschip Oosterburgh (N.V. Miiller en Co, Rotterdam) is zaterdagochtend gestrand bij Arkoesund, aan de ingang van de vaargeul naar Norrköping, in Zuidoost-Zweden. Volgens ra dioberichten van het schip had het een gebroken roer. Schip en bemanning liepen geen gevaar. Het Zweedse bergingsschip Ajax was naar de Oosterburgh op weg. Waarnemend secretaris-gene raal Oe Thant van de Ver. Na ties heeft vrijdag tot leden van de Veiligheidsraad gezegd, dat de Russische schepen tien dagen no dig zullen hebben om in Cuba te komen voor het inladen van de ontmantelde raketinstallaties, die daarna naar de Sowjet-Unie zul len worden teruggebracht. Een V. N.-woordvoerder, die dit vrij dagavond meedeelde, zei dat Oe Thant een regeling tracht te tref- Ook in de Donau heeft het wa terpeil door het droge weer van de laatste tijd in Europa, een dieptepunt, bereikt. Op sommige plaatsen lijkt het bijna mogelijk wadend de rivier over te steken. Foto. In Wenen zijn de hoog ste punten van de rotsige rivier bedding boven water gekomen. Op de achtergrond de Weense Mexico-kerk en de rijksbrug. Pro-Cubaanse demonstraties in Peking In Peking is zondag een enor me demonstratie gehouden, ter ondersteuning van de Cubaanse eisen tegen de Verenigde Staten en als protest tegen de „Ameri kaanse imperialistische agres sie". Vanaf de vroege ochtend trok een onafgebroken stroom van ar beiders vanuit alle hoeken van de stad langs de Cubaanse am bassade, die in het oostelijk stadsdeel gelegen is. Chou en-Lai heeft zondag be vestigd dat China Cuba steunt in „zijn strijd tegen de oorlogs zuchtige provocaties van de im perialisten van de Verenigde Staten". China steunde ook de vijf eisen van de Cubaanse pre mier Fidel Castro. De betoging duurde nog voort toen het reeds donker geworden was. Naar schatting zijn 1 mil joen mensen langs de Cubaanse ambassade getrokken. Een woordvoerder van het In diase ministerie van Defensie heeft bekend gemaakt, dat Chi nese troepen die een Indiase stelling bij Walong, aan de noordoostelijke grens, aftastten, zich hebben teruggetrokken na dat zij dpor Indiase troepen waren aangevallen. Premier Nehroe van India heeft zondag bekend gemaakt, dat India een nationale defensie raad zal vormen en mogelijk zijn derde vijfjarenplan zal wijzigen. Het belangrijkste was nu, de in valler uit het land te verdrijven. President De Gaulle heeft Nehroe schriftelijk verzekerd van Frankrijks sympathie voor India in zijn geschil met China. Premier Chroesjtsjov heeft 'n staken van het vuren aan de Chinees-Indiase grens en on derhandelingen voorgesteld, zo wordt van gewoonlijk welinge lichte zijde in de Indiase hoofdstad vernomen. Hij deed het voorstel in een brief, die vrijdag aan Nehroe is overhan digd. Uit diplomatieke kring ver luidt dat de Russische ambassa deur in Nieuw Delhi bij het afge ven van Chroesjtsjovs brief zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over het aanvaarden van Ameri kaanse militaire hulp door India. Echtgenote van Mikojan gestorven Radio-Havanna heeft zater dagnacht gemeld dat de echtge note van de Sowjetrussische eerste vice-premier Mikojan in Moskou is overleden. Mikojan brengt op het ogenblik, zoals be kend, een bezoek aan Cuba. In de uitzending van radio- Havanna, die in Key West werd opgevangen, werd gezegd dat „in een bericht uit Moskou" me dedeling werd gedaan van het overlijden van mevr. Mikojan. Premier Castro er. president Dorticos hebben blijken van me deleven aan vice-premier Miko jan doen toekomen. Sowjet-vice-premier Mikojan heeft, nadat hij van het overlij den van zijn vrouw in kennis was gesteld, besloten in Havanna te blijven om zijn besprekingen met Fidel Castro voort te zet ten: Mikojan's besluit werd door radio-Havanna bekend gemaakt. fen met het Internationale Rode Kruis voor toezicht op de terug trekking van de raketten. Oe Thaht had niet gezegd hoe hij zich dit toezicht voorstelt, zo zei de woordvoerder. De secretaris generaal had de gehele dag be sprekingen gevoerd, o.m. met leden van de Veiligheidsraad, en zelfs het bijwonen van het jaar lijkse diner van de vereniging van V. N.-verslaggevers afgezegd om zijn werkzaamheden voort te kunnen zetten Naar verluidt zou thans onder meer worden overwogen, om Rode Kruisfunctionarissen aan boord van Amerikaanse blokka de schepen te laten plaatsen. De V. N.-plannen zullen waar schijnlijk in versneld tempo wor den uitgewerkt, nu president Kennedy zich heeft uitgesproken ten gunste van een regeling, waarbij het overwegend uit Zwitsers bestaande internationa le comité van het Rode Kruis wordt ingeschakeld. Volgens wel ingelichte kringen komen binnen kort afgevaardigden van het co mité naar New York om overleg te plegen met Oe Thant. Van V. N.-zijde werd vernomen dat men bij het Rode Kruis de na druk wil leggen op het „humani taire" element dat is gelegen in de controle van goederen naar Cuba, n.l. het erop toezien dat Cuba voedsel en levensmiddelen blijft ontvangen terwijl offensie ve wapens „taboe" zijn. Ook Romeinen bedreven in valsemunterij Archeologen hebben bij opgra vingen in de buurt van Dillen burg, in Saarland, een grote werkplaats van valsemunters ontdekt tussen de resten van een Romeinse handelsnederzetting. De Romeinse werkplaats was on dergebracht in een huis dat da teert uit de tweede eeuw na Chr. De archeologen vonden daar zo'n vijfhonderd gietvormen voor munten, resten van gegoten brons, mislukte gietsels en ver scheidene valse munten, voorna- melijke kleine denari. De moeilijkheden voor bonds kanselier Adenauer als gevolg van de gerechtelijke actie tegen het veelgelezen weekblad „Dei- Spiegel" zijn zaterdag nog toe genomen. Zoals gemeld hebben de Vrije Democraten of Liberalen, die met de Christen-Democraten van de bondskanselier de Westduit- se regering vormen, gedreigd hun vijf ministers uit het kabi net te zullen terugtrekken, als dr. Adenauer niet uiterlijk van daag een bevredigende verkla ring geeft over de wijze waarop de actie tegen „Der Spiegel" is uitgevoerd. Deze eis houdt verband met het feit. dat de liberale minister van Justitie Stammberger niet tevoren op de hoogte was ge steld. De verwikkelingen zijn intus sen echter nog groter geworden, doordat de staten Hamburg en Noord-Rijn-Westfalen er twij fel over hebben geuit, of de fe derale autoriteiten niet buiten hun boekje zijn gegaan. De socialistische burgemeester van Hamburg, dr. Paul Never- mann, heeft in een brief aan de bondskanselier gevraagd om „een ordelijke verloop van -de justitiële stappen" tegen „Der Spiegel". An ,'ers zou het stads bestuur „gedwongen zijn de wet tigheid van de activiteit van de federale ambtenaren te onder zoeken". Het hoofdkantoor van het weekblad, dat te Hamburg is gevestigd, werd vorige week verzegeld voor een uitgebreid on derzoek, waarbij de ambtenaren van de federale procureur-gene raal worden bijgestaan door een vijftig politiemannen uit Ham burg. Toen dr. Adenauer de burge meester antwoordde, dat hij zich niet kon mengen in het werk van het bureau van de federale procureur-generaal, gaf dr. Ne- vermann onmiddellijk als zijn mening te kennen, dat het „be lachelijk" was, dat de federale regering geen instructies aan op sporingsambtenaren zou kunnen geven. Volgens hem zou moeten worden verzekerd, dat het vol gende nummer van „Der Spie gel" op tijd kan uitkomen en dat er geen censuur wordt toegepast. De christen-democratische pre mier van de machtige staat Noord-Rijn-Westfalen, dr. Franz Josef Meyers, kondigde zaterdag aan. dat hij de bondsregering zou laten weten, dat zij zich niet in de aangelegenheden van de staat moet mengen. De achtergrond hiervan is, dat de minister van Binnenlandse Zaken van Noord- Rijn-Westfalen niet tevoren was gekend in het plan om het bu reau van „Der Spiegel" in Bonn te doorzoeken, hoewel bij dit on derzoek gebruik werd gemaakt van rechercheurs die onder ge zag van deze minister staan. Intussen is het aantal arres tanten in verband met de actie tegen „Der Spiegel" tot zes ge stegen. Vrijdagavond werd de eerste militair een niet met name genoemde kolonel in hechtenis genomen, onder ver denking militaire geheimen te hebben verstrekt aan de redac tie van het blad. De overige ar restanten behoren tot de staf van het weekblad. Een broer van de gearresteer de hoofdredacteur dr. Augustein verklaarde zaterdagmiddag op 'n persconferentie, dat het onder zoek tot dusverre „niets ern stig bezwarends" had opgele verd. Op sensationele wijze heeft uien zaterdag zes man weten te redden van de Franse treiler Jeanne Gougy, die zaterdagmor gen vroeg aan de zuidkust van Engeland bij Lands End op de rotsen liep. Aanvankelijk zag het er naar uit of niemand aan boord ge red zou kunnen worden. De woeste zee wierp de reddingboot steeds terug. Wel werden vier lijken geborgen. In de donkere morgenuren, toen het schip herhaaldelijk tegen de rotsen sloeg, kon men bij fakkellicht zes man aan boord zien, die om hulp schreeuwden. Huizenhoge golven wierpen het schip echter in een andere posi tie, waarna men aan boord geen teken van leven meer zag. Alle pogingen om lijnen naar de „Jeanne Gougy" te schieten mis lukten. Zaterdag rond het middaguur zag iemand aan wal iets bewegen Het verheugt de regering dat vele leden der Eerste Kamer hebben ingestemd met het wets ontwerp tot wijziging van de Pachtwet ais gevolg van het ver vallen der wet op de Vervreem ding van Landbouwgronden. Het verheugt haar ook dat deze leden instemmen met de aan dit wetsontwerp ten grondslag lig gende opvatting dat er niet vol doende redenen meer zijn om de prijsbeheersing van land bouwgronden en de landbouw kundige toetsing te handhaven. Dit wordt medegedeeld in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag der commissie van rapporteurs. De regering herhaalt dat het vervallen van de genoemde wet vergezeld dient te gaan van een nieuwe regeling van het voor keursrecht van de pachter. De voorzieningen welke het wets ontwerp in dit opzicht bevat be perken het eigendomsrecht van de verpachter niet verder dan voor een goede functionering van het voorkeursrecht geboden is. De regering deelt o.m. mede niet ongerust te zijn over de prijsontwikkeling terstond na 31 december a.s. (wanneer de vrij lating van de prijsvorming van landbouwgronden zou moeten in gaan. (Red. A.N.P.). De regering betwist niet dat de toepassing van de ontworpen re geling aanvankelijk wel enige moeilijkheden met zich mee zal brengen, maar zij acht dit een onvermijdelijk gevolg van de overschakeling op een ander sys teem. Zolang van de resultaten der vrije prijsvorming nog geen duidelijk beeld is gekregen, mag van de Grondkamers een voor zichtig optreden worden ver wacht. Het gaat hier hoogstens om moeilijkheden van zeer tij delijke aard. De staatssecretaris van Financiën zal er aan mede werken dat door toedoen van de hypothcekbewa ringen de koop prijzen van onroerend goed ter beschikking komen van de Grondkamers. Tegen het in het voorlopige verslag opgenomen betoog van vele andere leden over het steeds schaarser worden van landbouw grond, het daardoor te sterk stijgen van de koopprijzen en het tengevolge daarvan verliezen van de betekenis van het voorkeurs recht, heeft de regering in alle onderdelen bezwaren. Zij deelt niet de opvatting dat een on doelmatig grondgebruik zal ont staan door het splitsen van be drijven. De regering acht voort zetting van het ruilverkavelings- beleid volledig verantwoord. De regering kan zich niet ver enigen met de opvatting van vele leden dat de positie van de pach ter aanmerkelijk zal worden ver zwakt. De regering is van oordeel dat het voorkeursrecht van de pach ter moet blijven bestaan, maar dat aan de prijsbeheersing van landbouwgronden en aan de landbouwkundige toetsing een einde moet komen. Indien derhalve de Eerste Kamer het wetsontwerp niet zou aanvaarden omdat de rege ling van het voorkeursrecht on voldoende zou worden geacht, dan zou de regering zich moeten beraden over een andere rege ling van het voorkeursrecht. Èen voorstel om hiertoe de wet op de Vervreemding van Landbouw gronden kan echter van de rege ring niet worden verwacht. Vele slachtoffers bij ontploffing in Peru Bij een ontploffing in een uni versiteitsgebouw in de Peruvi aanse stad Huancayo, op 320 km van Lima. zijn tien studenten ge dood en 60 gewond. Knippermaan doet het goed De knippermaan „Anna", die jongstleden woensdag van Cape Canaveral werd gelanceerd, doet het uitstekend, zo heeft het Ame rikaanse ministerie van Verde diging bekend gemaakt. De knip perlichten van de satelliet, die gegevens moet verschaffen voor een nauwkeurige berekening van vorm en grootte van de aarde, zouden zondagavond voor de eerste keer worden ontstoken. Fotografische meetinstrumenten op de aarde vangen de lichtflit sen op. Einde Amerikaanse kernproeven in de Stille Oceaan President Kennedy heeft zon dag bekend gemaakt, dat de huidige Amerikaanse reeks kern wapenproeven in het gebied van de Stille Oceaan is afgesloten. Hij heeft tevens de hoop uitge sproken, dat in de komende maanden een verdrag kan wor den gesloten waarbij kernwa penproeven zijn verboden. De Amerikaanse president zegt in een speciale boodschap, dat de Verenigde Staten wel de ondergrondse kernwapenproe ven in Nevada zullen voortzet ten. Deze aankondiging van Ken nedy volgde op de geslaagde Amerikaanse kernwapenproef zondagochtend vroeg in de dampkring bij het eiland John ston. in de stuurhut van de treiler. Het bleek de blote voet van een bemanningslid te zijn, die op het stuurrad lag. Onmiddellijk werd er weer een lijn naar het schip geschoten en ditmaal had men meer succes. Men zag een hand die de lijn greep. Toen versche nen er op de voorpiek nog vier mannen. Zij klemden zich aan de reling vast en zwaaiden wild met hun armen. Eén voor één wer den zij toen met de taroek van boord gehaald. De man in de stuurhut en nog een lid van de bemanning werden per wentel wiek aan land gebracht. Aan boord van de treiler, die 273 ton meet, bevonden zich 18 tot 20 man. De zes geredde opvarenden van de treiler hebben hun leven te danken aan mevr. Johnson Biggs, die in de betrokken kust streek haar vakantie door bracht. Zeven uur nadat de vis sersboot op de rotsen was gelo pen en iedereen de hoop had op gegeven. dat er nog overlevenden aan boord zouden zijn, zag zij iets in de stuurhut bewegen. Als ge volg van haar ontdekking konden de zes mannen worden gered. Volgens de eigenaar van de treiler worden nog acht opvaren den van de „Jeanne Gougy" ver mist. DEZELFDE TEMPERATUREN In de zuidelijke tot zuidooste lijke luchtstroming die nu al en kele dagen boven West-Europa staat, kwam ook zondag nog 'n front voor waarlangs van Frank rijk uit naar het noorden kleine storingen trokken. Als gevolg hiervan viel er op vrij veel plaatsen in Nederland wat regen, slechts in het oosten bleef het overwegend droog. Een diepe depressie die op de Oceaan ten westen van Ierland is gelegen en die mede de zuide lijke luchtstroming bij ons in stand houdt, gaat vergezeld van een randstoring die zondagavond bij de zuidwestpunt van Enge land lag. Het ziet er naar uit. dat het bijbehorende front vandaag dieht bij Nederland zal aankomen, Zo dat opnieuw plaatselijk wat re gen moet worden verwacht. In verband met deze genoemde randstoringen kan de wind bij ons matig tot krachtig worden. In de temperaturen worden geen grote veranderingen ver wacht. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Plaatselijk opklaringen, vooral in het oosten van het land, maar ook hier en daar wat regen. Ma tige tot krachtige zuidoostelijke wind, weinig verandering in temperatuur. MAANDAG 5 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 6.34 7.17 7.09 7.52 7.49 S.32 7.59 8.42 DINSDAG 6 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 7.45 8.40 Terneuzen 8.20 9.15 Hansweert 9.00 9.55 Walsoorden 9.10 10.05 ZON MAAN op onder on onder Nov. 5 7.40 17.06 14.32 23.53 6 7.42 17.04 15.04 7 7.44 17.03 15.32 1.10 8 7.46 17.01 15.38 2.31 3 7.48 16.59 16.22 3J54

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1