ASPRO' V.N. en N.A.V.CX door Cubaanse kweste aan het denken gezet Apartheidresolutie Tegenspraak van het Witte Huis De Ver. Staten en Cuba F.A.O-conferentie in gevaar HOOGWATER W en M.' "MSTANDEN HET WEER WEERBERICHT Nederlandse kustvaarder „Rana" vergaan ZATERDAG 3 NOVEMBER 1962 18e laargang Nr 5745 -RillerigOnprettig? Vlug: Radio De Koek ONTMANTELING RAKETBASES CUBA BEGONNEN GAITSKELL HERKOZEN AMERIKAANSE LUCHTMACHT RESERVISTEN MOETEN BLIJVEN CHINA WIJST NASSERS BEMIDDELINGS VOORSTEL AF OE THANT KEERDE NIET MET LEGE HANDEN TERUG Nobelprijs voor scheikunde toegekend Staking in vlees- en staalindustrie en de brouwerijen in Australië MIKOJAN HAD EEN BESPREKING MET OE THANT JEMEN BANANEN DE STRIJD TUSSEN INDIA EN CHINA Frankering bij abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. vari de Sande Redactie, adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal: per maand 2.—; per week 48 et. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 etr minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. I ermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Regelrecht of zijdelings zijn drie organisaties betrokken ge raakt bij de Amerikaanse actie tegen de Russische raketbases op Cuba. In alle drie is dat een reden om over de toekomst te gaan denken. De Organisatie van Amerikaanse Staten (O. A. S.) is met de neus op het feit gedrukt dat er wel allerlei voorbereidingen zijn gemaakt om militair wat meer samenwerking aan te gaan, maar dat er nooit veel van is gekomen. Dit is overigens geen zaak die buiten het continent veel aandacht verdient. Met de andere organi saties, V. N. en N.A.V.O., ligt dat anders. Voor de N.A.V.O. is van belang dat de V. S. zonder overleg met de bondgenoten tot het gebruik van kernwapens had kunnen lei den, dus tot een conflict waarbij het hele bondgenootschap be trokken was geweest. De premiers der andere landen werden in gelicht en voorgelicht, maar niet geraadpleegd. En dat terwijl het hier zeker niet uitsluitend ging om alleen een bedreiging van de V.S., maar om een verbreking van het machtsevenwicht tussen Oost en West doordat Chroesjtsjov met leugen en bedrog de Wes terse defensie belichaamd in de N.A.V.O. bezig was te on dermijnen. VERRASSING NODIG Vóór men daarop echter al te heftige aanmerkingen maakt, moet men bedenken dat de Ame rikaanse actie zijn welslagen voor een groot deel dankt aan het bliksemsnel optreden. En dan wordt het moeilijk in te zien, hoe dat had moeten gaan na uitgebreid overleg tussen al die regeringen; van het verras send element was dan niet veel overgebleven. Dat is vanouds een probleem van de N. A. V. O. ge weest, dat het politieke apparaat ervan wat log is en het omzetten van een politiek besluit in mili taire daden zeer stroef verloopt. Voor het probleem van het po litieke gezag dat over het ge bruik van de kernbom beslist, ls eigenlijk helemaal geen oplos sing gevonden die beter is dan de constructie van ruim een do zijn vingers aan de trekker. Het geval Cuba heeft getoond dat voor sommige maatregelen de N. A. V. O.-organisatie inderdaad te moeilijk is te hanteren. Het kan geen ideale oplossing ge noemd worden, maar in navol ging tot de feitelijke gang van zaken nu, moet men wellicht in arren moede dan maar besluiten dat men de leiding over laat aan één instantie en dan is er niet veel andere keus dan het Witte Huis. Hoe men het ook wendt of keert, Kennedy heeft met zijn oplossing voor de kwestie-Cuba een ruw soort justitie gepleegd, waarvan men het resultaat ze ker mag loven en wellicht de noodzaak erkennen. Maar dat neemt niet weg dat hier macht in de plaats van recht is gesteld, een in feite luguber principe dat indruist tegen de beginselen die ten grondslag liggen aan de Ver. Naties. Hier geldt als bij de N. A. V. O. overigens dat het misschien verkieslijker ware ge weest de formele gang van zaken in acht te nemen, maar dat dan het effect verloren was gegaan en het (goede) doel niet bereikt. Een speciale commissie van de Verenigde Naties heeft donder dag een resolutie aangenomen, waarin de leden-landen wordt aanbevolen economische en di plomatieke sancties uit te voe ren tegen Zuid-Afrika, om dit land te dwingen zijn rassenpoli tiek te herzien. De resolutie is door dc Afri kaanse en Aziatische landen op gesteld. Onder meer wordt voor- gesteld diplomatieke betrekkin gen te verbleken en Zuidafri- kaanse goederen te boycotten. Tevens wordt aan de veiligheids raad gevraagd te overwegen Zuid Afrika als V. N.-lid te schrappen wanneer dit nodig mocht blijken. De resolutie werd mot 6ü te gen 16 stemmen aangenomen. Af- gevaardigden van 13 landen ont hielden ziéh van stemming. De resolutie moet nog door de Al gemene Vergadering worden goedgekeurd, waarbij een twee derde meerderheid vereist is. In de resolutie worden de vol gende sancties voorgesteld: 1. Verbreken van de diploma tieke betrekkingen met de Zuidafnkaanse regering, of het niet aangaan hiervan. 3. Het sluiten van de havens voor alle schepen die onder Zuid- Afrikaanse vlag varen. 3. Het verbod tot aandoen van Zuidafnkaanse havens voor schepen van lcdenlanden. 4. Boycot van alle Zuidafrikaan- se goederen en stopzetten van de uitvoer, met inbegrip van wapens en munitie, naar Zuid- Afrika. 5. Het weigeren van landings- en doorgangsfaciliteiten aan alle Zuidafrikaanse vliegtui gen. In de resolutie wordt voorts instelling van een speciale com missie van toezicht gevraagd. ZATERDAG 3 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens Terneuzen I fansweert Walsoorden 4.53 5.21 5.28 5.56 6.08 6.36 6.18 6.46 ZONDAG 4 NOVEMBER Rreskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden v.m. 5.38 6.13 6.53 7.03 n.m. 6.12 6.47 7.27 7.37 MAANDAG 5 NOVEMBER Rreskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.34 ,7.09 '7.49 7.59 n.m. 7.17 7.52 8.32 8.42 ZON MAAN op onder op onder 7.37 17.10 13.09 21.34 7.39 17.08 13.34 22.40 7.40 17.06 14.32 23.53 7.42 17.04 15.04 ZUIDELIJKE WIND Boven Ierland bevindt zich het centrum van een depressie die het weer in West-Europa bepaalt. Zij veroorzaakt bij ons zuidelijke winden waarmee koude continen tale lucht wordt aangevoerd. De westelijke begrenzing van deze lucht strekt zich uit van de Noordzee naar West-Frankrijk. Dit front veroorzaakt plaatselijk wat regen en verandert maar weinig van plaats. In verband hiermee wordt voor vandaag veel bewolking verwacht met hier en daar wat regen. De wind neemt wat af daar de bovenge noemde depressie langzaam op vult, medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Zuidelijke wind tialf tot zwaar bewolkt met hier en daar wat regen. Kiach- tige tot matige zuidelijke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. SUCCES VOOR OE THANT Als Kennedy volstaan had met een klacht bij de Veiligheidsraad, was er nog gepraat als de raket bases waar het over ging al ver ouderd waren. Niettemin heeft de waarne mend secretaris-generaal met zijn diplomatiek talent kans ge zien de eigenlijk gepasseerde volkerenorganisatie een uiterma te belangrijke en heilzame rol te laten spelen in het conflict. Veel daarvan bleef achter de scher men verborgen, maar zijn zeer tactische boodschappen aan bei de partijen alleen al hebben op geraffineerde manier de aller- scherpste kanten van het con flict geslepen en Chroesjtsjov bijvoorbeeld de Amerikaanse toezegging opgeleverd waarop deze zijn uittocht baseerde. Thant heeft daardoor het aan zien van de Ver. Naties in het algemeen vergroot, maar hij heeft dat speciaal gedaan in het Sowjet-blok, waar men hem sinds hij tijdelijk Hammars- kjoeld opvolgde maar amper tolereerde als tussenfase tot Chroesjstjovs troika-idee de or ganisatie kon ontmannen. Nu Chroesjtsjov zoveel baat heeft gehad bij een echte boven de partijen staande secretaris generaal met gezag, als Thant is geworden, zal hij er wellicht wei tweemaal over denken deze aan de kant te zetten. Voor Thant is er na de vriendelijke boodschappen die plotseling uit Moskou op zijn tafel komen na alle onaangenaamheden die hij vandaar eerst ondervond, reden om zich voor een volle ambts termijn kandidaat te stellen, waarbij zijn verkiezing verzekerd is. En dan mag hij verder pieke ren hoe de organisatie zo krach tig te maken dat ruwe justitie als in het Cubaanse geval niet meer nodig of mogelijk is. (Nadruk verboden.) Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen Een woordvoerder van de 1 Amerikaanse minister van De- fensie heeft donderdag medege deeld, dat een voorlopige analyse van boven Cuba genomen foto's er duidelijk op wijst, dat aan het ontmantelen van de Sowjet- raketbases op Cuba wordt ge werkt. Uit de foto's blijkt, dat zich op de bases geen lanceertorens meer bevinden, en dat ook een groot deel van ander lanceermateriaal is weggehaald. Ook de elektri sche kabels tussen de controle, posten en de lanceerinrichtingen zijn verwijderd. Voorts zijn gedeelten van de terreinen, waarop de bases ge vestigd waren, omgeploegd. Hugh Gaitskell is donderdag avond zonder oppositie herko zen als fractieleider van de La- bouvpartij in het Lagerhuis in het zittingsjaar 1962-1963. Her- bert Bowden werd ook met alge mene stemmen herkozen als partij-organisator in het parle ment. (Chief Whip.) Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft donderdag avond bevolen alle 14.000 lucht- piachtreservisten, die onder de wapenen zijn geroepen voor troepenvervoer door de lucht in verband met de Cubaanse crisis, in dienst moeten blijven. Iedere reservist die binnenkort met groot verlof zou gaan zal een jaar langer moeten dienen. Het congres heeft hier speciale mach- tiging toe gegeven. Een woordvoerder van het ministerie zei dat het doel van deze maatregel is de 24 iucht- machteskaders voor troepenver voer op volle sterkte te houden. Communistisch China heeft de bemiddelingsvoorstellen in het Chinees-Indische grensgeschil, die president Nasser van Egypte gedaan had, verworpen. Dit deelde de president van de Egyptische uitvoerende raad, Ali Sabri, vrijdag' mee. Het Witte Huis heeft met kracht een tegenspraak geleverd op het bericht van de „New York Herald Tribune" over premier Chroesjtsjovs eerste brief aan Kennedy over Cuba. Deze brief, die 26 oktober aan president Kennedy was gezon den en niet gepubliceerd is, zou volgens het Amerikaanse blad geschreven zijn „door een man, die zich in een uiterste staat van De Cubaanse regering heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant. en zijn metgezellen niet met lege handen naar New York terug laten gaan. Ieder lid van het ge zelschap trof voor het vertrek in zijn hotelkamer twee dozen Havanna-sigaren en een fles rum aan zaken die in de Verenigde Staten niet te krijgen zijn door de economische blokkade. De luchtverkenning boven Cuba, zo is in welingelichte kringen in Washington meege deeld, wordt nu uitgevoerd door vliegtuigen, die beneden het „ra darniveau" hun doel kunnen naderen en zo minder kwetsbaar zijn dan de U-2's. De vliegtuigen van dit type moeten een langzame glijvlucht maken op grote hoogte om foto's te kunnen maken, In het zuiden van Florida heerst nog steeds een grote mili taire activiteit. Soldaten treffen voorbereidingen om zich in te graven en bouwen mitrailleurs nesten. Piloten, die sinds het uit breken van de Cubaanse crisis bijna voortdurend dienst hebben gedaan, worden afgelost en nieu we versterkingen voor de marine stromen binnen. In Port Ever. glades zijn vier landingsvaartui gen aangekomen. Ondanks hardnekkige pogin gen is de gezagvoerder van de 499 ton nietende Nederlandse kustvaarder „Rana" er vrijdag middag niet in geslaagd, zijn schip te behouden. Het verdween op ongeveer 25 mijl van Hanst- holm aan de Deense westkust in de golven, nadat eerder de acht overige leden van de bemanning het vaartuig hadden verlaten. De gezagvoerder werd opgepikt door de Britse treiler „Ross Jackal". Donderdagochtend vroeg was de scheepvaart in de Noordzee verzocht uit te zien naar de „Rana", eigendom van de N. V. Motorschip „Irene" in Delfzijl, die op 25 oktober uit de Engelse plaats Boston naar Oslo was vertrokken, maar nog niet was aangekomen op de plaats van be stemming. Ruim een etmaal later meldde het radiostation Ska gen. dat de „Rana" zich in moeilijkheden bevond bij de Deense westkust. Het kustvaartuig, dat sterk naai stuurboord helde, was snel zin kende, De opvarende verlieten kort daarop allen de „Rana". De gezagvoerder keerde echter terug om te pogen de pomp aan de gang te houden en zo het schip te behouden. Als gevolg van het zware weer mocht dit echter niet baten en om 17 uur verdween de „Rana" onder water, nadat de kapitein zich op het laatste ogenblik nog had kunnen red den. Hij kwam aan boord van de treiier „Ross Jackal". Vijf van zijn bemanningsleden namelijk de stuurman Schipperse, de twee de machinist Lalkens, de matro zen Volman en Huvor en de lichtmatroos Plat waren eer der opgepikt door de 4.908 ton metende Oostduitse vrachtboot „John Brinckmann" uit Rostock. De overige drie bemanningsleden werden gered door de Britse treiler „Ross Tern". Het Oostduitse vrachtschip wordt hedenmiddag omstreeks 4 uur in Hoek van Holland ver wacht. De Nobelprijs voor scheikunde is donderdag toegekend aan dr. John Cowdery en dr. Max Fer dinand Perutz. beiden van de Universiteit van Cambridge in Engeland. COMMANDO WISSELING HOOFDKWARTIER AMERIKAANSE STRIJDKRACHTEN IN EUROPA Op het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, te Saint-Germain-en- Laye bij Parijs, heeft generaal Lauris Norstad (links) het com mando overgedragen aan gene raal Lyman Lemnitzer. In de Australische staat Vic toria is vrijdag een staking uit gebroken onder ongeveer elf duizend arbeiders in de vlees- en metaalindustrie en de brouwe rijen, ter ondersteuning van vakbondseisen voor een extra week vakantie per jaar en uit protest tegen toepassing van strafmaatregelen volgens de Ar- bitragewet. opwinding bevond en die over weldigd scheen door het voor uitzicht van een kernoorlog". De woordvoerder van het Wit te Huis nu heeft verklaard, dat het artikel waarin dit gezegd is» „volmaakt ongegrond" is en duidelijk geschreven is door iemand, die de brief van de heer Chroesjtsjov van 26 oktober niet gezien heeft. „In werkelijkheid", aldus de woordvoerder van het Witte Huis, „vormde de brief van 26 oktober de basis voor het ant woord van president Kennedy op 27 oktober, waarin hij zegt verheugd te zijn over het „ver langen" van de heer Chroesjt sjov naar een snelle oplossing van de kwestie, Mikojan heeft donderdag avond twee uur lang gesproken met Oe Thant. Op vragen van journalisten zei hij„Ik heb met mijn oude vriend Oe Thant een interessante en diepgaande be spreking gehad'". Mikojan wilde niet nader op de bespreking ingaan en zei te gen de verslaggevers: „U wilt te veel weten". Bij zijn terugkeer in de Sow- jetrussische legatie, waar hij verblijft, zei Mikojan tegen ver slaggevers dat hij aan Oe Thant, een boodschap van Chroesjtsjov heeft overgebracht. Een der aanwezigen vroeg of, nu Zorin, Koeznetsov en tenslotte Miko jan Oe Thant hebben bezocht, Chroesjtsjov de volgende zal zijn. Mikojan antwoordde glim lachend: „U wilt alles meteen weten". Een woordvoerder van de Verenigde Naties zei dat de bespreking „in een hartelijke sfeer" werd gevoerd en dat de gedachtenwisseling „vruchtbaar" is geweest. Radio-Amman heeft vrijdag een legercommuniqué van imam Mohammed omgeroepen, waarin werd gezegd dat de koningsge zinde troepen een zware neder laag hebben toegebracht aan republikeinse troepen in Sanaa, in het noorden van het land. De koningsgezinde troepen, die vol gens het communiqué oprukken naar de hoofdstad Sanaa, heb ben de republikeinen zware ver liezen toegebracht en de wegver bindingen tussen Sanaa en Sa- daa afgesneden. Voorts maakten zij twee pantserwagens en twee Russische machinegeweren buit. Een woordvoerder van het In diase ministerie van Defensie heeft vrijdag bekendgemaakt, dat Indiase en Chinese troepen bij Walong van „vaste" stellin gen uit donderdag elkaar heb ben beschoten. Walong ligt aan de oostkant van het noordooste lijke grensgebied. Elders in het omstreden frontgebied was er ook geen wijziging in de toestand gekomen, aldus de woordvoer der. Intussen zijn de V. S. begonnen met het overbrengen van wapens uit West-Duitsland naar India. Het gaat om lichte infanterle- wapens en ander materieel. Voorts zullen Amerikaanse vlieg tuigen berghouwitsers naar In dia vervoeren, welke door Tur kije zijn aangeboden. Op de regionale conferentie van de voedsel- en landbouw organisatie der Verenigde Na ties, welke op het ogenblik in Tunis wordt gehouden, hebben de delegaties van 18 Afrikaanse landen geëist dat de Zuidafri kaanse delegatie de toegang tot de conferentie wordt ontzegd. Dr. B. R. Sen, de directeur- generaal van de F. A. O., ver klaarde hierop dat als een reso lutie van deze strekking' mocht worden aangenomen, hij deze regionale conferentie onmiddel lijk zou moeten sluiten. Alleen de algemene conferentie van de F. A. O. kan beslissingen nemen over kwesties betreffende het lidmaatschap. De door Mauritius ingediende resolutie werd later met 18 tegen 3 stemmen aangenomen. Frank rijk, Engeland en Zuid-Afrika stemden tegen, terwijl Tunesië zich van stemming onthield. Nadat de resolutie was aan vaard. verzocht de voorzitter van de bijeenkomst de afgevaar digde van Nigeria de Zuid afrikaanse delegatie, de zaal te verlaten. Voorts zei hij tot de directeur-generaal van de F. A. O., dat hij de conferentie voor gesloten kon verklaren of kon volstaan met het opnemen van de motie in de notulen. Dit ver slag zal volgend jaar worden besproken op de algemene ver gadering van de F. A. O., die alleen bevoegd is tot het wijzi gen van het handvest. De afgevaardigden van Zuid- Afrika vroegen daarop directeur- generaal Sen „machtiging om zich tijdelijk terug te trekken voor het plegen van overleg" met hun regering. De bijeenkomst werd gesloten, nadat de gedelegeerden waren uitgenodigd hedenochtend weer bijeen te komen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1