oor: n it \e /e eding -SMET ÏSEEUW Amerikaanse blokkade twee dagen opgeschort Perscommentaar op kwestie Cuba .EIGEN HAARD' Prinses Beatrix in Karatsji Antwerpse haven vreest geen Nederlandse concurrentie Verkiezingen in Amerika HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER 'ON- en MAANSTANDEN WOENSDAG 31 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5742 Advertentieprijs per mm 16 et: minimum per De toestand rondom Cuba Oe Thant te Havanna HELANCA TRICOT-NYLON CHINA EN DE KWESTIE-CUBA GEHEIMZINNIGE ZIEKTE IN HONGKONG Radio De Koek KERKCOLLECTEN VOOR PERZIE: 1.200.000 BOODSCHAP VAN OE THANT AAN CHROESTSJOV WASHINGTON STOND VOOR MOEILIJK BESLUIT „W IJ GROEIEN NAAR ELKANDER TOE IN R EN E LU XV ERE AN D" PRINSES BEATRIX IN PAKISTAN NEDERLAND KRIJGT VIJF MILJOEN UIT EUROPEES SOCIAAL FONDS oktober 1962 NOG E DERE 1GEN lOonsu nils t zieh aan: Nette joti- in voor levensmidde- ;drijf. Brieven onder 130, Bureau v. d. blad. c oc- co CKSOOi»»»»» e dag igrijkste dag anden. ruidskleding ten knippen te mogen bedienen g. TERNEUZEN iii'iiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiii®1111! i lieuwste modellen 3ECKERS AARSMA OTNA lAVONETTE jINCO -IOENSON NVENTA O Telefoon 2595 5 i iiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiwn'ii""""""""1""®"'''''* boekhandel an de sand* Frankerlng bii abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand ƒ2.—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen ■advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 unr. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Be Verenigde Staten hebben dinsdag hun vlootblokkade van C uba opgeheven en de luchtvcr- kenning stopgezet, terwijl secre taris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties naar het eiland vlooor om te spreken over de ont manteling van de Russische rakethases. Het staken van de Amerikaan- se maatregelen zal zolang duren ais Oe Thant in Cuba is. Dit heeft de Amerikaanse regering bekendgemaakt. Verwacht wordt dat (le secretaris generaal van de Ver. Naties hedenavond naar New Vork terugkeert. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft geweigerd te zeggen of de maandag genomen opnamen boven Cuba aantonen, dat met de door de Russische premier Chroestsjov bevolen ont- manteling van raketbases ïeecls ren begin is gemaakt. Maar een functionaris van het ministerie gaf te kennen, dat de foto's wel lieten zien. dat er niet verder aan de raketbases is gewelkt. Ondanks de onschorting van de Amerikaanse vlootblokkade nul len de Amerikaanse schepen tij dens Oe Thant's verblijf in Cuba op hun post blijven. Volgens een woordvoerder van liet Amerikaanse ministerie van Defensie naderen geen Russische schepen het betrokken gebied. Radio-Havanna heeft dinsdag gemeld, dat de Cubaanse vloot bij de noordkust van Cuba ma noeuvres begonnen is, die vier dagen duren. De radio maakte wel melding van de opschorting van de Amerikaanse blokkade, maar gaf er geen commentaar op- Een anti-Castrogezinde groep van Cubaanse ballingen in Mia mi heeft verklaard, dat welke regeling Oe Thant ook met de Cubaanse premier mag treffen, „dit geen invloed zal hebben op de pogingen van de Cubanen, zich met wapengeweld van vreemde overheersing te bevrij den". Op de vraag, of de Ver. Sta ten de luehtverkenning van Cuba aan de Ver. Naties zouden willen overlaten, heeft de perschef van president Kennedy geantwoord, dat de Amerikaanse regering ge lang heeft bii de ontwikkeling van een bevredigend en doeltref fend inspectiestelsel in deze pe riode". President Kennedy heeft dins dag tot Braziliaanse militairen gezegd, dat hem zeer veel vol doening geschonken heeft, dat het westelijk halfrond tijdens de Cubaanse crisis achter de Ver. Staten stond. DAMESPANTALONS Alle kleuren. OVERHEMDBLOUSES in wit, groen, rood, blauw. NOORDSTRAAT 76. NU EN DAN BUIEN Ten noorden van Schotland bevindt zich een depressie, die zich al opvullend naar het oos ten beweegt. Een hiermee samen hangend front trok dinsdag ver gezeld van langdurige regen over ons land, waarbij de wind toenam en langs de kust tijdelijk stormachtig werd. Na de frontpassage nam de wind af en stroomde onstabiele lucht binnen, waarin intensieve buien voorkwamen, die plaatse lijk gepaard gingen met hagel of onweer. Boven de Britse eilanden be vindt zich een randstoring van de depressie die eveneens naar het oosten beweegt. Als gevolg hiervan blijft het buiige weer voortduren. De wind neemt tijdelijk tot krachtig toe en draait later naar richtingen tussen west en noord west. De New York Herald Tribune en de New York Times zijn beide van mening, dat het bewind van Fidel Castro nog steeds redenen tot bezorgdheid geeft, ondanks het feit, dat de spanning rond Cu ba verdwenen is. De New York Herald Tribune schreef, dat het al enkele dagen volkomen duidelijk is dat Chroesjtsjow. welke vriendelijke woorden hij ook voor Castro's revolutie mag hebben, Castro zelf niet raadpleegt. Zelfs het on aanvaardbare voorstel van de Russen om de toestand op Cuba aan die in Turkije te koppelen zou bij aanvaarding veeleer de Sowjet-Unie dan Cuba voordeel hebben opgeleverd. Met andere woorden, het is wel duidelijk dat, wat Moskou ook van plan was op Cuba te wagen, Castro's veilig heid volstrekt niet het eerste punt van overweging is geweest. Castro, aldus het blad, heeft het heel slecht gedaan op Cuba. Hij hoopte door zijn grote bond genoot Nikita Chroesjtsjow, die hem economisch krachtig gehol pen heeft, „vrijgekocht" te wor den. Maar de Russische economi sche hulp is volstrekt niet onuit puttelijk en niets in de commu nistische wereld duidt erop dat het technische vermogen van de Russen Cuba's dringende pro blemen op landbouwgebied kan oplossen. Daarom stuurden de Russen hun raketten. De Cubanen, zo zegt de New York Herald Tribune, kunnen echter geen raketten eten. Als symbool van de macht van het communistische kamp waren de ze raketten echter buitengewoon nuttig. De New York Times schreef dat er een grote golf van hoop over de wereld is geslagen na 't jong ste openbare „debat" tussen Ken nedy en Chroesjtsjow. Maar, al dus het blad, het gevaar is niet verdwenen. Het gevaar van een wederzijdse verwoesting door wa terstofbommen loert nog rondom ons als een ons omringende zee. De Prawda meent, dat de we reld slechts dan „aan nieuwe ver wikkelingen" kan ontsnappen na de Cubaanse crisis, als de Ameri kaanse staatslieden dezelfde wijs heid tonen die de Russen hebben gedemonstreerd. De wereld, al dus het blad, heeft een zeer moei. lijke week doorgemaakt, mis schien wel de moeilijkste na de tweede wereldoorlog. De wereld stond op do rand van een kern catastrofe en als het gevaar nu verminderd is, weet de hele we reld dat dit te danken is aan de houding van de Russische rege ring. Het persbureau Nieuw-China deed maandag de toezegging van premier Chroesjtsjow dat de Russische bases op Cuba ont manteld en verwijderd zullen worden, bijna 30 uur na de ba- kendmaking daarvan, met een enkele regel af. „In hun commen taren op de jongste ontwikkelin gen in de kwestie-Cuba merkten de Amerikaanse kranten en poli tici op, dat de Cubaanse crisis, ondanks de door de Sowjet-rege- ring verleende goedkeuring voor de ontmanteling van de beweer de „offensieve" wapens od Cuba. nog niet voorbij is", aldus het persbureau in zijn commentaar. Volgens een persbericht uit Honkong lijden in deze Britse kroonkolonie 300 kinderen aan een geheimzinnige nierziekte, die zwellingen aan gezicht en lichaam veroorzaakt. Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelin gen deelt mee, dat het bedrag dat de Nederlandse Kerken tot dusverre hebben bijeengebracht voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Perzië in middels de ƒ1.200.000,— heeft overschreden. medegedeeld door het K.N.M.I. geldig tot hedenavond. Enkele buien Opklaringen, maar ook enkele buien. In het westen van het land ongeveer dezelfde, in het oosten iets hogere temperaturen dan gisteren. Matige tot krachtige, tijdelijk wellicht harde westelijke wind. WOENSDAG 31 OKTOBER De „New York Times" weet te meiden, dat Kennedy en zijn ad viseurs, vóór zij tot blokkade van Cuba besloten, ernstig overwo gen hebben om bevel te geven tot een verrassende bomaanval op de Russische raketbases op het eiland. Regeringsfunctionarissen, al dus het blad, hebben er nu aan herinnerd, dat het definitieve be sluit genomen is om redenen van zowel morele als tactische aard. Binnen de kring van Kennedy's naaste medewerkers werden ern stige opmerkingen gemaakt over de smet, die een aanval op Cuba op de reputatie van de V. S. zou den werpen en de reacties die een dergelijke aanval in de we reld zou oproepen. De ontdekking van de raketba ses op Cuba had geleid tot be spreking van diverse reacties en wel van rustig afwachten tot pro testen bij de V. N. en de organi satie van Amerikaanse staten, blokkade, onverwachte luchtaan val en invasie. Met de handen in de schoot blij ven zitten, werd al gauw verwor pen als ontoelaatbaar en vernede rend. Een invasie vond men een te sterke reactie. Het directe doel was immers de verwijdering van de Russische bases en niet de om verwerping van Castro's bewind. Volgens de „New York Times" had de keuze zich tenslotte toege spitst tot een bombardement of een blokkade. Bii een bombarde ment bestond echter het gevaar dat er Russische officieren en technici zouden sneuvelen en dat had de kans op een heftige reac tie van Russische zijde aanzien lijk kunnen vergroten. De doorslag, zo besluit het Prinses Beatrix heeft dinsdag middag, daar er niets op het programma stond, enkele uren strikt privé en zonder dat er persvertegenwoordigers in haar nabijheid waren, doorgebracht. Toen zij naar het presidentiële gastenverblijf in Karatsji terug- keerde werd het verkeer in de U straten waar zij in haar zwarte si limousine, vriendelijk wuivend, j| door reed, stilgelegd. s Avonds woonde de Prinses een reusachtig tuinfeest bij, dat,, ter ere van haar door de Neder- iandse ambassadeur en jonk- p*r vrouwe Teixeira de Mattos voor het gebouw van de Nederlandse t ambassade werd gegeven. Ruim f 500 mensen waren hierbij aan- pi" wezig onder wie de uit 200 per- ||k sonen bestaande Nederlandse gemeenschap in Karatsji, Paki- staanse ministers en andere autoriteiten, en vele buitenlandse r ambassadeurs, gezanten en an dere diplomaten. Op het feest werd vernomen, dat de Indone sische gezant niet aanwezig was in verband met vakantie. Prinses Beatrix arriveerde om 18.30 uur plaatselijke tijd bij de ambassade. Zowel de tuin als de jpe»! voorgevel van het gebouw waren prachtig verlicht door duizenden rode, witte, blauwe, oranje en groen lampjes. De verlichting van gebouwen en tuinen bij fees telijke gelegenheden door veel- kleurige lampjes is in vele lan- den van het Oosten gebruik. Na de aankomst van Prinses Bea- trix speelde een muziekkorps van de Pakistaanse marine de Ne- derlandse en Pakistaanse volks liederen. De Prinses onderhield zich daarna ruim een uur met vele gasten, onder wie drie i" prachtige gewaden gestoken prinsessen: Begum Irsjad Ab- doel Kader van Pakistan. Begum prinses Djoenajah van Pakistan en de Indische prinses Nazahar van Sadardarh, die een goudge- borduurde shalwar een soort lange broek droeg. Onder de aanwezigen bevond zich ook de Ceylonese schoonheidskoningin Jennifer Labroov. die van Neder landse afkomst is. Persfotografen maakten ver scheidene foto's van de Prinses toen zij in een hoekje van de tuin in gesprek was met de twee Pakistaanse prinsessen, de Indi sche prinses en de schoonheids koningin. Na het tuinfeest gebruikte Prinses Beatrix een rustig diner in het gastenhuis in Karatsji. Later op de avond zou zij in het blad. gaf echter de opvatting, dat een verrassingsaanval „in strijd zou zijn met de traditie en aspira ties van het land en bovendien een reactie zou zijn, die niet even redig was aan de uitdaging en die Kennedy's vermogen om bij het onderhouden van de interna tionale betrekkingen een verant woordelijk gedrag te bevorderen, permanent zou schaden". Breskens Terneuzen Hans weert Walsoorden- v.m. 3.14 3.49 4.29 4.39 DONDERDAG 1 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.45 4.20 5.00 5.10 1 ZON op onder 7-31 17.15 MAAN op onder 10.14 19.10 N'ov. 1 7.33 17.13 2 7.35 17.11 3 7.37 17.10 11.18 12.17 13.09 De waarnemend secretaris generaal van de Verenigde Na ties, Oe Thant, zegt in een bood schap die hij zondag aan premier Chroesjtsjov heeft gezonden, maar pas maandagavond open baar is gemaakt, dat hij gelooft dat de situatie in het Caribische gebied „genormaliseerd" zou worden wanneer de voorstellen van de Sowjet-premier worden uitgevoerd. Hij zegt, bijzonder voldaan te zijn over het feit dat Russische officieren reeds op dracht hadden gekregen om het werk aan de raketbases op Cuba stop te zetten, ze te ontmantelen en naar Rusland terug te zenden en dat de premier bereid was om in te stemmen met V. N.-toezicht daarop. Oe Thant juicht de aan wijzing van de onderminister van Buitenlandse Zaken, Koeznetsov, voor besprekingen over een rege ling van de kwestie toe. Hij noemt Koeznetsov „een oude ge waardeerde vriend". De secretaris-generaal stelt premier Chroesjtsjov ervan in kennis, dat hij een uitnodiging van Fidel Castro voor een be zoek aan Cuba heeft aanvaard. Naar zijn mening „kan in de huidige omstandigheden zo'n be zoek bijdragen tot de vreedzame oplossing van de kwestie". Hij zegt voorts, met Koeznetsov en Castro „de modaliteiten inzake toezicht door waarnemers van de V. N. waarin u zo spontaan hebt toegestemd", te zullen be spreken. Oc Thant spreekt als zijn overtuiging uit, dat „met de geest van samenwerking en be zorgdheid voor de vrede die u hebt getoond, het resultaat van 1' deze besprekingen succesvol en voor alle betrokken partijen be vredigend zal zijn". n.m. 3.24 359 4.39 4.49 n.m. 3.59 4.34 5.14 5.24 (Van onze correspondent) De ontwikkeling van de Benelux is vol paradoxen en onver wachte tegenstellingen. België en vooral Vlaanderen kent zoiets als het probleem van Antwerpen als zeehaven. Het sterk gecentraliseerde Belgische gezag, dat wil zeggenBrussel, heeft de grootste Belgische zeehaven, Antwerpen, op onverantwoordelijke wijze verwaarloosd. Zelfs in die mate dat men er zich in Noord- Nederland zorgen over begon te maken. Terwijl Rotterdam zich uitbreidde, de Belgisch-Nederlandse besprekingen over de Schelde- Rijnverbinding zich zo traag voort sleepten dat het gehele probleem begon te verouderen, de Europoorthaven op Rozenburg vaste vor men aannam en Vlissingen een Sloehaven aanlegde voor Antwer- pens poorten, hoorde men weinig of niets van Antwerpen zelf, behalve dat er een grote sluis in gebruik genomen werd. 19.49 Hierover hadden wij een on derhoud met de Antwerpse wet houder „schepen", zoals zo'n functionaris in het zuiden heet voor het havenbedrijf, de heer Lode Delwaide. 'Daarbij bleek dat er in Antwerpen wel degelijk hard aan de haven wordt ge werkt. Als de uitbreidingswer ken in het kader van het tien jarenplan voor de haven in 1966 voltooid zijn, zal het oppervlak 8.000 ha bedragen tegen de 5.340 ha van thans, het water oppervlak van de dokken zal sedert 1956 verdubbeld zijn tot 896 ha, de lengte der kademuren is dan vermeerderd met 60 pet tot 80 km en bovendien liggen er 1.500 ha industrieterrein aan diep water. De havengebieden van Ant werpen en Rotterdam, aldus schepen Delwaide. liggen nau welijks 50 km uit elkaar, zo groeien in de toekomst steeds dichter naar elkaar toe en bin nenkort zal er geen sprake meer zijn van concurrentie. Rotterdam is thans de tweede wereldhaven en de eerste van Europa. Ant werpen is de vierde wereldhaven, tweede van het vasteland en derde, na Londen, van Europa. Samen zullen wij het grootste Metropole-hotel een door de Ne- derlands-Pakistaanse vereniging georganiseerde uitvoering van Pakistaanse dansen bijwonen. Intussen kan men de Pakistani in Karatsji herhaaldelijk horen vertellen hoe charmant zij Prin ses Beatrix vinden en hoe reso luut in haar optreden. Prinses Beatrix verlaat een zo genaamde Boe<ldha-sio"pa iiidens een bezoek aan de ruïnes van Taxiia. Taxila wordt algemeen beschouwd als de bakermat van de beschaving. havencomplex ter wereld vor men. de monding van de Euro pese markt. Inmiddels kan Ant werpen steeds groter schepen ontvangen. In 1950 kwam er geen schip binnen dat groter was dan 30.000 ton, docli in 1961 ontvin gen we er al 169 van die tonnage. En sedertdien kwamen er zeven tig van een tonnemaat tussen de 35.000 en 40.000. Enkele weken geleden liep er zelfs een binnen van 47.700 ton met een 'diep gang van 38,9 voet. Ik schreef er al baggerend naar dat schepen van 70.000 ton hier moe ten kunnen binnenlopen, dan zijn we als haven enige tijd „veilig". Over de ScheldeRijnverbin- ding bleek de heer Delwaide zich weinig zorgen meer te ma ken Men gaf mij bij de laatste besprekingen aan Nederlandse zijde groot gelijk. Zijn voornaamste zorg is de E 3. Die moet afkomen en snel. Wij hebben de verbinding met Noord-Frankrijk en het Roerge bied nodig, anders worden wij gewurgd. Havenschepen Delwaide bleek tenslotte verheugd over het be grip dat men aan Nederlandse brengen. Van de 39 zetels die dit zijde opbrengt voor de gezamen- jaar opnieuw gekozen worden lijke havenbelangen, zoals blijkt zijn er 21 in handen van de de- Ongeveer 50 miljoen Ameri kanen gaan op 6 november naar de stembus om 39 senatoren, 437 leden van het Huis van Af gevaardigden. 35 gouverneurs en duizenden andere plaatselijke functionarissen te kiezen. De Amerikaanse senaat be staat uit honderd leden, twee uit iedere staat, die zes jaar in functie blijven. Iedere twee jaar wordt eenderde van de leden op nieuw gekozen. Dit jaar zullen drie staten (Idaho, Kansas en New Hampshire) twee senato ren kiezen, om de sinds de laat ste verkiezingen opengevallen plaatsen te vullen. Het Huis van Afgevaardigden wordt iedere twee jaar opnieuw gekozen. Het aantal afgevaardig den uit elke staat is in verhou ding met het bevolkingsaantal, zodat New York (de dichtst be volkte staat met bijna 17 mil joen inwoners) 41 congresleden kan kiezen, terwijl de dun be volkte staten Alaska, Delaware, Nevada, Vermont en Wyoming ieder slechts een afgevaardigde kiezen. Vier jaar geleden werden in Alaska drie weken later dan in de rest van het land verkiezin gen gehouden. Alaska was toen juist als staat toegelaten. In de staat Maine gebeurde het twee maanden eerder. Dit jaar zullen alle staten tegelijkertijd stem men. De stemlokalen gaan om zes of zeven uur 's morgens open en sluiten om 7, 8 of 9 uur 's avonds. De uitslagen van de oostelijke staten worden het eerst bekend. De uitslagen van het verre Ha waii komen pas vijf uur later binnen. De democraten hebben nu een meerderheid van 64 tegen 36 in de senaat en alleen een gewel dige republikeinse vooruitgang kan hierin grote verandering uit de instelling van een Neder landse werkgroep voor hot Schei- debekken en uit de woorden van de heer Lichtenauer, lid van do Nederlandse Raad van State en voorzitter van het Beneluxcom- mité in Nederland. Wij groeien inderdaad naar el kaar toe, zo besloot hij ons on derhoud. mocraten en 18 van de republi keinen. De andere 61 zetels zijn als volgt verdeeld: 43 democra ten en 18 republikeinen. Voor een meerderheid zijn 51 stemmen nodig. In het Huis van Afgevaarölg- den zijn 260 democraten, 174 re publikeinen en drie vacante plaatsen. Voor een meerderheid zijn 219 stemmen nodig. Ge woonlijk maakt de oppositie winst bij verkiezingen als deze. Van de 35 staten die nieuwe gouverneurs kiezen hebben er 21 democraten als gouverneur en 14 republikeinen. In de eerste staten wordt de gouverneur om de vier jaar gekozen, in sommi ge echter om de twee jaar. Iedere volwassene heeft stem recht ongeacht huidskleur of ge loofsovertuiging. De stemge rechtigde leeftijd verschilt ech ter. In sommige staten is deze 21 jaar, in andere 18 jaar. In vier staten wordt een stembelasting geheven. 20 staten eisen dat de kiezer kan lezen en in enige zui delijke staten zijn negers uitge sloten omdat zij gezakt zijn voor een uitgebreid examen dat voor blanken niet wordt vereist. De federale regering vecht nog steeds tegen deze praktijken. De verkiezingen kunnen ver gezeld gaan van referenda van plaatselijke aard. zoals de vraag of in een bepaalde staat sterke drank verkocht mag worden. Het tellen van de stemmen begint onmiddellijk na de slui ting van de lokalen. De uitsla gen van do stemmachines, die steeds meer in zwang komen, kunnen binnen het uur tot 11 Ja bekend zijn. Het tellen van de papieren stemmen vergt echte] verscheidene uren. Nederland heeft uit het Euro pees Sociaal Fonds ruim vijf miljoen toegewezen gekregen als gedeeltelijke vergoeding, met terugwerkende kracht, van uit gaven die voor herscholing van arbeiders zijn gemaakt. Het fonds, waarin de zes E.E.G.-ianden bijdragen storten, vergoedt de helft van uitgaven die een regering of publiekrech telijk lichaam maakt om b.v. aan werklozen produktieve nieuwe werkgelegenheid te verschaffen. Nederland had aanvankelijk ruim zeven miljoen gulden ge vraagd, doch de aanvrage later verminderd tot ruim 5'A miljoen. Hiervan is ƒ5.330.904.26 toege wezen, zo blijkt uit een beschik king van de E. E. G.-commissie in het officiële publikatieblad der Europese gemeenschappen. Duitsland krijgt als vergoe ding voor herscholingskosten ruim zeven miljoen gulden er, Italië 50.000 gulden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1