orteriné scooters sa ons robert Cl AAR Chroesjtsjef geeft opdracht tot ontmantelen van de raketbasis op Cuba Het reierendum in Frankrijk Sancties tegen Zuid-Afrika geëist Antwoord van Kennedy aan Russell Chroesjtsjef gelast Russische schepen niet bij onderscheppingsgebied te komen ving f 365.- r) f 298.- Politieke spanning verminderd Oe Ihant naar Cuba WEERBERICHT HOOGWATER fW 4* lipptr «n«ï W fiai apvfe cachêt. ZON- en MAANSTANDEN <™n ret«eKKer HET WEER 27 oktober 1962 Opel Rekord Volkswagen Vrachtwagen onder chauffeur e Pontile :circulatie en Lbare lak 'in Nootjes IV. •e uitvoering Kcal. 'voor 'n lééuw van 'n haard 2151 TELEFOON 01155-*-1 Frankering bij abonnement: Terneuzeü Oirecteur-Hoofdredaeteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.— per kwartaal: per maand f Zper week 48 ct. Losse nrs n ct. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 29 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5740 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm IS et: minimum per advertentie ƒ2.40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties)5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. dag Radio-Moskou heeft zoi> omgeroepen dat de Sowjetrussische premier en partijleider Chroesjtsjef pre sident Kennedy een nieuwe boodschap heeft gezonden, waarin hij zegt dat de „door ïi offensief genoemde raket bases op Cuba", zullen wor den ontmanteld. De ver schillende onderdelen zul len naar de Sowjet-Unie worden teruggezonden. Or ders hiertoe zijn reeds aan de Russische officieren op de basis gegeven. O O Chroesjtsjef verklaart in zijn boodschap dat iiij de opdracht, om het werk aan de basis te beëindigen en de uitrusting er van naar de Sowjet-Unie terug te zenden, onder toezicht van de Verenigde Naties, heeft gege ven nadat Kennedy „de verzeke ring had gegeven, dat de V. S. Cuba niet zouden binnenvallen". Hij zei dat de raketwapens voor verdedigingsdoeleinden naar Cuba waren gezonden, doch dat zij daar, na Kennedy's verzeke ring, niet meer nodig waren. Chroesjtsjef zegt in zijn bood schap dat nu „alle voorwaarden bestaan voor een teniet doen van de rondom Cuba geschapen situa tie. Wij moeten niet toelaten dat de toestand slechter wordt. Broeinesten van spanning moe ten uit de weg worden geruimd en wij moeten erop toezien dat er geen andere conflicten komen, •lie tot een wereldoorlog met kernwapens zouden kunnen lei den", aldus de Sow,jet-premier. Hij vervolgt: „De Sowjet- Unie is gereed om de gedaehten- wisseling over de betrekkingen tussen de Navo en de Warschause verdragsorganisatie voort te zet ten, evenals het overleg over ontwapening en andere vraag stukken, die te maken hebben met de beantwoording van de vraag, of er vrede zal zijn, of •lat de gesel van de oorlog over onze planeet zal gaan. Wij verzekeren de Cubanen dat wij, ook al zullen wij onze raketbases op Cuba ontmante len, aan hun zijde blijven staan. De Sowjet-Unie wil slechts vre de", aldus Chroesjtsjef. De Sowjet-premier deed een beroep op Kennedy om een ein de te doen maken aan het schen den van het Cubaanse luchtruim door Amerikaanse vliegtuigen. Het kan ernstige gevolgen heb ben, wanneer Amerikaanse vliegtuigen boven Cuba blijven vliegen", verklaarde hij Chroesjtsjef vervolgde met de mededeling dat. een „Ameri kaans spionagevliegtuig" zondag boven het schiereiland Tsjoe- kotka uiterste oostpunt van Siberië, aan Straat Bering, tegen over Alaska heeft gevlogen, waarbij Sowjetrussisch lucht ruim werd geschonden." Tevoren had hij gesproken over „andere Amerikaanse schen dingen van het Sowjet-lucht- ruim", waarbij hij melding maakte van de vlucht, die Po wers in 1960 met een „U-2" bo ven de Sowjet-Unie had ge maakt, waarbij hij tot landen werd gedwongen. Ook sprak hij over de „schending van het Rus sische luchtruim in dit jaar door een „U-2". „Wij bedreigen niemand, wij willen slechts vrede", aldus de Russische premier. Chroestsjef zei ook dat hij de Sowjetrussische vice-premier Koeznetsov naar New York zou zenden voor overleg met de waarnemend secretaris-generaal der Verenigde Naties, Oe Thant. „Wij zullen met Oe Thant sa menwerken", verklaarde hij. De Russische premier maakte in zijn jongste boodschap aan Kennedy geen melding van het voorstel dat hij in een vroegere boodschap had gedaan, om de Sowjet-bases op Cuba te ont mantelen in ruil voor een liqui datie van de Amerikaanse bases in Turkije. Chroesjtsjefs boodschap werd door alle Sowjetrussische radio stations uitgezonden. Intussen zijn waarnemers in Washington het er over eens, dat er niet de minste kans bestaat, dat de Verenigde Staten zullen ingaan op de vijf eisen die pre mier Castro heeft gesteld. Tenslotte meent men uit de toon van de jongste boodschap van de Sowjet-leider te kunnen afleiden, dat deze weer tot een topbijeenkomst met president Kennedy wil komen. Nu de crisis om Cuba over haar hoogtepunt heen is, acht men het niet uit gesloten dat een dergelijk over leg, in het bijzonder als de ko mende besprekingen over de Cu baanse kwestie succes opleve ren, tot resultaten leidt. deren van de internationale spanning. Dit geldt zowel voor de militaire confrontatie van de Navo en de Warschause ver dragsorganisatie, als voor de toestand in andere delen dei- wereld, waar de internationale spanning noopt tot het aan wenden van kostbare hulpbron nen voor de aanmaak van wapens." President Kennedy betuigde zijn spijt over de schending van het Sowjet-luchtruim door een Amerikaans vliegtuig in het ge bied van het schiereiland Tsjoe- kotsk. De president liet zich er echter niet over uit, of het een verkenningstoestel van het type „U-2" betrof. „Ik betreur het incident en ik zal er op toezien, dat alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen", aldus de presi dent. Chroesjtsjefs mededeling over zijn bevel om de bases te ont ruimen en de onderdelen naai de Soowjet-Unie te verschepen, wordt door Amerikaanse func tionarissen en sommige diploma ten in Washington gezien als een opmerkelijke capitulatie van de Russische premier. President Kennedy schijnt precies te krij gen wat hij wenst verwijde ring van de Sowjet-bases onder internationaal toezicht zonder dat de militaire acties, waartoe hij duidelijk had besloten, nodig zijn gebleken. CASTRO: Amerikanen moeten weg uit Guantanamo. Radio-Havanna meldt dat de Cubaanse premier Fidel Castro zondag de eis heeft gesteld dat de Verenigde Staten hun grote marinebasis aan de Baai van Guantanamo, in Oost-Cuba, zul len opgeven. Castro stelt deze eis in ver band met de aankondiging van Chroesjtsjef, dat de raketbases op Cuba zullen worden ontman teld. De Cubaanse leider eiste ver der beëindiging van de Ameri kaanse vlootblokkade en stopzet ting van de „schendingen" van het luchtruim en de territoriale wateren van Cuba. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Opklaringen Opklaringen met plaatselijk enkele huien. Matige tot krach tige noordwestelijke wind. Iets lagere temperaturen. MAANDEG 29 OKTOBER KENNEDY ANTWOORDT. President Kennedy heeft de jongste boodschap van de Rus sische premier beantwoord. De tekst van zijn antwoord werd zondag door de woordvoerder van het Witte Huis aan verslag gevers voorgelezen. Zij luidt: „Ik verwelkom de beslissing van een staatsman, die door de Sowjetrussische eerste minis ter is genomen en die stopzet ting van het werk aan de raketbases op Cuba, ontman teling der offensieve wapens en terugzending hiervan naar de Sowjet-Unie inhoudt. Dit is een belangrijke en opbouwende bijdrage voor de vrede. Wij zullen in verbinding blij ven met de waarnemend secr.- generaal der V. N. ter verze kering van wederzijdse maat regelen, om de vrede in het Caraïbische gebied te beveili gen. Ik hoop ten zeerste dat de verschillende regeringen, na een regeling van de Cubaanse crisis, haar volle aandacht weer zullen wijden aan de dwingende noodzaak om een einde te maken aan de bewa peningswedloop en het vermin- terneuzen - markt 1t breuwerjjar. moderne coiffures de betere toiletartikelen elektrische ontharing „boutique robert Ook verlangde hij dat de Ver enigde Staten de militaire op bouw in gebieden in de directe omgeving van Cuba zouden sta ken. Dit gold tevens voor de voorbereidingen welke, volgens hem, op Amerikaans gebied en in nabijgelegen landen worden getroffen voor een invasie op Cuba. Tenslotte eiste Castro dat de tegen hem gerichte elementen, die van Florida en Porto Rico uit zouden opereren, hun aanvallen op de Cubaanse kust en op naar Cuba onderweg zijnde schepen staken. OE THANT NAAR CUBA. De waarnemend secretaris generaal van de Verenigde Na ties, Oe Thant, 7,al zich dinsdag naar Cuba legcven. Premier Castro had hem voor een bezoek uitgenodigd. Thant zal worden vergezeld door de Egyptische onder-secre taris voor politieke zaken, Omar Loefti, zijn Indische militaire raadgever brigade-generaal Rik- hye, en door dr. Hernane Tava- res de Sa, die als vice-secretaris voor voorlichting een vooraan staand lid van het secretariaat is. Hij is afkomstig uit Brazilië. NA SPANNING ONTSPANNING. Premier Chroesjtsjov heeft zon dagavond in Moskou de slotvoor- stelling bijgewoond van het Bul gaarse Nationale Theatergezel schap uit Sofia. Ook president Brezjnjev en andere Sowjet-lei- ders waren aanwezig. Intussen had president Kenne dy, kort nadat zijn perschef het instemmend antwoord op Chroes- jtsjovs boodschap had voorge- iezen, Washington per hefschroef- vliegtuig verlaten om op zijn boerderij te Glen Ora in Virginia het middagmaal met zijn vrouw te gebruiken. Het was de eerste maal sinds het begin van de Cubaanse crisis dat de president de hoofdstad ver. liet. Hij keerde aan het eind van de middag naar Washington te rug. Het Franse volk heeft zondag in het referendum, blijkens de eerste uitslagen, positief gerea geerd op de vraag die president De Gaulle het had gesteld: „Stemt gij er mee in, dat toe komstige presidenten van de republiek die na mij komen door een volksstemming van het ge hele kiezerskorps worden geko- UITSLAG REFERENDUM De volksstemming in Frankrijk heeft wat de 90 departementen in Europa betreft het volgende resultaat opgeleverd: Totaal ingeschreven kiesgerech- tigden- 27.941.566. Hiervan heb ben er 21.303.399 of 76.24 aan het referendum deelgenomen. Van hen stemden er 12.806.588 Noodweer trof Thailand Het noodweer dat Zuid-Tthai- Iand de afgelopen dagen heeft geteisterd heeft volgens niet-of- ficiëie schattingen aan minstens driehonderd mensen het leven gekost. Vliegtuigen van de lucht macht zoeken de Golf van Thai land af naar schepen die als ver mist zijn opgegeven. Er zouden achttien schepen zijn gezonken. In de kustplaats Taloempoek werd een Chinese tempel door het kolkende water meegesleurd, waarbij 50 personen die daar in gebed bijeen waren, zouden zijn omgekomen. De Indisch-Chinese grensoorlog Een woordvoerder van het In dische ministerie van Landsver dediging heeft zondag te Nieuw Delhi medegedeeld dat Chinese eenheden zaterdag j.l. Indische grensposten in het gebied van Demtsjok en in Zuid-Ladak heb ben aangevallen. Slechts de post te Tsjang La is in Chinese handen gevallen. In alle andere posten konden de Indiërs stand houden. Chinese infiltranten hebben te Demtsjok gepoogd de verbindin gen der Indische posten af te snijden. Dit werd echter door In dische militairen verijdeld. De infiltranten moesten zich terug trekken. De woordvoerder zei ook dat de Chinezen Indische troepen, die terugtrokken uit een vooruit geschoven post in de centrale sector van het noordoostelijke frontgebied, hadden aangevallen. De Indische militairen wisten echter hun nieuwe basis te be reiken na gevechten, waarbij 20 Chinezen werden gedood. ,,Ia" (61.75 'r en 7.931.468 perso nen „Neen" (38.25 Uitgaand van het totaal aantal kiesgerechtigden bedroeg het aan tal ja-stemmers 45.83 en het aantal neen-stemmers 38.25 t Ongeldige stemmen: 2.03%. Percentage onthoudingen: 23.76. In Colombey-les-deux-Eglises, waar president De Gaulle zijn buitenverblijf heeft, kreeg hij van 180 van de 204 ingeschre ven kiezers een ja-stem. Er wa den negen neen-stemmers en 14 stemgerechtigden onthielden zich van stemming. Tenslotte werd 1 stem ongeldig gemaakt. Zoals gemeld heeft president De Gaulle laten weten, dat hij onverwijld zal aftreden als het antwoord van de 27.340.500 inge schreven kiezers niet in ruime mate het vertrouwen van het volk in zijn beleid zou weerspie gelen. Waarnemers zijn van oordeel, dat het bij het referendum voor namelijk ging om een keuze tus sen De Gaulle en de beroepspo litici van de „oude" partijen. Deze politieke leiders hebben het staatshoofd beticht van „poli tieke chantage", schending van de grondwet, dictatoriale neigin gen en misleiding van de kie zers." Hoewel de voormalige minis ter van Voorlichting Peyrefitte verklaarde, dat „de cijfers tot meerderheid van de Fransen hun vertrouwen blijft stellen in gene raal De Gaulle", achtte men het in Parijs over het algemeen toch onzeker, of de president het re sultaat van het referendum vol doende zal achten om aan te blij ven. VREDESOPROEP VAN BENELUX-PARLEMENT Het Benelux-parlement, de raadgevende interparlementaire Beneluxraad heeft de Neder landsBelgische en Luxemburg se regering verzocht alles te doen om een vreedzame regeling van het conflict om Cuba te be vorderen. De afgevaardigden hebben na kort overleg in de drie fracties (christendemocra ten, socialisten en liberalen) eenstemmig een resolutie aange nomen, die luidt: „De raadgevende interparle mentaire Beneluxraad, te Lu xemburg op 26 oktober 1962 bij een, beveelt aan de drie regerin gen van Benelux aan alles in het werk te stellen om een vreedzame regeling van het con flict om Cuba te bevorderen en het uitbreken van een gewapend conflict te voorkomen." De Belgische afgevaardigde, Dreze, verklaarde in een korte toelichting namens de liberale fractie, dat het niet de bedoeling van deze tekst is wie dan ook te dusver aantonen dat een grote veroordelen. Premier Chroesjtsjov heeft ais antwoord op het verzoek van Oe Thant gezegd, dat hij daarmee akkoord ging en de gezagvoer ders van voor Cuba bestemde Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.14 2.49 3.29 3.39 n.m. 2.21 2.56 3.36 3.46 DINSDAG 30 OKTOBER Breskens Terneuzen Hansweert Wlsoorden ZON v.m. 2.44 3.19 3.59 4.09 n.m. 2.50 3.25 4.05 4.15 29 30 31 op 7.28 7.30 7-31 onder 17.19 17.17 17.15 MAAN op onder 8.02 18.13 9.09 18.39 10.14 19,10 pijn, hoest, eriep, diarrhe:, in etuis met 6 poeders maar ook ui een JarjfiJt Aastc Jd zonder prysverhoging. Vraag uw drogist. MEENKS POEDJ^S helpen! Er zijn Meenk's Poeders (VS hoofdpijn, kies pijn, hoest, griep, ïjlrarrhee, influenza, rheumatiek, koorfsiPeid bij gevatte kou, periodieke pijnen enz. Verkrijgbaar in etuis met 6 poeders maar ook in een handige plastic HUISAPOTHEEK (met 6 verschillende etuis a 6 poeders), zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist. MEENK'S POEDERS helpen! Er zijn per N^yk ^gbaar lltEE* in tH een hïndi] Sow,jet-schepen heeft gelast bui ten het onderscheppingsgebied te blijven. Dit was een „puur tijde lijke" stap. President Kennedy, in ant woord op een verzoek van Oe Thant, zei, dat de Verenigde Staten akkoord wilden gaan met diens voorstel „alles te doen om directe confrontatie met Sowjet- schepen in de komende paar da gen te vermijden", als de Sowjet- Unie haar schepen uit het „qua rantaine-gebied" houdt. In zijn antwoord zei Chroesjt sjov verder, dat wanneer er met betrekking tot Cuba een conflict zou ontstaan, dit ongetwijfeld de onderhandelingspogingen ern stig zou benadelen. Oe Thant had in zijn bood schap aan Kennedy de Ameri kaanse president op de hoogte gesteld van zijn beroep op Chroesjtsjov. Als de Verenigde Staten gunstig zouden reageren, aldus Oe Thant, zou hij de Rus sische premier kunnen mede delen, dat hij de medewerking van de Verenigde Staten had om De Britse wijsgeer Bertrand Russel heeft een antwoord ont vangen van president Kennedy op zijn boodschap aan Kennedy over Cuba. Kennedy schrijft, dat Russell wel kritiek levert op de houding van de Verenigde Staten maar geen blijk geeft van bezorgdheid over de vestiging van bases voor ballistische raketten op Cuba. In een nieuw telegram aan president Kennedy vraagt de be jaarde filosoof de Amerikaanse president of het hem mogelijk zou zijn zich ermee te verenigen, dat de Verenigde Naties militaire bases waar dan ook irispectejgn en of de Amerikaanse president bereid is af te zien van de Ame rikaanse bases in Turkije. In een telegram aan premier Castro van Cuba, vraagt Russell Castro akkoord te gaan met de aanwezigheid van V. N.-inspee- teurs op Cuba en met de be scherming van de Verenigde Na ties. Aan premier Chroesjtsjov van de Sowjet-Unie heeft Russell een boodschap gezonden waarin hij hem dank zegt voor diens „toegevendheid", die naar Rus sell zegt, „onze grootste hoop" is. In zijn nieuwe telegram aan Kennedy zegt Russell ook, diens bezorgdheid over kernraketten te kunnen begrijpen. Maar een blokkade die zou kunnen leiden tot het tot zinken brengen van Russische schepen zou de mens heid op de rand van de vernieti ging brengen. Russell smeekt Kennedy, niet tot een invasie op Cuba over te gaan. Op Castro heeft Russell een beroep gedaan „ongerechtvaar digde Amerikaanse eisen met betrekking tot veronderstelde raketbases" in te willigen. Castro zou „om wille van de mensheid" zich moeten neerleggen bij de ontmanteling van raketbases, ook al zijn deze louter defensief, in ruil voor een plechtige belofte, dat er geen invasie van Cuba zal Achtentwintig Afikaanse en Aziatische landen hebben bij de speciale politieke commissie der Verenigde Naties een ontwerp resolutie ingediend waarin diplo matieke en economische sancties tegen Zuid-Afrika worden ge vraagd om dit land te dwingen zijn apartheidspolitiek op te ge ven. Tevens wordt daarin de Vei ligheidsraad gevraagd „geëigen de maatregelen, met inbegrip van sancties" te nemen om te bereiken dat Zuid-Afrika voldoet aan door de algemene vergade ring aangenomen resoluties. Voorts wordt de Veiligheids raad gevraagd zo nodig maatre gelen te overwegen, bedoeld in artikel zes van het V. N.-hand- aa I pit aats hebben. het risico van een incident te vermijden. President Kennedy drukte in zijn antwoord de hoop uit, dat Chroesjtsjovs antwoord gunstig zou zijn en „dat wij dan spoedig kunnen gaan praten over de ver wijdering van de aanvalswapens op Cuba". De Amerikaanse pre sident vestigde er de aandacht van de secretaris-generaal op, dat het werk aan de bases van deze wapens nog steeds voort gaat. OOSTDUITSERS NAAR WEST-BERLIJN GEVLUCHT Zes Oostduitsers, onder wie een jonge vrouw, zijn zaterdagmor gen vroeg door prikkeldraadver sperringen gekropen en onder voortdurende beschieting door Oostduitse grensbewakers naar West-Beriijn gevlucht, aldus heeft de Westberlijnse politie be kend gemaakt. Niemand van de vluchtelingen, op wie 50 schoten zijn afgevuurd, werd getroffen. Enkele vluchte lingen hadden wel verwondingen door het prikkeldraad opgelopen. Ook twee andere Oost-berlij- ners zijn over een kerkhofmuur naar Westberlijn ontsnapt. Ook op hen was geschoten, maar zij werden evenmin geraakt. Prinses Irene terug uit Majorca. Prinses Irene is zondagavond tegen half tien met het K.L.M.- lijntoestel uit Palma op Schiphol in ons land teruggekeerd. Vier weken geleden was de Prinses naar Majorca vertrokken Op me disch advies moest zij enige tijd rust nemen. H. M. de Koningin en Prinses Margriet waren op Schiphol ter verwelkoming aanwezig. De Ko ningin en de twee Prinsessen stapten in de gereedstaande auto en reden direct naar paleis Soest- dijk,'" „DUBBELDEKSE TREINEN" VOOR SIDNEY De Australische stad Sidney gaat in verband met de toene mende drukte „dubbeldekse" elektrische treinen invoeren voor het verkeer met haar voorste den. De nieuwe wagens zullen twee keer zoveel passagiers kun nen vervoeren dan het huidige type, zo ontlenen wij aan een publikatie van het Australië- instituut. In eerste instantie zullen 120 nieuwe rijtuigen worden ge bouwd, wat een investering vergt van ca. 24 miljoen gulden. Zij zullen begin volgend jaar in dienst worden gesteld.. „CUBA" VERSTOPTE A.N.P.-TELEFONISCHE NIEUWSDIENST De gebeurtenissen rond Cuba hebben de belangstelling voor de telefonische nieuwsdienst (T. N. D.) van het A. N. P. woensdag in Amsterdam zodanig overbelast, dat de volgende dag tot inkrim ping van de gesprektijd moest worden overgegaan. Merkwaar digerwijs maakte de piek der aanvragen voor de T. N. D. ge sprekken tussen Amsterdam en Deventer onmogelijk. Het telefoonnummer van de T. N. D. begint namelijk met „nul zes", dat van het technische telefoondistrict Deventer even eens. De enorme piek der aanvragen op de „nul zes" van A. N. P.-T. N. D. nam de apparaturen in Amsterdam zodanig in beslag, dat voor Deventer niets over bleef. Daarom werd de gesprek tijd voor de T. N. D. donderdag tussen 14.00 en 17.00 uur van an derhalve minuut teruggebracht op 45 secqnden. De overbelasting verminderde daardoor uiteraard. En ook de internationale span ning verminderde, waardoor het telefoonverkeer op de „nul zes" met Deventer en met de T. N. D. weer goed mogelijk was. De abonnee's in het district Groningen, van waaruit men thans eveneens van de T. N. D. gebruik kan maken, ondervon den geen hinder van de pieken. P. T. T. is voornemens zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om moeilijkheden voor het openbare telefoonverkeer, veroorzaakt door grote pieken in het aantal oproepen van de T, N. D. te voorkomen. - vest, dat bepaalt dat een lid dat zich aanhoudend aan schending van de beginselen van het Hand vest schuldig maakt op aanbeve ling van de Veiligheidsraad uit de Verenigde Naties kan worden gestoten. In het ontwerp-resolutie wordt voorgesteld „afzonderlijk of ge zamenlijk" de volgende maatre gelen te treffen: 1) Verbreken van de diploma tieke betrekkingen; 2) Havens voor alle Zuid-Afri kaanse schepen sluiten; 3) Boycot van de Z.-Afrikaan- se havens; 4) Boycot van alle Zuid-Afri kaanse goederen en de uit voer naar dit land stil te leggen; 5) Sluiten van de luchthavens voor uid-Afrikaanse vlieg tuigen. Oliemagnaat bij vliegtuig ongeluk omgekomen Signor Enrico Mattei, de pre sident van de Italiaanse natio nale oliemaatschappij, is zater dag bij een vliegtuigongeluk, dat bij Pavia gebeurde, om het leven gekomen. Het toestel van Signor Mattei, waarin behalve hem nog een passagier en twee piloten zaten, bevond zich dertien kilometer van Milaan toen het om instruc ties vroeg om te landen. Het contact met het vliegtuig werd toen verbroken. Het regende in het gebied waar het toestel zich bevond. De politie vond het wrak later bij het dorp Melegnano. Op dertig km ten zuiden van Milaan. Alle inzittenden waren dood. Mattai, president van de reus achtige Italiaanse staatsolie- maatschappij werd beschouwd als één der machtigste figuren in Italië. Later werd medegedeeld dat bij het ongeluk ook het hoofd van het kantoor in Rome van de Amerikaanse tijdschriften „Ti mes" en „Life", William McHale, is omgekomen. ENKELE BUIEN. Rond een depressie bij Zuid- Noorwegen, die geleidelijk op vult, stroomt met noordelijke winden koude lucht van polaire oorsprong naar ons land. Deze lucht is onstabiel, zodat zich boven het nog vrij warme Noord zeewater buien ontwikkelen, die ons land binnendrijven. Sommi ge van deze buien gaan gepaard met hagel en onweer. In verband met het minder diep worden van de depressie neemt langs de kust de wind verder af. Een nieuwe depressie, afkomstig van Labrador, koerst in de richting van IJsland. Als gevolg van deze ontwikkeling zal de wind weer gaan krimpen en blijft op langere termijn ge zien het weer een onbestendig karakter behouden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1