HET AL? c; irplanten China wil méér winnen dan grond 4! in u 6?s i 30 64 Staat van nood in geheel India Het weer Oe Thant opende bemiddelende besprekingen D Derde toespraak van De Gaulle voor referendum ZATERDAG 27 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5739 Moskou in het nauw BANANEN Blijkens een vrijdag te Nieuw Delhi gedane offi ciële bekendmaking is de staat van nood in geheel India afgekondigd. HOOGWATER WEERBERICHT INDIA EN DE TOELATING VAN PEKING TOT DE V. N. DE CUBAANSE CRISIS' Radio De Koek ZON- en MAANSTANDEN BOUW VAN RAKET BASES OP CUBA GAAT SNEL VOORT Aldus Witte Huis GEEN WAPENS VOOR OFFENSIEVE DOELEINDEN OP CUBA SCIITP OP WEG NAAR CUBA AANGEHOUDEN 'AC 26 OKTOBER 1962 Frankermg by abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 53—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per I 'maand 2.—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. - dat hij zeer lux is uitgerust en 36 pk in een wip 120 km/u rijdt rke NSU-viertakt is. goed vooi iklokje, benzinevoorreedmeter, it kunt maken en de uitvoerige i ittttao* eee.rz ie Wasmachinefabriek heefi gloednieuwe Wascombin»- ties met lichte emaille-be- schadiging. Vdn ƒ.59?,- voor 398,of '5,— f.» Schrift, gar. Gratis één week op proef. Vraagt fol der. WERA. Kortenbos 50 Oen Haag, Tel. O70-3S.28.2i ROYALE DSCHAPPENTAS mei voorval leuk ruitdessin bi leder versierkl. TE PINDA'S g vers-houdende kking 45 r AKJE ERSE (WORST 50 gram 89 c VORST DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. j Geen van beide partijen noemt het nog een oorlog, al valt moeilijk aan te geven waardoor het vechten aan India's noordgrens daarvan verschilt. De Chinezen hebben er de voorkeur aan gegeven regei- i rechte, onherroepelijke strijd te laten voorkomen uit een geharre- l\var dat Nehroe onvermoeid poogde te beperken tot een conflict dat nog bijgelegd kon worden zonder gezichtsverlies voor een der pu slaags geraakte naties< I Militair ziet het er voor India I niét al te best uit. De Chinezen I hebben zowel op het westelijk front van Ladakh als in het oos- I ten aan de grens met Tibet hun tijd benut door vliegvelden en I wegen aan te leggen. Zij kunnen hun troepen van materieel en l.voodsel voorzien op een vrij ge- I makkelijke manier. De Indiase kant van de grens met Tibet is intussen ook met enkele wegen en een enkel vlieg veld verrijkt, maar voor de aan voer zijn de Indiërs veel meer aangewezen op kwetsbaar lucht transport. De Citinese aanval in Ladakh richt zich daarom ook met opzet tegen het enige vlieg veld dat daarvoor in dit gebied ter beschikking staat van de In- diase luchtmacht. W innen vóór de winter Aan de andere kant kan het I geen toeval zijn dat de Chinezen hun aanval heben ingezet vlak voor de winter het strijdtoneel l bev riest. Het lijkt er op of ze j voor de sneeuw strijdactiviteit dus ook een Indiaas tegenoffen sief onmogelijk maakt, zoveel f mogelijk willen veroveren, zodat ze een winter lang profijt kunnen trekken van de glorie van hun overwinning. Een profijt dat Voornamelijk in de diplomatieke sfeer ligt. De bufferstaten tussen Tibet en India vooral Boe- thaan, Sikkin en Nepal heb ben van oudsher onder sterke k Indiase invloed gestaan. Een militaire overwinning, als het ware bij deze zwakke staat jes voor de deur, zal ze gevoelig maken om de partij van de ken nelijk sterkste te kiezen, hopen de Chinezen, die bereid zijn met wat intrige deze gang van zaken te bespoedigen. Meer dan door de verovering van Indiaas gebied zouden ze hiermee een strate gisch sterke positie in de berg streken rond de Himalaya ver werven. Meer ook hierom dan om het belang van eigen grond gebied is het voor India urgent dat Nehroes opdracht de Chi nezen terugdrijven over de grens zo snel mogelijk door het leger wordt uitgevoerd. Genoeg tijd hebben ze er waarschijnlijk niet voor omdat de winter snel een eind aan het krijgsbedrijf maakt en bovendien omdat zoals de Chinezen waarschijnlijk evenzeer in de rekening hebben betrokken het hun ontbreekt aan moder ne wapens. Door dat laatste is Nehroe in de ietwat merkwaardige positie geraakt dat hij bij de Britten en Amerikanen wier activiteit om verdedigingspacten te sluiten hij steeds veroordeeld heeft om haast bij de levering van wapens Imet andere woorden: om bijstand) moet vragen. Een ander curieus effect wordt teweeggebracht door het feit dat Rusland vooral in een tijd toen al een gewapend conflict met China dreigde de Indiase strijdkrachten voorzag van mo dern materieel speciaal straal jagers, zodat men hier voor het eerst meemaakt dat Russische wapens tegen Russische wapens worden gebruikt. Voor het ove rige schijnt de Sowjet-Unie zich buiten het geschil te willen blij ven houden, althans openlijk. Wellicht dat ze achter de scher men druk op de Chinezen zal uit oefenen, maar de verhouding is niet zo hartelijk dat men daarvan al te veel resultaat mag ver wachten. Dat men in Moskou met de Chinese aanval danig in de maag zit, blijkt ook uit de zwijgzaam heid van radio-Moskou. Het moet een beetje lastig zijn de gewone Rus duidelijk te maken hoe het tot strijd kan komen tussen een communistische staat die uiter aard van alle imperialistische roofzucht vrij is, en de vooral in Sowjet-kringen met ere als zo danig gehuldigde kampioen van de neutraliteit, aan wiens vrede lievendheid geen enkele Rus twij felde. (Nadruk verboden De eventuele komst van Chroesjtsjow naar de V. S. De president van de Westing- house-Maatschappij. William Knox, die woensdag j.l. in Mos kou een gesprek van meer dan drie uur met premier Chroesj tsjow heeft gehad, heeft vrijdag bij zijn aankomst in Washington verklaard, dat de Sowjetpremier nog steeds de mogelijkheid on derzoekt om vóór het einde van dit jaar naar de Verenigde Sta ten te gaan. £J)P^ De afkondiging is geschied door president dr. Radhakrisj- nan. Zij vond plaats nadat be richten waren ontvangen over nieuwe gevechten tussen com- munistisch-Chinese en Indische troepen in beide uitlopers van BELGISCHE PRINS WILDE LINT NIET DOORKNIPPEN Prins Philip, de 2-jarige zoon van prins Albert en prinses Paoia van België, heeft in Brugge gewei gerd te doen, wat van hem werd verwacht. Hij zou in deze stad een lint doorknippen, waarmee symbolisch een nieuw, naar hem genoemd, industriecomplex werd ingewijd. Ondanks aanmaningen van zijn moeder bleek hij tot deze eerste officiële daad in zijn loven niet bereid. De burgemees ter. de heer Van Damme, heeft toen z'n taak maar overgenomen. l?e kleine prins mocht echter toch een mooie teddybeer in ontvangst nemen. Voor de fotografen was het een dankbaar onderwerp. KOUDER Vrijdag trok een front, dat de - oidingslijn vormt tussen zach- 'p lucht boven het continent en koude lucht boven de Britse landen en de Noordzee over ons land. Daar het front maar langzaam bewoog, was de regen- ZATERDAG 27 OKTOBER Breskens Ierneuzen iansweert Walsoorden v.m. 1.17 1.52 2.32 2.42 n.m. 1.24 1.59 2.39 2.49 ZONDAG 28 OKTOBER v.m. n.m. Rreskens 1.47 Tcrneuzen 2.22 'Iansweert 3.02 Walsoorden 3.12 1.53 2.28 3.08 3.18 MAANDEG 29 OKTOBER v.m. n.m. ■skens 2.14 2.21 - - neuzen 2.49 2.56 Hans weert 3.29 3.36 Walsoorden 3.39 3.46 val op de moeste plaatsen van lange duur. In de loop van de avond was het gehele land in de noordelijke luchtstroming geko men. Deze lucht is onstabiel zo dat naast opklaringen ook plaat selijk enkele regen, of hagelbuien zullen voorkomen. Een diepe de pressie nabij IJsland trekt naar het oosten. Op de nadering van het frontensysteem van deze de pressie krimpt de wind latei- naar noordwest tot west en neemt tot krachtig of matig af. De temperaturen komen od een lager niveau, vooral in het zui den van het land, waar het kwik vrijdag nog tot 17 a 18 graden op. liep. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Opklaringen Opklaringen met plaatselijk en kele regen- of hagelbuien. Krach, tige tot matige wind tussen noord en west. Lagere tempera turen. India heeft vrijdag in de alge mene vergadering van de Ver. Naties ais zijn mening te kennen gegeven, dat de enige doeltref fende manier om „de Chinese agressieve avonturen" te beteu gelen is dat men China als lid van de V. N. zijn verantwoorde lijkheden laat dragen. De leider van de Indiase dele gatie, Sjakravarty, beschuldigde het bewind in Peking van „flag rante, massale en weloverwogen agressie aan de Indiase grens, maar hij deelde anderzijds mee, dat de Indiase regering het be ginsel van universaliteit ten aan zien van het lidmaatschap van de volkerenorganisatie blijft steunen. India's noordoostelijke grensge bied, die aan beide zijden veel slachtoffers hebben geëist. Vrijdag, eerder op de dag, is te Nieuw Delhi van gewoonlijk be trouwbare zijde vernomen dat in het Indische kabinet oen zes man sterke centrale commissie is ge vormd, die de nationale krachts inspanning. om het hoofd te bie den aan de Chinese uitdaging, moet coördineren. Sommige waarnemers in Nieuw-Delhi be schouwen deze commissie als een soort „oorlogskabinet". President Radhakrisjnan heeft de afkondiging gedaan in over eenstemming met artikel 352 van de Indische grondwet, die het Indische staatshoofd mach tigt de noodtoestand af te kon digen in geval van een oorlog of een aanval op India. Het centrale pa ement heeft bij het bestaan van de noodtoe stand het recht wetten af te kondigen, welk. terrein be strijken, dat nc. maai tot het rechtsgebied der deelstaten be hoort. De regering verkrijgt er het recht door om censuur in te stel len en personen te doen aanhou den, zonde,- ze voor de rechter te leiden. Het besluit, waarin de nood toestand werd afgekondigd, moet binnen twee maanden door de volksvertegenwoordiging wor den bekrachtigd. Voorts is vrijdag te Nieuw Delhi een verordening afgekon digd, waardoor de bepalingen van de „wet voor de verdediging van India" (de „defence of India act"), die in de tweede wereld oorlog hebben gegolden, weer van kracht worden verklaard. Door de afkondiging van deze wet wordt India volledig op voet van oorlog gebracht. De Indische regering kan on der de bepalingen van de nood toestand ook de grondwettelijke rechten van vrijheid van spre ken, meningsuiting en vergade ring opschorten. Premier Nehroe heeft vrijdag op een bijeenkomst van de ver eniging van studenten aan de universiteit van Nieuw Delhi verklaard: „Ik vertrouw erop dat de uiteindelijke overwinning aan Ii>dia zal zijn". Hij zei ook dat de aanvallen der Chinese militairen in feite een inval in geheel India beteke nen, ook al is er officieel geen oorlog verklaard. Waarnemend secretaris-gene raal Oe Thant is vrijdag zijn po gingen om door overleg een re geling voor de Cubaanse crisis te vinden, begonnen. De eerste besprekingen hiertoe had hij met de Amerikanen Charles Yost en F. T. Plimpton, beiden plaatsvervangers van de Ameri kaanse permanente vertegen woordiger bij de Verenigde Na ties, Adlai Stevenson, die op het ogenblik zelf in Washington ver blijft. Het onderhoud duurde ruim een uur. Een woordvoerder van de Amerikaanse V. N.-delegatie wilde zich niet uitlaten over het verloop van de besprekingen. „Zoals wij het zien, is dit een tijd voor rustige diplomatie. Van onze kant zal niets over het be sprokene worden gezegd", aldus deze woordvoerder. Er is nog geen afspraak ge maakt voor een tweede gesprek. Om een uur 's middags plaat selijke tijd 18.00 uur Nederland se tijd) bracht de Sowjet-gede- legeerde bij de Verenigde Naties, vice-minister van Buitenlandse Zaken Zorin, een bezoek aan Oe Thant. Dit was drieënhalf uur eerder dan het tijdstip waarop zijn conferentie met de secreta ris-generaal oorspronkelijk was bepaald. Een verklaring voor het vervroegen van de afspraak werd niet gegeven. Des avonds ontving Oe Thant de Amerikaan Stevenson, die vergezeld was van John McCloy, de speciale raadsman van het Witte Huis. Stevenson, die even tevoren in Washington een ver gadering van de Raad voor de Nationale Veiligheid had bijge woond, keek somber naar de tal loze camera's die hem in het vi zier namen. Hij wilde geen ver klaringen afleggen. „De heer Thant en ik hebben de toestand besproken en een be vredigend onderhoud gehad. Ik zal hem waarschijnlijk morgen opnieuw een bezoek brengen". Dit verklaarde Stevenson vrij dagavond toen hij de bijeenkomst met de secretaris-generaal der Verenigde Naties verliet. Steven son wilde hieraan geen bijzonder heden toevoegen. Het is thans de tijd voor stille diplomatie, zo zei hij. De Veiligheidsraadszitting werd donderdagavond verdaagd nadat Stevenson vergrotingen van bo ven Cuba genomen luchtfoto's van de gewraakte raket-bases had getoond. De Rus Zorin, die zorgvuldig vermeed naar die foto's te kijken behalve dan een steelse blik over zijn schouder, wilde geen duidelijk antwoord geven op de uitdaging van Ste venson te ontkennen dat er Sowjetrussische raketten Cuba waren. op Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen ZON op onder 27 7.24 17.23 28 7.26 17.21 29 7.28 17.19 30 7.30 17.17 31 7-31 17.15 MAAN op onder 17.30 17.50 18.13 18.39 5.52 6.57 8.02 9.09 President De Gaulle van Frankrijk heeft vrijdag voor de televisie het Franse volk nog eens op het hart gedrukt om bij het referendum van zondag over zijn plan tot wijziging van de grondwet „ja" te stemmen. In zijn toespraak, waarin hij onder meer verwees naar de „gevaarlijke internationale situa tie" en de verschillende bedrei gingen van zijn leven, zei de Franse president dat het zondag gaat om de vraag „of ik mijn rol als staatshoofd zal voort zetten". „Het gaat erom of toe komstige presidenten van de republiek door de rechtstreekse aanstelling door het volk de mid delen en eveneens de verplichting zullen krijgen om deze zware taak te vervullen". President De Gaulle verklaar de, er vertrouwen in te hebben dat het volk „ja" zou stemmen omdat „u allen wel begrijpt dat in onze tijd de weg van vooruit gang, welvaart en grootheid niet gaat en nooit zal gaan, via het miserabele gedoe van vroeger". Hij hekelde de oude politieke partijen fel: zij hebben volgens hem niets uit alles wat gebeurd is geleerd. „Zij vragen u „neen" te stemmen. Dit is nogal logisch, want mijn optreden aan het hoofd van de republiek en later het optreden van de volgende presidenten die bij vertrouwen van het volk zijn aangesteld, is onverenigbaar met de absolute en rampspoedige denkbeelden van de partijgangers. Al die op roermakers, die alles doen om mijn dood of mijn nederlaag te bewerkstelligen, wensen ook de „neen"-stem om de grote ver warring, die hun verachtelijke opportuniteit ten goede zou ko men, tot stand te brengen". De Franse president waar schuwde nog eens, dat hij ook niet aan zal blijven als slechts een kleine meerderheid zich voor zijn plan uitspreekt. Als dat zou gebeuren, of als het „neen" zou overheersen, „zou mijn histori sche taak direct onmogelijk worden en zou er dus een einde aan komen". Hij besloot: „Over morgen zal elk van u over het lot van Frankrijk beslissen". De toto's waren genomen door hoogvliegende U-2 verkennings vliegtuigen en snelle laagvlie- gende toestellen. Zorin beklaagde zich over wat hij noemde de „rechtszaal-tactiek" van Steven son en zei dat hij deze laatste persoonlijk hoger had aangesla gen maar dat hij zich daarin jammer genoeg had vergist. De foto's noemde hij vervalsingen. De tussenkomst van Oe Thant met de steun van de niet-verbon- den landen heeft, naar de me ning van de meeste V. N.-diplo maten, de crisis voor het ogen blik wel wat doen afnemen maai er wordt op gewezen dat geen van de -..ie betrokken regerin gen, bij het instemmen met voor bereidende besprekingen, enige bepaalde verzekering heelt ge geven van het omstreden optre den te zullen afzien. De Sowjet-premier Chroesjt- sjov nam Oe Thants voorstel aan om de wapenverschepingen naar Cuba voor de tijd van twee a drie weken op te schorten maar liet is de vraag of hij zich hier aan zal houden als de Amerika nen hun blokkade, waarvan Oe Thant ook voorlopige opschor- I ling had gevraagd, blijven vol- i nouden. Cuba heeft geen ant ivoord gegeven op Oe Thants andringen om het werk aan de .niiitaire installaties op te schor ten en heeft zich ook niet open lijk tot deelneming aan bespre- Ktngen verbonden. Het Witte Huis heeft vrijdag avond een communiqué ver strekt waarin gezegd wordt, dat de bouw van rakethases op Cuba in zeer snel tempo wordt voortgezet. De Verenigde Sta ten beschikken over nieuwe be wijzen dat op jongstleden don derdag aan deze bases werd ge werkt. Deze activiteit is er kennelijk op gericht zo spoedig mogelijk der bases operationeel gereed te hebben en men is doende de werkzaamheden te camoufleren, aldus het communiqué. VEILIGHEIDSRAAD Secretaris-generaal Oe Thant (links) in gesprek met de Rus Zorin tijdens een zitting van de Veiligheidsraad. Alleen 't beste... goed genoeg Binnenvering 4jood wil! Schuimrubber DIT NUMMER BEVAT 24 PAGINA'S. Radio-Moskou: Over radio-Moskou is vrijdag avond in een binnenlandse uit zending gezegd dat er geen wa- hazet fabrieken zevenbergen pens voor offensieve doeleinrfpn op Cubaans grondgebied zijn. President Kennedy had „de be kende Amerikaanse stelling" over de invoer van offensieve, wapens op Cuba herhaald, maar „wij weten allemaal dal derge lijke wapens zich niet op Cu baanse bodem bevinden", aldus radio-Moskou. He( Amerikaanse ministerie van Landsverdediging heeft medegedeeld dat twee Ameri kaanse torpedoboot,jagers een door de Sowjet-regering gehuur de Libanese vrachtvaarder, die naar Cuba onderweg was, heb ben aangehouden en een enier- grocp aan boord gezet. Het 7.268 ton metende schip, de „Marnela", was uit Riga ver trokken. De bemanning van het schip heeft de entergroep goed ontvangen. Later is te Washington van officiële zijde medegedeeld dat er onder de lading van de „Ma- rucla" geen verboden goederen zijn aangetroffen. Aan het door de Sowjet-Unie gehuurde Liba nese schip is toestemming ver leend om zijn reis naar Havanna voort te zetten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1