S meer eheim: f Sowjet-Unie bereidt wapenleveranties aan Cuba te staken Russische tanker mocht na inspectie doorvaren Regerings verklaring Cuba over Prinses Beatrix in Pakistan Verf met voldoening HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN m sspeciaalzaak VRIJDAG 26 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5738 Chroestsjov antwoordt Oe Thant AMERIKA MOET DAN BLOKKADE OPHEFFEN amerika beretdt voorbereidende besprekingen te beginnen KENNEDY VRAAGT GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG BEZOEK UIT TE STELLEN OEVECHTSKLAAR De kwestie-Cuba in de Veiligheidsraad ierd»£ 'in oktober '62. v Moeders: Ruil uvv oud strijkijzer in en koop e Philips lichtgewicht- u krijgt 7.50 Of van uw verouaera u terug bij KRAMER- franke ring bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van 'Se Sande »o—cc lerjisprooM ïsaipe •atpepey "Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: f6.per kwartaal: per maand f2.—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitg„..ister N. V. v/h Firma P. .T. van de Sande te Terneuzen AdverfenHeprh's per mm IS ct: minimum per advertentie f2.40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 inir. Kennedy: Sowjet-premier Chroesjt- sjov heeft gisteravond ge antwoord op het persoon lijk beroep, dat secretaris- generaal Oe Thant woens dag op hem heeft pedaan, alclus meldt het persbureau Tass. In ziin antwoord ver klaarde ChroesjMov: „Tk stem in met uw voorstel, dat overeenkomt met de belangen van de vrede Hot voorstel van Oe Thant, dat deze zowel aan premier Phroosttsiov als aan nresident Kennedy heeft eedaan. hield in dat de Sowiet-Unie voor een periode van twee a drie weken alle wanenleveranties aan Cuba zou staken, terwijl de Verenigde Staten in die tijd alle ,,quarantaine"-maat- regelen zou opheffen. De vo'ledïo-o tekst van het antwoord luidt: „Geachte heer Thant „Ik heb uw beroep ontvan gen en de inhoud daarvan zorgvuldig bestudeerd. Ik juieh uw initiatief toe. Ik be grijp uw bezorgdheid over de in liet Caraibische gebied ont stane situatie, daar ook de Sowiet-regering van oordeel is dat deze situatie hoogst gevaarlijk is en onmiddellijke tussenkomst door de Verenig- Naties nodig maakt. Ik verklaar dat ik instem met uw voorstel, dat overeen komt met de belangen van de vrede". Met de meeste hoogachting. Nikita Chroesjtsjov". ANTWOORDT VAN KENNEDY AAN THANT President Kennedy heeft gisteren de secretaris-gene raal der verenigde Naties, Oe Thant, geantwoord op diens bemiddelingsvoorstel in de crisis om Cuba. De president verklaarde dat Adlai Stevenson, de Amerikaanse afgevaardigde bij de Verenigde Naties, ge reed is om met de seere- taris-generaa1 voorberei dende besprekingen te be ginnen over een oplossing van de Cubaanse crisis. Stevenson maakte Kennedy's antwoord in de Veiligheidsraad bekend. Kennedv zegt in zijn boodschap die donderdagmiddag aan Oe Thant werd verstuurd, dat de hudige bedreiging was gescha pen door de bedekte invoer van aanvalswapens op Cuba en dat het antwoord ligt in de verwijde ring van deze wapens. Kennedy verzekerde Oe Thant van hef verlangen van de Ver enigde Staten een bevredigende en vreedzame oplossing te berei ken. De boodschap van de Ameri kaanse president luidde als volgt: Ik waardeer hogelijk de geest van Uw boodschap van gisteren. Zoals wij reeds in de Veilig heidsraad hebben duidelijk ge maakt is de huidige dreiging ge schapen door de heimelijke in voer van aanvalswapens op Cu ba, en het antwoord ligt in de verwijdering van dergelijke wa pens. In Uw boodschap en in Uw ver klaring aan de Veiligheidsraad gisteravond heeft U zekere voor stellen gedaan en heeft U tot voorbereidende besprekingen uit genodigd om na te gaan of be vredigende regelingen kunnen worden getroffen. Ambassadeur Stevenson is ge reed om onmiddellijk deze rege lingen met U te bespreken. Ik kan U verzekeren van ont wens een bevredigende en vree zame oplossing van deze kwest te bereiken. Functionarissen van het Wit' Huis verklaarden, dat de militai re blokkade niet zal worden op geheven en dat de bouw van de Russische raketbasis op het eiland nog steeds doorgaat. Sow- jet-schepen stomen nog steeds op naar Cuba. De enige weg voor onze regering om precies uif te vissen wat zij vervoeren is de „quarantaine", zo zeiden zij. Deze verklaringen versterkten de mening in Washington, dat president Kennedy niet akkoord zal gaan met zelfs maar een tij delijke opheffing van de militaire blokkade, tenzij de Sowjetbases worden afgebroken en de raket ten van Cuba worden verwijderd. President Kennedy heeft groot hertogin Charlotte van Luxem burg verzocht het bezoek, dat zij 30 oktober met haar echtgenoot, 'prins Felix, aan de Verenigde Staten zou brengen, in verband met de huidige situatie uit te «tellen. Berichten over bouw van Russische marinebasis op Ambon tegengesproken De Australische minister van Defensie, Athal Townley, heeft berichten dat Rusland een mari nebasis op Ambon bouwt, onjuist genoemd. Hij deelde een vragensteller in het parlement mede dat er op Ambon geen marinebasis wordt gebouwd. De V. S. bouwen daar een haven en Rusland heeft een instituut voor Oceanografie al daar voor de opleiding van koop- vaardij-officieren en vissers. MINSTENS TWAALF SOWJETRUSSISCHE SCHEPEN KEERDEN TERUG Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft gisteren medegedeeld, dat een Sowjetrus- sische tanker op reis naar Cuba donderdag is aangehouden maar mocht doorvaren. De kapitein van het Russische schip zou aan het blokkerende Amerikaanse schip hebben meegedeeld dat het schip olie vervoerde. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Wash ington zei dat de aanhouding de eerste was sinds het begin van de blokkade. Zij vond donder dagmiddag even na één uur (Ned. tijd) plaats. B 17 bommenwerpers met kern bewapening slaan geveelitsklaar opgesteld langs de startbaan van een vliegveld nabij Boston in de V. S. Zorin: GEEN REPRESSAILLE IN BERLIJN De leider van de Sowjetrussi- -ohe delegatie bij de Verenigde Naties. Zorin. heeft donderdag in New York gezegd, dat de Sow jet linie in Berlijn niets zal onderne. men. om daarmede een antwoord te stellen op de Amerikaanse blokkade van Cuba. Zorin en zijn plaatsvervanger Morosow verklaarden in een ge sprek met een groep gedelegeer den van negen Afrikaanse en Aziatische neutrale landen: „Als de Amerikanen geloven, dat wij hun met betrekking tot Cuba in West-Berlijn van repliek zullen dienen, dan vergissen zij zir-h ernstig. Wij zullen in West- Herlijn niets ondernemen, want dat zou juist zijn wat de Ameri kanen willen", aldus Zorin. DE CHOLERA OP NIEUW-GUINEA De cholera-epidemie op Nieuw-Guinea heeft thans reeds 123 mensenlevens geëist. Op het ogenblik liggen in de ziekenhui zen rond Agats 348 cholerapa- tiënten, en helaas moet worden gevreesd dat velen van hen aan de ziekte zullen sterven. In de afgelopen week zijn drie nieuwe dorpen door de cholera aangetast. De ziekte sloeg vooral toe in de kampong Omadesep, waar de bevolking niet tegen de ziekte was ingeënt. Te Omadesep zijn ruim 100 gevallen van cholera geconsta teerd. en van de 43 doden die in de afgelopen week te betreuren vielen, waren de meeste van deze plaats afkomstig. In totaal moes ten deze week bijna 200 nieuwe cholera-patiënten in de zieken huizen rond Agats worden op- •enomen. De dorpen, waar de 'ekte het eerst geconstateerd erd, zijn thans evenwel geheel choleravrij, evenals het stadje Agats zelf waar het ziekenhuis thQBS geheel lepe is. Russische schepen keerden terug De woorvoerder zei tevens dat minstens twaalf Russische sche pen" op hun koers naar Cuba zijn teruggekeerd, waarschijnlijk omdat zij „aanvalsmateriaal" vervoerden. De Amerikaanse onderminis ter van Defensie Arthur Sylves ter las de volgende verklaring voor: „Het blijkt nu dat minstens twaalf Sowjetrussische schepen (van Cuba) teruggekeerd, waarschijnlijk, volgens de beste inlichtingen waarover wij be schikken. omdat zij aanvals wapens aan boord hebben. Echter, het eerste Russische schip dat door het gebied voer waarin door onze marine wordt gepatrouilleerd, was een Sow jetrussische tanker. Door het marineschip van de Verenigde Staten dat de tanker onderschepte werd vastgesteld dat het olie aan boord heeft. Omdat olie niet valt onder het materiaal waarvoor president Kennedy de gedeeltelijke blok kade heeft ingesteld, werd aan de tanker toestemming verleend de reis voort te zetten. De marine overtuigde zich ervan dat er geen verboden materiaal aan boord van het betrokken schip was. Deze ontmoeting tussen beide schepen geschiedde kort na acht uur Oostelijke tijd (13.00 uur Ned. tijd). Later werd in Washington ge zegd dat er geen Amerikanen aan boord van het Russische schip waren gegaan om premier Chroesjtsjov ervan te overtuigen dat de Verenigde Staten in de Cubaanse wateren niet vecht lustig met het geweer aan de schouder staan. Het marineschip had de tanker geënterd en ge vraagd welke lading erin zat, waarop geantwoord was dat het maar olie was. Tot nu toe zijn er geen aan wijzingen geweest dat tankers voor wapenvervoer zijn gebruikt en daarom en tevens omdat het schip voor het uitroepen van de blokkade allang de haven had verlaten, mocht het doorvaren, aldus de zegslieden. Het Westduitse persbureau DPA meldt uit West-Berlijn dat iet 12.387 ton metende schip .Völkerfreundschaft" van de communistische arbeidersbond uit Oost-Duitsland met 500 toe risten op weg is naar Cuba. Van dit schip is na 14 oktober niets meer vernomen. Volgens het Oostduitse persbureau ADN ligt de Oostduitse vrachtboot „J. G. Fichte" in de haven van Ha vanna. FINS STAATSBEZOEK AAN FRANKRIJK De Finse president Kekkonen is woensdag met zijn echtgenote in Parijs aangekomen voor een driedaags staatsbezoek aan Frankrijk. Op de foto zien we hoe president De Gaulle en zijn iioge gast in een open auto naar liet ministerie van Buitenlandse Zaken rijden, waar het echtpaar Kekkonen gedurende het staats bezoek zal wonen. (Adv.) Het was voor de enige Neder landers in de tijdelijke hoofdstad van Pakistan, Rawalpindi het gezin van de Nederlandse arts Van Walraven ongetwijfeld een van de grootste gebeurtenis sen in hun leven, toen zij don derdagmorgen Kroonprinses Bea trix vergezelden naar Taxila, een stadje op ongeveer 35 kilometer van Rawalpindi en haar een uit eenzetting gaven over het leven daar. Dr. Van Walraven is een van de geneesheren in het Chris telijke ziekenhuis in Taxila waarvan een Amerikaan direc teur-geneesheer is. Hij heeft de speciale A. N. P.-verslaggever verteld, dat een catarre-operatie (vier van de vijf ziektegevallen betreffen catarre), de patiënten zeven-en-een-halve gulden kost. Elke grote operatie kost hier on- gevper twintig gulden. Dr.. Van Walraven deelde voorts mee, dat in zijn ziekenhuis per jaar zo'n vijfduizend catarre-operaties wor den uitgevoerd, tegen ongeveer duizend andere operaties. Zijn vrouw werkt in hetzelfde zieken huis als verpleegster. Het echtpaar Van Walraven heeft vier dochters en een zoon. De oudste dochter, de zevenjari ge Corrie, bood Prinses Beatrix donderdag bloemen aan. Dr. Van Walraven werd twee jaar gele den door het Nederlands Her- vormd Zendingsgenootschap als arts naar Rawalpindi overge plaatst. De honoraria voor de artsen liggen hier zó ontzettend laag, zo zei hij, dat de meeste geneesheren van het ziekenhuis nog afhankelijk zijn van toelagen van protestantse organisaties uit het buitenland. Voor Neder landse begrippen is het bijzonder vreemd dat de patiënten onmid dellijk na de operatie naar huis terug wandelen. Op het ogenblik liggen ongeveer 400 patiënten in het ziekenhuis. Prinses Beatrix liet zich don derdagmorgen gedurende een half uur door dr. Van Walraven inlichten over de werkzaamhe den in het ziekenhuis. Na het bezoek aan het Taxilamuseum dronk zij koffie in de museum- tuin, waar een kleurrijke tent was opgesteld waarin over het glas Perzische tapijten waren uitgespreid. De Prinses had tevo. ren vele oude ruïnes, Boeddhis tische monumenten, gouden oor ringen, gouden halskettingen en andere overblijfselen bezichtigd, waarvan vele zelfs van honderd jaar voor Christus dateren. Langs de route die de Prinses van en naar Taxila volgde ston den vele dorpelingen die haar luid toejuichten. Op een gegeven ogenblik stapte Prinses Beatrix uit de grote limousine om door de straten van Taxila te wande len en interessante plekjes op de film vast te leggen. Taxila wordt algemeen beschouwd als de ba kermat van de beschaving. De Veiligheidsraad heeft don derdagavond het debat over de Cubaanse crisis hervat. De Ame rikaanse afgevaardigde Steven son zei dat voor de Verenigde Stalen vóór alles het nieuws dat Chroesjtsjov de voorstellen van Oe Thant heeft aanvaard, wel kom is. Amerika „zou zeer graag een vreedzame oplossing van de ze zaak" zien, zo zei hij. Stevenson zei, dat de Ameri kaanse regering het vermijden van directe confrontatie in de biokkadezöne door de Sowjet- Unie verwelkomt, evenals de ver zekering van Chroesjtsjov a?r Russell dat de Sowjet-Unie geen roekeloze besluiten in deze crisis zal nemen. Het gevaar is niet ont staan doordat de landen van het Westelijk Halfrond zich ter zelf verdediging hebben verenigd, maar doordat Rusland zijn be dreiging met kernwapens tot dat halfrond heeft uitgebreid. Kern wapens ,-oals in Cuba bevinden zich slechts in drie met de Ver enigde Stalen verbonden landen, en niet in 35 zoals de Sowjet- Unie heeft beweerd. De Sowietri'ssisehe Installaties w erden zó snel op Cuba gebouwd dat de kernbewapening daar voltooid zou zijn, wanneer Ame rika niet tot daden zou ziin over- ■egaan. Tegen hot dreigende ge vaar was alleen maar dringend en onmiddellijk optreden met de Ondergedoken duikboten Functionarissen van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken hebben donderdag gezegd dat de Sowjet-Unie evenals andere lan den op de hoogte gesteld zijn van de bevelen die aan de Ameri kaanse strijdkrachten zijn ge geven ten aanzien van het aan houden van ondergedoken duik boten. De functionarissen zei den dat het ministerie woensdag copieën van deze hevelen aan de Sowjet-Unie en andere zeevaren de landen heeft verstrekt. De kapiteins van de Ameri kaanse marinevaartuigen heb ben orders vier of vijf ..onscha delijke'' geluidssignalen te geven Met ministerie van Buiten landse Zaken maakte gisteren bekend: Hedenmiddag heeft prof. dr. J. E. de Quay als minister van Buitenlandse Zaken a.i. een brief gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal waarin het nadere standpunt van de Nederlandse regering wordt uiteengezet ten aanzien van de redevoering van de pre sident van de Verenigde Staten met betrekking tot Cuba. De tekst van deze regerings verklaring luidt als volgt: De wijze waarop en het tempo waarmede, vooral in de afgelopen maanden, Cuba door de U.S.S.R. militair werd versterkt, waren aanwijzingen dat niet uitslui tend defensieve, doch ook offen sieve oogmerken werden nage streefd. De Nederlandse regering moest hierover bezorgdheid gevoelen. Thans is. in strijd met de nog uiterste zelfbeheersing mogelijk, ter opsporing van ondergedoken duikboten. Door middel van een internationaal erkend sonarsig- naal zal aan de duikboten bevel worden gegeven omhoog te komen, terwijl een ploeg gereed zal staan om aan boord te gaan. Op de vraag op Russische schepen door het Panamakanaal zullen worden gelaten zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken een persconferentie dat hij hierop niet direct kon antwoorden. „Dit hangt van een aantal factoren af waarover ik niet wens te spe culeren", zo zei hij. j r onlangs door de Sowjet- Russische regering gegeven ver zekeringen, geconstateerd dat duidelijke aanvalswapenen op Cuba zijn gestationeerd en dat de aanleg plaats vindt van af- vuurbases voor raketten van grote draagwijdte. Deze recente ontwikkeling vormt op onmis kenbare wijze een bedreiging van de vrede en dj veiligheid op het Westelijk halfrond en kan de vrije wereld niet onberoerd laten. De door president Kennedy op 22 dezer afgekondigde „quaran taine" beoogt een einde te ma- kep aan een verdere aanvoer van offensief wapentuig overzee naar Cuba. De Nederlandse regering heeft volkomen begrip voor het besluit van de regering van de Verenigde Staten om door daar toe geschikte maatregelen het streven van de Sowjet-Unie om van Cuba een offensieve militaire basis te maken tegen te gaan en aldus te voorkomen dat de span ning en onrust in het betreffen de gebied toenemen. Zij zal de Amerikaanse regering bij dit be leid steunen. <322> Een produkt van de Sikkens Groen ER Het gemeentebestuur van Straatsburg heeft in het raam van de „ontduiving" besloten om de beroemde kathedraal in deze stad met gelatine in te laten smeren. Men hoopt dat de duiven hierdoor zo ontmoedigd zullen worden dat zij deze „glibberige" plaats voor een andere verruilen. TIJDELIJK REGEN Het K. N. M. I. deelt mede: Een regenfront, dat donder, dagavond boven Midden-Enge- land was aangekomen, verplaatst zich langzaam naar het oosten. Voor ons land wordt daarom vrijdag veel bewolking en tijde lijk regen verwacht. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit richtingen tussen zuid en west. De temperaturen zullen over het algemeen niet veel verandering ondergaan. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Veel bewolking Veel bewolking met tijdelijk regen. Matige tot vrij krachtige wind uit richtingen tussen zuid en west. Over het algemeen wei nig verandering in temperatuur. VRIJDAG 26 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 0.44 12.55 Terneuzen 1.19 1.30 Hansweect 1.49 2.10 Walsoorden 2.09 2.20 ZATERDAG 27 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 1.17 1.24 Terneuzen 1.52 1.59 Hansweert 2.32 2.39 Walsoorden 2.42 2.49 26 27 30 ZON op onder 7.22 17.25 7.24 17.23 7.30 17.17 MAAN op onder 4.47 17.11 5.52 17.30 9.09 18.39

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1