Amerikaanse blokkade van Cuba begonnen Protesten uit Engeland, Ierland en Japan V eiligheidsraad hervat debat over de Cubaanse kwestie Chroesjtsjov acht topconferentie onder huidige omstandigheden nuttig Woensdag 24 oktober 1962 \een weer eer is 't altijd I DONDERDAG 25 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5737 AMERIKAANSE MARINE ZOND SPECIALE WAARSCHUWING AAN SCHEPEN IN CARIBISCHE ZEE Kruiser met geleide projectielen uit Hong Kong vertrokken Oostduitse raketdeskundigen naar Havanna Russische schepen van koers veranderd? OE THANT BIEDT BEMIDDELING AAN IN DE CUBAANSE KWESTIE Secretaris-generaal der Verenigde Naties Oe Thant heeft gisteravond aan de Sowjet-Unie en de Verenig de Staten aangeboden te bemiddelen in de kwestie- Cuba. Officieel werd gister avond door de Verenigde Naties bekend gemaakt, dat de secretaris-generaal ge lijkluidende boodschappen had gezonden aan president Kennedv en Chroesjtsjov waarin hij zijn goede dien sten in de Cubaanse crisis aanbood. >1140-2080 ZEVENENDERTIG NEUTRALISTISCHE LANDEN DOEN BEROEP OP OE THANT India bereid te onderhandelen als Chinese troepen zich terugtrekken Instemming met beleid van minister Veldkamp BEROEP VAN MENDES FRANCE OP DE GAULLE NOG GEEN ENKELE NAVO-BASIS IN MIDDEN-EUROPA IN IN ALARMTOESTAND HET WEER MOSKOU VERWERPT AMERIKAANSE NOTA Rewolkt WFERBERICHT HOOGWATER ZON- er> MAANSTANDEN BOEKHANDEL VAN DE SANDE e gekocht b() r, Gas- ^.n Waterfitter TEKNEUZEN Tel. 306« he*#*» W tSeméiüéBtt r*m*n*en Mrectctrr-ir™ Mretacfeffr t van êe Szvê* Ref^rMe-adres: Noopfetraat 55—SI Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 YVrrwementaptils: ƒ6.— per kwartaal: per fisand f2.—: oer week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dageHjkg OTgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuren Pc Amerikaanse gedeeltelijke ♦lokkade van Cuba, die gericht e tegen schepen die offensieve irapcns naar dit land vervoeren, I js gisteren om 15.00 uur Ned (jjd in werking getreden. De Amerikaanse marine heeft ïan alle schepen die zich in het *ebied van de Caribische Zee l Jevinden de volgende „speciale waarschuwing" gericht: „De president van de Verenig- 1 e Staten heeft de „quarantaine" jeproelameerd op het vervoer ran offensieve militaire uitrus ting in de richting van Cuba. Door de uitvoering van dit bevei Kunnen de doorgang van de Be nedenwindse eilanden, die tussen Cuba en Haïti, het Yucatan- kanaal en de Straat tussen Flo rida en Cuba gevaarlijke wate ren worden. De schepen wor- dpn aangeraden om de doorgang van Mona (tussen de Domini caanse Republiek en Puerto Rico) te gebruiken. De schepen die van de Straat van Florida gebruik maken wordt aange raden om in de nabijheid van de zuidelijke eilanden van Florida te blijven. De schepen die het Yucatankanaal passeren wordt aangeraden onder de kust van het schiereiland Yucatan te blij ven". Schepen onder Griekse vlag werken mee Schepen onder Griekse vlag die in 't Caribische gebied varen zullen de Amerikaanse marine alle medewerking verlenen en Amerikaanse militairen aan boord laten komen, zo heeft een woordvoerder van de Griekse redersbond woensdagavond mee gedeeld. Alle schepen hebben dienovereenkomstige instructies ontvangen, zo zei hij. Overal ter wereld hebben de Amerikaanse strijdkrachten met het oog op de crisis bijzondere maatregelen getroffen. De Ame rikaanse, met geleide projectie len uitgeruste, lichte kruiser Topeka en de onderzeeboot Sal mon vertrokken woensdagmor gen uit Hong Kong met onbe kende bestemming nadat admi raal Feit, opperbevelhebber van de Amerikaanse vlootstrijd- krachten in de Stille Zuidzee, de staat van paraatheid had afge- kondigd. Ook in Thailand zijn de daar gelegerde drieduizend man Amerikaanse troepen in staat van paraatheid gebracht. Een Cubaans vliegtuig, met zeven Oostduitse raketdeskun digen aan boord, is woensdag van Labrador naar Havanna vertrokken nadat het toestel door een Canadese politieman was doorzocht. In het vliegtuig zaten voorts twee Tsjechen die zich „technici" noemden. Het toestel kwam uit Praag. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van De fensie deelde woensdagavond mede, dat enige schepen van het Sowjet-blok, die op weg waren naar Cuba, „hun koers schijnen te hebben veranderd". „Andere schepen zetten de reis naar Cuba voort". „Tot dusver is geen onder schepping nodig geweest", aldus de woordvoerder, die over deze korte bekendmaking niet verder uitweidde. Advertentieprijs per mm 18 et: ntinhrmm pet Advertentie f2.40. Rubriek: Kleine Advertenties (gdén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Tedere regel meer 22 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Brief aan Britse filosoof Bertrand Russell AMERIKANEN MOETEN HUN ZELFBEHEERSING TONEN In een brief aan de Britse filosoof Bertrand Kussell heeft premier Chroesjtsjov gezegd'voorstander te zijn van een topconferentie, die hij in de huidige omstandigheden nuttig acht. De brief was een antwoord op een telegram van Kussell aan Chroesjtsjov over de Amerikaanse maatregelen tegen Cuba, „De Sowjet-regering zal geen overhaaste besluiten nemen. Zij zal zich niet laten prikkelen door de ongerechtvaardigde hande lingen van de Verenigde Staten. Wij zullen alles wat in ons ver mogen ligt doen om het uitbreken van een oorlog te voorkomen", aldus de Russische leider. Chroesjtsjov zei in zijn brief, dat de Vereng'" Staten zelf beheersing dienen te tonen en de verwezenlijking van hun „zee roversdaden, die de ernstigste gevolgen zouden kunnen hebben", moeten beëindigen. Hij zei, dat wanneer de Ver enigde Staten hun plannen door zetten de Sowjet-Unie genood zaakt zal zijn tegen deze aanval ler verdedigingsmaatregelen te nemen. De buitengewoon acute toestand zou dan uit handen kunnen lopen en kunnen uit groeien tot een wereldoorlog met alle droevige gevolgen voor de wereldbevolking, aldus pre mier Chroesjtsjov. Volgens Tass had de Russische leider in zijn brief voorts ver klaard: „Daarom zijn thans in spanningen gewenst. Niet slechts van de zijde van de Sowjet-Unie, De Veiligheidsraad heeft gis termiddag om 14.17 uur Ned. tijd het debat over de Cubaanse kwestie hervat. De bijeenkomst begon met de Franse en Engelse vertaling van de rede die de Rus sische vertegenwoordiger Zorin dinsdagavond had gehouden. Na de twee vertalingen schors te Zorin. die deze maand voor zitter van de raad is, de bijeen komst voor tien minuten. Twee leden van de raad. Ghana en de V. A. R waren toen nog niet vertegenwoordigd. De afgevaar digden van deze landen maakten deel uit van een deputatie van „Over welk gezag beschikken fle Verenigde Staten om kritiek te oefenen op de inrichting der landsverdediging van een klein land. terwijl zij zelf in de gehele wereld over honderden militaire bases beschikken en niets wil len weten van welk voorstel ook om deze bases op te heffen?" Het debat van de Veiligheids raad over Cuba werd hierop ge schorst teneinde de afvaardigin gen in staat te stellen een con cert bij te wonen, dat woensdag middag te New York ter gelegen heid van de „Dag der Verenigde Naties" werd gegeven. Het debat zou om 23.00 uur (Ned. tijd) worden hervat. De Britse beweging voor kern- mtwapening heeft brieven ge bonden aan de Amerikaanse. Russische en Cubaanse diploma tieke vertegenwoordigers in Lon ten. waarin aangedrongen wordt op stappen om te voorkomen dat de crisis rond Cuba tot een we reldoorlog leidt. Ook de Britse Bond van Zeelieden heeft zich ïToerd. De bond veroordeelt in een verklaring zowel Rusland en de V. S. „wier optreden de we reld waarschijnlijk aan de rand van een wereldoorlog zal bren- een". De organisatie, die het devies voert „Moeders tegen oorlog", wil de Paus inschakelen. Zij hebben Paus Johannes een tele- ram gestuurd, waarin zij er bij hem op aandringen om „Kenne dy nu direct een halt toe te roe- oen". De enige, zo schrijven de moe ders, die de toestand kan beïn vloeden. is naar onze mening de Paus, daar Kennedy een vurig Rooms-Kathoüek is en wel niet ïraag tegen het gezag van de Paus zal willen ingaan. Een groep van 50 man is dins- ga vond naar het gebouw van Amerikaanse ambassade in Dublin getrokken om te protes teren tegen de Amerikaanse maatregelen tegen Cuba. De be- DEMONSTRATIE IN LONDEN F-n beeld van de roerige demon stratie welke In de nacht van dinsdag op woensdag voor de Amerikaanse ambassade in Lon den is gehouden. Ongeveer tweeduizend betogers demonstreerden hier tegen de jongste maatregelen in verband met Cuba. Zevenendertig neutralistische landen zullen de waarnemende algemene secretaris van de V. N„ Oe Thant. verzoeken op de par tijen in het Cubaanse geschil een beroep te doen zich te onthouden van daden die de wereldvrede in gevaar kunnen brengen. De 37 landen kwamen onmid dellijk na de verdaging van de Veiligheidsraad bij elkaar. Een delegatie van drie vertegen woordigers van Cyprus, Egypte en Ghana zal het verzoek aan Oe Thant overhandigen. Aan de pers is later meege deeld dat het beroep op beide partijen zich te onthouden van daden die de vrede in gevaar kunnen brengen, inhoudt dat Amerika wordt verzocht zijn blokkade te staken. de communistische landen en Cuba, doch van alle landen, alle volkeren en alle klassen, ten einde een wereldoorlog te voor komen". Zolang nog geen gebruik is ge maakt van atoomraketten is het vermijden van oorlog mogelijk. Wanneer de Amerikanen een maal agressie hebben gepleegd zou een bijeenkomst op het hoogste niveau onmogelijk en nutteloos zijn, aldus Chroesjt sjov. In het telegram, dat hij op 23 oktober verzond, had Russell op de Russische premier een beroep gedaan zich niet te laty mee slepen door de „betreurenswaar dige daden" van de Verenigde Staten en de veroordeling hier van over te laten aan de Verenig de Naties. Een overzicht van de vergadering de Veiligheidsraad over de kwestie-Cuba: We zien hier de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Zorin, de leider van de Amerikaanse dele gatie bij de V. N., Stevenson en de afgevaardigden van Cuba en Engeland. PRINSES BEATRIX IN RAWALPINDI H.K.H. Prinses Beatrix is gis ter uit Karatsji in Rawalpindi, de tijdelijke hoofdstad van Pa kistan, aangekomen. Zij maakte de reis met een Fokker „Friend ship". De Indische regering heeft in een woensdag te Nieuw Delhi uit gegeven verklaring gereageerd op het Chinese voorstel om on derhandelingen te beginnen ter regeling van de tussen beide lan den bestaande grensgeschillen, die tot een verbitterde strijd aan twee ver uiteen liggende fronten in het Indisch-Chinese grensge bied hebben geleid. De Indische regering zegt hierin op het voorstel te willen ingaan, indien de Chinese troe pen zich terugtrekken op de stel lingen. die zij vóór 8 september togers droegen borden met op schriften als „handen af van Cuba". De demonstratie was ge organiseerd door de Ierse pro gressieve democratische partij en de Ierse beweging voor kern ontwapening. Rond 300 Japanners leden van de communistische partij en de studentenvereniging „Zanga- kuren" hebben woensdag voor de Amerikaanse ambassade in Tokio een betoging gehouden uit protest tegen de Amerikaanse blokkade van Cuba. Nadat de politie had ingegrepen trokken de betogers naar de Cubaanse ambassade. Een deputatie over handigde daar de Cubaanse am bassadeur een boodschap, waar- r> het Cubaanse volk wordt aan gespoord de Amerikaanse agres sie te weerstaan. „Vele andere leden" van de commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid van de Tweede Kamer verklaren in het algemeen volledig in te stemmen met het in de memorie van toelichting op de rijksbegroting voor Sociale Zaken en Volksgezondheid uitge stippelde en op duidelijke wijze toegelichte beleid op korte en langere termijn. Karakteristiek voor het beleid van de bewinds lieden achten zij de zeer bijzon dere aandacht aan de minst draagkrachtigen en zwakkeren in onze samenleving. Als voorbeelden noemen zij de partiële verhoging van de uitke ringen ingevolge de A.O.W.. de belangriike uitbreiding van de A.W.W., de totstandkoming van de A.K.W., de indiening van het ontwerp van een interimregeling voor invaliden, de adviesaanvrage aan de S.E.R. inzake de defini tieve ouderdomsuitkering, het vraagstuk van de zware genees kundige risico's en de uitkerings kant van het gehandicapten- vraagstuk. Ook in de zorg welke de bewindslieden doorlopend schenken aan de gehandicapten, o.m. tot uitdrukking komende in de sociale voorzieningsregeling in zake de sociale werkplaatsen voor lichamelijk en geestelijk gehan dicapten, zagen deze leden een voorbeeld van deze bijzondere interesse voor de sociale noden. jl. innamen. In dat geval is zi; i bereid de communistisch-Chinesc premier Tsjoe En-Lai of een an dere geschikte vertegenwoordiger der Chinese volksrepubliek t( Nieuw-Delhi te ontvangen. „Een Indisch-Chinees overleg zou moeten dienen om overeen stemming te bereiken over maat regelen. die tot een verminde ring van de spanning in 't grens gebied en een verbetering van de toestand, welke werd geschapen door de eenzijdige en geweldadi- ge verandering van de Indisch- Chinese grenslijn, zouden moeten leiden. Het voorstel van de regering te Peking om de Chinese troepen twintig kilometer van de thans ingenomen stellingen terug te trekken, is zinloos, daar deze stellingen na de aanvallen, die de communistisch-Chinese troe pen begin september jl. in het grensgebied zijn aangevangen werden bereikt. Een dergelijk voorstel is misleidend en nie mand kan er door worden be drogen". aldus de Indische rege ringsverklaring. Met het oog op de spanning tussen de V. S. en de Sowjet- Unie over Cuba heeft de Franse oud-premier, Pierre Mendès France op een persconferentie een beroep gedaan op president De Gaulle, het referendum over een grondwetswijziging van zon dag a.s, op te schorten. niet aan een of ander blok ge bonden staten, die waarnemend secretaris-generaal Oe Thant verzocht, tot Amerika en Rus land een oproep te richten om zich te onthouden van elke actie die de crisis om Cuba zou kunnen verergeren. De eerste spreker in het debat was de Venezolaanse vertegen woordiger dr Carlos Rodriguez, die te kennen gaf dat hij namens alle Latijns-Amerikaanse landen sprak. Dr. Rodriguez stelde de eis dat de Veiligheidsraad „de aankomst op Cuba van kern wapens" verhindert. Hij voegde hieraan toe: „De Sowjetrussische raketbases op Cuba moeten wor den ontmanteld. Ik ben van me ning dat de stem van een geheel vasteland in de Verenigde Naties moet worden gehoord". De hierna sprekende afge vaardigde van Groot-Brittan- nië sir Patrick Dean zei dat de Cubaanse verwikkelingen „een der ernstigste vraagstukken vormen, dat ooit aan de Veilig heidsraad is voorgelegd". „De gevolgen ervan kunnen van onberekenbaar verstrekkende aard zijn. Zelfs de Sowjetrus sische verbeeldingskracht kan het niet aannnemelijk maken dat de raketten met een draag wijdte van drieduizend kilo meter, die de Russen op Cuba hebben ingericht, daar zijn aangebracht ter versterking van het Cubaanse militaire verdedigingsvermogen", aldus sir Patrick. De Roemeense vertegenwoor diger Migail Hasegenoe vroeg: Uit welingelichte NAVO-krin- gen in de Franse hoofdstad wordt vernomen dat tot dusver nog geen enkele NAVO-basis in Midden- Europa als gevolg van de crisis om Cuba in staat van paraatheid is gebracht. Ook de Franse strijd krachten hebben nog geen spe ciale maatregelen genomen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woens dag een Amerikaanse nota ver worpen, waarin de Amerikaanse maatregelen tegen Cuba werden toegelicht. Het Sowjet-ministerie zond de nota terug naar de Amerikaanse ambassade. Volgens welingelichte kringen bevatte de Amerikaanse nota de tekst van president Kennedy's proclamatie van de blokkade Enige uren nadat de nota op het ministerie van Buitenlandse Za ken in Moskou was overhandigd, werd een functionaris van de Amerikaanse ambassade daar ontboden. Hem werd zonder commentaar de nota terugge geven, aldus genoemde kringen, Woensdag werd het weer in ons land nog beheerst door een hogedrukgebied. Geleidelijk aan begint West-Europa echter onder de invloed van oceaanstoringen te komen. Daarom wordt voor donderdag bewolkt, maar tot de avond op de meeste plaatsen droog weer verwacht met een matige tot krachtige, langs de kust later mogelijk harde zuid westelijke wind. In de middag- temperaturen komt donderdag weinig verandering. medegedeeld door het K.N.M.Ï. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Meer wind Overwegend zwaar bewolkt, maar tot de avond op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige, langs de kust later mogelijk harde zuidwestelijke wind. Weinig verandering in tem peratuur. DONDERDAG 25 OKTOBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.03 0.38 1.18 1.28 n.m. 12.20 12.55 1.35 1.45 VRIJDAG 26 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 0.44 12.55 Terneuzen 1.19 1.30 Hansweert 1.49 2.10 Walsoorden 2.09 2.20 ZON MAAN op onder op onder >!<1 25 7.21 17.27 3.42 16.51 26 7.22 17.25 4.47 17.1 27 7.24 17.23 5.52 17.31

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1