Amerikaanse blokkadevloot ligt gereed Moskou trekt alle militaire verloven in DE KWESTIE-CUBA IN DE VEILIGHEIDSRAAD Amerikaanse eenheden overal in alarmtoestand HELANCA TRICOT NYLON Radio De Koek HET WEEF HOOGWATER ZON- f MAANSTANDEN aat zien, dat er nog meer te van 8 iiter bijvoorbeeld, maanden zuigen zonder ïaken is eenvoudig. Het it de stofzuiger te lichten ijk te verwijderen. Dat is Philips tonmodel '158.- I Philips driehoekmodel f155. italien guldens! !OMB!HAT!E si. snellcolter IÜK>.EIDEN!G ideaal elektrisch fornuis, zeer laag bedrag olaatst en aangesloten, g" een lengte van 10 m vele tientallen de meest moderne en strisch! 525.- i UITING GRATIS! t royaal kijkvenster in elpaneel verlicht, sudderstand, geling. n 5 I.,aluminium :elpan - 1V2 I., nelkoker -2 1. ats fornuis f 450.-), burg Tel. (OIIBOJ 425' nboeken de jeugd J Prarinrtn? Bö efiorowrwn*; APewèoren I» va" Ssnd# Redactieadres: Noordstraat 55—57 Administratie-adresSmidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,per kwartaal? per maand ƒ2.—: per week 48 ct. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 24 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5736 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuren Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum po advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 sct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voo» het maandagnummer: zaterdags 10 nur President Kennedy heeft dinsdagavond een procla matie ondertekend, waarin een blokkade tegen de in voer op Cuba van aanvals wapens wordt gelast. Het besluit zal heden om 15 uur Nederl. tijd van kracht worden. De president zegt in zijn- pro clamatie. dat de strijdmacht slechts zal worden gebruikt om rie sedeelteliike blokkade zeker te .tellen wanneer aangehouden schepen zouden weigeren de ge reven opdrachten op te volgen. Zij kunnen worden opgebracht naar een Amerikaanse haven. Wanneer een aangehouden schip contrabande voor Cuba blijkt te vervoeren zal het gelast worden een andere haven te zoeken zo deelde de perschef van het Witte Huis mee. Hij zei, dat de tekst van de nro- -lamatic eerst laat in de avond bekendgemaakt zou worden. In pet besluit zou verder een op- -omming worden gegeven van de goederen die onder de blokkade bepalingen vallen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Landsverdediging' heeft dinsdag meegedeeld dat een grote vloot blokkadeschepen gereed ligt om grote aantallen" Sowjetrussische vaartuigen, die naar Cubaanse havens onderweg zijn, tegen te houden. Hij voegde hieraan toe dat er tot nu toe nog geen ontmoetin gen zijn geweest tussen Ameri kaanse oorlogsschepen en naar Cuba onderweg zijnde vaar tuigen. ongeacht of deze uit com munistische, neutrale of met de Verenigde Staten verbonden landen afkomstig zijn. De woordvoerder wilde niet zeggen hoeveel Amerikaanse schepen en vliegtuigen aan de blokkade zullen deelnemen en hoeveel Russische schepen on derweg zijn naar Cubaanse havens. In Washington verluidde dat het eerste Russische schip dat zou worden tegengehouden, wellicht de „Polotavia" zou zijn. Verkenningsvliegtuigen zouden foto's van het schip hebben genomen, waarop in stallaties waren te zien die voor het vervoer van geleide raketten dienen. De woord voerder van het ministerie van Defensie zei echter op zijn persconferentie, onmogelijk te kunnen zeggen wanneer zich de. eerste ontmoeting tussen een Amerikaans oorlogsschip en een Russisch vrachtschip zou voordoen. De woordvoerder zei voorts in antwoord op een vraag over de mogelijkheid van Russische druk op Berlijn als vergeldingsmaat regel voor de Amerikaanse stap pen, dat do Amerikanen reeds lang plannen hebben uitgewerkt voor onvoorziene omstandig heden. De luchtmacht kan tot alle gewenste maatregelen over gaan, met inbegrip van 'n lucht brug naar West-Berlijn, zo zei hij. Maar in de afgelopen veer tien uur, aldus de woordvoerder, zijn er geen berichten binnen gekomen over Russische maat- tegelon in Berlijn of elders ter wereld. Amerikaanse schepen en vlieg tuigen hebben ruim 2800 gezins leden van militair en burger personeel van de Amerikaanse marinebasis Guantanamo op Zuidoost-Cuba geëvacueerd. Deze maatregel is niet voor andere Amerikaanse bases waar de troe pen in staat van verhoogde pa raatheid zijn gebracht genomen, zo deelde de woordvoerder mee. Florida, op slechts 145 kilo meter van Cuba, stond ook in het teken van de voorbereidingen voor de blokkade In de marine bases te Key West en Mayport werden medische voorraden en levensmiddelen opgeslagen. Vrijwel alle oorlogsschepen zijn rlaar maandag uitgevaren. In Key West werd een in minder dan 48 uur gebouwde controle toren in gebruik genomen. De Amerikaanse Stille-Oceaan vloot heeft „haar staat van pa raatheid" verhoogd in het licht van de. rede van Kennedy over de toestand oo Cuba, zo heeft een woordvoerder van de Ame rikaanse marine in Pearl Har bour meegedeeld. De republikeinse senator Hi ram Fong op Hawaii zei: „Enige van onze NAVO-bondgenoten, vooral Groot-Brittannië, zullen hevig protesteren. Maar zij kun nen hun belangen op lange ter mijn laten gaan". Een woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten op Korea zei dinsdag dat alle Ame rikaanse strijdkrachten in dat land in staat van alarm zijn ge bracht. Er zijn echter geen ver loven ingetrokken of bevelen ge geven in de kazernes te blijven. Een Amerikanse woordvoerder in West-Berlijn zei dinsdagmor gen dat ongeveer drieduizend Amerikaanse soldaten klaar staan om te beginnen met de oefeningen „On guard" (Op wacht), oen vierdaagse oefening om de reactie van de troepen „op situaties die het inzetten in de stad nodig maken" te beproeven. Op de vraag of deze oefening met het oog op de speciale alarmtoestand na de rede van president Kennedy zou kunnen worden afgelast antwoordde de woordvoerder dit niet waar schijnlijk te achten. De Westberlijnse politie meld de dat het in de nacht van maan dag op dinsdag langs de zone- grens rustig is geweest De bevelhebber van de Japan se luchtmacht heeft dinsdag voor alle eskadrons jachtvliegtuigen en 24 radarstations de staat van alarm bevolen. Hij nam dit be sluit nadat de bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Japan, generaal Smart, hem van' het Amerikaanse besluit op de hoogte had gesteld. Een woordvoerder van het Pentagon zei dat nog niet wordt overwogen onmiddellijk reser visten op te roepen. Mogelijk zal de dienstplicht later kunnen worden verlengd en kunnen spe cialisten worden opgeroepen. Het Conad (Continentale lucht verdedigingscommando) in Colo rado Springs maakte bekend dat de Amerikaanse onderschep pingsvliegtuigen opnieuw in ge reedheid worden gebracht en in „verhoogde alarmtoestand" zijn gesteld. Conad is samengesteld uit eenheden van de Amerikaan se marine, leger en luchtmacht en is in totaal 180.000 man sterk. Uit Bonn wordt gemeld dat sinds maandagavond op de West- duitse vliegvelden de alarm toestand heerst, evenals op de geallieerde vliegvelden in West- Duitsland. Op het Amerikaanse hoofd kwartier in Heidelberg is ver nomen, dat voor alle onderdelen van het Amerikaanse leger in Europa de staat van paraatheid geldt. De Canadese pers meldde dinsdag dat de Canadese lucht macht in staat van verhoogde paraatheid is gebracht met het oog op de gebeurtenissen rond Cuba. Deze maatregel zou niet voor de andere onderdelen van de strijdmacht gelden. GEVECHTSPARAATHEID EN WAAKZAAMHEID ZAL WORDEN VERGROOT De Sowjet-regering heeft dinsdag order gegeven, dat de oudere lichtingen bij de strategische raketstrijd- krachten, de luchtdoeltroe pen en de duikbootvloot on der de wapenen worden ge houden. Het ministerie van Defensie kreeg opdracht alle verloven in te trekken en de geveehtsparaatheid en de waakzaamheid van het gehele Sowjet-leger te vergroten, aldus Tass. Volgens een ander bericht van het Russische persbureau heeft O. A. S. tfÉURT AMERIKAANSE BLOKKADE TEGEN CUBA GOED De raad van de organisatie van Amerikaanse staten heeft dinsdag, in zijn kwalitet van overleg-orgaan van deze organi satie de Verenigde Staten ge machtigd gewapend geweld te gebruiken ont Cuba te beletten offensieve wapens van het Sow- jet-blok te bKjven ontvangen. Met negentien stemmen vóór en één onthouding nam de raad een door de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, ingediende ontwerp resolutie aan, waarin de raad: De ontmanteling en onmid dellijke verwijdering uit Cu ba eist van alle raketten en andere offensieve wapens: De leden-landen, zowel indi vidueel als collectief, aanbe veelt alle maatregelen, met inbegrip van het gebruik van gewapend geweld, te ne men die zij nodig zullen oor delen om Cuba te beletten offensieve wapens van het Sowjet-blok te blijven ont. vangen. De enige die zich van stem ming onthield, was de afgevaar digde van Urugay, die verklaar de nog geen gelegenheid te heb ben gehad om instructies van zijn regering te krijgen. De vertegenwoordiger van Ecuador had een amendement op de Amerikaanse ontwerpresolu tie ingediend, waarin aari de re geringen der Amerikaanse staten wordt verzocht 't overlegorgaan op de hoogte te houden van de door hen na het aannemen van de resolutie genomen maatrege len. Dit amendement werd door minister Rusk overgenomen en aan de resolutie toegevoegd. Bij de puntsgewijz.e behande ling van de resolutie onthield Brazilië zich ten aanzien van punt twee, handelend over het gebruik van gewapend geweld, van stemming. Bij de stemming over de resolutie in haar geheel stemde de Braziliaanse vertegen woordiger echter vóór. Verklaring van de Sowjet-regering BEROEP OP ALLE REGERINGEN OM TE PROTESTEREN TEGEN DE AMERIKAANSE „AANVALSDADEN De Sowjetrussische regering heeft dinsdag een beroep gedaan op alle regeringen en volken om te protesteren tegen de „aan- valsdaden der Verenigde Staten jegens Cuba en andere landen". Zij heeft verzocht deze krachtig te veroordelen. Het Kremlin heeft zijn ver tegenwoordiger in de Verenig de Naties opgedragen een on middellijke bijeenkomst van de Veiligheidsraad te vragen, ten einde te spreken over „de schending door de Verenigde Staten van het handvest der Verenigde Naties en de Ame rikanse bedreiging van de vrede". De Sowjet-regering verwerpt met kracht de Amerikaanse eisen, dat de verschillende lan den Amerika moeten mededelen welke lading hun zich in volle zee bevindende schepen in heb ben. De Sowjetrussische regering heeft een ernstige waarschuwing tot de autoriteiten te Washing ton gericht dat deze. door het ten uitvoer leggen van de door pre sident Kennedy aangekondigde maatregelen, „een ernstige ver antwoordelijkheid op zich laden en op roekeloze wijze met vuur spelen", de opperbevelhebber van de strijdkrachten van de landen van het Verdrag van Warschau, maarschalk Gretsko, dinsdag de vertegenwoordigende officieren der aangesloten landen bijeen geroepen om hun een reeks in structies te geven betreffende .,de verhoging van het paraat- heidspeil van gezamenlijke legers en vloten". De raketstrijdkrachten, die de Russen de ruggegraat van hun moderne leger noemen, hebben augustus met de marine en de luchtmacht in de Barentsz-Zee en de Karazee, ten noorden van de Sow jet-Unie, oefeningen ge ëindigd, maar zij werden toen tot 10 november verlengd. Bij de oefeningen gaat het om „het ef fectieve gebruik van verschillen de types moderne wapens", al dus het ministerie van Defensie in Moskou. Verklaring van Tass IN FEITE ZEEBLOKKADE VAN REPUBLIEK CUBA Het Sowjetrussische persbureau „Tass" heeft de volgende Sow jetrussische regeringsverklaring doorgegeven: „President Kennedy van de Ver. Staten heeft maandagavond aangekondigd dat hij de marine van de Ver. Staten bevel heeft gegeven alle schepen die onder weg zijn naar Cuba aan te hou den, te doorzoeken en schepen tegen te houden die wapens ver voeren die door de Amerikaanse autoriteiten als aanvalswapen worden gekenmerkt. Een tweede bevel was gegeven tot het voort durend en nauwgezet in het oog houden van Cuba. De regering van de Ver. Staten heeft op deze manier in feite een zeeblokkade van de republiek Cuba ingesteld. Tegelijkertijd is de landing van Amerikaanse troepenversterkin gen op de basis Guantanamo, die op Cubaans gebied ligt, begon nen, en zijn de Amerikaanse strijdkrachten in staat van alarm gebracht". VLIEGVELD VAN HAVANNA GESLOTEN VOOR DE BURGERLUCHTVAART De Cubaanse regering heeft de K. L. M. en de Pan American Airways laten weten, dat het vliegveld van Havanna voor de burgerluchtvaart is gesloten. De twee maatschappijen heb ben hierop hun vluchten tussen Miami en Havanna opgeschort. De K. L. M. vliegt deze route tweemaal per week, terwijl de Pan American tweemaal per dag de verbinding onderhoudt, t DAMESPANTALONS Alle kleuren. OVERHEMDBLOUSES in wit, groen, rood, blauw. .EIGEN HAARD' NOORDSTRAAT 76. Dinsdagavond om 21.10 uur Nederl. tijd is onder voorzitterschap van de Rus Valerian Zorin de spoed- bijeenkomst van de Veiligheidsraad over de crisis in Cuba begonnen. Aan bet begin van de bijeenkomst zei Zorin na mens de Sowjet-Unie dat de Amerikaanse argumen ten voor bet bijeenroepen van de raad „volkomen vals" zijn. Hij noemde ze „een on handige poging om de agressieve acties zonder weerga die door de V. S. tegen Cuba worden onder nomen, te verbullen, een poging om de eigenmach tige blokkade van Cuba te camoufleren". Adlai Stevenson, de Ameri kaanse afgevaardigde, vroeg Zo rin daarop of deze hef nu had over de goedkeuring van de voor. lopige agenda voor de bijeen, komst. Zorin antwoordde„Jazeker, ik spreek alleen over de agenda en mijn verklaring zal' korf zijn". Hij zei vervolgens dat het we zenlijke feit waar het om gaat is, dat de Ver. Staten een blokkade van Cuba instellen. Amerika voert provocerende maatregelen uit die ongehoord zijn en schen ding van de internationale wet ten betekenen, wat een uitdaging vormt voor alle vrijheidslievende volkeren, zo zei hij. De Veilig heidsraad had volgers hem met een „ernstige aangelegenheid" te maken. Hij stelde voor om de af zonderlijke klachten van de Ver. Staten, Cuba en de Sowjet-Unie gelijktijdig te bespreken. Stevenson, de eerste spreker, zei dat president Kennedy een quarantaine van Cuba had gelast „omdat naar de mening van mijn regering de recente ontwikkelin gen op Cuba de invoering van de koude oorlog in het hart van het Amerikaanse gebied een bedreiging van de vrede op dit halfrond en. in feite, van de we reldvrede vormen". Hij zei ver der: „Het punt waar het om gaat is, dat Cuba de Sowjet-Unie een bruggehoofd en een arbeidster rein op dit halfrond heeft gege ven dat het e'en buiten het Amerikaanse continent geleden, anti-democratische en expansio nistische mogendheid in de boe zem van de Amerikaanse familie heeft geleid dat het zich tot medeplichtige heeft gemaakt in het communistische streven naar wereldoverheersing", aldus Ste venson. Fidel Castro had „een in vasie op dit halfrond gsteund", zei hij. Dit was het voornaamste bezwaar van de Amerikaanse staten tegen het Castro-bewind. Het gevaar lag in de onderwer ping van dit bewind aan de wil van een agressieve mogendheid. Over de Russische beschuldi ging, dat de Amerikanen met hun voorgenomen actie het hand vest van de Verenigde Naties zouden schenden, zei Stevenson, dat de inkt van dit handvest nog niet droog was, toen Moskou reeds zijn oorlog tegen de wereld der Verenigde Naties begon. Hij haalde in dit verband de Russi sche verwerping van het Mar shallplan, de blokkade van Ber lijn en de invasie in Zuid-Korea aan. Na Stalin's dood had de wereld nieuwe hoop gekregen. Chroesjt- sjov heeft tal van dingen veran derd en in vele sectoren van het Russische leven maatregelen tot normanlisatie doorgevoerd. Doch één ding heeft hij niet veranderd, en dat is het basisstreven om de wereld van het V.N.handvest af te schaffen en de hoop op een piuralistisch wereldstelsel te ver nietigen. Hij heeft geen verandering ge bracht in het streven om de stel lingen van Marx en Lenin te ver. wezenlijken en de gehele wereld communistisch te maken en van het streven naar dit ene doel blijk gegeven door een opeenvol ging van ag-ressieve daden. Ste venson noemde in dit verband o.m. de opstand in Oost-Duits- land in 1953 en de revolutie in Hongarije in '56, de kunstmatig verwekte crises, de eisen aan de Westelijken om uit W.-Berlijn te verdwijnen, hervatting van de kernproeven, het aanhoudehd aanwakkeren van ondergrondse activiteit over de gehele wereld, het zich mengen in de binnen landse aangelegenheden van an dere landen, hetzij door diploma tieke of economische druk. oprui ing of opstootjes, door propagan da of spionage. De Verenigde Staten zijn bereid aan elk rechtmatig verlangen van de Sowjet-Unie tegemoet te komen, doch zij hebben slechts minachting voor chantage, aldus de Amerikaanse gedelegeerde verder. Wij koesteren echter nog steeds hoop, dat het ergste kan worden vermeden en dat het Sowjet-leiderschap een einde aan dit onheilspellende avontuur zal maken. De Veiligheidsraad staat thans voor de grootste bedreiging van de vrede sinds de tweede wereld oorlog, aldus Stevenson. De maatregelen die wij thans nemen kunnen de toekomst van de be schaving bepalen. Wij weten thans, dat de Sow- jet-Unie vastbesloten is van Cu ba een basis voor agressie te ma ken die de Amerikaanse landen onder het bereik van kernwapens zal houden om haar chantagepo- litiek in de wereld te kunnen voortzetten, „Maar er zijn grenzen aan alle geduld. Wij hopen dat premier Chroesjtsjov geen misrekening heeft gemaakt en geduld voor zwakheid heeft aangezien. Wij kunnen niet aannemen dat hij zicli heeft verbeeld dat wij wél over de kracht, maar niet over de moed beschikken; dat wij wél de wapens hebben, maar niet be reid zijn ons ervan te bedienen", aldus Stevenson tot besluit. Vervolgens werd het woord ge voerd door de afgevaardigde van Cuba, Garcia Inchaustegui, dia onder applaus van enkele toe hoorders op de publieke tribune, de onmiddellijke terugtrekking van alle Amerikaanse strijd krachten eiste, alsmede het sta ken van alie vanaf de basis Gu antanamo tegen Cuba bedreven provocaties. Welk recht hebben de Verenig de Staten de ontmanteling van onze bases te eisen, terwijl zij op ons grondgebied over een basis tegen ons beschikken. De Ver enigde Staten hebben zich eenzij dig in een operatie begeven, dia de wereld in een oorlog dreigt to storten, zonder schijn van be wijs. zonder overleg met hun bondgenoten, en zonder morele of wettige aanleiding. Garcia Inchaustegui verklaar de zich tegen het zenden van V. N.-waarnemers naar Cuba. Cuba wenst geen nieuwe V.N.-operatie zoals in Kongo. Hij noemde de -Amerikaanse blokkade tegen Cu ba een oorlogsdaad, waartegen het Cubaanse volk zich met hel denmoed zal verzetten. De zitting duurt voort. DE RAMP MET HET NOORSE PASSAGIERSSCHIP Bij de ramp met het Noorse passagiersschip „Sanot Svithun", dat voor de kust van Noord- Nporwegen is gezonken, zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Twaalf personen worden nog vermist, doch men heeft weinig hoop nog over levenden aan ie treffen. Op de foto verlaten overlevenden' van de ramp een van de reddings schepen in Koervik. Een kindje is in een deken gewikkeld. r HET KREEKRAKPLAN De minister van Verkeer en Waterstaat zal een werkgroep in stellen welke de mogelijkheden tot ontwikkeling van het Schelde- bekken moet bestuderen. Dit heeft de Commissaris der Koningin in de provincie Noord- Brabant, dr. C. Kortmann, dins dag meegedeeld in de vergade ring van de Provinciale Staten. Aanleiding tot het instellen van de werkgroep is de studie die door Rijkswaterstaat is gemaakt van het z.g. Kreekrakplan. In de werkgroep zullen verte genwoordigers van verschillende departementen en rijksdiensten, alsmede representanten van de provincies Zeeland en Noord- Brabant zitting hebben. In de studievan de groep zullen de denkbeelden worden betrokken, die in het rapport „Noord-Bra bant in het 'nieuwe Westen" zijn neergelegd, alsook de sedert kort naar voren gebracht gedachte om in het oostelijke dee] van het Scheldebekken een groot zeeha ven- en industriegebied aan te leggen. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de minister als zijn standpunt te kennen gegeven, dat in het met België te sluiten tractaat betref fende de ScheldeRijnverbin ding rekening dient te worden gehóuden met een dergelijk pro ject in het Scheldebekken. Ook de provincie Zeeland heeft een gunstig advies gegeven inza ke het Kreekrakplan. Noordstraat 102 - Telefoon 8133 Terneuzen BEWOLKT Het weer in ons land blijft vandaag onder invloed van hoge- drukgebieden, welke echter wei in betekenis afnemen. De wind wordt ztvak. Het blijft over wegend droog weer, maar er zal bewolking aanwezig zijn daar door zuilen de middagtemperg turen over het algemeen iere lager blijven. f'PVRBERICHT medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Rustig weer Overwegend droog, maar be wolkt weer. Zwakke wind. Over het algemeen iets lagere middag- temperaturen dan gisteren. WOENSDAG 24 OKTOBER v.m. n.n». Breskens 11.25 11.36 Terneuzen 12.11 Hansweert 0.40 12.51 Walsoorden 0.50 1.01 DONDERDAG 25 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 0.03 12.20 Terneuzen 0.3S 12.55 Hansweert 1.18 1.35 Walsoorden 1.28 1.45 ZON MAAN op onder op ondel Okt 24 7.19 17.29 2.37 16.35 25 7.21 17.27 3.42 16.55 26 7.22 17.25 4.47 17.11

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1