raten Ver. Staten gaan scheepvaart op Cuba controleren om communistische wapenleveranties tegen te gaan De strijd in India Veel slachtoffers bij ramp met Noors passagiersschip Sowjet-Unie bouwt raketbases op Cuba Stad in Aden gebombardeerd en beschoten amerika vraagt spoedzitting veiligheidsraad rust op cuba cubaanse leger op zijn hoede prinses beatrix in door aardbeving getroffen gebied van perzie besprekingen over verhoging broodprijs Reacties op de rede van Kennedy zes uur op een vlot in kokende zee Wederom Amerikaans vliegtuig op zee gedaald HOOGWATER HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN "Tl OKTOEEin962 3NELSTRUKER nefreagerertde te-regelaar: voor dof de juiste en ante temperatuur, ilijvend handvat, ole-Iampje. Voor strijken, snel sn, veilig strijken. N HANDGREEP iezelfde voordelen Ie Philips lewicht snelslrijker, bovendien: open greep voor het ikkelijk strijken van ven e.d. Neon atïeiampje. Snoer len achter. roOMSTRfJKER ntu nog meer werk ancien. Invochten is snoeg overbodig r droog- en mstrijken, dus >ïn één! Met leratuur-regelaar. PireeteapfiPoMfetteetefr t vsn de f stide Redaetfe-adres: NoOrdstraat 55—57 Administratieadres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Mymnementspifls: 16,per kwartaal? per maand f2,—: per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 23 OKTOBER ln62 18e Jaargang Nr 5735 Verschijnt dagelijks üffgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te TeTneflVet Advertentieprijs per mm 16 et; minimum p* advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handel» advertenties)5 regels 1.10. Iedere regel mee* 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. President Kennedy heeft maandagavond medege deeld. dat de Ver. Staten een „strenge quarantaine op alle offensieve militaire uitrusting onderweg naar Cuha" instellen, om een einde te maken aan een of fensieve communistische opbouw. „Alle schepen van alle aard met bestemming Cu ha, van welk land of haven ook afkomstig, zullen in dien zij ladingen van offen sieve wapens blijken te be vatten. worden teruggezon den", aldus president Ken nedy in een rede tot het Amerikaanse volk over de 'elevisio. Do president zeide deze en an- Irro maatregelen te nemen, om- iat in de afgelopen week „on- lilbhei/.innig bewijs 't feit heeft vastgesteld, dat op dat in gevan genschap verkerende eiland een aantal offensieve raketbases in nprichting is". Het doel van deze bases, die rloor de Sowjet-Unie worden ge bouwd. kan „geen ander ziin dan hef scheppen van een gelegen heid om met kernwapens naar liet Westelijk halfrond te slaan", aldus de Amerikaanse president. De president zei, dat verschei dene van de nieuwe Russische raketbases; die op Cuba worden gebouwd, bestaan uit installaties voor het lanceren van ballisti sche raketten met middelmatige reikwijdte, die een atoomkop over een afstand van n?r dan 1.600 km naar Washington, het Panamakanaal en andere stre ken van hot Caraïbische gebied kunnen vervoeren". De president verklaarde, dat de Sowjet-actie „een duidelijke bedreiging van de vrede en vei ligheid van alle Amerikaanse landen oplevert". De president maakte een uit 7 punten bestaand plan van initi ële actie bekend, om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bie den. Deze punten zijn: 1) een einde nisken aan de of fensieve opbouw door een strenge quarantaine op alle offensie\e militaire uitrus ting. die onderweg is naar Cuba; ERNSTIGE OVERSTROMING IN NOORWEGEN Odda, een industrie-centrum aan de westkust van Noorwegen is geteisterd door een uit de ber gen komende zondvloed, welke bomen ontwortelde, huizen mee sleepte en in totaal voor ongeveer een miljoen1 gulden schade aan- riehte. Er werd gelukkig nie mand gedood. Eofo boven.Sis send en spattend kolkt het water door bef stadje, 'Waarvan som mige huizen (midden) vrijwel geheel in slib en stenen ver dwenen zijn. Foto onder: Som mige auto's staken na de over stromingsramp nog slechts met het dak boven do door bet water meegevoerde boeveelheid slib en stenen. De regering van het Britse protectoraat Aden heeft maan dag meegedeeld dat een bom menwerper en twee straaljagers uit Jemen, Asseilan, een stadje in de staat Beihan, in het westen van het. protectoraat, met bom men en boordwapens hebben aangevallen, waardoor twee hui zen werden vernield en een kind gedood. De toestellen waren van Rus sische makelij. De bommenwer per was een „Iljoesjin" en de straaljagers waren „Migs". Een Jemenitisch vliegtuig had zondag j.i. een verkenningsvlucht gemaakt boven het maandag aangevallen gebied. Asseilan ligt ongeveer dertig kilometer van de zuidoostelijke grens van Jemen en 270 kilome ter van Aden. Een woordvoerder van het op perbevel over de Britse strijd krachten in het Midden-Oosten heeft maandag in Aden ver klaard dat de escadrilles „Hun- ter"-straaljagers, die patrouille- vluchten boven het westelijk deel van het protectoraat Aden uitvoeren, versterkingen zullen ontvangen. Hij zei vorder dat het waar schijnlijk was dat ook de grond strijdkrachten in dit gebied zul len worden uitgebreid. 2) een voortgezette en opge voerde scherpe bewaking van Cuba en zijn militaire opbouw .2) elke kernraket, die vanaf Cuba tegen enig land opliet westelijk halfrond wordt ge lanceerd, zal worden be schouwd als een aanval door de Sowjet-Unie op de Ver enigde Staten, die een vol ledig vergeldend antwoord aan de Sowjet-Unie vereist: versterking van de Ameri kaanse basis op Guantana. mo, in liet zuidoosten van Cuba, en de evacuatie van gezinsleden van liet militair personeel aldaar. Andere eenheden hebben opdracht gekregen zich op een alarm- basis gereed te houden; vanavond zal een spoedver gadering van het overleg orgaan van de organisatie van Amerikaanse staten wor den bijeengeroepen 0111 „de ze bedreiging van de veilig heid van bet halfrond in be schouwing te nemen en de artikelen zes en acht van het verdrag van Rio van toepas sing te verklaren voor het nemen van de nodige actie; fi) vanavond zal een verzoek worden ingediend tot liet houden van een spoedverga dering van de Veiligheids raad der Verenigde Naties, teneinde „zonder verwijl maatregelen te treffen tegen de jongste Sowjet-dreigihg tegen de wereldvrede"; 7„op premier Chroesjtsjov doe ik een beroep om deze clan destiene. roekeloze en pro vocerende bedreiging van de wereldvrede te beëindigen en te verwijderen, en de be trekkingen tussen onze bei de landen te stabiliseren, t oorts doe ik een beroep op hem om deze politiek van wereldoverheersing op te geven en zich aan te sluiten bij een historische poging 0111 de gevaarlijke bewape ningswedloop te staken en de geschiedenis der mens heid te veranderen". „Deze geheime, snelle en bui tengewone opbouw van commu nistische raketten is een opzet telijk provocerende en onge rechtvaardigde verandering in de status quo, die door dit land niet kan worden geaccepteerd, willen onze moed en de verplich tingen die wij op ons hebben ge nomen, ooit weer door vriend of vijand worden vertrouwd". De president deelde mede vorige week dinsdagmorgen de eerste voorlopige nauwkeurige gegevens over de constructie van raketbases en de levering van straalbommenwerpers, die kernwapens kunnen vervoe ren, te hebben ontvangen. Hij gaf opdracht tot verscherping van de Amerikaanse waak zaamheid en het onderzoek van de verkregen bewijzen is thans voltooid. President Kennedy verklaarde, dat de regering zich verplicht voelde om het land tot in détails van „deze nieuwe crisis" op de hoogte te stellen. De Russische ambassadeur ontving, kort vóór president Kennedy zijn radio- en televisie toespraak hield, een nota van minister Rusk. De Ver. Staten hebben 0111 een spoedzitting van de Veiligheids raad over Cuba gevraagd. Men verwacht dat deze heden middag zal worden gehouden Ondanks berichten over Ame rikaanse militaire maatregelen in het Oaraïbische gebied was op Cuba silles rustig. De-Cubaanse radio- en televisiezenders gaven het normale programma met slechts een korte vermelding van enkele feiten, die men Ameri kaanse provocatie noemde. Alle buitenlandse persverte genwoordigers mochten zich oeds vorige week niet buiten Iavanna begeven, De regering van Cuba heeft voor het leger de paraatheids- to end bevolen, zo meldt de Amerikaanse radio. De radiostations op Cuba moe ten zich beschikbaar houden, ook ctes nachts. Prinses Beatrix heeft gisteren een rit van elf uur gemaakt In het door aardbevingen geteister de gebied ten westen van de Per zische hoofdstad Teheran. Het eerste deel van Teheran naar Qazvin ongeveer 80 km werd afgelegd in een grote Ame rikaanse wagen. Kort na Qazvin op de weg naar Dan Isfan, moest de Prinses echter in een andere wagen, ren Landrover, overstappen, omdat de weg te slecht was. Zij ging toen voorin zitten tusen de chauffeur en een lid van haar gevolg. Prinses Beatrix droeg een grijs-groene japon. Bij haar aan komst in Dan Isfan, een stadje waar duizenden mensen tijdens de aardbeving op 1 september zijn omgekomen, kreeg zij een bos rode rozen aangeboden. De rozen waren in cellofaan verpakt vanwege de stof. Functionaris sen van de Perzische Rode Leeuw en Zon - het Perzische Rode Kruis en andere autori teiten lichtten de Prinses in over de wederopbouwplannen voor het stadje. In het door de aard bevingen getroffen gebied zijn in totaal rond 12.000 mensen om het leven gekomen. Ongeveer 70.000 mensen werden dakloos. De reis ging vervolgens naar het dorp Cheskin. Toen de auto met de Prinses het dorp binnenreed, juichten do langs de weg staande dorpelingen de Prinses toe. Het volgende doel was het dorp Bo-Ien, waar een duizend tal mensen omkwamen. De Kroonprinses stapte hier uit de wagen en wandelde langs de mensen, die haar enthousiast toejuichten en „lang leve de Per. zische regering" riepen. Een 12-jarig meisje. Parvin Heydary geheten las een speci aal woord van welkom voor en wenste de Prinses en Konink lijke familie een goede gezond heid toe. Met een „lang leve de Prinses en de sjah besloot het meisje haar toespraak. Deze hartelijke woorden wer den ook gebezigd door de Mo hammedaanse geestelijke, die Prinses Beatrix verwelkomde. De Prinses gebruikte daarna de lunch in een haastig opgezet-^ te tent. Na de lunch bezichtigde de Kroonprinses nogmaals het ver woeste Bo-Ien. Een delegatie van de Neder landse Bakkerij Stichting is gis termiddag door de minister van Economische Zaken. drs. De Pous, ontvangen voor een be spreking van de broodprijs. Zo als bekend vragen de bakkers, op grond van de verhoging van de bloemprijs gedurende de laatste weken, een verhoging van de broodprijs van twee cent per 800 gram. Vorige week hebben bakkers in de drie grote steden en ook el ders hun prijs al met één cent verhoogd zonder het resultaat van de bespreking met de minis ter af te wachten. Het gesprek duurde van twee uur gistermiddag tot ongeveer half vijf. De minister zal de ver tegenwoordigers van de bakke rijstichting hedenmiddag opnieuw ontvangen en hun zijn beslissing meedelen. NEDERLAND: De eerste reactie die van een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken verkre gen kon worden, was. dat van Nederlandse zijde volledig wordt erkend, dat de Verenigde Staten zich in een situatie bevinden waarin handelend moet worden opgetreden. Aan de rede van president Ken nedy zitten uiteraard vele aspec ten die nader bestudeerd moeten worden. Het is in elk geval verheugend dat de Verenigde Staten een zó duidelijk beleid hebben aangege ven, dat alle partijen thans pre cies weten waar zij aan toe zijn, aldus de woordvoerder. ENGELAND: Een woordvoerder van het Brit se ministerie van Buitenlandse Zaken zei naar aanleiding van de rede van Kennedy over Cuba, dat de hierin onthulde feiten over Russische militaire versterkingen in de gehele beschaafde wereld „als een schok zullen worden ge voeld". Volgens de woordvoerder was de Britse regering tevoren op de hoogte gesteld van de Ame rikaanse maatregelen. FRANKRIJK Parijs ontving het nieuws in officieel stilzwijgen. Volgens het ministerie van Voorlichting was de Franse regering niet tevoren over d<- Amerikaanse maatrege len ingelicht. Na een spoedzitting van het Indische kabinet, waarin de .si tuatie aan de grens wordt be sproken, heeft premier Nchroc een radiorede gehouden, waarin hij o.m. zei dat „geen prijs te hoog is voor onze vrijheid". De premier wekte de bevolking op „de lendenen te omgorden om het hoofd te bieden aan de Chi nese dreiging". Het land zal een zware last te dragen krijgen, al dus Nehroe. Een woordvoerder van het In dische ministerie van Defensie verklaarde nog geen precieze cij fers te kunnen geven over de wederzijdse verliezen. Bij een der posten in de noordelijke sec- 'tor, Ladach, hadden de Indische troepen aan de Chinezen meer dan honderd man aan doden en gewonden toegebracht alvorens deze post moest worden prijsge geven, aldus de woordvoerder. In de Dhola-sector, in het noordoostelijke grensgebied, be vinden de Chinese troepen zich volgens de woordvoerder thans ongeveer vijf kilometer ten zui den van de rivier de Namka Tsjoe. Deze ligt ongeveer drie kilometer ten zuiden van de Thagla-bergketen die volgens In dische opvattingen de grens vormt. De woordvoerder sprak nog maals tegen, dat Indische ge vechtsvliegtuigen in de strijd zouden zijn geworpen. Ook de Chinese luchtmacht was, naar hij verklaarde, niet actief. In het gebied van Pangong Lak, in Ladach, werd een post door Chinese tanks overrompeld. De bezetting van de post bestond uit ongeveer dertig man, die door een strijdmacht van vijf maal zo sterk werd aangevallen. De Indiërs sloegen drie aanvallen af, alvorens de tanks werden in gezet. aldus de woordvoerder. Het Indische ministerie van Defensie heeft maandag bekend gemaakt dat Chinese strijdkrach ten een „hevige aanval" op een Indische post te Kibitoo in het uiterste noordoosten bij de grens met Burma hebben ingezet. De woordvoerder zei dat de Chi nezen bij het bezetten van een Indische post in het gebied van het Pangong-meer in het noord westen zondag voor het eerst ge bruik hebben gemaakt van tanks. In het gebied rond Longjoe in het noordoosten hadden de Chi nezen sinds .zondag troepen sa mengetrokken. In de sector Dho- la hebben de Indiërs Tsjang Dhar aan de Chinezen moeten laten. In 't bergachhtige gebied ten zui den van Tsjang Dhar wordt op verscheidene plaatsen gevochten. Tijdens hei weekeinde heeft het grensgeschil tussen India en communistisch China zich ont wikkeld tot een formele kleine oorlog. Over en weer zijn duizen den militairen in de strijd be trokken. Foto: Zwaarbewapende Indiase infanteristen trekken door een rivier in de buurt van de MacMahon lijn. Bij de ramp niet het Noorse passagiersschip „Sanet Svithun", dat in de nacht van zondag op maandag voor de kust van Noord-Noorwegen is gezonken, zijn zeker twintig opvarenden omgekomen. Twaattf personen worden nog vermist, doch men heeft weinig hoop hen nog levend aan te treffen. Reddingsboten en vliegtuigen spoorden in de loop van gisteren achtenveertig overlevenden op, die de hele nacht in reddings sloepen en op vlotten in het door een storm hoog opgezweepte water hadden rondgedreven. Men heeft veertien lijken gevon den en reddingsvliegtuigen had den zes lijken in zee zien drijven. Een van de geredden, kapitein Anker Pedersen, die gezagvoer der is van een schip van dezelfde rederij als waartoe de „Sanct Svithun" behoort, doch die als passagier de reis meemaakte, gaf een relaas van de ramp. Hij bevond zich in zijn hut toen het schip aan de grond liep en de verlichting defect raakte. Het vaartuig, dat 2.172 ton meet, kwam spoedig vlot, doch in ver band met de opgelopen bescha digingen werd hevel gegeven in de reddingssloepen te gaan. Juist toen deze vol opvarenden waren, aldus kapitein Pedersen, zonk de Sanct Svithun plotseling onder hun voeten weg. Hij kwam in het water terecht doch wist een red dingsvlot te bereiken waaraan zich acht mensen vastklampten. Kapitein Pedersen zei, dat het De Amerikaanse kustwacht in Juneau heeft medegedeeld, dat een passagiersvliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaat schappij Northwest Airlines met 95 passagiers aan boord, nabij Sitka, op het eiland Baranov, op zee is gedaald. Een vliegtuig van de kustwaent is nabij het toestel geland, ter wijl een ander vliegtuig er over heen vloog. Volgens de eerste berichten zouden alle 95 passagiers en de uit zeven leden bestaande be manning zijn gered. Het toestel was volgens de luchtvaartmaalschappij van de luchtbasis McChord, in de staat Washington, op weg naar An chorage, in Alaska, op een mili taire chartervlucht. Het vliegtuig is gedaald nabij het eiland Biorka, dat in de buurt van Sitka is gelegen. Sitka ligt ongeveer 160 km ten westen van de Canadese grens en om streeks 960 km ten zuidoosten van Anchorage. Later deelde de Northwest Airlines mede, dat alle 102 in zittenden van het vliegtuig wa ren gered. DINSDAG 23 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 10.39 11.14 Terneuzen 11.14 11.49 Hansweert 11.54 12.29 Walsoorden 0.04 12.39 WOENSDAG 24 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 11.25 11.36 Terneuzen - 12.11 Hansweert 0.40 12.51 Walsoorden 0.50 1.01 vlot zes uur in een kokende zee ronddreef toen het door een motorboot werd ontdekt. Een oude man had inmiddels door koude en vermoeidheid overmand het vlot moeten loslaten Naar de politie te Namsos maandagavond meedeelde, had men toen in totaal 27 lijken ge vonden. Meer dan 30 schepen zul len het eilanrijke gebied afzoeken naar de zes nog vermisten. DROOG EN ZONNIG Het hogedrukgebied dat het weer in grote delen van Europa beheerst en dat zich uitstrekt van de Noordzee via centraal Europa naar de Zwarte Zee ver andert nog maar weinig van plaats. Daarbij loste maandag ook de wolkenvelden die in het noorden van Nederland zo hard nekkig waren op. In de huidige weerstoestand zijn dinsdag maar weinig veranderingen te ver wachten. Het blijft droog en zon nig met in de ochtend hier en daar mist. Er zal een zwakke tot matige wind tussen oost en zuidoost staan, terwijl de inid- dagtemperaturen niet veel zullén veranderen. medegedeeld door het K.N M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Weinig verandering In de ochtend plaatselijk mist, daarna overwegend zonnig. On geveer dezelfde middagtempera- turen. Zwakke tot matige zuid oostelijke wind. ZON MAAN op onder op onde* Okt. 23 7-17 17.31 1.32 16.11 24 7.19 17.29 2.37 16.32 25 7.21 17.27 3.42 16.52 26 7.22 17.25 4.47 17.11

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1