Zware gevechten aan grens tussen India en communistisch China Chroestsjow over Berlijn Verhoging suikerprijs Prinses Beatrix in Teheran Gezinsdrama te Kollum SNEL- STRIJKERS RADIO de BUCK India polst V. S. en Engeland over levering wapens Dertig landen dienen ontwerp-resolutie inzake >roeven in kernpi Frans regeringsdecreet nietig verklaard MEREDITH HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- er MAANSTANDEN PYankwfcis W ■Sormementf Temewzefl ilrecteur-Hoofdredaeteur L van 6e Sand* Redaetie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per -naand ƒ2,—: per week 48 et. Losse rrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 22 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5734 Versehfint dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 7fi et; minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Klein» Advertenties (zffn handels- advertenties) 5 regels ƒ1.10. Iedere regel meer 22 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Indiase troepen zijn zaterdag ochtend 'n „grootscheepse waan zinnige aanval" begonnen op Chinese grenswachten in het ge bied van de rivier de Ketsjilang, in de omstreden oostelijke sector van de Chinees-Indiase grens streek, zo heeft het communisti sche persbureau „Nieuw-China" zaterdag bekendgemaakt. „De Chinese grenswachten leden zware verliezen en waren ge dwongen uit zelfverdediging tot vastberaden acties over te gaan", zo werd hieraan toegevoegd. Volgens een bericht dat het persbureau uit het betrokken ge bied had ontvangen, hadden „In diase aanvalstroepen. die het ge bied van de rivier de Ketsjilang. ten noorden van de onwettige McMahon-linie, waren binnenge drongen, om zeven uur in de morgen onder dekking van zwaar granaatvuur een grootscheepse waanzinnige aanval ingezet tegen Chinese grenswachten. Op het ogenblik dat het bericht verzon den werd, was er nog een hevige strijd gaande, aldus „Nieuw- China". Eerder had het Chinese pers bureau al gemeld, dat uit her haalde aanvallen van Indiase troepen en vliegtuigen kon wor den afgeleid dat India „op grote schaal aanvallen op Chinees ge bied ging doen". In dit verband werd van Chi nese zijde voor het eerst sinds verscheidene weken ook weer gesproken van moeilijkheden in de westelijke sector tussen de Chinese provincie Sinkiang en het gebied van Ladach in Kasj mier. Deze streek was de afgelo pen zomer herhaaldelijk het to neel van schermutselingen, waar over de twee partijen verschei dene nota's hebben gewisseld. Ook in de westelijke sector zijn de Indiase troepen, volgens het Chinese persbureau, zaterdag ochtend onder dekking van zwaar artillerie, en machinege weervuur tot de aanval overge gaan. Gesproken werd van het gebipd van de Tsjip-Tsjap val lei. De Chinese grenswachten wa ren ook hier uit zelfverdediging ..tot vastberaden acties overge gaan". Onder druk van de Chinezen zondag teruggetrokken op een nieuwe verdedigingslinie aan de grens in de Himalaja. De Indische minister van De fensie, Krisjna Menon, verklaar de zondag dat Chinese troepen nog twee Indische posten in La dach aan het westelijke front hadden bestormd en in het noord oostelijke grensgebied verder naar het zuiden waren doorgesto ten. In dit gebied waren de In dische verdedigers van een In dische stelling „min of meer ver nietigd". Aan beide zijden, zo zei Me non, zijn zware verliezen gele den. Ondanks de verliezen aan Indische kant zal India toch weerstand blijven bieden. Ook het Chinese ministerie van Defensie heeft melding ge maakt van zware verliezen. Het voegde hier echter aan toe dat de Chinese troepen na hevige gevechten terrein hadden ge-J. wonnen. China heeft intussen bij de Indische ambassade „zeer krachtig" geprotesteerd tegen de „waanzinnige aanvallen van de Indische troepen". Premier Nehroe van India zei later op een bijeenkomst van de socialistische partij „Praja", dat de Chinezen in het noordooste lijke grensgebied maar een vijf tal kilometers zijn opgerukt. Het gaat hier echter om een stuk grond dat India als het zijne be schouwd. Volgens 't persbureau „Nieuw China" hebben Indische troepen, die zich op Chinees gebied langs de rivier de Ketsjilang hadden ingegraven, zondagmorgen een nieuwe aanval gedaan op Chine se grenstroepen. Het gevecht zou nog steeds voortduren. „Ketsjilang" is de Chinese naam voor de rivier de Namka Tsjoe. De Indische regering meldde eerder dat de Chinese troepen ten zuiden van deze ri vier oprukken. Het hoofdkwartier van het In dische leger te Srinagar in Kasj mier meldde zondag dat de Chi nezen 13 vooruitgeschoven stel lingen van de Indiërs in het ge bied van de rivier de Tsap Tsjap in Noord-Ladach hadden aange vallen In het gebied van het dische posten aan aanvallen van de Chinezen bloot. Het persbureau „Nieuw-Chi na" meldde later, dat de Chine zen zeven posten in het oosten van de omstreden grensstreek in de Himalaja op de Indische troe pen „heroverd" hadden. Verder hadden de Chinese troepen de Indiërs verdreven uit „diverse en" in het westen van deze streek. De Indische regering heeft in formeel bij Engeland en de Ver enigde Staten geïnformeerd naai de mogelijkheid van een snelle levering van automatische wa pens en munitie, aldus welinge lichte kringen in Nieuw Delhi. Naar verluidt zouden de Indi sche troepen bij de grensgevech ten met Chinezen verouderde wapens gebruiken, terwijl hun tegenstanders met moderne wapens zijn uitgerust Een Indische delegatie is op weg naar Canada en de Verenig de Staten om een snelle levering van Canadese De Havilland- transportvliegtuigen te verzon ken. modenre coiffures de betere toiletartikelen elektrische ontharing boutique robert. BOMAANSLAG IN TRENTO In de nacht van vrijdag op za terdag is in het station van Trento een dynamietbom ont ploft. De drie enige personen die zich op het tijdstip van de ont ploffing in het station bevonden, werden gewond, terwijl het ba- gagedepöt en alle ruiten van het stationsgebouw werden vernield. Enige dagen geleden werd na bij Bolzano een hoogspannings mast door een bomaanslag ver nield. Men vreest thans, dat bei de aanslagen de inleiding vormen van een hervatting der terroris tische activiteit, die verleden jaar in Zuid-Tirol zo'n grote omvang had aangenomen. hebben de Indische troepen zich Pangong-Meer stonden vijf In- Dertig niet tot de kernmogend- heden behorende landen hebben bij de politieke commissie van de Ver. Ilaties een ontwerp-resolu- t ie ingediend waarin alle kern proeven worden veroordeeld en geëist wordt dat deze proeven onmiddellijk of op zijn laatst per t januari van het volgend jaar worden gestaakt. In de ontwerp resolutie worden de voorstellen van de acht neutrale landen op de kernstopconferentie in Genève ..als basis voor onderhandelin gen" aanbevolen. De deelnemers aan deze conferentie zouden vóór 10 december nog rapport moeten uitbrengen aan de algemene ver gadering. De landen die de ontwerp resolutie indienden zijn: Afghanistan, Algerië, Bolivië, Brazilië, Birma, Cambodja, Cey lon, Chili, Cyprus, Ethiopië, Gui nea. Ghana, India, Indonesië, Irak, Jordanië, Laos, Liberia Mali, Mexico, Nepal, Nigeria. So- maliiand, Soedan, Tanganjika d® V.A.R.. Venezuela, Zuid-Sla- vië en Zweden. De Amerikaanse delegatie naar de algemene vergadering heeft leeds laten weten, dat zij haar steun niet aan deze resolutie kan geven. In de resolutie wordt met geen woord gesproken over een verdrag dat voorziet in toezicht op de naleving ervan door in spectie, wat betekent dat er op nieuw een moratorium zonder eontróle tot stand zou moeten (omen, dat vorig jaar reeds door ie Sowjet-Unie werd verbroken, aldus Amerikaanse kringen. De voorstellen van de neutrale landen, die in april op de confe rentie in Genève in een memo randum ter tafel zijn gebracht, houden, zoals bekend, een natio naal systeem van toezicht in en de instelling van een internatio naal wetenschappelijk instituut voor onderzoekingen naar een ventuele verdachte aardschok. De Ver. Staten en Engeland hebben op hun beurt bii de po litieke commissie een ontwerp resolutie ingediend waarin de ontwapeningsconferentie te Ge nève wordt uitgenodigd, het slui ten van een verdrag dat voorziet in doeltreffende controle te be werkstelligen, om zo definitief een einde te maken aan alle kernproeven, of, als dat niet lukt een voorlopig verdrag over het stopzetten van alle kernproeven, behalve de ondergrondse. In de resolutie wordt er voorts op aan gedrongen, zonder dat een datum wordt genoemd, „dat de onder handelende mogendheden het eens worden over een nabije da tum, waarop een verdrag inzake een verbod op het nemen van kernwapenproeven in werking zal moeten treden". De politieke commissie komt hedenmorgen weer bijeen. Premier Chroestsjow heeft in een op achttien september ge houden interview verklaard, dat de Sowjet-Unie de besprekingen over de kwestie-Berlijn na de Amerikaanse Congres verkiezin gen van 6 november wil voort zetten. Het interview, dat de Russi sche premier had toegestaan aan de vroegere Belgische minister van Economische Zaken, Ray mond Scheyven, en dat in Mos kou plaats vond, werd eerst thans door het onafhankelijke Westduitse dagblad ..Deutsche Zeitung" en een aantal Franse, Belgische en Italiaanse bladen gepubliceerd. Chroesjtsjow had Scheyven meegedeeld, dat wanneer de be sprekingen opnieuw vruchteloos zouden zijn, de Sowjet-Unie haar denkbeelden over een afzonder lijk vredesverdrag met Oost- Duitsland aan de Verenigde Na ties zou voorleggen. De Sowjet-Unie zou tegelijker tijd akkoord gaan met de aanwe zigheid van Westerse troepen in Berlijn indien deze onder bevel van de volkerenorganisatie ge steld zouden worden. Hij maakte echter het voorbehoud, dat in een dergelijk geval Russische troe pen, ook onder de vlag van de Verenigde Naties, in West-Ber- lijn gelegerd zouden moeten worden. Premier Chroestsjow deelde de Belgische ex-minister mee: „On getwijfeld^ willen we het twee gesprek met de Amerikanen na hun verkiezingen in november voortzetten, teneinde aanvaard bare oplossingen voor beide par tijen te zoeken. Wanneer de Amerikanen echter in hun hui dige onwezenlijke houding vol harden is het mogelijk dat wij ons tot de Verenigde Naties wenden. Wij zullen de wereld organisatie in kennis stellen van ons voornemen een vredesver drag met de D. D. R. (Oost- Duitslandi te sluiten en wij zul len haar de bepalingen van dit verdrag, dat ongeveer het vol gende zal behelzen, voorleggen: erkenning van twee Duitse sta ten; vorming van een vrije stad West-Berlijn: ontbinding van de Navo-basis in West-Berlijn j ga- Het hoogste Franse rechtscol lege, de staatsraad, heeft een re geringsdecreet nietig verklaard op grond waarvan een militair hof van Justitie is opgericht, dat een leider van de O. A. S„ André Canal, bijgenaamd „zwarte mo nocle", vorige maand in Parijs ter dood veroordeelde. Generaal De Gaulle heeft het nieuwe hof in juni opgericht, na dat een bijzondere Parijse mili taire rechtbank geen doodvonnis had geveld over ex-generaal Salan, een van de hoogste leiders van de putsch van 1961 in Al giers. Het tribunaal werd ont bonden en bij decreet werd een nieuw hof ingesteld. In zijn arrest naar aanleiding van een beroep van Canal, aan wie de organisatie van het net werk van de O. A. S. in Frankrijk wordt toegeschreven, zegt de staatsraad, dat de instelling van een nieuw hof niet in overeen stemming was met een wet, die in april j.l. bij referendum werd goedgekeurd en waarbij De Gaulle gemachtigd is te doen wat nodig is om de Algerijnse vredesovereenkomsten uit te voeren. Volgens deskundigen is de conclusie van de staatsraad in de zaak-Canal bindend zodat de regering nu hetzij een nieuw militair hof van Justitie moet instellen of, wat waarschijnlij ker wordt geacht, een nieuw pro ces moet gelasten voor een bur gerlijke rechtbank. De Franse staatsraad heeft voorts nog een verzoek afgewe zen van de radicale afgevaardig de Patrice Brocas om de decre ten ongeldig te verklaren tot het doen hou n van het referendum op 28 oktober. ranties voor de vrije toegang tot Wfest-Berlijn en voor de niet- inmenging in haar binnenlandse aangelegenheden en tenslotte de legering van een symbolisch con tingent troepen gedurende een korte overgangsperiode", aldus de Russische eerste-minister. Chroesjtsjow verklaarde in het interview, dat hij geen idee had hoe de Verenigde Naties hierop zouden reageren. „Indien de Westerse mogend heden in antwoord hierop een militair conflict doen ontstaan, dragen zij de volledige verant woording", zo had Chroestsjow volgens het Westduitse blad ge zegd. De vooruitzichten op een samenkomst van Kennedy en Chroestsjov Diplomatieke waarnemers in Washington zijn van mening, dat premier Chroesjtsjev van de Sowjet-Unie pas een definitieve beslissing zal nemen over een samenkomst met president Ken nedy nadat hij zijn minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, heeft gehoord over diens bespre kingen met president Kennedy en andere Amerikaanse leiders. Gromiko maakt zich nu gereed om uit de V. S. naar de Sowjet- Unie terug te keren. In diplomatieke kringen in Moskou is gezegd, dat Chroesjts- jov reeds duidelijk heeft doen uitkomen, slechts geneigd te zijn tot een samenkomst met presi dent Kennedy als er enige mo gelijkheid is geopend op het be reiken van overeenstemming over een belangrijke kwestie tij dens besprekingen op iager vlak. Maar op het ogenblik is dit naar de mening van diplomatieke kringen in Moskou niet het ge val. Indonesische delegatie leider bij V. N. had hartaanval De leider van de Indonesische delegatie bij de Ver. Naties, Su- kardjo Wirjopranoto, heeft een hartaanval gehad en is overge bracht naar een ziekenhuis in New York, zo wordt in diploma tieke kringen vernomen. Gezegd werd, dat de toestand van Wirjopanoto kritiek was ge weest, maar dat hi)'nu niet meer in levensgevaar verkeert. Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft vrijdag de staat Mississippi, de gouverneur van die staat en de andere staats- functionarissen verboden pogin. gen in het werk te stellen om James Meredith te laten arreste ren. Meredith is de negerstudent wiens inschrijving aan de uni versiteit van Mississippi in het begin van de maand met onlus ten gepaard is gegaan. De strekking van het bevel van het federale hof is, dat de staat Mississippi en zijn functionaris sen zich niet mogen bemoeien met de opheffing van de rassen scheiding aan de universiteit van Mississippi. Amerikaanse kernproef De Amerikanen hebben vrijdag een ondergrondse kernproef ge nomen op het proefterrein in Ne vada. De kracht van de ontplof fing was minder dan die van 20.000 ton tr.t. Prinses Beatrix heeft zondag een dienst bijgewoond in de kerk van de Amerikaanse Evangeli sche gemeenschap te Teheran. Direct na afloop van de dienst vertrok Prinses Beatrix naar het centrum van de stad. Het weer was prachtig en de Prinses ge noot dan ook zichtbaar van de pittoreske plekjes op haar rond tocht door de stad. Tijdens haar wandeling hiel den leden van de Perzische vei ligheidsdienst de mensen op een afstand, die zich wat tè nieuws gierig toonden. Prinses Beatrix bracht een geheel onverwacht bezoek aan de grote moskee van de stad en bezichtigde voorts de prachtige collectie kunstwerken in de bibliotheek van de moskee. Daarna ging zij naar het ten toonstellingscentrum van de „Perzische tapijtenmaatschap pij", waar men haar tapijten van eerste kwaliteit toonde en liet zien hoe deze gemaakt worden. Zij kreeg een tapijt aangeboden van rond een meter in het vir- kant. De Prinses heeft ook ge zien hoe primitief de Perzische bakkers nog hun dunne en plat te broodjes bakken. Vóór zij de lunch gebruikte met de oudste zuster van de sjah, Prinses Shams, bracht Prinses Beatrix nog een bezoek aan de Perzische archeoloog professor Moghadam. Eén van de twee grote televi sie-stations van Teheran heeft vrijdagavond, toen de Prinses in Teheran aankwam, een jour naalfilmpje van tien minuten over het leven van de Prinses uitgezonden. Dit filmpje bevat delen van vele oude. maar ook van meer recente journaals van Polygoon. Op verzoek van het Neder landse ministerie van Buiten landse Zaken zijn er zwart-wit- journaais van Beatrix' leven ge maakt. Delen hiervan zullen van tevoren naar de landen wor den gezonden, die de Prinses zal bezoeken. Op deze manier hoopt men de bevolking van deze lan den enig inzicht te geven in de toestanden in Nederland en het leven van de Koninklijke Familie. De eerste uitzending in Tehe ran is met zo'n enthousiasme ontvangen, dat het televisiesta tion zaterdagavond het journaal nogmaals heeft vertoond. Maar nog steeds stromen er telefoon tjes bij het station binnen met het verzoek het journaal nog een keer te draaien. De Perzen, die het filmpje gezien hebben, wa ren zeer verwonderd over het feit, dat de Kroonprinses enkele jaren geleden naar school placht te fietsen. Rusk waarschuwt Moskou en Peking Do Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, heeft vrijdag verklaard, dat de V. S. hopen, „dat Moskou noch Peking de afschuwelijke fout zal maken, de vastbeslotenheid van president Kennedy om de vitale belangen van de vrije wereld te verdedigen, te onderschatten". Iraakse maatregelen n.a.v, cholera in Nieuw-Guinca De Iraakse autoriteiten hebben strenge hygiënische maatregelen afgekondigd naar aanleiding van de choleragevallen in westelijk Nieuw-Guinea. Alle reizigers uit dit gebied, die niet beschikken over een geldig vaccinatiebewijs, worden vijf dagen in observatie gehouden. GEEN VERMOEIDHEID MEER MET ONZE LICHTGEWICHT SNELSTRIJKERS. WARMTE- REGELING VOOR ELKE SOORT STOF. N00RDSTR. 84 86 TEL 01150-2573 TERNEUZEN In Zwagerveen bij Kollum heeft zaterdagmorgen omstreeks half tien de 52-,jarige betonwerker B. de B., die in een huisje van de woningstichting aan de Kerk- laan woont, zijn 48-jarige echt genote, Harmke de B.-W. en zijn 15-jarige dochter Sijtske de B. in een vlaag van verstandsver bijstering van het leven beroofd. Het 9-jarige zoontje Lammert bleef gespaard, doordat hij op het moment van de moord niet Ihuis was. Toen de jongen latei- de woning binnen kwam en naar zijn zuster vroeg, sloot de vader hem op in het toilet. De knaap ontvluchtte echter weer door het raampje. De dader is kort daarop naar de vliering van het huisje ge gaan, waar hij getracht heeft de hand aan zichzelf te slaan. Hij werd enkele uren later niet ern stig gewond aangetroffen en ge arresteerd. Hij verkeerde in overspannen toestand. Wat het motief tot de dubbele moord is geweest kon nog niet worden vastgesteld, aangezien de dader zaterdagavond nog niet kon wor den gehoord. Wèl werd in de nabijheid van de plaats waar hij op de zolder werd gevonden, een aardappel mesje aangetroffen, waarmee hij zichzelf heeft verwond. De poli tie neemt in verband met de aard Ingaande vandaag gaat voor de suiker van de opgst 1962 de door de minister van Landbouw en Visserij eerder vastgestelde af-fabrieksprijs van 62,20 .per 100 kilogram (exclusief accijns en omzetbelasting) in werking, nu de gegarandeerde hoeveelheid van de oogst 1961 is geruimd. Dit resulteert in de reeds aan gekondigde verhoging van de consumentenprijs voor suiker met 1 cent per kilo. Dit deelt het ministerie van Landbouw en Visserij mee. Aan de mededeling van het ministerie kan nog worden toegevoegd dat de af-fabrieksprijs voor suiker van oogst 1961 bedroeg 61,20 per 100 kg., overeenkomend met een garantieprijs voor de boeren van ƒ51,50 per 100 kg. Voor de oogst 1962 is de af-fabrieksprijs, zoals gezegd 62,20, overeenko mend met een garantieprijs Kennedy stelt minister- bijeenkomst van Gatt-landen voor De Canadese premier, John Diefenbaker, heeft in het Cana dese Lagerhuis medegedeeld, dat president Kennedy voorgesteld heeft in februari of maart a.s. 'n ministers-bijeenkomst te doen houden van de landen der alge mene overeenkomst voor tarie ven en handel (Gatt). Dit voor stel werd gedaan in een ant woord van de president aan mi nister Diefenbaker, die had voor gesteld een conferentie over uit breiding van de handel te doen houden van „gelijk-gezinde lan den". Minister Diefenbaker zei, dat hij de Canadese delegatie voor de Gatt-bijeenkomst in Genève van deze week opdracht zou ge ven stappen te doen. die het bij eenroepen van een bijzondere Gatt-bijeenkomst in het begin van het volgende jaar tot gevolg zullen hebben. voor de boeren van 52 per ton bieten. De gegarandeerde hoeveelheid komt overeen met het geschatte binnenlandse verbruik, met een minimum van 465.000 ton. Er is nog een voorraad suiker van oogst 1961, maar het is op het ogenblik moeilijk te zeggen welk gedeelte daarvan beschouwd moet worden als werkvoorraad ter overbrugging van de periode tot het beschikbaar komen van suiker van de nieuwe oogst, en welk gedeelte als surplus. Het staat ook nog niet vast dat het surplus zal moeten worden af gezet als „magere suiker", dat wil zeggen suiker die niet de garantieprijs, maar slechts de veel lagere wereldmarktprijs kan opbrengen. Sinds vorig jaar be staat namelijk de regeling dat, wanneer de binnenlandse pro- duktie in een oogstjaar beneden de gegarandeerde hoeveelheid blijft, het surplus van het vori ge oogstjaar als aanvulling ge bruikt mag worden en dus als nog de garantieprijs kan opbren gen De vooruitzichten voor oogst 1962 zijn op het ogenblik nog vrij onzeker. Stewardess uit vliegtuig gevallen Een stewardess van de Ame rikaanse „Alleghany Airlines" is vrijdag verongelukt, doordat zij op een vlucht van Washington naar Providence op 15 km ten westen van Hartford in Connec ticut uit de achterdeur van het vliegtuig viel. Hoe deze deur openkwam, is nog niet bekend. De stewardess was de 29-jari- ge Fvancaise Francoise Demo- riere. Kort voordat het toestel in Hartdord zou landen had de piloot gemeld, dat er moeilijk heden waren met een cabine deur. Kort daarna berichtte hij dat de stewardess uit het toestel was gezogen. Het stoffelijk overschot van de stewardess werd later gevonden. Een tweede stewardess die na bij de openvliegende deur stond, kon nog door passagiers bij de arm gegrepen worden, waardoor haar het lot van haar collega werd bespaard. van 'de verwondingen van de vrouw en het meisje aan, dat zij met dit mesje zijn gedood De dader werd een jaar gele den enkele maanden in een psy chiatrische inrichting verpleegd. Ook de laatste tijd vertoonde de man tekenen van gestoordheid. Volgens de buren was hij erg stil. Toen er in de overigens rusti ge huishouding zaterdagmorgen ruzie ontstond, ging de buur man kijken. Hij vond de deur gesloten en keerde onverrichter zake naar huis terug. Hij besloot dr. C. A. Ehrenburg uit Kollu- merzwaag te waarschuwen. Toen deze in de woning kwam trof hij de dader in de gang aan. De man maakte een rustige indruk. Hij zei tijdens het gesprek dat zijn vrouw niet thuis was. Vast staat, dat de man toen reeds zijn vrouw en dochter had vermoord en de lijken op elkaar in de kel der had geworpen. De arts viel niets bijzonders op. Ook op de rode cocosmat, die in de gang lag, zag hij niets. De cocosmat van de keuken had de dader opgerold en achter het huis gezet. De keuken had hij gedweild. Toen de ontvluchte jongen, die van de moord niets afwist en naar de buurman was gegaan, kort na twaalven niet werd ge roepen voor het eten, kreeg de buurman weer argwaan en waarschuwde opnieuw de dokter Toen deze in huis kwam en er niemand vond, ging hij op onder zoek uit en vond de lijken in de keldet. De dader werd pas enke le uren later gewond op zolder gevonden. Hij liet zich door de gewaarschuwde politie gewillig wegleiden. Het zoontje is bij de plaatse lijke predikant ondergebracht. De dader, die als een rustige figuur bekend stond, zal vandaag voor de officier van Justitie te Leeu warden worden geleid. Het gezin had vrijwel geen omgang ln het dorp. DROOG EN ZONNIG Een omvangrijk hogedrukge» bied dat zich uitstrekt van de Noordzee tot boven de Balkan beheerst het weer in grote delen van Europa. Het veroorzaakt overal droog en op de meeste plaatsen ook zonnig weer_ Slechts in het noorden van ons land was zondag nog een hardnekkig wol- kengebied aanwezig. Het ziet er naar uit dat dit geleidelijk zal oplossen zodat vandaag ook daar zonneschijn mag worden ver wacht De wind zal zwak tot matig zijn uit richtingen tussen zuidoost,en oost. terwijl de mid- dagtemperaturen niet veel zullen veranderen. medegedeeld door het K.N.M.I. geldig tot hedenavond Aanhoudend droog Droog en in het algemeen zon nig weer met in de ochtend op enkele plaatsen mist. Zwakke tot matige wind tussen oost en zuid oost. Ongeveer dezelfde middag- temperaturen. MAANDAG 22 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 9.13 10.00 Terneuzen 9.48 10.35 Hansweert 10.28 11.15 Walsoorden 10.38 11.25 DINSDAG 23 OKTOBER v.m. n.m. 10.39 11.14 11.14 11.49 11.54 12.29 0.04 12.39 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden Okt. 22 7.15 17.33 23 7.17 17.31 24 7.19 17.29 0.27 15.46 1.32 J6.ll 2.37 16.32

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1