Woorden en bedoelingen Het onderhoud Kennedy-Gromiko (goodwill Tsjechische attaché bij de V.N. doodt zijn vrouw en pleegt daarna zelfmoord Gomoelka over Berlijns vraagstuk QfaiVJ0 Ranger V mist de maan Middenstand wil gelijke kansen DL GAULLE: HOOGWATER s MAANSTANDEN HET WEER WEERBERICHT ZATERDAG 20 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5733 L. NIET ALLEEN DE ALGERIJNEN, MAAR OOK DE FRANSEN WENSEN ZELFBESTUUR De taak van de afgevaardigde AUSTRALIËRS MIGRATIE PROGRAMMA LOOPT GROOT GEVAAR Geen compromis Alleen 't beste... goed genoeg! Binnenvering Schuimrubber Radio De Koek Dictatuur ofterug F.B.I. TS GOUDMIJN VOOR AMERIKAANSE COMMUNISTISCHE PARTIJ DE SCHEEPVAART OP CUBA RUSSISCHE ONTWERPRESOLUTIE TEGEN NAT. CHINA BANANEN j> r STRIJD OM NIEUW-GUINEA KOSTTE INDONESIË 1 MILJARD DOLLAR INDIA EN CHINA PMjtarfew NI I'Mittam-HiOBMredaetettr L van Sands KadaeÖ»4ub««: Noordstraat 55—57 Administratieadres: Smidswai Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 bo»H««ieiit»prfls: Aper kwartaal: par maand f2.per wede 48 et- Losse nrs 9 et. r'retur t ni «r' DE VRIJE ZEEUW TereeMfnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande te Terneuren Advertentieprijs per mm IS et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (Réén handels- advertenties!5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer, 22 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 tttir. >n De krachtige persoonlijkheid van president De Gaulle laat velen niet alleen Fransen bij voorbaat aannemen dat het gelijk aan zijn zijde ligt. En dat het niet nodig is zijn argumenten te wegen oi op gehalte te onderzoeken. Doet men dit toch, bijvoorbeeld naar aanleiding van het referen dum, dan ziet men dit: de president zegt dat deze volksstemming gaat over Zijn opvolger; hij heeft er zelf dus niet mee te maken. Maai waarom dreigt hij dan met aftreden als hij zijn zin niet krijgt? En nog sterker: de Gaullisten prijzen het referendum aan als een summum van democratie. Dan zou het ook democratisch zijn zich bij de uitslag ervan neer te leggen. Maar de generaal, wederom, dreigt heen te gaan als de uitslag ervan hem niet bevalt^ Dit soort inwendige tegenspraken maakt het onontkoombaar de generaal andere bedoelingen toe te schrijven dan hij zegt te koesteren. In welke richting men de waarheid moet zoeken heeft de generaal door zijn uitlatingen niet in twijfel gelaten. Door anerdoten is zijn afkeer voor de politici schier spreekwoordelijk geworden. Daarin toont hij zich overigens op zijn beurt een goed politicus: zijn idee wordt van oudsher gedeeld door vele Fran sen. Die hebben in hun afgevaar digde nooit zozeer een man ge zien die zij naar Parijs zonden om als belichaming van de na tionale soevereiniteit en natio nale belangen te behartigen, maar als een man die maar voor hun belangen op moest komen, maar dat te weinig deed, in het bureaucratische lichaam dat in de wandeling als ,.le pays légal" bekend stond, het wettelijke Frankrijk, wel degelijk te onder scheiden van ie pays réel", het echte Frankrijk. De man kon wel eens makke lijk zijn in de persoonlijke belan gensfeer als een soort bood schappenjongen dus maar dat was geen basis voor respect. Op die gelijkgerichtheid van gedach te ten aanzien van ,,le pays lé gal" baseert De Gaulle zijn aan val op de partijpolitiek; tactisch zeer handig, want het verzekert De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, heeft donderdagavond na afloop van een onderhoud van bijna twee en een half uur met presi dent Kennedy verklaard, dat de gedachtenwisseling over een vreedzame regeling van het Duitse vraagstuk „nuttig" was geweest. De minister voegde hieraan toe, dat verscheidene belangrijke kwesties waren besproken. Hij zei „voor het ogenblik" niets te zeggen te hebben over een eventuele komst van premier Chroesjtsjov naar New York voor de zitting van de algemene vergadering van de V. N. en de mogelijkheid, dat de Sowjet-lei- der dan een ontmoeting met president Kennedy zou hebben. Op een vraag over een even tueel vredesverdrag tussen de Sowjet-Unie en Oost-Duitsland verklaarde Gromiko, dat zijn re gering over „dit belangrijke on derwerp" al herhaaldelijk haar standpunt duidelijk uiteen had gezet. De perschef van het Witte Huis, Salinger, liet weten, dat er van Amerikaanse zijde geen commentaar op het onderhoud tussen Kennedy en Gromiko zou worden gegeven. De Sowjet-minister was later mei zes van zijn medewerkers de gast van zijn Amerikaanse ambtgenoot Rusk bij een diner in het ministerie van Buiten landse Zaken. Na afloop van dit „werkdiner", dat 4 uur en 20 minuten duurde, verklaarde een woordvoerder van het State Department, dat uitsluitend over Berlijn was ge sproken. Er was geen wijziging gekomen in de standpunten van de twee partijen en er was „geen enkele waarneembare vordering" in de richting van een oplossing gemaakt, aldus de Amerikaanse woordvoerder. De minister voor Huisvesting van de Australische staat Nieuw- Zuid-Wales, Abram Landa, heeft vrijdag verklaard, dat het mi gratieprogramma van Australië groot gevaar loopt. Volgens mi nister Landa zijn vorig jaar 10.000 immigranten naar hun vaderland teruggekeerd, hetgeen 4.000 meer was dan in het jaar tevoren. De minister weet deze situatie aan de onvoldoende huisvesting. Hij verklaarde het voor Australië een schande te achten, dat men gezinnen laat uitkomen en deze in regerings pensions onderbrengt. „Voor vele Europeanen roept dit herinne ringen aan concentratiekampen op", aldus minister Landa. hem van bijval. In een referen dum bijvoorbeeld. Dat „legale" Frankrijk krach teloos te maken is de opzet van De Gaulle. Vandaar zijn poging om over het hoofd van de politi ci heen een grondwetswijziging tot stand te brengen over de op volging der presidenten. Van daar ook dat hij de keus van die opvolger niet aan deze politici wil overlaten, maar aan de mas sa door het referendum. Die grondwetswijziging is niet van het grootste belang in feite. Van meer belang is dat De Gaulle zijn nog onbekende opvolger door een precedent een manier aan de hand doet om desnoods dwars tegen het gekozen parle ment in het land te besturen. Van de generaal zelf mag men aannemen dat hij met mate van die mogelijkheid gebruik zal ma ken en zeker nooit met het oog merk een dictatuur in te stellen. Maar die opvolger; wie dat dan ook wezen mag? Daarin schuilt het gevaar. Het tekent de militair in De Gaulle dat hij een staatsstructuur wenst, waarbij de autoriteit van een strak bewind geldt en niet het misschien wat moeizaam uit overleg geboren compromis. De Gaulles schildknaap Debré be toogde dat ook onverbloemd door te stellen dat een staat slechts bestaat als hij wordt bestuurd en dat in die zin een parlement, om dat het geen autoriteit heeft, ook niet besturen kan Hij schijnt hierbii de historie voor zijn gelijk te kunnen aan roepen, want het parlement van de vierde republiek heeft iets van één groot bewijs voor deze uitspraak. Waarbij Debré dan welwillend voorbijgaat aan het feit dat juist het één lijn trekken van GaulI'sten en communisten in een onheilig verbond tegen de regering tot die misère heeft bijgedragen. En hij vergeet voor liet gemak ook, dat een terug keer naar die penibele situatie niet mogelijk is omdat sindsdien een nieuwe grondwet van 1958 die van De Gaulle daar paal en perk aan heeft gesteld. Nog daargelaten dat de jaren van De Gaulles bewind Frankrijk mate rieel en geestelijk aanzienlijk hebben veranderd. Wat zowel voor de kiezers als de gekozenen geldt. Hoe dan ook het parlement is de enige beveiliging tegen een naar al te absolute heerschappij strevende uitvoerende macht. Die beveiliging weg nemen, wat ZATERDAG 20 OKTOBER v.m. n.m. Rreskens 6.37 7.14 '1 erneuzen 7.12 7.49 lansweert 7.52 8.29 Walsoorden 8.02 8.39 ZONDAG 21 OKTOBER v.m. n.m. Freshens 7.42 8.34 Terneuzen 8.17 9.09 I lansweert 8.57 9.49 Walsoorden 9.07 9.59 MAANDAG 22 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 9.13 10.00 Terneuzen 9.48 10.35 Hansweert 10.28 11.15 Walsoorden 10.38 11.25 Okt. 20 7.12 17.37 23.23 14.40 21 7.14 17.35 15.16 C' 7.15 37.33 0.27 15.46 23 7.17 17.31 1.32 16.11 84 7.19 17.39 2.37 16.33 Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen AANHOUDEND ZACHT HA2FT FABRtEKFN 2HVENBCBGEN De baan voor Oceaandepres sies blijft geblokkeerd door een hogedrukgebied dat even ten westen van Ierland ligt. Wèl komt er met de noordwestelijke luchtstroom aan de oostflank van dit luchtdrukmaximum een zwakke storing mee die zich vrijdagnacht ongeveer op het midden van de Noordzee bevond. Deze storing kan later op de dag de bewolking doen toenemen en hier en daar wat lichte regen of motregen veroorzaken. Daarna zullen echter weer opklaringen voorkomen. Met de storing komt lucht mee die zijn oorsprong heeft in zuidelijke breedten, zo dat het zachte weer tijdens het weekeinde voort duurt. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Veel bewolking. Veel bewolking en op de mees te plaatsen droog weer. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige noordweste lijke wind. het diepere doel van De Gaulle is, kan niet gebillijkt worden. Dat is de reden waarom juridi sche faculteiten en vrijwel alle Instanties van enige importantie zich tegen De Gaulles taktiek hebben gekeerd. Zelfs al zouden ze voor de idee van een door volksstemming aan te wijzen president wel wat voelen: dit is de manier niet om zoiets te ver wezenlijken. De voorman van het verzet tegen De Gaulle is de veteraan uit het parlement Reynaud, die met zijn 84 jaar niets aan scherp te of scherpzinnigheid heeft in geboet. Hij voorziet dat na de drie bezoeken van het Franse volk aan de stembus de keus voor de generaal is: terug naar Co- lombey-les-deux-Eglises of dic tatuur. Hij houdt het op het eer ste en meest wenselijke. Want wat gaat gebeuren? De kans is groot dat De Gaulle met een hem vijandig parlement moet gaan werken, dat het in zijn macht heeft en daarvan ook gebruik zal maken toekom stige regeringen de laan uit te sturen. Waar blijft dan de door Debré zo noodzakelijk geachte autoriteit? Die kan maar op één manier worden hersteld, name lijk doordat artikel zestien van de grondwet wordt toegepast. Voorwaarde daarvoor is dat het openbaar gr Jg niet meer kan functioneren./' Vaar, zegt Rey naud, die bepaling (bedoeld voor burgeroorlogen of dergelijke dreigingent kan zelfs De Gaulla toch moeilijk van kracht achten omdat de Fransen niet willen stemmen zoals hij wil. En daar blijkt dan het verschil tussen de autocraat De Gaulle en een dictator. De laatste wenst zelf de macht. De Gaulle zal ge belgd door de ondankbaarheid van de natie deze de hooghartige rug toewenden. De grootste prestatie van De Gaulle is geweest dat hij de Fransen er langzaam maar ze ker van overtuigd heeft dat de Algerijnen rijp waren voor zelf bestuur. Hij heeft zichzelf kenne lijk niet kunnen overtuigen, dat de Fransen zelf daarvoor ook rijp zijn. (Nadruk verboden.) Een vroegere agent van de Amerikaanse geheime dienst, de F.B.I., heeft in een weekbladar tikel gezegd, dat deze dienst een belangrijke financiële steun be tekent voor de Amerikaanse communistische partij. De F.B.I. heeft namelijk 1500 spionnen in de 8100 leden tellende partij. Volgens de agent, Jack Levine, waren de betalingen aan deze spionnen een zo grote last op de begroting van de F.B.I. gewor den, dat Edgar Hoover, de leider van het bureau, in 1960 bepaald had dat hij geen „tipgevers" meer nodig had. Een attaché bij de Tsjechoslo- waakse delegatie naar de Ver. Naties, Karei Zizka. heeft don derdag in New York zijn vrouw vermoord en later, na een wilde achtervolging door de Ameri kaanse politie, de hand aan zich zelf geslagen. Hij werd in kri tieke toestand in een ziekenhuis opgenomen. De aandacht van de politie werd op Zizka gevestigd, toen hij met zijn auto in New York een aanrijding had. Toen hij een stopteken van een agent negeer de, werd een politie-auto op hem afgestuurd. Bij pogingen om te ontkomen kreeg de attaché nog een aanrijding. De politie wist hem echter klem te rijden, maar zij liet hem gaan. toen hij zijn diplomatieke papieren toonde. Daarna verliet Zizka, die in een auto van de Tsjechoslowaak- se delegatie reed, de stad. Op een drukke verkeersweg die door de staten New Jersey en Penn sylvania loopt, constateerde de politie dat hij de maximum-snel heid verre overschreed. Toen de bestuurder niet op stoptekens reageerde zetten drie politiewa gens de achtervolging in, waar bij snelheden tot 165 km per uur werden bereikt. Na enkele waar schuwingsschoten van de politie raakte de auto van Zizka na bi* Easton in Pennsylvania plotse ling van de weg en sloeg enkele malen om. Eén van de achter volgende politiemannen, hoofd agent John Uditis, liep met ge trokken revolver naar de veron gelukte auto en vond de bestuur der er naast liggen. Deze had in de linkerhand een sigaret, ter wijl hij zijn rechterhand onder het lichaam verborgen hield. Udities gelastte hem zijn rechter hand te tonen, aan welk bevel De Poolse eerste secretaris van de communistische partij, Go moelka, heeft vrijdag in een toespraak tot de Oostduitse Volkskamer gezegd dat de mo gelijkheden tot het vinden van een oplossing voor het Berlijnse vraagstuk nog niet zijn uitge put. Omdat veiligheid voor de Een Amerikaanse vakbond van havenarbeiders heeft donderdag opdracht gegeven geen schepen van de Oriënt Midden-Oosten Scheepvaartlijn, die nu in Ame rikaanse havens liggen, te laden of te lossen, omdat enige daar van handel drijven op Cuba. De scheepvaartmaatschappij is ge vestigd in Piraeus (Griekenland) en heeft twintig schepen in de vaart. De vice-president van de vak bond, Thomas Gleason, die dit besluit bekendmaakte, zei dat de bond inlichtingen had ontvan gen dat de schepen van de maatschappij zijn gecharterd om 50.000 ton gonjezakken uit India naar Cuba te vervoeren. „Dat is een geweldige hoeveelheid, en aangezien suiker tegenwoordig meestal los gestort wordt ver voerd, denken we dat deze zak ken vooï' militaire versterkingen gebruikt Bullen worden", zo zei hij. Het is de eerste maal dat een maatschappij door deze al eer der door de bond aangekondigde actie wordt getroffen. Vijf schepen van de maatschappij zouden in havens van 't meren gebied en in New Orleans graan laden. De Sowjet-Unie heeft vrijdag voor de algemene vergadering der Verenigde Naties een ont werpresolutie ingediend, waarin voorgesteld wordt nationalis- tisch-China uit alle lichamen van de volkerenorganisatie te stoten en de aldus opengevallen plaatsen toe te wijzen aan com- munistisch-China. De algemene vergadering zal maandagavond de toelating van communistisch China bespreken. Oostduitse democratische repu bliek tevens veiligheid voor Po len betekent, is Polen bereid „in de meesl nabije toekomst" een afzonderlijk vredesverdrag met Oost-Duitsland te sluiten, wan neer het Westen de Sowjetrus- sische voorstellen blijft verwer pen, z» zei' hij. Gomoelka bracht opnieuw het plan van Rapacki ter sprake, die in 1958 het instellen van een atoomwapenvrije zóne voorstel de, Duitsland, Polen en Tsjecho- Slowakije omvattende. Hij ver wierp het voorstel van de bur gemeester van. West-Berlijn, Willy Brandt, tot het houden van een volksstemming in West- Berlijn over de handhaving der bezettingsgroepen, omdat vol gens hem hierdoor de souverei- niteit van Oost-Duitsland, „op welks gebied West-Berlijn ligt", zou worden geschonden. geen gehoor werd gegeven. Toen de hoofdagent zijn bevel her haalde, richtte de man plotseling een revolver op Udities. Deze schoot, naai zijn zeggen, daarop zijn aanvaller een kogel in de schouder. Vlak daarop klonk nog een schot. Het bleek dat de be stuurder van de Tsjechoslowaak- se auto zich in het hoofd had ge schoten Bij onderzoek bleek dat de auto, waarvan de politie aanvan kelijk dacht dat zij was gestolen, was bestuurd door de attaché Zizka. Inmiddels hadden leden van Tsjechoslowaakse afvaardiging hij de Verenigde Naties de deur van de drie-kamerflat van de attaché in het gebouw van de delegatie geforceerd, omdat men mevrouw Vera Zizka die dag nog niel gezien had. Men vond het stoffelijk overschot van de onge veer 40-jarige mevr. Zizka en een briefje, waarin haar echt genoot schreef dat hij zijn vrouw had gedood en van plan was zelfmoord te plegen. De Tsjechoslowaakse missie bij de Ver. Naties zei later in een verklaring, dat het gebeurde alleen kan worden verklaard uit een „plotselinge zenuwinstor ting" van de attaché, aangezien hot echtpaar de indruk maakte gelukkig te zijn. De Zizka's woonden sinds drie jaar in de Ver. Staten. Hun twee kinderen een meisje van 18 en een jon gen van 15 jaar verblijven in Praag. Het appartement van de atta- ehé vertoonde de sporen van een hevig gevecht. Overal lagen ka potgeslagen flessen met whiskey en wodka. Mevr. Zizka was iii het hoofd geschoten. TSJECHISCHE ATTACHE BIJ V. N. OVERLEDEN Karei Zizka, attaché bij de Tsjechoslowaakse delegatie naar de Verenigde Naties, die donder dag na een achtervolging door de Amerikaanse politie zichzelf in het hoofd schoot, is vrijdag in het ziekenhuis overleden. Zizka zou zijn vrouw hebben vermoord. De Miew Yorkse politie maakte vrijdag bekend, dat de zaak wat haar betreft was afgewikkeld. De gebeurentis vond op buiten lands gebied plaats en er zal geen lijkschouwing worden verricht, aldus de politie. Het echtpaar woonde namelijk in het gebouw van de Tsjecho slowaakse delegatie bij de Ver- Naties in New York. Het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart (Nasa) heeft bekendgemaakt, dat het onbemande ruimteschip Ranger V, dat donderdag naar de maan werd afgeschoten, dit hemel lichaam vermoedelijk op onge veer 480 km afstand zal pas seren. Bovendien is gebleken, dat de apparatuur voor het ge bruik van zonne-energie voor de zender in de cabine niet goed functioneert. Hierdoor is het contact met de Ranger V ver broken, nadat de gewone batterij in het ruimtevaartuig na acht uur en 44 minuten uitgeput was. Het gevolg van een en ander is dat geen van de voorgenomen onderzoekingen doorgang kan vmden. Zoals gemeld was h-l de een afstand van ongeveer 4.000 km van de maan televisiebeel den van het maanoppervlak zou gaan uitzenden. Als het ruimte schip op 25 km van de maan zou zijn gekomen, moest een deel van de instrumenten worden af geschoten, dat met behulp van een remraket „zacht op het maanoppervlak moest landen. De Ranger V zou zelf met een snelheid van 9.000 km per uur te pletter slaan. De in een dikke laag balsahout verpakte instru menten zouden via een zender gedurende twee weken gegevens omtrent eventuele maanbevin- gen naar de aarde moeten zen den. Het is de derde maal dat een scnot op de maan is mislukt. De eerste maal werd de maan op giote aistand gemist. De tweeae ivcer sroeg de ruimtecabine met ongcinnae snelheid te pletter op do achterzijde van de maan, bedoeling dat de Ranger V op i zonder dat dit wetenschappelijk gegevens opleverde. In officiële Amerikaanse krin gen is vernomen, dat er in de volgende periode die gunstig is voor een maanschot om streeks midden-november geen nieuwe Ranger zal worden gelanceerd. Voor het volgend jaar zullen vier ruimtecabines, uitgerust met teievisie-apparatuur, voor een tocht naar de maan gereed zijn. f POTTER'S |j „LINIA Teder» hoest en Keelpijn UitwerKinO frappan' De toestand voor het midden- en kleinbedrijf is bepaald niet rooskleurig. Wij maken ons on gerust over 't marktaandeel van het midden, en kleinbedrijf en wij zijn van mening, dat de over heid meer inhoud kan geven aan het beleid van gelijke kansen, aldus een artikel in „Stuwing", het orgaan van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond. Wanneer de overheid inder daad meer inhoud aan haar be leid van gelijke kansen zal geven, zijn wij graag bereid de vader lijke vermaningen over de effi ciënte functie-vervulling van het midden- en kleinbedrijf te aan vaarden. De minister van Econo- De strijd om Westelijk Nieuw- Guinea heeft, volgens de Indo nesische minister van Buiten landse Zaken, dr. Soebandrio, Indonesië 1 miljard Amerikaan se dollars gekost. De minister sprak een Papoea delegatie toe die thans Indo nesië bezoekt. Hij deelde mee dat president Soekarno hem op dracht had gegeven de levens standaard van Westelijk Nieuw- Guinea „binnen vijf jaar te ver hogen tot die van andere delen van Indonesië". Hij zei dat hij films had gezien die een beeld gaven van de achterlijkheid van de bevolking van Westelijk Nieuw-Guinea en dat hij zich beschaamd voelde. „Wij moeten de bevolking van West-Irian onze verontschuldi ging aanbieden dat wij nu pas in staat zijn haar te bevrijden van de Nederlandse kolonialis ten", zo voegde hij er aan toe. misehe Zaken vindt dat het marktaandeel van het midden- en kleinbedrijf thans niet veel kleiner is dan vóór de oorlog. Dit zegt ons bijna niets, het zegt ons slechts dat ondanks het feit, dat het grootbedrijf de wind mee heeft, het midden- en kleinbedrijf bijzonder taai en vasthoudend is geweest. Waar wij nu op moeten letten, zo vervolgt het artikel in „Stu wing", zijn de krachten, die nu werkzaam zijn en dat zijn geheel andere dan vóór de oorlog. Het vooroorlogse beeld werd bepaald door een weinig koopkrachtige markt, het huidige beeld ziet er heel anders uit: een koopkrach tige markt die wordt over stroomd door gestandaardiseerde massaprodukten, het grootbe drijf is in opmats. De grote filiaalbedrijven strijken overal neer met superzaken. Het markt- aandeel van het grootwinkelbe drijf groeit met de dag. maar deze is nog geen bewijs, dat het grootbedrijf efficiënter en beter zijn taak vervult dan de dis: ri- buant. Dit is louter een kwestie van kapitaal. De overheid kan in haar poli tiek niet verder gaan dan het bieden van gelijke kansen. Wij vragen niet meer, maar ook niet minder, aldus het orgaan van de Katholieke Middenstandsbond. De Indiase minister van De fensie. Krisjna Menon, heeft in een interview met het linkse weekblad ..Blitz" verklaard, dat India vastbesloten is de Chi nezen terug te drijven totdat het Indiase grondgebied van alle agressie zal zijn bevrijd. De militaire actie zal worden voortgezet „totdat de resultaten zijn bereik^"'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1