PETROLEUM AMS1 BEHAAGLIJKE WARMTE Dit jaar geen Russisch vredesverdrag met Oost-Duitsland Gomoelka over de toegang tot West-Berlijn Verkiezingen voor de Tweede Kamer De reis van Prinses Beatrix Walen laten voerstreek niet los voor moderne mensen DONDERDAG 18 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5731 WEER VUURGEVECHT IN INDISCH-CHINEES GRENSGEBIED TOCH NOG AMERIKAANS MAANSCHOT? De toestand in Jemen. Amerik. atoomduikboot voor Frankrijk? W^TOERICHT HOOGWATER ION- en MAANSTANDEN HET WEER MAATREGELEN IN ZUID-RHODESIE VIJFTIEN MEI 1963 Zuidslavische kritiek op Peking natuuuijK een oliehaard gestookt met SCHOON ZUINIG* WARM NIEUWE RUSSISGHE AARDSATELLIET Franktrtn* 8B «SormeSfent» Hem#oee« iJIreeteur-HdoMredarteOf L va» de Send# Redactie-adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smldswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand f 2,per week 48 cf. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handel». advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In Oosteuropese diplomatieke kringen in Oost-Berlijn is woens- dag gezegd, dat een afzonderlijk vredesverdrag met Oost-Duits land, zoals een dag eerder be- Chinese en Indische militairen hebben dinsdagavond wederom een vuurgevecht geleverd in het omstreden noordoostelijke grens gebied van India. Aan Indische zijde waren geen verliezen, zo zei een woordvoerder woensdag in Nieuw Delhi. Het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart (Nasa) heeft woensdag meegedeeld, dat mogelijk vandaag toch nog een poging zal worden gedaan om het onbemande ruimtevaartuig ..Ranger 5", dat men op de maan wil laten landen, te lanceren. Dinsdagavond had het bureau bekendgemaakt, dat de lancering een maand was uitgesteld omdat er een wervelstorm, genaamd ..Ella" op komst was. waardoor de lancering niet meer binnen de periode van vier dagen zou vallen die benut moet worden met het oog op de stand van da. maan ten opzichte van de aarde. De vooruitzichten voor het weer schenen nu echter beter te zijn. Later, toen de weersomstan digheden nog gunstiger waren geworden, werd besloten om de lancering vandaag te laten door gaan. pleit door de Poolse premier Cyrankiewitsj, niet zal worden ondertekend vóór het Oostduitse communistische partijcongres in januari. In een toespraak ter gelegen heid van het bezoek van een Poolse delegatie aan Karl Marx- stadt zei de Poolse premier dat Polen gereed was een afzonder lijk vredesverdrag met Oost- Duitsland te tekenen. Hij zei echter niet wanneer dat zou kun nen geschieden. De Russische bereidheid om het Berlijnse probleem te laten rusten tot na de Amerikaanse congresverkiezingen in novem ber was niet bedoeld om een nieuwe tijdgrens te bepalen voor een vredesverdrag of een her vatting van de druk op West- Jemenitische imam-gezinde kringen in Beiroet zouden een telegram hebben ontvangen van de door revolutionairen afgezet te imam Mohammed van Jemen, waarin deze verklaart de enige wettige imam te zijn. Zoals be kend zou imam Mohammed bij de omwenteling om het leven zijn gekomen, doch later doken berichten op dat hij nog inleven was. Het telegram, dat uit Jemen afkomstig zou zijn, vermeldde dat troonopvolger prins Hassan zich ten gunste van Mohammed had teruggetrokken. In de Jemenitische hoofdstad Sanaa is woensdag een overeen komst gesloten tussen de revo lutionaire leiders en het pers bureau voor het Midden-Oosten, waarbij dit Egyptische persbu reau als enig de bevoegdheid krijgt de berichtgeving in Jemen te verzorgen. Het persbureau zal hiertoe in Jemen verbindingen kunnen aanleggen. De Poolse communistische lei der, Gomoelka, heeft woensdag in de Oostduitse stad Leuna ge zegd, dat de vrije toegang tot West-Berlijn door de grote mo gendheden verzekerd zou moe ten worden. Hij voegde hieraan toe, dat een internationaal ak koord de territoriale soevereini- De New York Times weet te berichten, dat de Ver. Staten van plan zijn aan Frankrijk een atoomduikboot te verkopen, ten einde e^n vier jaar geleden ge dane belofte gestand te doen. Het vaartuig zou een conventio neel bewapende duikboot zijn van het type Nautilus, dus niet uitgerust met polarisraketten. Het akkoord zou vorige maand ziin bereikt tijdens besprekingen van de Amerikaanse onderminis ter van Defensie, Gilpatrick, en de Franse minister van Defensie Messmer, in Parijs. In Washington wilde een func tionaris van het ministerie van Defensi geen commentaar leve ren. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Weinig verandering Droog weer met nu en dan op klaringen. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Weinig verandering in tempera tuur. DONDERDAG 18 OKTOBER Breskens 4.59 5.20 Terncuzen 5.34 5.55 Ha-isweert 6.14 6.35 Walsoorden 6.24 6.45 VRIJDAG 19 OKTOBER v.m. n.m. Rreskens 5.45 6.12 Temeuzen 6.20 6.47 Hansweert 7.00 7.27 Walsoorden 7.10 7.37 Okt. 18 7.08 17.41 21.27 12.58 19 710 17.39 22.23 13.54 20 7.12 17.37 23.23 14.40 21 7.14 17.35 - 15.16 teit van Oost-Duitsland zou moe ten respecteren, doch hij zei niet dat Oost-Duitsland algehele con trole over de toegangswegen moet krijgen. In een toespraak tot arbeiders van een chemische fabriek zei Gomoelka, dat de communisti sche landen „groot geduld en lijdzaamheid" hadden betracht bij hun inspanningen om op een wederzijds aanvaardbare basis een regeling voor Berlijn te tref fen. De Poolse communistenleider noemde het de hoogste tijd om de werkelijkheid te erkennen door het bestaan van twee Duit se staten, en na de 2de wereld oorlog vastgestelde Duitse gren zen, vast te leggen. Hij zei dat, wanneer er in de onderhande lingen geen verdere vooruitgang zou worden bereikt, de commu nistische landen een afzonder lijk vredesverdrag met Oost- Duitsland zouden tekenen. West- Berlijn moet een vrije, neutrale, gedemilitariseerde stad worden, waarbij de vrije toegang kan worden gegarandeerd op basis van een akkoord tussen de grote mogendheden. Dit echter op voorwaarde, dat de territoriale soevereiniteit van Oost-Duits land wordt gerespecteerd, aldus Gomoelka. Berlijn, aldus deze diplomatieke kringen. Een Poolse diplomaat merkte op„Indien de Amerikanen het woörd tijdgrens willen gebrui ken, laten zij dan zeggen dat november de tijdgrens is voor de hervatting van werkelijk inten sieve onderhandelingen over het vraagstuk-Berlijn. De Russen zullen in elk geval hopen partij leider Ulbricht iets concreets te kunnen bieden, dat deze zijn partijcongres in januari kan voorleggen", zo zei hij. RUSTIG HERFSTWEER In de luchtdrukverdeling ko men slechts geringe wijzigingen voor. Een langgerekt lagedruk gebied strekt zich uit van de Britse eilanden over onze omge ving en Midden-Europa tot in Zuid-Rusland. De depressie-activiteit speelt zich af ten noorden van deze gor del van hoge luchtdruk. Een lagedrukgebied dat woensdag tus sen Spitsbergen en de Noordkaap lag veroorzaakte langs de Noorse kust stormachtige winden en in Zweden en Finland regen en sneeuw. Een volgende actieve storing ligt thans tussen Schotland en IJsland en koerst eveneens naar het noordoosten. Deze storingen laten het weer in onze omgeving echter vrijwel onberoerd. Het blijft dan ook droog weer met opklaringen terwijl de tempera turen iets boven normaal liggen. Gisteren kwam in het zuiden van het land het kwik plaatselijk tot 17 graden, terwijl in Zuid-Enge- land, in de kern van het hoge- drukgebied, maxhpaJvati 20 gat« den voorkwamen^ Een aardverschuiving heeft op het eiland Hokkaido (Ja pan) een bus met veertig in zittenden in zee gedrukt. Men heeft zeven lijken geborgen, doch acht personen worden nog vermist. De overige pas sagiers van de bus liepen min of meer ernstige ver wondingen op. PRINS BERN HARD OPENDE CONFERENTIE VAN VLIEGERS IN DE BURGERLUCHTVAART Prins Bernhard heeft woensdag ochtend in het Amsterdamse Hilton-hotel de I. F. A. L. P. A.- conferentie geopend. De Inter national Federation of Airline Pilots Associations is de over koepelende organisatie van 47 nationale pilotenverenigingen. Zij vertegenwoordigt 26.000 be roepsvliegers in de burgerlucht vaart. Op de foto Prins Bernhard tijdens zijn openings.» oord. Alle politieke bijeenkomsten op zon- en feestdagen zijn door de Zuidrhodesische regering voor de duur van drie maanden verboden. De maatregel, die on middellijk van kracht is gewor den, was noodzakelijk wegens relletjes die zich vorige week zondag in Afrikaanse dorpen voordeden, aldus een officiële verklaring. De verkiezingen voor de Twee de Kamer zullen op vijftien mei 1963 worden gehonden, zo heeft de regering besloten. Dit heeft de minister van Binnenlandse Zaken, mr. E. H. Toxopens gis teravond in de openbare vergade ring van de commissie voor Bin nenlandse Zaken medegedeeld. De minister deelde verder mede, dat de daarmede samen hangende wijzigingen in de Grondwet deze week wel bij de Tweede Kanier zullen worden' in gediend. DE KIESGERECHTIGDE LEEFTIJD De regering is voornemens de leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht terug te brengen tot 21 jaar. Zij is van oordeel, dat in Hedenochtend om 8 uur ver trekt H. K. H. Prinses Beatrix van het vliegveld Soesterberg voor haar reis naar het Nabije en Verre Oosten, waarbij zij een bezoek zal brengen aan Iran, Pakistan, India, Thailand, Phi- lippijnen, Hongkong en Japan. Het doel van deze semi-offi- ciële reis is in de eerste plaats onze banden met deze landen te versterken. Daarnaast is het verlangen van de Prinses om door persoonlijke kennisneming, zoveel als in de beschikbare tijd mogelijk zal zijn, inzicht te krij gen niet alleen in de cultuur van deze landen, maar voor alles ook in wat daar. in het bijzonder op sociaal, opvoedkundig, admini stratief en technisch gebied wordt ondernomen en gepres teerd. Daartoe hoopt de Prinses met de verantwoordelijke lei dende personen maar ook met jongeren te spreken en hun zienswijze te vernemen. Het eer ste bezoek geldt Iran, waar de Prinses op 19 oktober zal aan komen. Dit bezoek zal in het teken staan van de aardbevings ramp, die dit land kortgeleden heeft getroffen. Deze ramp was aanleiding tot uitstel van het staatsbezoek, waarbij de Prin ses de Koningin en de Prins zou vergezellen. Koningin en Prins willen door dit bezoek van hun oudste dochter op persoonlijke wijze nogmaals hun deelneming betuigen. De Prinses zal de rampgebieden bezoeken om ter plaatse zowel de gevolgen van de aardbeving in ogenschouw te nemen als hetgeen tot leniging van de nood en tot herstel wordt ondernomen. De zuster van Z. M. de sjah, prinses Shams, voorzitster van het Iraanse Rode Kruis, zal de Prinses daarbij van voorlichting dienen. Van Iran vertrekt Prinses Beatrix naar Pakistan, waar zij op 23 oktober zal aankomen. In Rawalpindi, Pakistans nieuwe hoofdstad, zal de Prinses in de eerste plaats de president Ayub Khan ontmoeten. In Lahore staan gesprekken met de gou verneur van die provincie op het programma, alsook bezoeken aan onderwijsinstellingen en contacten met jongeren. Ook zal de Prinses daar en elders niet alleen monumenten en beziens waardigheden uit het verleden van deze oude beschaving be zichtigen, maar ook de ontwik kelingsprojecten en moderne bouwwerken, die in het heden tot stand worden gebracht. Hierna volgt nog een kort ver blijf in Karatsji, ook voor ge sprekken met verschillende per soonlijkheden, terwijl de Prin ses daar evenals bij haar ver dere bezoeken de gelegenheid wil hebben tot ontmoeting met daar verblijvende landgenoten. De reis wordt begin november voortgezet naar Delhi, waar een soortgelijk programma ten be hoeve van de Prinses voor haar bezoek aan het uitgestrekte In dia wordt voorbereid. Dit pro gramma zal allereerst gesprek ken omvatten met de president dr. Radjakrisjnan, met minister president Nehroe, met parle mentsleden, professoren en stu denten. Voorts zal het inhouden bezoeken aan scholen, sociale instellingen en ontwikkelings projecten, die gedeeltelijk met Nederlandse hulp tot stand ko men. Uiteraard ook zullen de rijkdommen en kunstschatten uit hetxultureel en religieus zo rijk verleden va., india worden bezichtigd. De Prinses zal ook manifestaties van toneel en dans bijwonen. In Thailand is Prinses Beatrix de gast van de koning. Haar gastheer stelt een programma in het vooruitzicht, dat de Prinses zijn land in de veelheid van zijn belangwekkende aspecten zal leren kennen. Hier zal de Prin ses tevens de oorlogsgraven be zoeken, waar ook zovele Neder landers begraven moesten wor den. Dp liefderijke verzorging van deze graven door de Thaise bevolking betekent een bijzon dere band met ons land. De reis wordt dan voortgezet naar de Philippijnen, waar de Prinses een bezoek zal brengen aan president Macapagal. Ook hier staan bezoeken aan instel lingen en organisaties op sociaal en onderwijsgebied weer op het programma. Na een kort particulier bezoek aan Hongkong zal de Prinses op 30 november, wederom per K. L. M., in Tokio aankomen, waar zij de leeftijdsgrens voor het pas sief kiesrecht voor het lidmaat schap van de Tweede Kamer (30 jaar) voorshands geen wijzi ging moet worden gebracht. Dit heeft de minister van Binnen landse Zaken, de heer Toxopeus gisteravond meegedeeld in de openbare vergadering van de commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer. Geen verbinden van lijsten. De minister van Binnenlandse Zaken, mr E. H. Toxopeus heeft woensdagavond in de openbare vergadering van de commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer o.m. meegedeeld, dat hij voorhands niet voorne mens is het verbinden van lijsten der verkiezingen weer mogelijk te maken. Deze lijstverbindingen waren wel mogelijk toen de Twee de Kamer nog 100 leden telde. De minister herinnerde eraan, dat de ministerpresident bij de onlangs gehouden algemene poli tieke beschouwingen reeds be zwaren had geopperd tegen het weef mogelijk maken van ver binding van lijsten. De minister achtte het van be lang dat het voor de kiezer niet te ingewikkeld moet worden ge maakt. Het is helaas niet zo, al dus de minister, dat alle kiezers weten waar zij bij het kiezen aan toe zijn. Publicaties van verbon den lijsten betekent geenszins dat de kiezers dan ook weten wat dit betekent. De heer Smallenbroek was van oordeel dat de minister de kie zers te laag aanslaat. De minister bleef van oordeel dat het beter is de zaak te laten zoals het thans is. De Kieswet mag, zo zei hij, niet als katalisa- tor dienen voor al of niet ge wenst geachte verbindingen. De mogelijkheid van stemmen per brief, aanbevolen door mr. Beernink, wilde de minister nog wel eens mede in beschouwing nemen, maar hij was voorhands van oordeel, dat de mogelijkhe den tot knoeierij door dit middel niet minder zullen worden ver geleken bij die van stemmen bil volmacht. Hij wilde de kiesraad nog wel eens om advies viagen over deze zaak. De minister was niet geneigd verandering in de kiesdeler te brengen, zoals was gevraagd. Het economische stelsel van communistisch China is failliet en de politieke opvattingen van de autoriteiten in Peking vormen een bedreiging voor de vrede, zo staat te lezen in „Politika", een van de voornaamste bladen van de communistische partij in Zuid- Slavië. Het artikel vormt een ant woord op de recente aanvallen van de Chinese pers op Zuid- Sla vië. door Z. M. de keizer ontvangen zal worden. Met een verblijf van een week in Japan vindt het. officiële reisprogramma zijn af* sluiting. Terwijl een politieke werk groep uit het Belgische kabinet onder leiding van minister-pre sident Lefêvre deze week de Waals-Vlaamse verhoudingen „tot op de bodem" gaat onder zoeken is van Waalse zijde een nieuwe campagne begonnen om te voorkomen, dat de voerstreek van de provincie Luik wordt overgeheveld naar de provincie Limburg. Deze overheveling is een on derdeel van het wetsontwerp voor de vastlegging van de defi nitieve „taalgrens" in België, dat deze week door de senaat werd goedgekeurd. De voerstreek, een gebied met een zestal dorpen en ongeveer 5.000 inwoners, was een van de oorzaken van de ver traging in de behandeling van dit wetsontwerp door de senaat door de oppositie van een aantal Katholieke en socialistische sena toren. Het bestuur van de (Waalse) provincie Luik heeft zijn verzet tegen de overheveling van de voerstreek naar de Vlaamse pro vincie Limburg niet opgegeven en een commissie opgedragen een „volksraadpleging" te hou den onder de inwoners. Inmiddels heerst er volgens belichten uit de voerstreek daar een grote Waalse activiteit. In enkele gemeenten wapperen thans vlaggen van de Waalse volksbeweging en prijken aan huisgevels en achter ramen geel-rode aanplakbiljetten met het opschrift: „La lutte continue" (de strijd gaat door). Op vele wegen werden Waalse leuzen en hanen (het Waalse symbool) ge kalkt. Hierbij is het echter niet ge bleven. Gemeld wordt, dat in Moelingen een van de ge meenten in de voerstreek de ruiten van een nieuw schoolge bouw werden ingegooid, een (Vlaamse) leeuwenvlag werd afgerukt en de ruit van een schoolbus werd vernield. Neder landssprekenden worden door Waalsgezinden uitgejouwd en er zijn ook bedreigingen geuit. Zo werd enkele boeren medegedeeld, dat hun vee zou worden gedood indien zij Vlaamsgezind zouden blijven. De commissie, die door het Luikse provinciebestuur is belast met de „volksraadpleging", is volgens het Brusselse Vlaams- liberale blad „Het Laatste Nieuws" in enkele uren tot de conclusie gekomen, dat 97 pro cent van de inwoners van de voerstreek hun kinderen naar school willen sturen, waar Frans de voertaal is. De wijze, waarop deze commissie te werk gaat, komt echter in een enigszins vreemd daglicht te staan indien men weet, welke methode daar bij wordt gevolgd, aldus het blad. Zo werd aan een aantal caféhou ders gevraagd hoeveel Vlaamse grammofoonplaten gewoonlijk in hun jukebox staan, terwijl bioscoopbezoekers de vraag werd gesteld welke bioscoop zij bezoe ken, die in Visé of die in Eysden in Nederlands Limburg. Het is een feit, aldus „Het Laatste Nieuws", dat de meeste inwoner» van de voerstreek liever naar Visé gaan dan naar Eysden om de eenvoudige reden, dat in Eys den „veel oudere films" worden vertoond. Bovendien ligt Visé evenals Eysden slechts op een afstand van drie kilometer. In de voerstreek wordt de „volksraadpleging" dan ook nau welijks ernstig opgenomen en alleen gezien als een comedie om de Waalse volksbeweging en enkele Luikenaren in staat te stellen argumenten te verkrij gen om alsnog te trachten de overheveling van de voerstreek naar Limburg te voorkomen. Ook elders uit België wordt melding gemaakt van bedreigin gen. Zo is het secretariaat van de bond van Vlamingen van Oost-België in Verviers gesloten omdat de politie de moeeliikh"id van een bomaanslag niet uitge sloten achtte. De inwoners van het pand meesten naar elders verhuizen. Aan de vooravond van de „Mars op Brussel" zijn trouwens de rolluiken van het gebouw beschadigd en werd een grote ruit stukgeslagen. In de Sowjct-Unie is woensdag een nieuwe aardsateiliet gelan ceerd. Kosmos-10 genaamd. De kunstmaan draait in 90 minuten om de aarde. De groot ste afstand van de aarde is 380 km en de kleinste 210 km.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1