Knabbelen aan Berlijn Russische nota's aan het Westen Relletjes in Rhodesië Groep van twaalf Oostduitsers bereiken zwemmend de vrijheid DINSDAG If! OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5729 Het grote risico Steuntje in de rug HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER GOUVERNEUR BARNETT 70N- en MAANSTANDEN CUBAANSE PATROUILLEBOOT DOOR ONBEKEND SCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT DEENSE KONINGIN MET PRINSESSEN TERUG NAAR KOPENHAGEN BELGISCHE PRINS LICHT GEWOND TIJDENS STUDENTEN- REL OPNIEUW - OVERSTROMINGEN IN SPANJE WITTE KRUIS DE Cftte PIJNSTILLER WITTE KRUIS TWEE MAAL LEVENSLANG TEGEN STASJINSKI GEEIST RUSSISCHE RAKETPROEVEN BRITS NAZILEIDER VEROORDEELD „Schot op de maan" uitgesteld BUS DOOR TREIN GEGREPEN IMAM EL BADR VAN JEMEN NOG IN LEVEN Drie Nederlandse zeelui in Denemarken veroordeeld Fmnkwfe? W «fiennement! Terrt«uz«* jireeteör-HoofdredaetetiT L van de SenSs Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratle-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,— per kwartaal: per maand f2.—: per week 48 et Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefstei N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuren Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1.10. Iedere regel meer 22 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Terwijl Gromyko en Rusk in fjew York weer praatten over Ber]jjn en weer vruchteloos toonden de gebeurtenissen in de stad zelf aan dat er wel dege lijk iets veranderd is, of daar over nu een akkoord is bereikt of niet. De vopo's weigerden een Britse ambulance toe te laten door do muur en de Russen wei gerden een Westelijk protest hiertegen in ontvangst te nemen. Beide weigeringen zijn in flag rante strijd met het recht. Ge allieerde voertuigen staat het vrij volgens de akkoorden van Potsdam zich door de hele stad, Amerikaanse, Britse, Fran se en ook de Russische sector, te bewegen. Maar als de vopo's met de wapens schietklaar dat belet ten, wat dan? Dan is een pro test bij de Russen die volgens dezelfde akkoorden verantwoor delijk zijn voor wat in Oost-Bor- lijn gebeurt volkomen op zijn plaats. Maar als die weigeren zelfs maar kennis te nemen van het voorval (omdat deze zaak naar hun mening alleen de Oostduit sers aangaat wie ze de souverei- niteit over de stad hebben ge geven), wat dan? Het Westen heeft a! sinds Chroesjtsjov jaren geleden aan kondigde dat hij een apart vredesverdrag met Ulbricht zou sluiten, de tijd gehad over deze vraag „wat dan?" na te denken. En kennelijk geen antwoord ge vonden. Er is natuurlijk een Westber- lijns antwoordmen kan een voudig de vopo's die een gealli eerde auto tegenhouden, omver rijden. Maar de schietpartij die daarvan het gevolg moet zijn, draagt de kiem in zich van een oorlog. En wie kan het in ge weten verantwoorden terwille van een ambulance die niet eens nodig was, een oorlog te begin nen? Geen zinnig mens. En zo zit men in de impasse. Het Westen kan niet meer doen dan zeggen dat het op zijn rechten staat en moet toezien dat stukje voor stukje die rech ten verloren gaan voor wie be houd tegenmaatregelen nodig zijn die naar omvang en risico in geen verhouding staan tot het belang dat men verdedigen wil. Zo is de realiteit, waarvan de konsekwentie is dat de Russen, of in hun naam de Oostduitsers, zich al die onrechtmatigheden zullen aanmatigen, waarop het Westen geen zinnige sancties heeft. En dat is vrijwel alles, op het verbreken van de verbindingen tussen West-Berlijn en de vrije wereld na. E&n aantasting daar van kan het Westen onder geen beding over zijn kant laten gaan. Dat is de grens waartoe Ulbricht met Russische steun in de rug kan gaan. En dus zal gaan. Waarbij dan de kwetsbare ver bindingen over de weg, per spoor en door de luchtcorridois een aanleiding zullen blijven tot spanningen van de gevaarlijkste soort. (Nadruk verboden.) OP DE MEESTE PLAATSEN DROOG Boven Ierland handhaaft zich een gebied van hoge luchtdruk. Langs de noordelijke flank ervan trekken storingen van IJsland naar Zuid-Noorwegen. Deze sto ringen zullen vandaag maar weinig invloed op het weer in ons land uitoefenen. Het blijft bij ons op de meeste plaatsen droog weer met aanvankelijk hier en daar mist en overigens een veranderlijke bewolking. In de middagtemperaturen wordt weinig verandering verwacht. De wind blijft zwak tot matig. In hoofdzaak uit richtingen tussen west en noordwest. medegedeeld door het K. N. M. I geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen. Veranderlijke bewolking, maar "•P de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind, 'iverwegend tussen zuidwest en noordwest. Weinig verandering in temperatuur. DINSDAG 16 OKTOBER v.m. n.m. Bvpskens 3.21 OVERSTROMINGEN IN SPANJE Tengevolge van hevige regenval vond langs de autoweg van Madrid naar Franeia bij Gerona een aardverschuiving plaats, waardoor een deel van de auto weg in de diepte verdween. Het gehele gebied rond Gerona heeft ernstig te lijden gehad van het hoge water. Terneuzen 3.56 4.14 Hansweert 4.36 4.54 Walsoorden 4.46 5.04 WOENSDAG 17 OKTOBER v.m. n.m. Rreskens 4.12 4.28 Terneuzen 4.47 5.03 Hansweert 5.27 5.43 W alsoorden 5.37 5.53 Okt 16 7.05 17.46 19.56 10.37 17 7.07 17.44 20.38 11.52 18 7.08 17.41 21.27 12.58 19 7.10 - 17.39 22.23 - 13.54 Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft maandag het hof van beroep in New Orleans verzocht, gouverneur Ross Bar- nett van Mississippi tot een boete van 100.000 dollar te ver oordelen wegens minachting van de uitspraken van dit hof. Ook zou het hof volgens het minis terie de gouverneur tot een boete van 10.000 dollar moeten veroordelen voor elke dag dat deze gehoor geeft aan de uit spraken. Gouverneur Barnett is, zoals gemeld, enige tijd geleden door het hof te New Orleans gedag vaard omdat hij zich tegen de bepalingen van het hof in, had bemoeid met de toelating van de negerstudent Meredith tot de universiteit van Oxfort, en geen maatregelen had genomen om de handhaving van de orde te verzekeren. De gouverneur is tot dusver nog niet voor het hof verschenen. Zijn advocaten heb ben betoogd dat hij alleen die bevelen zou opvolgen waar hij zich mee kan verenigen. In Martinsville, in de Ameri kaanse staat Virginia, heeft maandag de 17-jarigp Hazel Adams als eerste negerstudente het Patrick Henry College, een afdeling van de universiteit van Virginia, betreden. Haar toela ting was woensdag j.l. door een federale rechter gelast. Er deden zich maandag bij haar aankomst bij de collegegebouwen geen moeilijkheden voor. Een niet-geïdentifieeerd vaar tuig heeft vrijdagavond ter hoog te van Havanna een Cubaanse patrouilleboot aangevallen en tot zinken gebracht. Van de vier opvarenden van de patrouilleboot werden twee ge wonden opgepikt door het aan vallende schip, dat hen op het nabijgelegen Britse eiland Cay Sal afzette. Vandaar werden de gewonden, van wie er een ern stig aan toe was, zondagavond per vliegtuig naar Miami in Flo rida overgebracht voor behande ling van hun schotwonden. Volgens een van de gewonden waren de twee andere opvaren den van de patrouilleboot naar de Cubaanse kust gezwommen. Inmiddels zijn zes mannen met een vaartuig van de Amerikaanse kustwacht van het eiland Cay Sal naar Miami gebracht. Er zou den aanwijzingen zijn, dat zij de bemanning vormden van het schip dat de Cubaanse patrouille boot tot zinken heeft gebracht. Het Cubaanse ministerie van Defensie heeft zondag melding gemaakf van het optreden van een „piratenvaartuig" voor de kust van de provincie Matanzas. Dit schip had een Cubaanse ple zierjacht beschoten, waardoor twee van de vier opvarenden wa ren getroffen, aldus de Cubaan se lezing. Om 12 uur gistermiddag is koningin Ingrid van Denemar ken met haar twee dochters, de prinsessen Margarefhe en Bene dikte, in een Caravelle-lijntoestel van de S. A. S, van Schiphol naar Kopenhagen teruggekeerd. Naar bekend hebben de Deen se gasten het afgelopen week eind een particulier bezoek ge bracht aan de Nederlandse koninklijke familie. Prins Alexander, de zoon van koning Leopold en prinses Li- lianne, is licht gewond g;eraakt tijdens studentenrelletjes in Leu- ven, die overigens geen ernstige vormen aannamen. Volgens de „Gazet van Antwerpen" moest de prins „het hazenpad kiezen" bij een charge van de Leuvense politie op een samenscholing van studenten voor een bioscoop. Een woordvoerder van het pa leis te Brussel bevestigde maan dag, dat prins Alexander vrij dagavond bij het verlaten van een bioscoop zonder dat hij bij enige manifestatie was be trokken „in een verwarde situatie belandde en een lichte va] deed". Hij bezeerde zich daarbij aan de elleboog, die hij enkele dagen in een verband heeft gedragen. Prins Alexander studeert medi cijnen in Leuven. Een Spaanse regeringswoord voerder heeft maandag meege deeld dat zich jn het gebied van Alicante, in Oost-Spanje na hevige regenval overstromingen hebben voorgedaan. 250 mensen moesten worden geëvacueerd. Naar tot dusver Uriend is ge worden zijn twee mensen een vrouw en haar zoontje ver dronken, Aan de te velde staan de gewassen is grote schade toe gebracht. Ook in de provincies Valencia en Casteilon kwamen overstro mingen voor, maar er is daar geen melding gemaakt vain slachtoffers. De hoofdverkeers weg van Valencia naar Barce lona zou in de buurt van Cas teilon de la Plana onder water staan. Kiespijn... maar ook andera plagende pijnen stilt u het snelst met WITTE KRUIS, (poeders, tabletter» of cachets!)' Da Saiicyl-vrija pijn stiller, dia géén maag klachten veroorzaakt! Een woordvoerder van het 'Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft maandag meegedeeld, dat met de Sowjet- nota over Berlijn die zaterdag zoals gemeld aan de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk is gezonden, een einde is geko men aan de langdurige uitwisse ling van nota's over de spanning in deze stad. Hij gaf te kennen dat het Westen op deze jongste nota niet meer zal antwoorden. Volgens Westelijke diplomaten wijst de Sowjet-Unie de verant woordelijkheid voor de inciden ten bij de Beriijnse muur van de hand en beschuldigt zij do Weste lijke mogendheden van „gevaar lijke provocaties". De vorige week heeft de Sow- jet-Unie ook een nota over het luchtverkeer naar West-Berlijn aan de Verenigde Staten doen toekomen, zo zei de woordvoer der van het State Department. Volgens Amerikaanse functio narissen hadden de Russen de bevoegdheid van de Westelijke commandanten in Berlijn om een overeenkomst met West-Duits- land aan te gaan betreffende de De openbare aanklager bij de rechtbank in Karlsruhe heeft maandag twee maal levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 30-jarige Sowjet-onderdaan Bog- dan Stasjinski wegens mcord, op 12 oktober 1957, op de Oekraini- sche schrijver Rebet en in 1959 opf de Oekrainische emigranten leider Bandera. Stasjinski, die later uit de Sowjet-Unie naar West-Duitsland uitweek, had zich eigener beweging bij de West- duitse politie gemeld en vrijwil lig een bekentenis afgelegd. Voorts eiste de openbare aan klager tegen Stasjinski drie jaar gevangenisstraf wegens het on- ierhouden van verraderlijke be trekkingen met het vroegere Sowjet-ministerie voor de staats veiligheid, alsmede levenslang verlies van zijn burgerlijke rech ten. eisen van luchtwaardigheid voor het gebied van West-Berlijn, in twijfel getrokken. Ook op deze nota zou niet worden geant woord. Volgens hoge Amerikaanse functionarissen verwachten de Verenigde Staten dat premier Chroestsjov na de verkiezingen, die de volgende maand in de Ver. Staten zullen worden gehouden, weer zal gaan aandringen op be paalde maatregelen die het Wes ten inzake Berlijn zou moeten nemen. Genoemde functionaris sen zeiden dit op een door het State Department georganiseer de studiebijeenkomst voor hoofd redacteuren en televisiemedewer kers. Washington verwacht naar hun zeggen enkele „zeer span nende weken en maanden". Met het oog op deze aangelegenheid en binnen de regering is men al gemeen van gevoelen dat er nog vóór Kerstmis een nieuwe crisis zal ontstaan. De Sowjet-Unie stelt zich nog steeds op 't stand punt, aldus de functionarissen, dat alleen de terugtrekking van de Westelijke troepen uit Berlijn een basis kan vormen voor on derhandelingen. CENTRUM VOOR INDUSTRIËLE VORMGEVING GEOPEND v- H. K. H. Prinses Beatrix heeft maandagochtend het centrum voor industriële vormgeving aan het Damrak te Amsterdam offi cieel geopend. Bij haar aankomst zette de Prinses haar handtekening op een plaatje, dat met een aantal andere plaatjes opgehangen werd in de zgn. „Gastenboom", welke in liet gebouw staat. De Sowjet-Unie zal tussen 16 oktober en 30 november op twee plaatsen in de Stille Oceaan een nieuw soort meertraps-raket voor kosmische doeleinden be proeven, zo meldt het Russische persbureau Tass. Volgens Tass heeft de Sowjet- russische regering aan de be trokken regeringen gevraagd om hun schepen en vliegtuigen te waarschuwen uit veiligheidsoog punt de proefgebieden niet bin nen te komen. In het afgelopen weekeinde is een groep van twaalf Oostduit sers erin geslaagd ongemerkt naar West-Berlijn te ontsnappen door het overzwemmen van een rivier tussen Oost- en West- Berlijn. De leider van de Engelse na- tionaal-socialistische beweging, Colin Jordan, is maandag tot negen maanden gevangenisstraf veroordeeld. Hij werd met drie anderen schuldig bevonden aan overtreding van de wet op dp publieke orde, in verband met de politieke organisatie .Speerpunt'. De secretaris van deze beweging, John Tyndall werd tot zes maan den veroordeeld. Dp beklaagden Deni Pirie en Kerr-Ritchie kregen iedel drie maanden. Twee mannen, die als voor hoede fungeerden, hadden eerst de prikkeldraadversperring op de Oostduitse oever doorgeknipt, om vervolgens als eersten het water over te zwemmen. Daarna volgden nog vier vrouwen en zes mannen. De meeste vluchtelingen moes ten na het volbrengen van de tocht als gevolg van de door stane koude in een ziekenhuis worden opgenomen. Toen zij het water in gingen, was de tempe ratuur van de lucht nauwelijks zes graden. Dit was de grootste groep, die sinds de oprichting van de Ber iijnse muur erin slaagde ge meenschappelijk zwemmend naar West-Berlijn te ontkomen. Eén der vluchtelingen was een 20-jarig meisje, dat reeds zes maanden gevangenisstraf had ondergaan voor een eerdere po ging tot ontvluchting. Bij Naila. in Noord-Beipren, wist een lid van de Oostduitse volkspolitie met zijn moeder, broer en zuster ongemerkt door de prikkeldraadversperring naar West-Duitsland te ontkomen. Naar maandag in Cape Ca naveral is bekendgemaakt, is het plan om dinsdagochtend met be hulp van een Atlas-Agena-B- raket een onbemand ruimtevoer tuig van het type Ranger V naar de maan te schieten, 24 uur uit gesteld. Zaterdagavond is nabij Coim- bra, in Portugal, een autobus met bedevaartgangers op een spoorwegovergang door een trein gegrepen. Acht personen werden gedood en twintig ge wond. De overwegwachter had nagelaten de spoorbomen neer te laten. In Bancroft, Noord-Rhodesië, heeft de politie zondag 27 arres taties verricht na ongeregeld heden, ontstaan in een bierhal. De politie maakte van de wapen- stokken gebruik om een menigte van tussen twee- en drieduizend Afrikanen te verspreiden. In Salisbury hebben zich in twee Afrikaanse wijken inciden ten voorgedaan tijdens vergade- ringen van het Zuid-Rhodesische Afrikaanse vakbondscongres. De politie maakte van rookpatronen gebruik en verrichtte een aantal arrestaties. In Bulzwayo vielen 400 Afri kanen de politie aan, na de ar restatie van een spreker op een politieke bijeenkomst. De menig te gooide stenen en flessen naar de politie, die daarop traangas gebruikte om de menigte te ver spreiden. De politie te Salisbury heeft meegedeeld, dat een Afrikaanse politieman zondag in het zieken huis is overleden nadat een groep Afrikanen hem met stenen De correspondent in Sanaa van het Egyptische blad „Al Ahram" heeft gemeld, dat imam El Badr van Jemen, die naar aanvanke lijk werd aangenomen bij de be schieting van zijn paleis in Sanaa zou zijn omgekomen, nog steeds in leven is. Tijdens de beschie ting zou hij van kleding hebben verwisseld met een paleiswacht en uit het paleis hebben kunnen vluchten. Hij zou nu bij een der Jemenitische stammen een toe vlucht hebben gezocht. Volgens de correspondent, die zijn inlichtingen van een zegs man van de nieuwe revolutionai re regering kreeg, zou het mis verstand zijn ontstaan door hef vinden van een lijk, gekleed in de uniform van de imam. Het persbureau voor het Mid den-Oosten meldde later uit Sa naa dat de imam in Saoedi-Ara- bië in het ziekenhuis van Dah- ram ligt met een ernstige been wond. aangevallen, vervolgens met ben. zine overgoten en tenslotte in brand gestoken had. De politie maakte verder ge. wag van verscheidene gevallen van brandstichting' in Zuid-Rho- desië met kerken als het voor> naamste doelwit. In Salisbury is zondag de vor ming bekendgemaakt van een nieuwe Afrikaanse nationalisti sche partij, de onafhankelijke democratische volksunie. Voor zitter van de partij is een Afri kaanse zakenman, J. J, Rice. De partij wil op niet-gewelddadige wijze te werk gaan volgens het beginsel: „Eén man, één stem". In Kopenhagen zijn drie leden van de bemanning van de Gro ninger kustvaarder „Kars" de kapitein, de eerste stuurman en de machinist aangehouden wegens smokkelen. Zij zijn zon dag door een politierechter in Kopenhagen veroordeeld tot tien dagen hechtenis. De mannen werden er van beschuldigd dat zij samen met vier Denen 500.000 sigaretten en 3 a 400 flessen sterke drank in Denemarken hebben binnengesmokkeld. De drie Nederlanders hebben ont kend. De vier Denen zijn onlangs op soortgelijke beschuldigingen veroordeeld. Volgens het Deense blad „Poll- tiken" zou de contrabande in een raceboot aan wal zijn gebracht. Om de douane te misleiden zou den zij de artikelen door de vier Denen van boord hebben laten halen nadat de boot uit de haven van Kopenhagen was vertrokken. De vier Denen brachten dan de smokkelwaar met de raceboot in Denemarken binnen. De rederij Kamps Scheepvaart in Groningen deelde maandag morgen mede dat er maandag drie zeelui uit Nederland zijn vertrokken om de gearresteerd* bemanningsleden van de „Kars" te vervangen. Het schip ligt in Kopenhagen en zal zo spoedig mogelijk weer uitvaren. De „Kars" verzorgt een lijndien tussen Parijs en Kopenhagen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1