t^roelbaiicnó LEEUWEN ZEGEL GEISHA dende minnaar Willy Brandt in Groningen Deense Koningin met 2 Prinsessen in ons land 1 jood will Vrijdag 12 oktober 1962 Tijdelijk •gratis dierfiguren bij smakelijke altijd verse Leeuwen zegel margarine GRATIS iATER TERNEUZER SOUW TERNEUZEN chtbare vijand ZATERDAG 13 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5727 BANANEN Lid van Amerikaanse ambassade moet Rusland verlaten dio de Koek Alleen 't beste... goed genoeg! Binnenvering Schuimrubber HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Üw melkhandelaar geeft u een dierfïguurtje bïi elke 2 pakjes ELKE DAG VERS VAN UW MELKHANDELAAR! 12 t/m MAANDAG 15 OKT. anvang 8 uur nieuwe Paramount-film met .LAINE, YVES MONTAN'D (OBINSON - YOKO TAM tveroverende geestige ef deshistorie: aal van een Hollywood-ster, rog om haar man te kussen... ts daarvan geisha te worden. het privélevenhet vro- *e, wonderlijke leven van Toegang alle leeftijden. •armste, de meest wijze en de 'fdesgeschiedenis, die het Oos ten ooit toefluisterde ontwapenende humor 1 WOENDAG 17 OKTOBER rnvang 8 uur CHRISTOPHER LEE, HAZEL IN BIFFRING in Paramounts lstory in technicolor eim van de man die de dood Hij moest zijn medemensen leven te blijven. Wie zal he' fer zijn van deze man, die even en die de dood om de Toegang 13 Jaar' HTBARE VIJAND" (14 Jaar) uur: IA" (alle leeftijden) en ZONDAG 14 OKTOBER anvang 8 uur V IRELAND, LON MCALLlS" \RCH in een ongewone 00 lijk aan het front Een ont"T, m soldatenleven in de vu schets van een episode uit van een kleine groep G. rrme spanning, beter dan rt. Toegang I4 ja igmiddag 2 uur i in het Luxor-Theater. Franiewfns Ml abonnement; Temeuzen rMreoteur-ETooMredaetetlr 1 van de Sande Redaeile-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswa) Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ8,— fier kwartaal; pen maand f2.— ner week 48 et. t-osse nrs 9 et DE VRIJE ZEEUW Fersebijnt dagelïïks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Bondskanselier Adenauer heeft in zijn overigens wei nig nieuws biedende re geringsverklaring met grote omzichtigheid gesproken over bereidheid om met Moskou politieke zaken te doen. Voor Bonn zou daar bij de meest begeerde tegenprestatie zijn dat „de mensen in Oost-Duitsland hun leven zo kunnen in richten als zij wensen Het heeft er veel van dat deze uitspraak niet zozeer bedoeld is voor de schijn baar geadresseerde premier Chroesjtsjov, als wel de be volking van de bondsrepu bliek. Met nadruk zegt Ade nauer erbij dat het Hall- stein-doctrine natuurlijk ge handhaafd blijft, het stelsel lat West-Duitsland geen re laties wenst te onderhouden met landen die het regime van Ulbricht erkennen. Dat is 'n forse maatregel, waar voor allerwegen instemming heeft bestaan bij de Duit sers ten westen van het ijze ren gordijn. Deze lieden worden nu zachtjes gemaand er ook eens over te denken wat water in de wijn van de eis tot hereniging te doen, als daardoor het rode regime van Pankow wat milder, a la dat in Poien bijvoorbeeld, zou worden. Iets waarbij de bevolking daar groot belang heeft, en zegt Adenauer: de menselijkheid moet vóór alles gaan. Het is een eerste zwakke suggestie dat men zich met het onvermijdelijke van het bestaan van Oost-Duitsland moet verzoenen. De reacties op het proefballon netje moeten dan uitwijzen hoe ver de kanselier en zijn regering met instemming van de kiezers kunnen gaan op deze weg, waar op Adenauer de Duitsers een beetje verlegen attent heeft ge maakt. E. E. G. DICHT Een ander proefballonnetje van deze week is een Frans plan, waarschijnlijk door toedoen van Parijs uitgelekt, om de Brilten dan nog in de E. E. G. toe te laten, maar daarna niemand meer, al thans voorlopig. Het is een voor stel dat in zoveel woorden strij dig is met het Verdrag van Rome, maar wie, De Gaulle de grondwet ziet omzeilen, zal zich daarover niet verbazen. Er zijn enige redelijke motie ven. Door de toeloop van teveel leden Ierland, Denemarken en Noorwegen staan in de rij zou het met zes leden al moeilijke bestuurswerk in Brussel boven menselijk zwaar worden. Door de omvang zou de gemeenschappe lijke markt onhandelbaar worden. En er zouden meer tegenstrijdige belangen met elkaar verzoend moeten worden dan doenlijk is. Dat zijn wel geen geringe moei lijkheden. maar als de stichters ook het principe hadden gehul digd dat liet beter was moeilijk heden uit de weg te gaan dan ze op te lossen, dan zou ook geen E. E. G. der Zes tot stand zijn gekomen. En dan gaai het opvallen dat het Franse plan zeer veel reke ning houdt met wat De Gaulle gewenst vindt. Volgt men zijn voorstel, dan blijft in weerwil van de door Britse toetreding verminderde mogelijkheid van epn hegemonie, altijd nog het machtsmiddel van een Frans- Duits stemmeirblok. Zou de E. E. G. inderdaad een club van tien worden, dan zijn er allerlei mo gelijkheden voor een meerderheid die in kan gaan tegen Frans- Duitse wensen. Met andere woor den, dan wordt het voor De Gaulle aanzienlijk moeilijker in dit gezelschap zijn zin door te drijven, wat hem zeer zou ver drieten (Nadruk verboden.) Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassade te Mos kou verzocht maatregelen te treffen voor het onmiddellijke vertrek uit Rusland van de eer ste secretaris van deze ambassa de, K. M. Midtun. Midtun zou een poging gedaan hebben om een Russische ambte naar over te halen hem geheime gegevens te verstrekken. Met het oog hierop acht het Russische ministerie van Buitenlandse Za ken het ongewenst dat Midtun nog langer in de Sowjet-Unie blijft. Smirnovsky. hoofd van de Ame rikaanse afdeling van het Russi sche ministerie van Buitenlandse Zaken, had tegen een vertegen woordiger van de Amerikaanse ambassade gezegd, dat Midthun ook geheime gegevens verzameld had. De 41-jarige Midthun is eerste secretaris van de politieke afdeling van de Amerikaanse ambassade. Dit is de tweede maal binnen een week dat een Amerikaanse diplomaat Rusland moet verlaten. O. de Amerikaanse ambassade brengt men deze gevallen in ver band met de recente uitwijzing uit do V. S. van twee Russische diplomaten, die geheime gegevens gekocht zouden hebben van een Amerikaanse matroos. In ambasadekringen zei men, dat Midthun die sinds januari in Moskou is, binnen enkele dagen uit Rusland zal vertrekken. Midthun is getrouwd en heeft twee dochters. Hij zou niet we ten waarop de Russische be schuldiging eigenlijk gegrond is. Hij is ook niet gearresteerd en, voorzover bekend, evenmin ge schaduwd. SPAANS LIJNTOESTEL TEGEN EEN BERG GEVLOGEN IN SPANJE Alle twee-en-twintig inzittenden kwamen om Bij Carmona op rond 30 km van Sevilla is vrijdag een' lijn- toestel van de Spaanse lucht vaartmaatschappij tegen een berg gevlogen en in brand geraakt. Alle 22 inzittenden kwamen om liet leven. De Spaanse politie vond later op de plaats van de ramp niets dan rokende wrakstukken. Een woordvoerder van de lucht vaartmaatschappij in Madrid zei, dat de piloot vijf minuten vóór het ongeluk de verkeers toren van het vliegveld van Se villa gevraagd had om rond 350 meter te mogen dalen. PRINSES BEATRIX VERRICHTTE TEWATERLATING „ZWARTE ZEE" In een uitbundig Kinderdijk, waar de schoolkinderen een paar uurtjes vrijaf hadden gekregen, heeft H. K. H. Prinses Beatrix gistermiddag om even over vier op de werf van J. en K. Smit de doop en de tewaterlating verricht van de motorsleepboot ..Zwarte Zee" het toekomstige vlagge- schip van L. Smit en Co's inter nationale sleepdienst die met haar uitzonderlijk vermogen van 0000 pk de grootste en krachtig ste zeesleper ter wereld gaat worden. VLIEGTUIG DAT SJAH VAN PERZIE ZOU MOETEN VERVOEREN NEERGESTORT Het vliegtuig van de sjah van Perzië, een „Fokker Friendship", dat sinds woensdagmorgen werd vermist, blijkt ten noordwesten van Teheran te zijn neergestort, zo is vrijdag in de Perzische hoofdstad bekendgemaakt. Over het lot van de bemanning, be staande uit vier personen, werd niets meegedeeld. Het vliegtuig was op weg naar de Kaspische Zeekust om de sjah vandaar naar Teheran te brengen. De sjah is woensdag, toen het vliegtuig niet op kwam dagen, per auto naar de hoofdstad teruggekeerd. FOKKER FRIENDSHIP met DRIE INZITTENDEN VERONGELUKT Te Manilla is vrijdag een Fok ker Friendship-vliegtuig bij de landing verongelukt. De drie be manningsleden zijn om het leven gekomen. Het toestel, dat in dienst was van de Philippijnse luchtvaart maatschappij „Philippine Airli nes", keerde terug van een oefenvlucht. De Philippine Airlines heeft vijf Fokkers Friendship in dienst. Het verongelukte toestel had vermoedelijk-en Philippijn se bemanning. DE LAGE WATERSTANDEN Dit plaatje, gemaakt aan de Rijn bij Worms, laat duidelijk zien hoe de waterstand op de grote rivieren van Europa door een voortdurend uitblijven van regen is gedaald. Het water op deze plaats staat normaal tot aan de kademuur zodat de stenen on zichtbaar zijn. De loopbrug naar 't bootje loopt bij gewone water stand vanaf de kade iets omhoog -ord» taait 102 Telefoon UM Xemenzea CHARMANTE FIETSTOCHT DOOR PARIJS Kx-Tonr-de-Franc-eraek Loui- >oii Rnliet (links) heeft met een •'Rondere verzameling ploeg maten een rit door Parijs ge maald. Zijn ploeg bestond dit maal uit charmante jongedames uit Frankrijk, Engeland, Vene- 7.® de Verenigde Staten die door de Parijse modevorst 'aeques Heini in moderne fiets- Mkjes waren gestoken. We zien gezelschap hier op de Avenue toch bij de Place de l'Etoile te- j achtergrond van de Are ,r'°mPhe- Waarom dit alle- ïaal gebeurde vraagt U? Ja, waarom eigenlijk 7 7 7 Gevangen genomen Cubaanse opstandelingen in ruil voor geneesmiddelen en zuigelingenvoedsel De Amerikaanse advocaat J. Donovan, die te Havana heeft onderhandeld over het op vrije voeten stellen van 1.113 Cu banen, die na de in 1961 onder nomen mislukte invasiepoging op Cuba krijgsgevangen werden gemaakt, is donderdagavond te Miami, in de Amerikaanse staat Florida, teruggekeerd. Hij ver klaarde in optimistische geest het resultaat van zijn besprekin gen met de Cubaanse autoritei ten af te wachten. Donovan verklaarde tegenover verslaggevers dat hij de beslis op zijn voorstel om de gevange nen uit te wisselen tegen genees middelen en zuigelingenvoedsel. Hij verklaarde met nadruk dat er geen geld voor de vrijlating der gevangenen was geboden en hij zei ook dat de Amerikaanse regering ,.op geen enkele wijze bij de onderhandelingen is be trokken". Donovan besloot met de mede deling dat grote Amerikaanse bedrijven en een aantal in de Verenigde Staten wonende wel gestelde Cubanen bijdragen h?d- len geschonken, evenals vele smg moest afwachten \an de j endernemingen en stichtingen in Cubaanse premier Fidel Castro Europa en Zuid-Amerika. De burgemeester van Berlijn, de heer Willy Brandt, heeft vrij dag ter gelegenheid van de Ber- lijnweek in Groningen een bezoek gebracht aan deze stad en in de Stadsschouwburg een rede ge houden over de situatie in Ber lijn. Vele autoriteiten woonden deze bijeenkomst bij. De heer Brandt begon zijn- rede met een dank woord namens de burgerij van Berlijn voor de hartelijke ont vangst en voor de levendige in teresse die Nederland en Gronin gen voor Berlijn tonen. „Wij Diutsers hebben U in Nederland veel onrecht aangedaan, wij zijn dat niet vergeten en wij weten dat wij dat niet vergeten mogen. Wii hebben ons moeite gegeven een lering hieruit te trekken en deel te hebben aan de vrije we reld". Burgemeester Brandt beklem toonde de grote betekenis van samenwerking van de volken en regeringen van de vrije wereld, een samenwerking die het uiter ste van ons verlangt. De koude oorlog, zo zei hij, en het conflict Oost-West, zijn ons opgedrongen. Burgemeester Brandt schetste in een vurig betoog het provo cerende karakter van de muur in Berlijn. „De muur zal niet van vandaag op morgen verdwijnen, maar wij mogen niet vergeten erover na te denken, hoe hij in de loop der ontwikkeling over wonnen kan worden". „Niemand kan zeggen wan neer dat afschuwelijk bouwwerk zal vallen. Als het zo is dat dit moeilijke probleem niet snel aan gepakt en opgelost kan worden, dan zal toch gepoogd moeten worden de vragen van mensen rechten tot een zaak van het wereldgeweten te maken. Aan de andere kant is de muur een vast stelling, dat het Oostduitse regi me het vredig naast elkaar leven niet kan volhouden. De mensen liepen weg, zelfs com munisten vluchtten voor commu nisten en er dreigde een regime zonder volk te ontstaan en dat is niet veel waard". Burgemeester Brandt zei geen angst te hebben voor het com munisme: ,,De tijd werkt voor ons, zo lang wij maar vast beslo ten blijven en niet gaan twijfelen aan onze idealen, er van over tuigd zijn dat de vrijheid langere adem heeft. Wij zullen ja zeggen tegen de vrijheid en zullen onze nekken niet meer buigen onder het juk van een dictatuur. Maar B°rliin is niet alleen een pro bleemgebied. Er is ook een ander Berlijn. Dat andere gezicht van Berlijn hebben wij willen laten zien in de Berlijnweek in Gro ningen. Het gezicht van het vrije Berlijn, modern, economisch, cul tureel en wetenschappelijk cen trum. Berlijn moet vrij blijven, niet alleen voor de paar miljoen mensen die er leven, maar omdat het een testcase is voor de vrije wereld", aldus burgemeester Brandt. Na de schouwburgbijeenkomst volgde in het paviljoen Stads park een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Groningen, dit ter ere van Willy Brandt. Verfkladderij op de weg naar Groningen Even na middernacht hebben vrijdag enkele personen de ver keersweg tussen hel vliegveld Eelde en Groningen via Paters- wolde, met verf beklad. Op verscheidene plaatsen was over de hele wegbreedte ge schreven „Brandt raus", de da ders die in een auto reden, zijn aan de rand van Groningen door een surveillanceauto van de politie klem gereden en aange houden. De opschriften werden gistermorgen vroeg reeds ver wijderd. RESOLUTIE VAN WESTDUITSE BONDSDAG Permanente commissie van de grote vier voor oplossing van Duitse vraagstuk De Westduitse Bondsdag heeft vrijdag een resolutie goedge keurd, waarin de instelling van een permanente commissie van de grote vier wordt voorgesteld voor de oplossingen van het Duitse vraagstuk. De resolutie is ingediend door de christen-democraten en de vrije democraten, de beide rege ringspartijen. De sociaal-democraten hebben zich van stemming onthouden. De regering moet volgens de resolutie de Westelijke grote drie verzoeken een desbetreffend voorstel aan de Sowjet-Unie te doen. De Bondsdag verwacht van de regering, dat zij zal blijven stre ven naar zelfbeschikkingsrecht voor de Oostduitsers en op de bres zal staan voor de rechten der Westberlijners. De regering moet alle pogin gen in het werk stellen, al-lus de resolutie om Engeland in de E. E. G. te krijgen. Het op de luchthaven samen- groepende personeel heeft gis terochtend om kwart voor twaalf Koningin Juliana letterlijk over het platform zien hollen. Een ogenblik later omhelsde zij de juist aangekomen Deense konin gin Ingrid en zei in het Engels: „Nog net op tijd." Onze landsvrouwe was niet te laat, doch het vliegtuig van de S. A. S. was 10 minuten te vroeg op Schiphol aangekomen. Nog had men pogingen gedaan de gezagvoerder op te dragen tien minuten rond te blijven vliegen, doch op het moment dat dit ver zoek de verkeerstoren bereikte bevond de machine zich reeds in de landing en was het te laat. De trap werd aangerold en koningin Ingrid kwam naar bui ten. Achter haar volgden twee van haar dochters, de 22-jarige prinses Margretha en de 18-jari- ge prinses Benedikte. Onze Kóningin kwam in loop pas naar haar gasten bij het vliegtuig gerend. Nadat zij ko ningin Ingrid en de beide Prin sessen had omhelsd bereikte ook jkvr. C. E. B. Röell het groepje. De Koningin zelf introduceerde haar hofdame bij de Deense gas ten. Daarna schreed het gezelschap naar de ontvangstkamer, waar men een verfrissing gebruikte. Naar bekend zouden koning Frederik van Denemarken en zijn gemalin reeds in mei jj. naar ons land zijn gekomen om het 25-jarig huwelijksfeest van onze Koningin en Prins bij te wonen. Toen echter overleed een tante van de koning, zodat het Deense koningspaar verstek liet gaan. KONINGIN JULIANA LEIDDE DEENSE GASTEN ROND IN AMSTERDAM Koningin Juliana heeft haar vorstelijke gasten uit Denemar ken, koningin Ingrid en de prin sessen Margaretha en Benedikte, gistermiddag in Amsterdam rondgeleid. Na een bezoek aan het rijks museum voer het hoge gezel schap met een rondvaartboot naar de Amstel, vanwaar de tocht per auto werd voortgezet naar de nabij gelegen diamant- NEHROE: CHINEZEN EEN BEDREIGING VOOR INDIA Premier Nehroe van India heeft vrijdagmorgen meegedeeld dat bij de gevechten van woens dag in het Chinees-Indische grensgebied een honderdtal Chi nezen is gedood of gewond. „Wij hebben bevel gegeven ons gebied bij de noordoostelijke grenzen te bevrijden", zo zei hij nog. Premier Nehroe zei dit even voor zijn vertrek naar Ceylon. Volgens hem is de kans op over leg met de Chinezen over de grensgeschillen vrijwel nihil,'„zo lang de Chinese agressie voort duurt". Nehroe meende, dat de Chi nezen een bedreiging voor In dia vormen. Hij kon geen da tum noemen inzake de ver drijving van de Chinezen uit het betrokken gebied. Dat is een militaire aangelegenheid, zo zei hij. Hij deelde voorts mee, dat er na woensdag niet meer geschoten is. Een woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken zei later dat er zes Indische sol daten zijn gedood, elf werden ge wond en zeven worden vermist na de gevechten van woensdag. Hij zei dat er donderdag niet is gevochten. slijperij van de N. V. Asscher's Diamant Maatschappij. Daar ver toefde het vorstelijke gezelschap ruim anderhalf uur. De konink lijke stoet vertrok om ongeveer kwart voor zes naar paleis Soest- dijk. HAZET FABRtEKEM ZEVENBERGEN OOSTELIJKE WIND Het K.N.M.I. deelt mede: Het hogedrukgebied waarvan het centrum boven het noorden van de Noordzee is gelegen be paalt nog steeds het weer in gro te delen van Europa. Bij ons woiy den er oostelijke winden door veroorzaakt, die tamelijk koude lucht aanvoeren. Het wolkendek, dat vrijdag slechts hier en daar brak, verhin derde overdag bovendien een temperatuursstijging van enige betekenis. Op enkele plaatsen kwam het kwik dan ook niet ho ger dan 8 graden. In de huidige toestand komt maar weinig ver andering. De lucht die van Duits, land uit naar ons land stroomt bevat wel hier en daar opklarin gen, maar de bewolking blijft toch waarschijnlijk overwegen. Ook de temperatuur zal geen wijziging van betekenis onder gaan. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Bewolkt, maar ook plaatselijk opklaringen en droog weer. Zwakke tot matige wind uit oos telijke richtingen. Weinig veran dering in temperatuur, ZATERDAG 13 OKTOBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 1.13 1.4S 2.28 2.38 n.m. 1.28 203 2.43 2 53 ZONDAG 14 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 1.56 2.11 Terneuzen 2.31 2.46 Hansweert 3.11 3-26 Walsoorden 3.21 3.36 MAANDAG 15 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 2.37 2.54 Terneuzen 3.12 3.29 Hansweert 3.52 4.09 Walsoorden 4.02 4.19 Okt. 13 7.00 17.52 18.24 6.26 14 7.01 17.50 18.51 7.52 15 7.03 17.48 19.21 9.16 16 7.05 17.46 19.56 10.37

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1