Het weer Particulier initiatief komt met gigantisch reconstructieplan voor Utrecht Vier-en-dertig doden ernstig spoorwegongeluk in Polen bij Verf met voldoening DONDERDAG.1! OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5725 \SJECHOSLOWAAKS VLIEGTUIG EVEN VOOR LANDING NEERGESTORT Tsjombe beschuldigt Amerika en België van wapenleveranties aan het centrale Kongolese leger DAMES! THEEDOEK o< BADDOEK? THEEDOEKEN TAFEL- en BEDDE- LINNENGOED VERKEER ONDERVOND HINDER VAN DE DICHTE MIST Indonesische invasievloot had zee gekozen met 120 schepen en 14.000 man PRESIDENT KENNEDY WAS OP DE HOOGTE Lage waterstand berokkent de rivierscheepvaart moeilijkheden Chinese grenswachten door Indische troepen aangevallen (ON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER Fnutfjertng W »Sermemènt; Temetftefl Directeur-Hoofdredacteur I- van de Sartde Redactie-adres: Noordstraat 55—S? Administratie-adres: Smidswa) Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f 2,per week 48 et Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum pei advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meet 22 et. Kleine advertenties bjj vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nur. De N. V. Maatschappij voor Projektontwikkeling, een van de jongste dochterondernemingen van de Verenigde Bedrijven Bre- dero N. V. in Utrecht, heeft een gigantisch plan ontwikkeld dat de centrumfunctie van de stad l'trecht een nieuwe gestalte wil geven. Dit plan, waarvan de reaiise- ringskosten voorlopig op 150 miljoen gulden zijn begroot, is gisteravond de stedelijke over heid en de directie van de Neder- landsche Spoorwegen onder de naam ..Plan Hoog Catharijne" aangeboden. Wanneer de ge meente Utrecht en bevoegde hogere instanties hun goedkeu ring verlenen, zal dit plan in acht jaar kunnen worden uitge voerd. De studie is tot stand gekomen na intensieve samenwerking van deskundigen op het gebied van itedebouw. verkeerstechniek, bouwconstructies, bouworganisa- He, maar ook van sociaal-econo mische en financiële experts. De opstellers van het plan. onder wie de directeur van de N. V. Maatschappij voor Projektont wikkeling. ir. A. Feddes, de ste- debouwkundige ir. H. T. Vink. de planoloog dr. L. Bak en de verkeersdeskundige ir. A. G. Kiers, zijn van de gedachte uit gegaan. dat, wil een stadcentrum werkelijk het centrum kunnen zijn en blijven, allereerst een na tuurlijke oplossing voor de hui dige verkeersproblemen moet worden gevonden. De Maatschappij heeft verschil lende stadsgedeelten die in aan merking komen voor reconstruc tie. onderzocht. Men kwam na gedegen studie tot de conclusie, dat de stationswijk van Utrecht daarvoor het meest geschikt was door de centrale ligging, de goe de verbindingsmogelijkheid en de betrekkelijke zelfstandigheid van dit gebied. Men wil in het plan het station een overtuigen der binding geven met de be staande city. De totale ruimte ten behoeve van het verkeer van voetgangers, fietsen, personen auto's en bussen, alsmede de parkcergelegenheden. dient, vol gons do opstellers van het plan, boiangriik groter te worden dan thans aan straten en pleinen aanwezig is. Ook het vloeropper vlak van de bebouwing in het rlan is een veelvoud van het voor hebouwino beschikbare grondop pervlak. De consequentie is, dat niet slechts de hoogte van de be bouwing moet toenemen, maar dar ook verschillende verkeers functies in meer dan één laag nopten worden ondergebracht. Hiertoe is het niveau voor het voetgangersverkeer in grote delen van het plan gebracht op ongeveer 5.5 meter boven het liit'dige straatniveau en is ook bet parkeren in meerdere lagen ongelost. On dit niveau zullen dan de winkelétalages, de ingan gen van de kantoren en de hore ra bedvijven komen. Men wil aan de vanuit het stadscentrum gezien achter het station gplegen Cvoeselaan par keerterreinen aanleggen en via een luchtbrug hier vandaan een voetgangersvevhinding maken hoven het stationspmnlacement. Het nieuwe plan bestaat uit drie delen. Het middendeel, de stationswijk, is het belangrijkste, "et hart daarvan is tevens de spil van het gehele plan en vormt een verhoogd plein dat ge stoffeerd is met winkels en ge flankeerd wordt door hoge bouw. werken, waarin naast woningen overwegend kantoren en bedrii- ven gevestigd zijn. Hot wordt aan de noord- en zuidzijde afge sloten door een nieuw hoofdge bouw van de Nederlandsohe Spoorwegen en een eveneens boog bouwwerk op het Leidse- veer. dit laatste gecombineerd mot een parkeergarage. Een voetgangerstraversp voert over de Catharijnesingel naar het achter het nieuwe secretariaats- gebouw van de jaarbeurs gele den gebied. Hier kan, volgens het nlan. ook dg jaarbeurs een uit breiding krijgen, terwijl er tevens ruime mogelijkheden voor win kelvestigingen zijn. De voetgan- gersstraat blijft ook hier hoog en zal pas midden in de city op het Vredenburg naar het nor male wegniveau afdalen. Ook in deze omgeving is een parkeer garage geproiekteerd. Op het begin van de voetgan gerstraverse, de Croeselaan, wordt het daar gelegen kazerne- complex voor een deel naar elders overgebracht. Het vrijko mende terrein wordt een groot nlein dat parkeerruimte biedt aan auto's en eventuele halteplaatsen ■oor stads- en streekbussen. Rond dit plein komen khntoren en al gemene voorzieningen. Het station heeft in het ruim telijke plan een belangrijke rol pn zal mede geheel of gedeeltelijk vernieuwd dienen te worden. Hiervoor worden in het plan ver schillende mogelijkheden aange geven. Aan bouwwerken is voor het gebied van de Croeselaan een vloeroppervlak van 26.000 vier kante meter geprojekteerd. Voor de stationswijk bedraagt dit vloeroppervlak 159.000 vierkante meter en voor het terrein nabij het nieuwe secretariaatsgebouw van de jaarbeurs 42.000 vierkante meter. Aan expositieruimte wordt in dat gebied 20.000 vier kante meter gewonnen. Volgens de samenstellers van het plan kunnen de kosten van het projekt voor een groot deel gedekt worden door de opbrengst van de gebouwen. Een deel van de te treffen voorzieningen zal ook een functie hebben voor de stad als groter geheel. Hét wordt daarom redelijk genoemd, dat ter dekking van een hiermee even redige sluitpost uit de algemene middelen zal worden bijgedra gen. De burgemeester van Utrecht, jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, heeft het projekt met vreugde begroet, omdat er vertrouwen uit spreekt in de toekomst van Utrecht. Op dit ogenblik zijn uitvoerbaarheid en draagwijdte voor de gemeente nog niet te overzien. Daadwerke lijke gemeentelijke medewerking kan daarom nu nog niet aan de orde zijn. Burgemeester De Ra nitz hoopt evenwel, dat het mo gelijk zal zijn. in onderling over leg voor de onmisbare gemeente lijke medewerking een reële basis te vinden. De directeur van de Spoorwe gen, dr. D. J. Wansink. verklaar de gisteravond, dat de Spoorwe gen dit als een belangwekkend plan beschouwen, waai-voor bij de N. S. veel belangstelling bestaat. De algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Jaar beurs, drs. J. H. D. van der Kwast, zei, zeer positief ingesteld te zijn ten opzichte van dit plan. Hij meent evenwel, dat het pro jekt de eigen ontwikkeling van de Jaarbeurs niet in de weg mag staan. Wij kunnen, aldus drs. Van der Kwast, natuurlijk met de uitvoering van onze eigen plannen niet onbeperkt wachten als het vele jaren gaat duren voordat dit nieuwe, veel meer omvattende projekt, eventueel wordt gerealiseerd. De directeur van de N. V. Ho tel Exploitatie Maatschappij Ter minus, waartoe ook de Utrechtse stationspleinhotels Terminus en het Domhotel vallen, de heer L. Hesse. verklaarde, dat het aan vankelijk plan om aan het Sta- toonsplein een nieuw Terminus te bouwen inmiddels opgegeven is. Inderdaad, aldus de heer Hesse, is de bezettingsgraad van de hotels in Utrecht bijzonder laag. Wanneer Terminus ver dwijnt zal het evenwel terugko men met een enorme vergader- accomodatie, waaraan Utrecht zo'n grote behoefte heeft. MARINERS RUIMTETOCHT Het Amerikaanse ruimtevaar tuig Mariner-2, dat op 27 augus tus van de basis Cape Caneveral werd gelanceerd voor een reis naar de omgeving van Venus, zal de planeet op een afstand van ongeveer 33.600 km passeren in plaats van de eerder bereken de 14.400 km. In een mededeling van de N. A. S. A., het bureau voor lucht- en ruimtevaart, wordt gezegd, dat de Mariner toch nog voldoende dicht bij Venus zal komen voor doeltreffende wetenschappelijke waarnemingen van de samen stelling van de planeet en haar atmosfeer. De uiterste grens voor goede resultaten is een afstand van 64.000 km. Het ruimtevaartuig, dat 14 de cember Venus moet passeren en intussen studies maakt van de interplanetaire ruimte, was woensdag 13.00 uur (Ned. tijd) ruim elf miljoen km van de aar de en bijna vijftig miljoen km van Venus verwijderd. 31 mensen zijn om liet leven gekomen toen de expressetrein, die van Warschau op weg was naar Gliwiee, dinsdagavond te P.jotrkow ten zuidwesten van Warschau niet volle vaart inreed op een aantal uit de rails ge lopen spoorwagons. Rond 50 mensen zouden gewond zijn. voor zover totnutoe bekend, zijn er geen buitenlanders omge komen. HET MOOIE VAN MIST.... Woensdagochtend was een van de eerste ochtenden in deze herfst dat Nederland onder een deken van mist ontwaakte. De IJ-oever in Amsterdam zag er in de vroege morgen schilder achtig uit. Een vliegtuig van de Tsjecho- slowaakse luchtvaartmaatschap pij op de route KosicePraag is woensdag bij de voorbereiding voor de landing in Brno neerge stort. Elf mensen kwamen om het leven, onder wie drie be manningsleden. Verder werden 31 passagiers zwaar gewond. Dit is het derde ongeluk met een Tsjechoslowaaks vliegtuig in de afgelopen twee jaar. In maart 1961 kwamen 52 mensen nabij Neurenberg en in juli van dat jaar 72 nabij Casablanca om het leven. Na het tweede ongeluk verklaarde Rude Pravo, het or gaan van de Tsjechoslowaakse communistische partij, dat de vliegtuigen „in verdachte om standigheden" waren neerge stort, beide nabij Amerikaanse militaire bases. Bij het huidige vliegtuigonge luk zijn geen buitenlanders be trokken. Volgens het Poolse persbureau P.A.P. is bij het eerste onder zoek gebleken dat er in het ge bied, waar het ongeluk is ge beurd, op diverse plaatsen scheu ren in de rails zaten. Hulpploegen moesten acety leenbranders gebruiken om de slachtoffers te bevrijden uit de hopen verwrongen ijzer en staal. Het blad van de Poolse com munistische partij Triburta Ludu zegt dat de drie ontspoorde wa gons losgeraakt waren van een andere expressetrein, die van Gliwiee op weg was naar War schau. Later werd gemeld dat er 67 gewonden zijn. Verscheidene zou den er erg aan toe zijn. Volgens een Poolse verslaggever liggen er nog steeds lijken onder de wrakstukken. In de express'.-"in naar Gli wiee zaten coldaten, die deelge nomen hadden aan de manoeu vres van de landen, die lid zijn van de Verdragsorganisatie van Warschau. Deze soldaten waren met verlof op weg naar huis of keerden naar hun onderdelen terug. Bij het ongeluk zijn ver scheidene militairen om het leven gekomen. Het aantal doden is later tot 32 gestegen. President Tsjombe van Ka- tanga heeft de V. S. en België ervan beschuldigd wapens te le veren aan het centrale Kongo lese leger. Hierin zouden de lan den van het Oostelijke blok een rechtvaardiging kunnen zien om rechtstreekse hulp aan Kongo te gaan verstrekken, aldus Tsjom be. Hoewel België en de V. S. het plan van secretaris-generaal Oe Thant inzake de hereniging van Kongo steunen, vraagt het Ka- tangaanse volk zich af of deze landen in feite wel een vreedza me regeling van de Kongolese crisis wensen. Amerikaanse in terventie zou tot een oorlog kun nen leiden, en de V. S. zouden daarvoor dan de verantwoorde lijkheid dragen. President Tsjombe heeft de Amerikaanse en Belgische con suls dinsdag bij zich ontboden om deze zaak met hen te be spreken. (Adv.) 'clt U prijs op een degelijke Bekijkt U dan bij ons eens de collectie van ELIAS en STORCK. Momenteel zeer speciale aanbieding in Tevens steeds in voorraad: van ELIAS, STORCK en CINDERELLA, ÉTALAGE'S! ONTVANGST OP SOESTDIJK H. M. de Koningin heeft dinsdag op het paleis te Soestdi.jk de mi nisters van Financiën van de E. E. G.-landen ontvangen. Op de foto zien' we de Vorstin met haar hoge gasten in de tuin^bij het paleis. In het noordoosten van de pro vincie Drenthe en het zuidoosten van de provincie Groningen is het woensdag de gehele dag bij zonder mistig geweest. Het ver keer ondervond hiervan veel hin der. De dichte mist, met plaatse lijk van tijd tot tijd een zicht van minder dan 2o meter was er oor zaak van, dat op de verkeers wegen herhaaldelijk files auto's werden gevormd, die slechts met matige snelheid konden rijden. tip» Een produkt van de Sikkens Groep. VOOR DE OVEREENKOMST Indonesië had in augustus een invasievloot van ongeveer 120 schepen, met minstens 14.000 man aan boord, op zee. Zij voeren naar West Nieuw-Guinea toen de onderhandelingen met Nederland gaande waren. Dit heeft overste Soedarto. .chef-staf van deze invasiestrijdkrachten, gisteren meegedeeld. Hij zei voorts, dat Indonesische lange afstand-bommenwerpers bewpend met raketten in gereedheid waren gebracht voor een aanval op-vliegvelden in Nieuw-Guinea. Soedarto is thans com mandant van de Indonesische luchtlandingstroepen in Nieuw- Guinea. De aanvalsdoelen van de invasievloot waren Biak en Hollandia. De invasie werd afelast toen het waarschijnlijk werd, dat de onder handelingen gunstig verliepen. Soedarto voegde hieraan toe, dat president Kennedy ervan op de hoogte was, dat de invasievloot zee had gekozen en dat hij in Zuid-Oost-Azië geen openlijke oorlog wilde. Daarom heeft hij op de Nederlanders druk uitgeoefend om met Indonesië tot overeen stemming te komen, alus Soedarto. Schadepost voor rederijen en scheepsbevrachters De scheepvaart heeft grote problemen door de ongewoon lage waterstanden, die de Rijn, Waal en IJssel nog moeilijk be vaarbaar maken. Zo erg a*s in Duitsland, waar nu al waterstan den worden afgelezen die sinds het droogtejaar 1950 niet meer zijn voorgekomen, is 't in Neder land nog niet. Doch veel man keert daar niet meer van en ter wijl de val nog steeds doorzet en nog geen regen van betekenis wordt verwacht, bereidt de bin nenscheepvaart zich voor op grote moeilijkheden. De moeilijkheden zijn trou wens al begonnen. De Rijkswa terstaat heeft zich genoodzaakt gezien diepgangbeperkingen in te voeren. Dat moest wel, gezien de vele ondiepten die in de rivie ren opduiken. Ze komen slechts plaatselijk voor, maar niemand weet precies waar. „Wandelen de" zandbanken zijn dagelijkse passanten op de rivierbodems. Zo zal in de IJssel tussen de kop bij Westervoort en Doesburg en ook in de Rijn tussen Hevea dorp en het Amsterdam-Rijn kanaal alsmede in de Rijn bij Wageningen, het water reeds doorwaadbaar zijn. De sterke stroomsnelheid maakt dit soort wandelingetjes echter niet raad zaam. Vergeleken bij Rijn en IJssel schijnt de Waal er nog het best af te komen. Doch ook op deze drukbevaren rivier moeten de schepen al belangrijk onderbe- vracht varen. In kringen van rederijen en scheepsbevrachters wordt reeds gesproken over grote schadeposten. Het gebrek aan scheepsruimte is vooral op Rijn en IJssel groot. Rijkswaterstaat is er fel op, dat de diepgangbeperkingen worden nageleefd, hetgeen ook voor de hand ligt. Bij laag wa ter in de rivieren wordt de vaar geul automatisch smaller en vaten de schepen dus dichter bij elkaar. Wanneer een te diep ge laden schip in een vaargeul aan de grond loopt, is de kans groot dat de hele scheepvaart gestremd wordt. Een dergelijk enorm risi co wil men niet lopen. Onver biddelijk worden daarom te diep geladen schepen naar de wal ge wezen. Overigens zijn er hier en in Duitsland reeds verscheidene schepen vastgelopen. Alleen een langdurige en zware regenval in Zuid-Duitsland zou de Rijn weer op krachten kun nen brengen en een eind kunnen maken aan de noodsituatie. Doch daar ziet het er bepaald niet naar uit. Indische troepen, zo meldt, het persbureau „Nieuw China" heb ben woensdagmorgen Chinese grenswachten bij Tsjihtoeng in Zuid-Tibet aangevallen. 11 Chi nese grenswachten zouden ge sneuveld of gewond zijn. De Chinese grenstroepen moes ten wel terugslaan, aldus het persbureau. De strijd duurt nog steeds yoort. Na een week van voorberei ding, zo meldt „Nieuw China", zijn Indische troepen op onrecht matige wijze het gebied van Tsje- dong ten noorden van de „zoge naamde MacMahon-grens" bin nengedrongen en de rivier de Ketsjilang overgetrokken. PLAATSELIJK MIST Het weer in Europa wordt be heerst door hogedrukgebieden, waarvan een afnemend centrum boven Midden en Oost-Europa wordt aangetroffen en een nieuwe kern nabij de Faroer is gelegen. Weliswaar blijft de wind bij ons daardoor zwak, maar krijgt een toch iets meer noord oostelijke richting. De binnen stromende lucht is tamelijk vochtig waardoor er in de nacht op uitgebreide schaal mist ont staat. Op de meeste plaatsen trekt deze overdag op, waarna bij zonnig weer het kwik kan oplopen tot 16 5 20 graden, maar er zijn ook streken waar de mist zich weet te handhaven of over gaat in laaghangende bewolking. Het ontbreken van de ver- Okt. 11 6.56 17.57 17.32 3.36 12 6.58 17.54 17.58 5.00 13 7.00 17.52 18.24 6.26 14 7.01 17.50 18.51 7.52 15 7.03 17.48 19.21 9.16 warmende zonnestraling heeft dan tot gevolg dat de temperatu ren bij lagere waarden, 12 tot 15 graden, blijven steken. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Weinig wind In de middag op vele plaatsen zonnig met ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren, maar in de ochtend, en op enkele plaat sen ook de gehele dag mist of laaghangende bewolking met la gere temperaturen. Weinig wind. DONDERDAG 11 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 11.40 12.01 Terneuzen 0.15 12.36 Hansweort 0.55 1.16 Walsoorden -.05 1.2S VRIJDAG 12 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 0.25 12-43 Terneuzen 1.00 1.18 Hansweert 1-40 1.5» Walsoorden 1-50 2.08

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1