Rumoerige demonstraties tijdens zitting V. N. assemblée De toestand in Jemen Brits verzoek om toetreding tot de E.E.G. weer ter sprake te Brussel Ongeregeldheden in Zuid-Rusland? CKefarine,,4 HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 9 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5723 Steeds meer Indonesiërs en steeds minder Nederlanders in Nieuw-Guinea MOSKOU MELDT OVERSTROMINGEN GEALLIEERD PROTEST OVERHANDIGD AARDBEVING IN MIDDEN-ITALIE FRANSE MINISTER VAN ONDERWIJS AFGETREDEN HET ECHTPAAR SIJTSMA BEZOEKT GEVANGEN DE JAGER IN MOSKOU RUSSISCHE KERNPROEFIN DE DAMPKRING JUWELEN TER 'WAARDE VAN RUIM 1 MILJOEN GULDEN GESTOLEN IN LONDEN Bestrijding van pijn belangrijk verbeterd! Oorzaak; Verhoogde boter en vleesprijzen; verhoogde produktie-eisen en voedseltekorten ALGERIE TOEGELATEN ALS LID VAN DE V. N. HOOGWATER Frankerlns bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredaefeur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 535? Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per naand f 2,per week 48 ct Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De zaal van dc algemene ver gadering der V. N. i-, maandag lief toneel geweest van luidruch tige demonstraties tegen en vóór iet Cubaanse regime. Dit gebeur- le tijdens een rede van de Cu- naaiise president, Osvaldo Dorti- os, die een heftige aanval op de ver. Staten deed en herhaaldelijk verd onderbroken door tegen- landers van zijn regering op dc niliiirke tribune. Aan de andere »aiit werd zijn toespraak herhaal lelijk ondersteund door applaus an voorstanders op de tribune •li van afgevaardigden, voorna- r.elijk uit het Sowjet-blok. V. N.-wachten verwijderden ver. icheidene personen van de tribu te. onder wie vrouwen. Op een gegeven ogenblik dreigde de voorzitter, de Pakistaan Zafroella Chan, de tribune te laten ontrui men als de interrupties zouden voortduren. Dorticos beschuldigde de Ver. Staten van komplotten om het cgime van Fidel Castro omver te werpen dooi- middel van sabota ge, ondermijning, voorbereidin gen voor invasies c.d. Hij vroeg tic Ver. Naties een veroordeling uit te spreken van „zulke agres sieve daden" als de Amerikaanse pogingen om Cuba aan een eco nomische blokkade te onderwer pen. Cuba is bereid met de Ver. Sta len te onderhandelen over een regeling van de geschillen en Cu ba wenst zijn revolutionaire ideo logie niet naar andere delen van het Westelijk halfrond uit te voe ren. Maar als het eiland wordt aangevallen zou het terug vcch- Icn en dit zou kunnen uitlopen op een nieuwe wereldoorlog, al dus de president, die hierbij ver wees naar de solidariteit die de Sowjet-Unie heeft betuigd. Zijn toespraak werd gevolgd door een applaus van een volle minuut, voornamelijk van de zij de van het Sowjet-blok maar ook. van een aantal Afrikanen. De Amerikaanse afgevaardigde Adlai Stevenson antwoordde dat *'P w een staatshoofd volgens traditie dc plicht heeft in een toespraak tot de wereldorganisatie geen misbruik te maken van de vrij heid van liet woord die hem ver leend wordt en als staatsman op bouwend behoort te spreken. De president van Cuba had zich schuldig gemaakt aan ongeëven aarde laster en een verwrongen voorstelling van zaken. Stevenson wees later op een persconferentie het aanbod tot onderhandelingen tussen Cuba en de Ver. Staten van de hand met dc woorden: „Er kan niet onder handeld worden over handhaving van het communisme op het wes telijk halfrond". Indien Cuba wil praten moet het maar beginnen met het afbreken van zijn vele banden met het Sowjet-blok, al dus de Amerikaanse afgevaardig de. Ook buiten het terrein van de Ver. Naties moest de politie orde houden onder Cubaanse betogers die met spandoeken en onder het uitroepen van leuzen op cn neer liepen. Het persbureau voor het Mid den-Oosten heeft maandag ge meld dat vliegtuigen van de .,-Je- mcnitische republikeinse lucht macht" zondag opslagplaatsen van stammen bij het dorp El Achraf, op ongeveer 200 km ten noordoosten van dc hoofdstad Sanaa, hebben gebombardeerd. Daarbij werd een aanzienlijke hoeveelheid wapens en zwaar materieel onschadelijk gemaakt, aldus het persbureau, dat van mening is dat dit zware mate rieel door „buitenlandse elemen ten" wordt gebruikt. Het acht de Jemenitische stammen daartoe niet in staat. Na de luchtaanval heeft de vice-voorzitter van de Jemeniti sche revolutionaire raad, El Bei- dany, dc Britse diplomatieke ver tegenwoordiger in Taiz ontboden. Hij wees de Brit op dc concen tratie van Britse troepen in het grensgebied van Aden cn Jemen en op de zware wapens die onder de stammen in het noorden van Jemen zijn aangetroffen. Het dorp El Achraf ligt niet ver van dc grens met het Britse protec toraat Aden). El Eeidany zou heb ben gedreigd met tegenmaatrege len van dc Jemenitische regering indien dc Britten hun houding niet wijzigen. Volgens het persbureau voor i het Middoil-Oo'ste). vertoeft-Emir Seii' El Hassan, die aanspraken maakte op de troon van Jemen, op het ogenblik in Aden waar hij de gast is van de Jemenitische vertegenwoordiger aldaar. Vol gens eerdere berichten bevond Emir El Hassan zich in het noor den van Jemen. Het persbureau meldt voorts dat de emir regel matig vluchtelingen uit Jemen en leden van de opperste raad van de „de Zuidarabische federatie" ontvangt en dat er in het Britse protectoraat massale arrestaties worden verricht. Radio-Sanaa heeft maandag morgen gemeld dat vanuit Aden drie vrachtwagens met soldaten van de Zuidarabische federatie Jemen zijn binnengekomen. De soldaten hebben zich volgens ge noemd radiostation bij de strijd krachten van het nieuwe bewind aangesloten. In Jemenitische revolutionaire kringen in Cairo vreest men dat Jemen een tweede Kongo zal worden. Men merkt op dat de Zaydi-stammen in het noorden van Jemen de imam nog als een soort godheid zien en primitieve ideën hebben over „het gehei ligde karakter van de wraak". Een woordvoerder van het Brit se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de berichten van radio-Sanaa, dat Engeland zwa re wapens naar Jemen zou heb ben gestuurd, „absoluut onjuist" genoemd. Ook ontkende hij dat er Britse troepen versterkingen naar dc grens van Aden en Jemen zijn gestuurd. Groot-Brittannië is ook nog steeds niet van plan plan het nieuwe bewind in Je men te erkennen. In de eerste week van liet V. N.-bcstuur over West Nieuw- Guinea hebben reeds ruim 3500 Nederlanders ongeveer 1000 burgers en 2500 militairen) het land verlaten. Terwijl de uittocht onvermin derd voortgaat, stromen hoe lan ger hoe meer Indonesiërs het land binnen. In Hollandia zijn thans een honderdtal Indonesi sche burger-ambtenaren geves tigd en ongeveer 40 Indonesische militairen, die onder het com mando van de Pakistaanse gene raal Said-Ud Din de Indonesische missie vormen van de Veilig heidsdienst der V. N. Het grootste deel dezer militai ren kwam gisteren met een Her cules vliegtuig van de Indonesi sche luchtmacht op het vliegveld Sentani nabij Hollandia aan. Het militaire toestel, waarvan de staart in de roodwitte kleuren was geschilderd, trok wederom dc aandacht van honderden Pa poea's. Vol verbazing zagen zij, hoe uit de enorme buik van de Hercules Russische jeeps werden neergelaten en ook een personen auto, die bestemd is voor de In donesische vertegenwoordiger in Nieuw-Guinea, do heer Soedjar- wo. De militairen ontlaadden het vliegtuig zeil, met behulp van Papoea's. Behalve uit auto's bestond de lading uit kisten met wapens, grote rollen telefoondraad van Amerikaans fabrikaat en een REVOLUTIONAIRE KARINET IN YEMEN Fen eerste foto van de zitting van het revolutionaire kabinet in Yemen, onder voorzitterschap van eerste minister Bidani (mid den achtergrond). kleine hoeveelheid voedingsmid delen. I-Iet délaehement bestond uit een tiental militairen van de verbindingsdienst en ongeveer 20 officieren, die zullen worden toegevoegd aan de staf van gene raal Wiranata Koesoema. Een aantal der officieren behoorde tot de Siliwangi-divisie, de divisie, die een groot aantal militairen heeft geleverd voor de luchtlan dingen. De meesten hunner droe gen op de mouw een embleem waarop, net als bij de Nederland se militairen, een kaartje van Nieuw-Guinea stond afgebeeld, met daarbovoen de woorden „Be vrijdingsfront Irian Barat". De groep Indonesische burgers te Hollandia is in het weekeinde uitgebreid met tien kassiers en tien typisten. Een ambtenaar van de regering van de federatie Rusland heeft in een vraaggesprek met het par tijblad Prawda mededeling ge daan van grote overstromingen in het kustgebied in het Verre Oosten. Na aanhoudende regenval en een wervelstorm waren de rivie ren buiten haar oevers getreden, waardoor enorme gebieden onder water kwamen te staan. Door een „hardnekkig gevecht" tegen het water had men na twee we ken het gevaar kunnen bezweren. De drie Westelijke mogendhe den hebben maandag bij de Sow jet-Unie geprotesteerd tegen de „flagrante schending" van de viermogendhedenovereenkom- sten door het weigeren van toe gang van een ambulance tot Oost-Berlijn door volkspolitie jongstleden zaterdag. Aan de Sowjetrussischc ambassade in Oosl-Berlijn werden drie gelijk luidende protestboodschappen, bestemd voor ambassadeur'Per- woechin, overhandigd. Nader wordt bericht dat men op de Russische ambassade de protesten niet in ontvangst heeft willen nemen. EIER-GROOT HANDEL STUURT TELEGRAM AAN MINISTER I-Iet bestuur van het bedrijf schap voor de groothandel in eieren heeft in een gistermiddag in Utrecht gehouden vergadering besloten een telegram te zenden aan de minister van Landbouw, waarin het bedrijfschap atten deert op de ernstige situatie in de Nederlandse pluimveehouderij. Het bedrijfschap stelt in het tele gram, dat een noodtoestand in de pluimveehouderij onafwend baar is, wanneer er niet op korte termijn ondersteunende maatre gelen worden genomen. BELASTINGARCHIEF IN VLAMMEN OP In Hollandia verbranden Pa poea's documenten van het gou vernement. Dagelijks gaan hele archieven in rook op. Op dc foto betreft het een belastingarchief. In het noordelijke deel van midden-Italië heeft maandag een aardbeving verscheidene huizen beschadigd te Serrapetrona, een dorp nabij Macerata. Twee dagen geleden deden zich daar meer dan 30 aardschokken voor. Van slachtoffers is geen melding ge maakt. De Franse minister van On derwijs, de 43-jarige Pierre Su- dreau, heeft maandag' gezegd dat hij uit protest tegen de hervor mingsplannen van president De Gaulle op 22 september schrif telijk zijn ontslag had ingediend. Sudreau heeft maandag een afscheidsbezoek gebracht aan premier Pompidou. Hij zei dat de minister voor Algerijnse Zaken, Joxe, in afwachting van de nieu we verkiezingen ais minister van Onderwijs ad interim zal optre den. Een woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft maandag in antwoord op een vraag meege deeld dat de pleegouders van de in de Sowjet-Unie gevangen Nederlander L. do Jager, burge meester en mevrouw Sijtsma, hun pleegzoon enkele malen in het gebouw van het opperste ge rechtshof in Moskou hebben ont moet. De Nederlandse gevange ne, die in de Sowjet-Unie schul dig is bevonden aan spionage en tot vrijheidsstraf werd veroor deeld, is gewoonlijk gedetineerd in de gevangenis te Wladimir. Bij het eerste gesprek was een lid van de Nedc: iar.dse ambas sade aanwezig, evenals een Rus sische vrouwelijke tolk en drie andere Russische functionaris sen. Over de omstandigheden van de andere gesprekken zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend. De heer F. Sijtsma, burgemees ter van Oostdongeradeel, en zijn echtgenote zijn zaterdag uit de Sowjet-Unie in Nederland terug gekeerd. Hot seismologisch instituut in de Zweedse plaats Uppsala heeft zondagmiddag een nieuwe Rus sische kernproef in de damp kring geregistreerd, dc vijftiende in de huidige serie in het gebied van Nova Zembla. Dc explosie had een kracht van ongeveer drie megaton. In het afgelopen weekeinde zijn uit twee Londensc groothan dels juwelen ter waarde van in totaal ruim 1 miljoen gulden ge stolen. In de gebouwen van de twee firma's die gevestigd zijn n de Shaftesbury Avenue in het hart van de Britse hoofd stad, werden vijf kluizen open- gebrand, nadat de alarminstal laties onklaar waren gemaakt. Daardoor hadden de dieven alle tijd om rustig te werken. Na een onderbreking van ruim twee maanden zijn maandag de onderhandelingen over het Brit se verzoek tot toetreding tot de Europese Economische Gemeen- chap in Brussel hervat. Het grootste deel van de vergadering tussen de ministers van de zes E. E. G.-landen en de Britse de legatie onder leiding van minis ter Heath werd besteed aan de regeling van de verdere werk zaamheden tot het einde van dit jaar. In beginsel zullen er in de periode tot Kerstmis nog vijf ministeriële conferenties worden gehouden. Het wordt echter in conferentiekringen vrijwel uit gesloten geacht, dat nog dit jaar alle belangrijke vraagstukken kunnen worden opgelost. Zoals de Nederlandse minister van Economische Zaken, drs J. -W. de Pous, maandagavond na af loop van de bijeenkomst ver klaarde „zou al een zeer belang rijk resultaat zijn geboekt, in dien de handelspolitieke proble men in december kunnen wor den geregeld". Voor de verdere bespreking door de ambtelijke deskundigen van de zeven landen heeft de mi nisteriële conferentie, die werd geleid door de Nederlandse staatssecretaris van Buitenland se Zaken, dr H. R. van Houten, trouwens een agenda vastgesteld. Daarbij zal het eerst aan de orde komen de kwestie van de uit voer van levensmiddelen uit Ca nada, Australië en Nieuw-Zee- land. Engeland als het grootste importland van voedsel in de wereld betrekt dit vooral uit het gemenebest en een oplossing dient te worden gevonden om de exportbelangen van deze landen te waarborgen als Groot-Brit- tannië tot de E. E. G. toetreedt, zonder de handels- en landbouw politiek van de gemeenschap en de belangen van andere voedsel- producerende landen in gevaar te brengen. Voorts zal prioriteit worden verleend aan het vraag stuk van do Britse landbouw. Daarbij komen aan de orde de door Engeland gevraagde ver lengde overgangstermijn om zijn landbouw aan het gemeenschap pelijke beleid van de E. E. G. aan te passen en de voorwaarde van de „zes" tot geleidelijke afbraak van het thans ir. Engeland toe gepaste subsidiesysteem voor de landbouw. Een derde vraagstuk, dat de komende weken met voor rang wordt besproken, is dat van de regelingen voor India, Pakistan en Ceylon. Voor deze drie landen hadden de ministers voor de onderbre king van de besprekingen op 5 augustus besloten, dat de E. E. G. nadat Engeland lid zal zijn met hen onderhandelingen zal beginnen voor het afsluiten Van handelsverdragen om een ver vanging te vinden voor de voor keursrechten, die zij thans in het gemenebest genieten. Daarbij was evenwel tevens bepaald, dat Engeland zij het in étappes zou gaan beginnen met het toepassen van het gemeenschappelijke in voerrecht van 18 procent op de invoer uit die landen van katoe nen stoffen. Op deze regeling kwam de Britse onderhandelaar, minister Heath, maandagochtend terug. In een uiteenzetting, die bijna een uur in beslag nam en waar mee de onderhandelingen wer den heropend, belichtte hij on dermeer de resultaten van de jongste conferentie van premiers van het Britse gemenebest in Londen. Hij stelde daarbij voor dat in aanvullende verklaringen de bereidheid zal worden uitge sproken, dat de besprekingen over de in het uitzicht gestelde handelsverdragen onmiddellijk zullen beginnen en in de tweede plaats, dat althans voor Enge land het buitentarief van de ge meenschap voor Pakistan, India en Ceylon zou worden opge schort. Hoewel minister Hcath er onmiddellijk aan toevoegde hiermede „geen heropening van de onderhandelingen over een bereikte overeenkomst" te be ogen bestond er bij de zes E. E. G.-landen enige twijfel, of dit inderdaad niet het geval is Een beslissing hierover -zal op ambtelijk niveau cloor, de deskun digen worden voorbereid. Minister Heath toonde zich na afloop van de bespreking van maandag verheugd over de resul taten. -Hij verklaarde, dat er „een goed begin" is gemaakt met de hervatting van de onderhandelin gen, „die Engeland zo spoedig mogelijk wenst t e beëindigen zonder schade te doen aan de degelijkheid ervan". V/er middelen in één labiel werken krachtiger zonder de maag van streek ie makenI Tegen pijn en griep wordt meer en meer een combinatie gebruikt van geneesmiddelen die eikaars werking ondersteunen. De combinatie van Chefarine „4" werkt niet alleen krachtig maar ook veilig, want één der bestanddelen zorgt dat de maag niet van streek raakt. Glazen buisje 20 tabletten f 0.8®} Aandoe stripverpakking 40 tabletter* f 1,5(1 Voordelio» tlason tOQ bUfilttn 3.5» Tientallen tot honderden doden Dc woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van Buiten landse Zaken heeft maandag tijdens een persconferentie mede gedeeld, dat het ministerie be richten heeft ontvangen over on geregeldheden in het gebied van Rostov, in Zuid-Rusland, die zich in de loop van dit jaar zouden hebben voorgedaan. Dc woordvoerder deed deze mededeling in antwoord op vra gen over berichten in de Ameri kaanse pers, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken gege vens vergaart over protestverga deringen en opstootjes in No- votsjerkassk, een industriestad omstreeks dertig kilometer ten noordoosten van Rostov ge legen. De woordvoerder wilde op deze kwestie niet dieper ingaan, doch Amerikaanse functionarissen hebben verklaard dat de regering van een aantal bronnen berich ten heeft ontvangen die wijzen op ongeregeldheden op grote schaal, waarbij een aantal men sen om het leven is gekomen. Blijkens de door het ministerie ontvangen rapporten, aldus deze functionarissen verder, zouden de ongeregeldheden zijn ontstaan door verhoogde boter- en vlees- prijzen, door verhoogde produk- tie-cisen en door voedseltekor ten. Het ministerie heeft geen precieze gegevens omtrent de omvang van de relletjes, doch het leek volkomen duidelijk dat een aantal mensen werd gedood. De schattingen van hat aantal slachtoffers in de in Washington ontvangen berichten variëren van tientallen tot honderden. De bij de relletjes betrokken per sonen zouden voor een groot deel jonge arbeiders en technische studenten zijn, die ongeveer een zesde deel van de bevolking van Novotsjerkassk uitmaken. Deze berichten zouden een zekere bevestiging vinden in de omstandigheid, dat op 12 juli in deze stad voor een periode van twee jaar een avondklok werd ingevoerd, om jongens van on der de zestien jaar 's avonds van straat te houden. Een verdere bevestiging van onrust in het. ge bied van Rostov wordt gezien in het sluiten, in de afgelopen zomer, van dit gebied voor vreemdelingen, waarvoor aller lei tegenstrijdige redenen wer den opgegeven, aldus genoemde Amerikaanse functionarissen. De algemene vergadering der Verenigde Naties heeft maandag met algemene stemmen besloten Algerië als lid tot de volkeren organisatie toe te laten. LATE NAZOMER Het K. N. M. I. deelt mede: Een omvangrijk gebied van hoge luchtdruk, met centnum boven Polen, dat weinig meèr van plaats verandert, bepaalt nog steeds het weer in een groot deel van Europa. Boven ons land houdt het een oost-zuidoostelijke stroming in stand waarmede iets drogere lucht werd aange voerd. In verband hiermede zijn de mistkansen nu klein gewor den. In deze lucht kqmt vrijwel geen bewolking voor. Ais gevolg van de zonnestraling kunnen de temperaturen tot waarden van 16 tot 18 graden oplopen, hetgeen slechts enkele graden boven nor maal is. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig tot hedenavond. Zonnig- en droog Droog cn zonnig weer met een zwakke tot matige wind tussen zuidoost en oost en maximum temperaturen van 16 tot 18 gra den. DINSDAG 9 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 9.46 10.34 Terneuzen 10.21 11.09 Hansweert 11.01 11.49 Walsoorden 11.11 11.59 WOENSDAG 10 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 11.06 11.25 Terneuzen 11.41 12.00 Hansweert 0.21 12.40 Walsoorden 0.31 12.50 Okt. 9 6.53 18.02 16.32 0.56 10 6.54 17.59 17.03 2.13 11 6.56 17.57 17.32 3.36 12 6.58 17.54 17.5S 5.00 13 7.00 17.52 18.24 6.26 14 7.01 17.50 18.51 7.52

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1