Nationale Vergadering ontbonden Krachtige Indische nota aan China Australisch zondagsblad wantrouwt Soekarno Generaal Walker vrij op borgtocht Amerikaanse matroos van spionage beschuldigd Twee Nederlanders vermist bij vergaan van Panamese sleepboot HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN MAANDAG 8 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5722 DE POLITIEKE CRISIS IN FRANKRIJK Politieke partijen beraden zich DOOR TUNNEL NAAR WEST-BERLIJN GEBED AAN DE BERLIJNSE MUUR ONDERHOUD RUSK-GROMIKO NIEUWE AARDBEVING IN PERZIE SCHIRRA ONTDEKTE BIJTIJDS EEN VERGISSING DE UITTOCHT VAN BURGERS EN MILITAIREN UIT NIEUW-GUINEA AMERIKAANSE ONDERGRONDSE KERNPROEF Amerilc. havenarbeiders weigeren schip te Iaden. Aanvraag van negerin voor universiteit van Mississippi geweigerd BOERDERIJBRANDEN IN AUGUSTUS 1962 NOODWEER IN TURKS KUSTGEBIED MAANSCHOT TWEE PRIESTERS IN ALGERIE VERMOORD Frankeren? btl abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van 3e Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW 4 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v"/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. President De Gaullc heeft za terdag bij decreet de nationale vergadering ontbonden, nadat deze in de vroege ochtenduren van vrijdag de regering-Pompi- ilou uit het zadel had geworpen naar aanleiding van het plan van De Gaulle om toekomstige, pre sidenten bij volksstemming te laten kiezen. Een Britse militaire zieken auto, gestationeerd bij liet grens- punt Charlie, mocht zaterdag van dc Oostduitse politie niet een 21- jarige Westberlijner te hulp ko men. die werd aangeschoten toen hij een Oostbcrlijns echtpaar op leeftijd hielp naar het westelijk sladsdeei te vluchten via een tuimel. De Oostduitsers stellen zich op het standpunt, dat zij volgens het internationale recht zelf ver antwoordelijk zijn voor het ver lenen van eerste hulp. Volgens geallieerde functiona rissen is het de eerste keer dat aan een geallieerd voertuig met personeel in uniform de toegang tot Oost-Berlijn is geweigerd. De drie Westelijke geallieerden vra gen zich nu af, wat zij tegen dergelijke Oostduitse maatrege len kunen doen. Dc ontsnappingstunnel, zo deelt de Wcstbcrlijnsc politic mee, leidde van de kelder van een gesloten restaurant in de Amerikaanse sector naar het on derhuis van een Oosiberlijnse kleermaker, een afstand van 15 meter. De kleermaker en zijn vrouw zijn door deze tunnel naar liet Westen ontsnapt. Een van de Wcstbcrlijnsc helpers echter, een jongeman van 21 jaar, ging opendoen toen er aan de woning van de kleermaker werd gebeld. Oostduitse rechercheurs riepen ..Handen omhoog" en schoten de iongen neer. In de gang zakte hij ineen terwijl zijn maats haastig dc tunnel in doken. Zo heeft al thans één van de tunnelbouwers het verhaal in West-Bcrlijn ver teld. Ongeveer driehonderd West- berlijners hebben zondagmorgen aan de oproep van de aanhanger van Gandhi T. H. Zutshi uit In dia gevolg gegeven en gedemon streerd met afwisselend zwij gen en het zingen van geestelij ke en wereldlijke liederen. Leden van do volkspolitle in Oost-Bor- lijn probeerden de bijeenkomst ie verstoren door het zingen van strijdliederen en het laten spelen van dansmuziek. Staande voor een meer dan levensgrote afbeelding van Gan dhi zei Zutshi geen geweld tegen de muur te willen gebruiken. ..Wij willen bidden voor hen die zich aan de andere kant van de muur bevinden en voor alle mensen in de door de Sowjets bezette zone", zo zei hij. „Dat ons gebed aan de mensen in Oost-Duitsland moge lonen dat wij hen niet vergeten." De president heeft dus nu schoon schip gemaakt voor een krachtmeting met de oppositie. Als hij deze verliest, zal hij zo heeft hij gezegd zich uit de politiek terugtrekken. De Gaulle heeft de regering verzocht aan te blijven tot na de verkiezing van een nieuw par lement. Er is nog geen datum vastge steld voor de parlementsverkie zingen. In politieke kring spreekt men van 11 en 18 november of 18 en 25 november. Het parle ment wordt namelijk bij twee stemmingen gekozen. De 26 miljoen kiezers zullen de komende twee maanden dus driemaal naar de stembus moe ten. Eerst op 28 oktober om ja of nee tc zeggen op het voorstel van De Gaulle om toekomstige presidenten bij volksstemming te verkiezen en daarna nog twee maal om de volksvertegenwoor diging te,., 'ezen. Preside De Gaulle stelt zich op het standpunt, dat het volk soeverein is en dat alleen een verkiezing door het volk een president het prestige en de macht kan geven die nodig zijn om het land te besturen. DE OPPOSITIE TEGEN DE GAULLE Leiders van de Franse socialis tische partij en de R.K. republi keinse volkspartij (M.R.P.) heb ben in het weekeinde plannen be sproken voor de strategie bij de komende krachtmeting tussen president De Gaulie en de oppo sitie. De socialistische nationale raad sprak zich uit voor een gezamen lijke campagne van de oppositie tegen het voorstel van De Gaulie om bij volksstemming op 2S ok tober te bepalen dat het staats hoofd rechtstreeks door het volk wordt gekozen. Ook wil het be stuur van dc socialistische par'ij het samengaan van de oppositie voortzetten bij de volgende maand te houden verkiezingen voor een nieuwe nationale verga dering. De volksrepublikeinen aan vaardden op een tweedaags con gres van hun nationale comité met 110 tegen 23 stemmen, bij t onthouding een voorstel om bij hel referendum „neen" te stem men. Wanneer de kiezers op IS en 25 november naar dc stembus zouden gaan, kan de Nationale Vergadering op 6 december in haar nieuwe samenstelling bijeen komen. De Gaullistische unie voor de nieuwe republiek (de U.N.R.), die op het ogenblik over 173 zetels beschikt, had gepleit voor een samenvallen van het referendum en de eerste fase van de parlementsverkiezingen op 28 oktober, maar president De Gaul ie wil kennelijk dat er enige tijd tussen de twee verkiezingen ver strijkt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, en zijn Sowjetrussisc-he ambtge noot, Gromiko, hebben zaterdag een onderhoud van vier-en-een- half uur gehad over de kwestie- Berli.jn. Rusk zei na afloop daar van tot verslaggevers „Wij zijn nog even ver als toen wij begon nen". Rusk zei dat de kwestic- Cuba en de mogelijkheid van een bezoek van Chroesjtsjov aan New York niet ter sprake waren gekomen. Bij een aardbeving die vrijdag avond in het op ongeveer 720 kilometer ten oosten van Tehe ran gelegen dorp Ahniadabad grote verwoestingen aanrichtte zijn 6 mensen omgekomen. Een groot aantal inwoners zou ver wondingen hebben opgelopen. Het Perzische Rode Kruis heeft meegedeeld, dat er militairen en medische teams naar het getrof fen gebied onderweg zijn. Volgens de eerste officiële be richten zijn bij de aardbeving vier mensen omgekomen en drie gewond. Het merendeel van de huizen in de dorpen Ahmadabad en Risteh is verwoest. In het ge troffen gebied ligt de tempera tuur rond het vriespunt, zodat er dringend behoefte bestaat aan tenten en dekens voor de daklo zen. Dc Sjah van Perzië heeft premier Alam opdracht gegeven, een hulpverleningsactie te orga niseren. De vorige maand zijn, zoals be kend, bij een hevige aardbeving in Perzië ongeveer 11.000 men sen om het leven gekomen. Zondagochtend is te Teheran vernomen dat dc aardbeving aan zes personen liet leven heeft ge kost. Er zijn voorts talrijke ge wonden. Er is aanzienlijke schade aangericht. India heelt in een zondag ge publiceerde nota aan China mee gedeeld dat India „geen onder handelingen of besprekingen zal aangaan onder dwang of voort durende bedreiging met geweld". In de nota, die gedateerd is op zaterdag, wordt van China ge- eist zijn troepen var. de noord? oosterfjke' grens van India terug te trekken voordat besprekingen kunnen worden begonnen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag de tekst van een nota bekendge maakt, die zaterdag aan de Indi sche ambassade in Peking is overhandigd en waarop India zondag het antwoord heeft ge publiceerd. In de Chinese nota beschuldigt China India ervan de Mac-Mahonlijn te hebben overschreden en in het gebied van Che-Dong bloedige inciden ten tc hebben uitgelokt. In het te Sydney verschijnen de zondagsblad „Sun-Hcrald" werd zondag verklaard dat de harde logica Indonesië's buren moet nopen aan te nemen dat de opbouw van zijn bewapening niet dclensie maar agressie beoogt met andere woorden aan te ne men „dat president Soekarno niet geloofd kan worden". In een hoofdartikel stipt het blad aan dat Indonesië 60 pro cent van alle regeringsuitgaven besteedt aan de defensie. Het heeft een leger van 300.000 man geregelde troepen, een vloot stra tegische bommenwerpers met een radius van 4000 mijl en breidt zijn marine uit totdat ze o.m. be staan zal uit twee Russische Een federaal gerechtshof in Oxford (U.S.A.) heeft zaterdag bevolen generaal Walker tegen borgtocht vrij te laten. Hij moet zich echter binnen vijf dagen na zijn vrijlating onderwerpen aan een psychiatrisch onderzoek om uit te maken of hij in staat is te antwoorden op de besehul digingen die tegen hem zijn uit gebracht. Generaal Walker wordt onder meer beschuldigd van ophitsing tot relletjes. Zoals bekend heeft hij één van de aanvallen geleid op de politiemannen, die de neger James Meredith be schermden. Deze aanval werd uitgevoerd op de avond vóór Meredith werd ingeschreven als student aan do universiteit van Mississippi. Na zijn arrestatie werd generaal Walker naar een psychiatrische inrichting te Springfield in Missouri ge bracht. Het gerechtshof heeft voorts de borgsom verlaagd van 100.000 tot 50.00 dollar, waarna de moe der van de generaal zich voor dit bedrag garant stelde. Generaal-majoor Walker heeft, in een direct na zijn vrijlating te Springfield belegde persconfe rentie verklaard, onschuldig te zijn aan het hem ten laste geleg de. Walker achtte het onjuist dat een gevangenisdirecteur zijn ge vangenzetting had gelast, „want het is zeer de vraag of hij hier toe gerechtigd was." „want het is zeer de vraag of hij hiertoe gerechtigd was." Omtrent zijn aandeel in de wanordelijkheden die in de omge ving van de universiteit te Oxford hebben plaatsgevonden, verklaarde de generaal nog: „Er zijn hieromtrent enkels uiterst fantastische verhalen gepubli ceerd. De onjuistheid hiervan zal blijken in het proces, dat tegen mij zal worden gcvoeia." kruisers, acht torpedojagers en 20 onderzeeërs. Ook zijn er plan nen voor een commando dat be wapend zal zijn met geleide pro jectielen. De vraag overwegend wat de reden kan zijn voor deze opbouw zegt liet blad dat alle belangrijke opstanden in dc afgelegen delen van Indonesië tenminste drie jaar geleden gedempt zijn, en dat de beweerde bedreiging door de Nederlanders is geëindigd met dc overdracht van Westelijk Nieuvv-Guinea. „Als Indonesië voortgaat met zijn huidige politiek zal het ze kér de argwaan van zijn buren opwekken. Dit zijn voor het me rendeel landen die geheel in be slag genomen worden door de economische ontwikkeling. Voor lien zijn grote legers een sym bool van agressie en brengen ze zonder noodzaak een bron van spanningen te meer in de we reld", aldus de „Sun-Herald". Ruimtevaarder Walter Schirra zal tijdens een korte plechtigheid op 15 oktober in Oradell, New Jersey, zijn woonplaats, met de medaille voor buitengewone ver diensten van de „Nasa" (het Amerikaanse bureau voor lucht en ruimtevaart) worden onder scheiden. Een officier aan boord van de „Kearsarge" heeft gezegd dat Schirra tijdens zijn ruimtereis één fout heeft gemaakt. De ruimtevaarder hoorde over zijn radio zoveel stations door elkaar spreken, dat hij zich niet goed meer kon concentreren en op een gegeven moment twee verschil lende brandstofvoorraden ge bruikte om zijn richtingsraketten in werking te stellen. Hij ont dekte deze vergissing echter bij tijds. De nota is een antwoord op de Indische nota's van 17, 21 en 25 september. De Chinese regering eist van India onmiddellijk „de aanvallen op de Chinese grens wachten bij Che-Dong stop te zetten". In de Indische antwoord nota wordt gezegd dat er voorberei dende besprekingen moeten worden gehouden „om de span ning te verminderen en een gun stig klimaat van vertrouwen te scheppen". Hierna moeten „maatregelen worden toegepast om dc spanning te verminderen en het vertrouwen te herstellen". Daarna moeten „verdere doel matige besprekingen worden ge houden om de geschillen tussen de twee regeringen over de grenskwestie op basis van het rapport der functionarissen (In dische en Chinese functionaris sen die eind 1960 bij elkaar kwa men) worden gehouden. De Indische nota beschuldigt China van het binnendringen van Indisch gebied in het oosten en van aanvallen sinds 20 sep tember op Indische strijdkrach ten, .ondanks volledige kennis van de grens". De Chinese rege ring heeft geen enkele maatre gel genomen om de troepen uit Indisch gebied terug te trekken, zoals door India is gevraagd. „De Indische regering zal geen enkele onderhandeling of be spreking beginnen onder dwang of aanhoudende bedreiging met geweld. De laatste Chinese bin nendringing moet het eerst wor den ongedaan gemaakt". De afgelopen week zijn reeds 2200 Nederlandse militairen uit Nieuw-Guinea naar Nederland vertrokken. In Hollandia werd officieel meegedeeld, dat de af voer van de Nederlanders vol gens schema verloopt. Behalve ruim duizend man, die donderdag met de „Seven seas" uit Sorong zijn vertrokken, zijn met speciale vliegtuigen van de KLM in de af gelopen dagen nog eens ruim 500 man afgevoerd. Voorts zijn Hr Ms fregat Evertsen, Hr Ms onder, zeeboten Dolfijn en Walrus uit de havens van Nieuw Guinea ver trokken. De totale bemanning van deze schepen bedraagt ruim 500 man, maar ditmaal werden er nog 100 man extra meegenomen. Van de marine luchtvaartdienst zijn reeds zes volledig bemande Neptune vliegtuigen onderweg naar Nederland. Aan materieel is reeds ongeveer 7000 kubieke me ter aan scheepsruimte ver scheept, voornamelijk bestaande uit voertuigen, stukgoederen en kanonnen. De Amerikaanse commissie voor kernenergie heeft bekend gemaakt, dat vrijdag in Nevada onder de grond een kernwapen van middelmatige kracht tot ontploffing is gebracht. Dit is de 53ste proef in de lopende reeks proeven die bekend ge maakt zijn. Drie van de tot ont ploffing gebrachte kernwapens waren van middelmatige en de rest van mindere sterkte. De Amerikaanse matroos C. Drummond is vrijdag door de federale jury beschuldigd van het overhandigen van nationale defensiegeheimen aan de Sowjet- Unic. Drummond werd op 28 sep tember in zijn auto met een Rus sische diplomaat van de Sowjet- russische delegatie bij de Ver- geheime gegevens aan dc Russen hebben verschaft. Zoals gemeld zouden vier Russische diplomaten bij deze zaak betrokken zijn. Dezc vier hebben Amerika verla ten. Drummond kan ter dood wor den veroordeeld wanneer hij schuldig wordt bevonden. eaigde Naties aftngéG'oL- ,1 en gearresteerd omdat tussen de 2 mannen acht geheime marine- documenten lagen. De matroos, een 33-jarige Ame rikaanse neger, zou vijf jaar lang Terwijl hij geboeid en wel pro- fc bedekken, wordt de Ameri kaanse marineman Nelson Cor nelius Drummond, door politie mannen liet gerechtsgebouw van New York uitgeleid. In het „Indio-Channal", tussen het vuurschip Recalada en Bue nos Aires (Argentinië) is de Panamese sleepboot „Atlantico.", die een Nederlndse bemanning, een Argentijnse loods en een op varende van het lichtschip Reca lada aan boord had, gekapseisd, terwijl de Atalantica bezig was, hulp te verlenen aan het ge strande Oostduitse vrachtschip „Karl Marx Stadt". De kapitein van de Atlantico, de heer R. Schoonderwoerd uit Voorburg, heeft gemeld, dat twee van zijn Nederlandse beman ningsleden en de twee Argentij nen worden vermist. In opdracht van het Italiaanse aannemersbe drijf „Alfi" te Rome werd de Atlantico door het scheepstrans- portbedrijf „N. V. Redwijs" uit Baarn, uitgebracht van IJmuiden naar Buenos Aires. Eind juli vertrok de in Nederland gebouw de sleepboot uit IJmuiden om eerst drie onderlossers naar Douala in West-Afrika te slepen. Vervolgens stak de „Atlantico" de Atlantische Oceaan naar Bue nos Aires over. De sleepboot zou daar zaterdagmiddag aankomen en had reeds de loods aan boord genomen. Ook een opvarende van het daar liggende lichtschip was aan boord. Zaterdagochtend vroeg heeft de „Atlantico" de gestrande 9632 ton metende „Karl Marx Stadt" aangetroffen en bij een poging tot vlot bren gen van dit schip is de sleepboot gekapseisd. Met de kiel van het schip bo ven water uitstekend bleef de „Atlantico" ronddrijven. Naast de twee Argentijnen werden als vermist opgegeven de éérste machinist J. Wessels, 37 jaar uit Enschedé en de ma- Newyorkse havenarbeiders heb ben zaterdag geweigerd het eer ste niet-Amerikaanse schip dat goederen naar Cuba had gebracht te laden. Het is de onder Griekse vlag varende „President Hoff man", eigendom van een Zuid- afrikaanse scheepvaartmaat schappij. die goederen uit Roe- i,rnh naar Ci o lu.d gebracht. troos P. van der Wees, 46 jaar uit Delft. Volgens de laatste telegram men uit Buenos Aires is de ber ging van de „Atlantico" in volle gang. De universiteit van Missis sippi heeft geweigerd de aan vraag van een negerin tot toela ting geweigerd. Het meisje stu deert op het ogenblik aan de Negeruniversiteit in Jackson. Volgens de registratiefunctio naris van de Universiteit van Mississippi, Robert Ellis, is de aanvraag van de negerin, Aai- fanette Bracey, afgewezen, om dat deze niet volledig is. Ellis zei voorts, dat er geen andere aanvragen om toelating van ne gers in behandeling zijn. Wel hadden vele negers informaties ingewonnen over het indienen van een verzoek om toelating. De na veel strijd tot de Uni versiteit van Mississippi toege laten neger James Meredith is ook afkomstig van de Universi teit van Jackson. In augustus zijn 27 boerderij- branden voorgekomen waarbij de boerderij vernield of zwaar beschadigd werd. Twee van deze branden kwa men voor in Groningen, vijf in Friesland, twee in Drenthe, zes in Overijssel, drie in Gelderland, twee in Noord-Holland, twee in Zuid-Holland, drie in Noord- Brabant en twee in Limburg. De directe schade door deze branden aangericht werd ge raamd op 1.324.950. Acht van deze branden werden veroorzaakt door hooibroei, zes door spelen met vuur, vier door blikseminslag, één door kortslui ting, één door benzine bij loop lamp, terwijl van zeven gevallen de oorzaak onbekend bleef. Bij deze branden kwamen 1 paard. 56 kalveren, 34 varkens en 2.563 stuks klein- en pluimvee om. Tengevolge van onweersbuien met slagregens zijn in he( week einde in liet Turkse kustgebied langs de Egeïsche Zee 21 mensen verdronken en aelii door de blik sem om liet leven gekomen. Dooi de overstromingen stortten hon derden huizen in en verdronken duizenden stuks vee. In Amerika treft men voorbe reidingen voor een nieuw schot op de maan. Volgens iemand van het bureau voor de ruimtevaart zou de proef misschien al bin nen de twee weken kunnen wor den gehouden. De Amerikanen hebben d twee maal een raket in de richting van de maan gestuurd. Het eer ste schot, in januari van dit iaar, was een misser en het tweede, in april, trof de van de aarde af gewende kant van de maan, hoe wel het op de andere kant ge richt was. Zondagmorgen zijn aan de oever van Wed Chelliff bij Or- leansville in Algerië de stoffelij ke overschotten gevonden van twee Rooms-Katholieke geeste lijken van de orde der witte pa ter Lavigerie, Paul Py en Ber nard Chassine. Zij bicken door kogels te zijn gedood. De paten waren in de nacht van vrijdag op zaterdag uit Saint Cyprien des Attaffs, 'n plaatsje op 30 kir van Orleansvillc, ontvoerd. moderne coiffures de betere toiletartikelen elctrischc ontharing bsutique robert. WEINIG VERANDERING. Tijdens het weekeinde is de kern van een krachtig hoge- drukgebied dicht langs ons land naar het noordoosten getrokken. Het centrum van de hogedruk ligt thans boven de Oostzee met een luchtdrukwaarde van onge veer 1036 m.b. In de loop van zondag stroomde met oostelijke winden geleidelijk drogere lucht naar ons land, zodat de mist betrekkelijk snel verdween en het op de meeste plaatsen -een stralende herfstdag werd, waar bij het kwik tot ongeveer 18 graden opliep. Een uitzondering vormden de Wadden-eilanden en sommige gebieden rond het IJsselmeer, waar de mist het grootste deel van de dag bleef hangen. Het ziet er naar uit dat het hogedrukgebied het weer in ons land nog verscheidene dagen zal blijven beheersen. De mistkan- sen blijven betrekkelijk klein met uitzondering voor het uiter ste noorden van het land. Elders kunnen wolkenbanken uit Duits land het land komen binnendrij ven. en tijdelijk voor minder stra lend herfstweer zorgen. Overigens zal het weer de ko mende dagen geen belangrijke veranderingen ondergaan. medegedeeld door het K.N.M.I. té De Bilt, geldig tot hedenavond. Aanhoudend droog Droog weer en in het algemeen weinig bewolking. Zwakke tot matige wind tussen oost en zuid oost. Weinig verandering in tem peratuur. MAANDAG 8 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden OKTOBER v.m. n.m, 8.15 8.50 9.30 9.40 9.09 9.44 10.24 10.34 DINSDAG 9 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 9.46 10.34 Terneuzen 10.21 11.09 Hansweert 11.01 1149 Walsoorden 11.11 11.59 Okt. 8 6.51 1S.04 15.55 9 6.53 18.02 16.32 0.56 10 6.54 17.59 17.03 2.13 11 6.56 17.57 17.32 3.36

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1