De Brit en zijn treinen Advies tot verhoging maximum dagloon sociale verzekering V erklaring van Iman Hassan van Jemen Het weer Rede van De Gaulle Communique van ministerconferentie in Washington Uniek jubileum van ,Gerrit de Storteraar' HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WFEMRÏCHT rrankerln? bil abonnement: Temernen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 5 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5720 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de Sande te l'orneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pei advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een curieusc trek in het volks karakter van dc Brit is de men geling van haat en liefde die hij voor zijn spoorwegen koestert. Het één uit zich in een voortdu rend afgeven op de dienstver lening van de British Railways, waardoor het begrip spoorweg- thee ongeveer dezelfde gevoels waarde heeft gekregen als rat- tenkruid elders. Het ander ziet men beleden in krampachtige po gingen ten dode gedoemde spoor lijntjes en stoomtrcintjes met man en macht in bedrijf te hou den. als het niet anders kan op particulier terrein. De staking van dc spoormannen is dan ook iets wat dc burger meer aan- giijpt dan welke andere en één met politieke consequenties. Voor premier MacMillan zelf een oud-spoorwegdirecteur is het dc vraag of hij sympathie zal verliezen doordat zijn kabinet het odium op zich laadt, op min derwaardige wijze de spoorwe gen kwaad te hebben willen doen. Het Labourcongres heeft zich niet alleen uit zakelijke over wegingen zo achter de stakers gesteld of uit sympathie voor de vakbonden: daarbij heeft wel degelijk de mogelijkheid van po litieke winst een rol meege speeld. „Hoera" en „Foei" De achtergrond van de staking zelf heeft eveneens zijn merk waardige trekjes. De schurk uit het stuk is met minister Ernest Marples de voorzitter van de Britse Transport Commissie, dr. Beeching. Het begon al toen hij ruim een jaar geleden werd be noemd. Niet zijn voornaam werd toen gemeengoed voor de kran tenlezer, maar zijn salaris: 24.000 pond por jaar, of wel twintig duizend gulden per maand. Dat De Sociaal Economische Raad heeft in zijn vorige week vrijdag gehouden besloten vergadering in een advies aan de minister van Sociale Zaken en Volksge zondheid voorgesteld, het maxi mum dagloon bij een zesdaagse werkweek in sociale arbeidsver- zekeringswetten per 1 januari 1963 tc verhogen van ƒ22,tot ƒ24,-. Dit advies is gisteren voor publikatic vrijgegeven. Advies tot verhoging van de loongrens In zijn vorige week vrijdag ge houden besloten vergadering heeft dc Sociaal Economische Raad een advies vastgesteld over de loongrens voor dc Ziek tewet, de Werkloosheidswet en de Invaliditeitswet. In dit advies, dat aan dc mi nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is uitgebracht en dat nu voor publikatie is vrij gegeven, adviseert de raad de loongrens per 1 januari 1963 te verhogen van ƒ8.000 tot ƒ8.650. Bij de berekening van deze nieuwe loongrens is rekening gehouden met de compenseren de loonsverhoging met ingang van 1 september j.l. in verband met de huurverhoging, teneinde te voorkomen, dat een aantal werknemers voor een korte periode niet meer verplicht ver zekerd zou zijn. Premies en uitkeringen krach tens de sociale verzekeringswet ten worden berekend naar het maximum dagloon. Nu verwacht kan worden dat de loongrens tot 8650,zal worden verhoogd, acht de S. E. R. het in afwach ting van beslissingen over het beleid op langere termijn, nodig tot deze verhoging le adviseren omdat het maximum dagloon ongeveer 85 "o van de loongrens bedraagt. Dc grens van 22,— was vastgesteld toen de loon grens ƒ8.000 bedroeg. De raad vestigt er met nadruk de aandacht op, dat aan dc be paling van de hoogte van het maximum dagloon een sociaal politiek beleidsoordeel ten grond slag dient te liggen. De raad onthoudt zich echter in dit ge val van diepgaande beschouwin gen over dit onderwerp op grond van de overweging dat bij de be handeling van de adviesaan vraag over het sociale zeker- heidsbeleid op langere termijn noodzakelijkerwijs ook dit vraag stuk aan de orde zal komen. Wapendiefstallen uit Amerikaanse kazernes in Duitsland De politie in München heeft drie Grieken aangehouden onder verdenking wapens uit Ameri kaanse kazernes in West-Duits- land te hebben gestolen en naar het buitenland te hebben gesmok keld. Volgens Amerikaanse auto riteiten in de Beierse hoofdstad zijn in dit verband ook vier Ame rikaanse soldaten gearresteerd. Nadere bijzonderheden werden niet verstrekt. Er is een onder zoek gaande naar de vraag of de diefstallen op „bestelling" wer den gepleegd en of het een geval van spionage betreft. hij zijn vorige baas, het chemisch concern ICI. datzelfde bedrag waard was geweest, vond nie mand ooit erg, maar nu dat sala ris uit de schatkist moest komen kreet men van schande. Toch was de man met zorg uitgeko zen voor een haast ondoenlijke taak: de Britse spoorwegen van hun enorme verliezen te bevrij den. En ieder riep hoera, dat de be lastingbetaler niet langer voor de tekorten van de spoorwegen zou hoeven op te draaien. Maar tevens klonk foei toen dr. Bee ching onrendabele lijnen en stations sloot. De B. R. solvent maken, natuurlijk, maar de trein waar men eens per jaar gebruik van maakte laten vervallen, dat natuurlijk niet. Het merkwaardi ge is dat bij deze sluitingen spoormannen werkloos werden die door hun specialistisch werk niet licht in industrie een plaats konden vinden. Maar er kwam geen staking. Achttienduizend banen naar de maan Nu gaat het om het sluiten van twaalf werkplaatsen van de Bri tish Railways in de loop van vele jaren. Ze zijn niet meer nodig nu. de stoomlokomotieven wor den vervangen door elektrische en dieseltractic en achttiendui zend banen worden overbodig. Deze werkers zijn van harte wel kom in de metaalindustrie en er is dus geen eigenlijke kou aan de lucht; maar nu komt het wel tot een staking. Voornamelijk omdat dr. Beeching naar hun zin niet genoeg overleg heeft ge pleegd met de vakbonden. Wat alles waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden als dr. Bee ching zijn chirurgische ingrepen wat tactischer had aangekon digd en wat verteerbaarder had gepresenteerd. Nu door de staking het Britse publiek aan den lijve narigheid ondervindt, groeit de ergernis over de harde dokter met zijn drastische geneeswijze. Men ver geet dat indertijd iedereen de vakbonden incluis ervoor was dat de spoorwegen zichzelf moes ten gaan bedruipen en men hoort meer en meer argumenten dat het treinverkeer als een sociale voorziening beschouwd moeten worden, die de staat desnoods best enigermate mag subsidiëren. Een idee die aardig in het straat je van Labour komt, dat er bij de verkiezingen profijt van hoopt te trekken. En gezien de Britse haat-liefde voor zijn treinen wel licht niet vergeefs. (Nadruk verboden.) GIGANTISCHE „GOLFBALLEN" MELDEN RAKETTEN Drie merkwaardige, gigantische „golfballen'' verrijzen in het lage heuvellandschap van Yorkshire in Engeland. Zij maken deel uit van een keten van waarschu- wingsposten over geheel Enge land welke de nadering van ra ketten voortijdig kan melden. De post beschikt over een eigen electrisehe centrale, uitgebreide reparatieinrichtingen' en een groot woongedeelte voor de be dienende staf. De posten worden gebouwd in Amerikaans/Engelse samenwerking en vallen onder de bevoegdheid van de R. A. F. Dergelijke posten bevinden zieli reeds in Groenland. (Adv.) DE AMERIKAANSE HAVENSTAKING President Kennedy heeft de minister van Justitie, zijn broer Robert Kennedy, opdracht ge geven maatregelen te nemen, om een voorlopig einde te ma ken aan de staking, die het werk in do Amerikaanse oostkust havens heeft stii gelegd. Dit kan op grond van de Taft-Hartley- wet, die onder bepaalde omstan digheden het instellen van een „afkoelingsperiode" van tachtig dagen kent, waarin het werk moet worden hervat en partijen het, zo nodig met steun van de regering, moeten pogen eens te worden. Er is thans een commissie in gesteld, die een gerechtelijke uitspraak moet uitlokken, waar in de stakers wordt bevolen ge durende tachtig dagen het werk te hervatten. Imam Hassan van Jemen heeft een verklaring uitgegeven, waar in hij zegt, dat stammen in het noorden en in het oosten van Jemen zijn zijde hebben gekozen en dat de hoofdstad Sanaa, het bolwerk van de opstandelingen die vorige week het bewind der imams omver wierpen, spoedig door troepen van de heerser zal worden omsingeld. Dit werd dooi de Jemenitische legatie in Am man bekendgemaakt. Prins Seif Al-Islam Al Hassan, die door koningsgezinden wordt be schouwd als opvolger van imam Mohammed, die bij de opstand van vorige week om het leven gekomen zou zijn, doch over wiens lot nog niets met zekerheid bekend is, had volgens de lega tie een oproep gericht tot do re volutionaire troepen zich over te VRIJDAG 5 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 5.18 5.39 Terneuzen 5.53 6.14 Hansweert 6.33 6.54 Walsoorden 6.43 7.04 ZATERDAG 6 OKTOBER v.m. n.m. Bresken? 6.00 6.32 Terneuzen 6.35 7.07 Hansweert 7.15 7.47 Walsoorden 7.25 7.57 Okt. 5 6.46 18.10 13.22 21.52 6 6.48 1S.08 14.20 22.43 7 6.43 18.06 15,11 23.45 geven. Hij verzocht de in mid- den-Jemen wonende stammen de macht in hun gebied in handen te nemen. Het radiostation van Sanaa maakte donderdag bekend, dat vier aanhangers van het vorige bewind zijn terechtgesteld. On der hen waren de vroegere gou verneur van Taiz, Mohammed Al Wazir, en de vroegere direc teur van ae luchtvaart, Abdoel Attamim. De berichten uit Jemen spre ken elkaar tegen en het is nog immer moeilijk om een duidelijk beeld van de toestand te ver krijgen. Er zijn twee feiten, die zich aftekenen. Aan de ene zijde lijken de revolutionairen zich vastgenesteld te hebben in de voornaamste steden, Sanaa, Taiz j en Hodeida. Daartegenover heb ben krijgers van bepaalde stam men zich na de aankomst van prins Hassan verzameld om op te trekken tegen de hoofdstad van het land. Sanaa. Zij zouden reeds het centrum van Hajja, dat in handen was gevallen van de opstandelingen, hebben om singeld. In El Beida, een provincie in Zuid-Jemen, zou een vliegtuig van de opstandelingen bij de landing zijn aangevallen door krijgers, die de inzittenden ge vangen hebben genomen. De pi loot van het toestel zou een Rus zijn. Rustig weer. Aan de achterzijde van de on weersstoring die donderdag boven Noord-Duitsland lag, stroomde met noordelijke win den koele lucht met veel bewol king van de Noordzee ons land binnen. Deze lucht bereikte thans ook het zuidoosten van het land, zodat daar de temperatuur om streeks zes graden lager lag dan woensdag. Inmiddels is de aanvoer van koele lucht van de Noordzee weer tot stilstand gekomen. Om dat de kern van een hogedruk- gebied dat donderdag langzaam over Frankrijk naderde en in de nacht van donderdag op vrijdag juist boven ons land kwam te liggen, werd het overal windstil. De kern van dit hogedrukge- bied komt vandaag ten noord oosten van ons land te liggen zo dat de wind naar zuidwest tot zuid gaat krimpen. De wind zal echter aan dc kust nic'. verder kunnen toenemen dan tot matig of vrij krachtig. In het binnen land blijft de wind overwegend zwak. In de aangevoerde lucht komt minder bewolking voor, zodat vandaag de zon zich -weer zal laten zien op plaatsen waar zij donderdag de gehele dag ver stek liet gaan. Een active depressie is juist ten westen van Ierland en Schot land naar het noorden getrokken, maar het stormveld breidde zich niet verder uit dan de Ierse en Schotse kust. medegedeeld dor het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Droog weer. Droog weer met opklaringen. Aanvankelijk weinig wind. later zwakke tot matige wind uit zui delijke richtingen. Weinig veran dering in tcmiieraluur. „Het zijn uw antwoorden die, op 28 oktober, mij zullen zeggen of ik kan en moet doorgaan met mijn taak in dienst van Frank rijk". Zo zei president De Gaulle donderdag in zijn toespraak, waarin hij Frankrijk verzocht zich door middel van een volks stemming uit te spreken over zijn plannen tot wijziging van de grondwet. De Gaulle zei, dat de aanslagen op zijn leven hem verplichten voor het voortbe staan van de republiek te zor gen. De generaal zei het noodzake lijk te achten, dat het volk zich massaal zou uitspreken over het feit of zijn opvolgers recht streeks door het volk gekozen moeten worden of dat zij bet land „wederom uitgeleverd wil len zien aan de politieke prak tijken, die het naar een afschu welijke catastrofe zullen leiden". Iedereen kan constateren welke frappante resultaten Frankrijk onder de huidige staatsinstellin gen heeft geboekt, aldus de president, die hiervan een aantal bewijzen aanhaalde. Waarnemers menen in de ver klaring van De Gaulle, aan het einde van zijn toespraak, dat de uitslag van het referendum op 28 oktober hem zal duidelijk maken „of ik mijn taak in dienst van Frankrijk kan en moet voortzetten" een duidelijke waar schuwing aan het Franse volk te zien dat, hij zich zal terugtrek ken indien zijn voorstel omtrent de wijze van presidentsverkie- GEZONDHEIDS- TOESTAND SCHIRRA „ZEER GOED" Twee dokters van de Ameri kaanse organisatie voor de lucht en ruimtevaart (N.A.S.A.), die ruimtevaarder luitenant-ter-zee Walter Schirra hebben onder zocht, hebben verklaard dat diens lichamelijk welzijn „zeer goed" is. Schirra heeft gedurende zijn ruimtereis van meer dan negen uur 1,8 kilogram aan gewicht verloren, „doch dat is minder dan hij zou zijn afgevallen na een rugby-wedstrijd te hebben gespeeld", aldus de dokters. De onderzoekende geneesheren hebben bij Schirra geen sporen van kosmische straling aange troffen, geen veranderingen in zijn evenwichtsorgaan en geen afwijkingen van zijn normale lichamelijke toestand in het al gemeen. Schirra ondervond geen moeilijkheden hij het eten en hij heeft ook geen last gehad van ïuimteziekte, waarover de Sow- jetrussische ruimtevaarder ma- o .v Cagarin heeft geklaagd. Alg ;erie. De Algerijnse regering heeft besloten, een wetsontwerp bij de nationale vergadering in te die nen over het houden van ge meenteraadsverkiezingen in Al- gerië voor het einde van het jaar, aldus is woensdag bekendge maakt na een bijeenkomst van de Algerijnse regering. Verder is bekendgemaakt, dat de Algerijnse delegatie naar de V. N. 6 oktober zal vertrekken en onder leiding zal staan van premier Ben Bella. zingen wordt afgewezen. Leiders van alle Franse politieke par tijen. behalve die van de Gaul listen, hebben het referendum als onwettig bestempeld. De Gaulle beschuldigde in zijn toespraak de „partisanen van een veroordeeld regime" (de oude vierde republiek) ervan te pogen de grondwet te beroven van een van haar wezenlijke elementen, n.l. de opvatting dat de president van de republiek een werkelijk staatshoofd is en de gids van Frankrijk". Door een massale uitspraak zou het volk moeten getuigen dat het de huidige instellingen wil hand haven. Al de taken met de uit voering waarvan Frankrijk thans bezig is, zoals de ontwikkeling op economisch-en maatschappe lijk gebied, de vernieuwing van de defensie, de vereniging van Europa voor vooruitgang en vrede, hulp aan ontwikkelings gebieden en „eens misschien een bijdrage van Frankrijk tot ont spanning en vervolgens een samengaan tussen de volkeren van Oost en West". Dat alles vereist dat Frankrijk zelf de genen zal kunnen kiezen die ieder op hun beurt zijn eenheid moeten representeren en voor zijn lot verantwoordelijk moeten zijn. „Het wetsontwerp dat ik u voorleg houdt in, dat de presi dent van de republiek, uw presi dent, door uzelf gekozen zal worden. Niets is meer republi keins, niets is democratischer, neen, niets is méér Frans. Het is duidelijk, eenvoudig en recht door zee. Eens te meer gaat het Franse volk gebruik maken van het referendum, dat soevereine recht dat op mijn initiatief in 1945 werd toegekend", aldus president De Gaulle. Na afloop van een in Washing ton gehouden conferentie van ministers van Buitenlandse Za ken van de V. S. en Latijns- Amerikaanse landen is een com muniqué uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat de ministers van oordeel zijn dat in Washing ton het dringendste vraagstuk duidelijk is geweest „de Chinees- Russische interventie in Cuba", die volgens de ministers „een poging is om het eiland te ver anderen in een gewapende basis met het oog op penetratie van Amerikaanse landen door het communisme en omverwerping van de democratische instellin gen van het Westelijk halfrond". Volgens het communiqué is do bijeenkomst gekenmerkt door „de buitengewone eensgezind heid" die tot uiting kwam „bij do kwesties aangaande de veilig heid en het welzijn van het Wes telijk halfrond". De ministers, aldus het com muniqué, bevestigden hun wil tot „We hebben nu 25 jaar met Gerrit B. te maken, dat is een uniek jubileum. Hij heeft een groot talent om in te breken, maar zijn uitbrekerstalent is nog groter. Hierdoor heeft hij een grote reputatie gekregen, waarop hij zelf allerminst is gesteld. Ondanks de vijf strafbladen van de verdachte ben ik echter van mening dat deze man niet onvoorwaardelijk ter beschikking van de regering mag worden ge steld. Ik eis een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek, voor waardelijke terbeschikkingstel ling met een proeftijd van drie jaar en psychiatrisch toezicht", aldus sprak de procureur-gene raal bij het gerechtshof te Am sterdam, mr. W. B. J. Aberson, gisterochtend tot de 41-jarige Amsterdamse chauffeur G. C. B„ beter bekend als „Gerrit de Stot teraar", die in hoger beroep terecht moest staan verdacht van c n cc reeks dief tallen in be gin 1961 in Amsterdam gepleegd. De rechtbank te Amsterdam had de verdachte veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf met aftrek en onvoorwaardelijke terbeschik kingstelling van de regering. In zijn requisitoir wees de pro cureur-generaal er o.m. op dat de aanleg tot stelen bij B. zo is in geworteld dat er gezien de leef tijd waarschijnlijk weinig meer aan te veranderen is. „Dat deze verdachte steeds zijn slag slaat in de volkswijken, waar de men sen dan worden bestolen van hun weinige bezittingen, maakt het allemaal bijzonder onsympathiek, hoewel ik natuurlijk geenszins wil adviseren voortaan betere buurten uit te zoeken", aldus mr. Aberson. In tegenstelling tot de rechtbank was hij van mening, dat B.. ondanks alles, niet in een psychiatrische inrichting thuis hoort. Het hof zal over veertien dagen arrest wijzen. versterking van de veiligheid van het Westelijk halfrond tegen elke agressie, zowel van binnenuit als van buitenaf. De ministers hebben de nood zakelijkheid onderstreept om de mogelijkheid te onderzoeken van eventuele economische sancties, buiten die waarover reeds is be slist op de conferentie van Punta del Este in januari en ook de kwestie van het gebruik van hun schepen in het handelsverkeer met Cuba. De ministers „hebben opge merkt, dat het wenselijk is dc individuele en collectieve aan dacht op de levering van wapens en andere goederen van strate gisch belang aan het communis tische bewind in Cuba tc ver scherpen om de heimelijke ver- zameliing op het eiland tc ver hinderen van wapens die kun nen worden gebruikt voor offen sieve doelen tegen het Westelijk halfrond". De ministers wensen ook dat spoedig de kwestie wordt bestu deerd van het zenden door Cuba van middelen of propagandama teriaal naar de Amerikaanse re publieken voor revolutionaire doeleinden. De V. S. en Cuba. Hoge Amerikaanse functiona rissen hebben donderdag gezegd dat de Verenigde Staten tot nog toe ongekende maatregelen voor bereiden tegen scheepvaart maatschappijen in nict-commu- nistische landen die deelnemen aan de handel tussen het com munistische blok en Cuba. Door deze maatregelen zal de „opera tie Castro" de Sowjet-Unie aan zienlijk meer geld kosten. Zij zullen over tien veertien dagen van kracht worden. De Ameri kaanse havens zullen worden gesloten voor ieder schip dal goederen tussen Cuba en het communistische blok vervoert. In een communiqué dat na de officieuze bijeenkomst van mi nisters van Buitenlandse Zaken van de O. A. S. (Organisatie van Amerikaanse Staten) werd uit gegeven, werd een oproep ge richt aan „alle andere onafhan kelijke landen hun politiek ten aanzien van het gebruik van hun schepen bij de handel'op Cuba opnieuw te bezien".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1