Walter Schirra's perfecte ruimtevlucht LIGA Generaal Rikhye Nederland in Spoorwegstaking in Engeland Onrust in Venezuela Na de toelating van Meredith DONDERDAG 4 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5719 GASGEVECHT ERNSTIG SPOORWEGONGELUK IN ZUID-AFRIKA WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN HET WEER MOTIE VAN WANTROUWEN IN CANADESE REGERING VERWORPEN KUNSTMAAN VOOR STRALINGSMETING GELANCEERD 9nl000+1 gevallen DE MUUR CUBA GROTE ONTPLOFFING IN NEW YORK BEROEP IN DE ZAAK-LEIBBRAND PARATYPHUS IN LEEK Frankerlng bit abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswaj Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: f 6,— per kwartaal; per maand f 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de'Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum-per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags -2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur.' Met een tevoren door Amerika nog' nooit bereikte graad van nauwkeurigheid is de Amerikaanse ruimtevaarder Walter Schirra, na bijna zesmaal rond de aarde gereisd te hebben, in liet voorat vastgestelde gebied geland, ongeveer 140 km teil noordwesten van het eiland Midway in de Stille Oceaan. Na zijn perfecte ruimtevlucht kwam hij in het rustige water neer op 9 km afstand van liet vliegdekschip „Kearsage". Ongeveer veertig minuten bleef hij nog dobberen voordat hij aan boord van dit schip werd gehesen. De ruimtevlucht begon woens dagmiddag om 13.uur 15 en ein digde om 22 uur 28. De reis duurde dus 9 uur en 13 minuten, Aan de muur in Berlijn is woensdag een gevecht met traan gasgranaten uitgebroken. Een aantal Westduitse parlements leden en anderen brachten een bezoek aan de muur, toen de Oostduitse politie met traagas- granaten begon te gooien. Vol- '_ens Westberlijnse politiemannen bevatten sommige granaten springstof. De Westberlijnse politie ant woordde op dezelfde wijze. Beide partijen hebben twintig granaten geworpen. Daarna trokken de Öostberlijners zich terug. Westduitse luidsprekerwagens, die langs de muur nieuwsberich ten en muziek lieten horen, zijn woensdag door de Oostduitsers met waterkanonnen bespoten. De uitzendingen werden op een an dere plaats langs de muur voort- gezet. De handelingen die Schirra bij ter zee is 594 maal rond de aar de landing had te verrichten, verliepen alle binnen twee se conden van de vestgestelde tijd. Bij het binnenkomen van de atmosfeer werd de lucht geïoni seerd, waardoor het radiocon- contact met het roodgloeiende ruimteschip zes minuten werd verbroken. Daarna werd het mondeling contact weer moge lijk. Op de ,,-learsage" zag men de „Sigma 7" zachtjes onder de ge weldige parachute omlaag ko men. Nadat de capsule in zee was geland werd door een hef- schroefvliegtuig een drijfkussen aangebracht om de „Sigma 7", die een slagzij van ongeveer 20 graden had, rechtop te doen drij ven. Schirra meldde dat er geen water in zijn cabine binnendrong en dat hij. pas aan boord van de „Kearsage" wilde uitstappen. Nadat de capsule aan boord was gehesen waren er nog enige minuten nodig om het luik open te krijgen. Walter Schirra had toen bijna tien uur in het toe stel doorgebracht. De 39-jarige kapitein-luitenant de gereisd, de langste Ameri kaanse ruimtevlucht tot nu toe. Zowel de Sowjetrussische ra dio als de televisie hebben aan dacht geschonken aan de Ame rikaanse prestatie. Om tien uur woensdagavond verscheen op de Russische devisieschermen een foto van Schirra op het ogenblik waarop hem door een helper zijn helm werd opgezet. Radio-Mos kou noemde Schirra „een moe dig man". Dinsdagavond heeft zich te Holfontein, tussen Eloemfontein en Kroonstad, een spoorwegonge luk voorgedaan, dat volgens dc eerste berichten aan 17 mensen het leven heeft gekost. Be doden zijn allen negers. Er zijn meer dan veertig gewonden, onder wie veertien blanken. Oók droog uit de hand! De Indische brigade-generaal gen heeft gevoerd met president I. J. Rikhye, is woensdagochtend om kwart over negen op Schip hol aangekomen, waar hij'werd begroet door vice-admiraal L. Brouwer. Generaal Rikhye, die als mili tair adviseur van Oe Thant in Nieuw-Guinea de leiding heeft gehad bij de overdracht van het gezag en het bestuur, kwam uit Karachi, nadat hij gedurende een week in Indonesië besprekin- Soekarno en de Indonesische minister van Buitenlandse Za ken. Soebandrio. „Oe Thant heeft mij opgedra gen tot slot van mijn eerste op dracht in de kwestie Nieuw-Gui nea een bezoek te brengen aan Indonesië en Nederland", aldus de generaal. „Die eerste opdracht betrof het toezicht houden op de naleving van de overeenkomst de vijandelijkheden te staken. LEIDENS ONTZET Woensdagochtend vond in Leiden weer de traditionele uitreiking van haring en wittebrood ter ge legenheid van Leidens ontzet plaats. Tot de vele gegadigden, die hun portie kwamen halen be hoorde ook deze uit de kluiten gewassen liond, die, hoewel hij eigenlijk niet in aanmerking kwam, toch een harinkje kreeg. meegedeeld door het K.N.M.I.. geldig tot hedenavond. Afnemend buiig. Veranderlijke bewolking mot vooral aanvankelijk nog lokale regen of onweersbuien, later af nemend buiïg. In de ochtend plaatselijk mist. Zwakke veran derlijke wind, maar in de kust provincies tijdelijk matige wind uit noordelijke richtingen. De- zelfde of i- lagere temperatu- ren. DONDERDAG 4 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 4.43 4.59 Terneuzen 5.18 5.34 Hansweert 5.58 6.14 Walsoorden 6.08 6.24 VRIJDAG 5 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 5.18 5.39 Terneuzen 5.53 6.14 Hansweert 6.33 6.54 Walsoorden 6.43 7.04 Okt. 4 6.44 18.13 12.20 21.10 7 6.49 18.06 15.11 23.45 5 6.4fi 18.10 13.22 21.52 6 6.48 18.03 14.20 22.43 Op dc foto zien we hem, tij dens dc begroeting door de chef van^de marinestaf, vice-admiraal L. Brouwer. MINDER BEIEN. Aan de achterzijde van een onweerstoring, die thans over noord West-Duitsland naar het noordoosten trekt, stroomde gis teren geleidelijk koele lucht van de Noordzee ons land binnen. Het zuidoosten van het land bleef echter nog in de warme lucht zodat de temperatuur daar omstreeks zeven graden hoger lag dan in het noordwesten, waar het kwik niet verder kwam dan 16 graden. De warme lucht zal echter ook daar geleidelijk worden ver dreven, zodat ook in het zuid oosten een daling van de tem peratuur kan worden verwacht. De eerder genoemde onweers storing die woensdagavond in ons land nog op uitgebreide schaal onweer bracht, in som mige gevallen boven de eerder ontstane grondmist, wordt ge volgd door een gebied van hoge luchtdruk, zodat een afnemende buiigheid kan v. orden verwacht. Per 1 oktober zijn dc waar nemers van de V. N. allen uit Nieuw-Guinea vertrokken en ziin de Indonesische krijgsge vangenen teruggebracht naar hun eigen land". Rikhye was uiterst tevreden over de gang van zaken lot nu toe. Hij roemde vooral de Neder landse autoriteiten voor hun „grote wijsheid en geduld'' bij de overdracht en zei, dat een situatie als die in Kongo dankzij hen was vermeden. „Wij hebben op Nieuw-Guinea een bestuur overgenomen, dat perfect liep en hebben daarbij van de Nederlan ders niet anders dan beleefdheid en consideratie ondervonden. Het gevolg is geweest, dat de overdracht opvallend geolied is verlopen". De repatriëring van de Neder landse troepen noemde hij geen probleem meer. Er waren wat technische aspecten, die moeilijk oplosbaar leken, doch nu wor den de Nederlandse troepen zo snel mogelijk gerepatrieerd. Boven verwachting goed was alles tot dusverre gelopen met de ambtenaren op Nieuw-Gui nea. Aanvankelijk was men er van uitgegaan, dat waarschijn lijk niet meer dan 350 ambtena ren in functie zouden blijven en zelfs met dat aantal had men dan de eerste tijd kunnen door komen, meende de generaal. Nu bleek echter, dat waarschijnlijk 500 tot 600 van de in totaal 2800 ambtenaren voorlopig nog min stens drie maanden zouden aan blijven en dit houdt in, dat er volgens Rikhye geen sprake zal ijn van een vacuum. Er komen bovendien Indonesische ambte naren. Zowel Nederland als In donesië was tot de conclusie ge komen, dat het te kostbaar is om voor de interimperiodc speciaal ambtenaren van de Verenigde Naties aan te stellen. De tijdens de vijandelijkheden op Nieuw-Guinea gelande para's en andere militairen, waarvan er zich nog ongeveer 1000 op het eiland bevinden, zullen er blij ven. Ze zijn met ingang van 1. oktober onder gezag geplaatst van de Verenigde Naties, maar krijgen hun eigen commandant en militair bestuur op Nieuw Guinea. Dit had tijdens de acties tegen Nieuw-Guinea een hoofd kwartier op Ambon, zo zei de generaal tot slot. De Canadese conservatieve min derheidsregering heeft dinsdag avond in het nieuwe Lagerhuis bij een stemming over een motie haar eerste overwinning behaald. Een motie van wantrouwen van de sociale kredietpartij werd met 233 tegen 30 stemmen ver worpen. De motie kreeg slechts de stemmen van de sociale kre- dietpartij. Vandaag komt een liberale mo tie van wantrouwen in stem ming. De leider van de sociale kre- dietpartij heeft reeds laten uit komen, dat hij de liberale motie niet zal steunen. De liberalen hebben evenwel de steun nodig van de sociale kredietpartij en de nieuwe democraten om de rege- ring-Diefenbaker ten val te kun nen brengen. De Verenigde Staten hebben dinsdagavond omstreeks kwart over elf de „Ezplorer 14". een 89 PQnd zware kunstmaan, die stra lingsmetingen moet verrichten, in de ruimte gebracht. De lan cering geschiedde met behulp van een drietraps Thor-Deltaraket, met welk tppe reeds elf kunst manen in hun baan gebracht zijn. De baan van de nieuwe kunst maan is sterk ellipsvormig, met een grootste afstand van onge veer honderdduizend kilometer en een kleinste afstand van on geveer driehonderd kilometer van het aardoppervlak. De om looptijd bedraagt 31 uur. De Ezplorer 14" moet gegevens verschaffen over de nieuwe stralingsgordel, die na de Ameri kaanse kernproef op grote hoog- e op 9 juli boven de Stille Oceaan, is ontstaan. Ook de van Allen-stralingsgordel en het aard magnetisme zullen ermee wor den bestudeerd. De Londense forensen die woensdagavond van hun werk naar huis terugkeerden zullen zich vast hebben afgevraagd waarom zij zich zo druk hadden gemaakt over de nationale spoorwegstaking die woensdag werd gehouden. Een motorrijder noemde de straten net zo rustig als op de „Bank Holiday" zonder toeristen. wat de huid ook deert of ontsiert helpt PUROL Oostduitse politie heeft gis terochtend een tunnel onbruik baar gemaakt, die tussen Oost- Berlijn en de Amerikaanse sec tor van West-Berlijn onder de muur door liep. De vluchttunnel was nog niet helemaal af. Men had het werk aan Oostduitse kant gestaakt toen men merkte dat de Oostduitse politie arg waan kreeg'. Bij de gedenksteen voor de doodgeschoten Oostduitse vluch teling Günther Litfin, aan do westelijke kant van de muur, zit sedert dinsdagavond een 18- jarige student uit Wolfenbüttel. Hij wil daar als protest tegen de muur drie dagen lang vasten. Volgens berichten uit kringen van Cubaanse ballingen in Flo rida bevinden zich in het gebied van Rio Blanco, aan de noord kust van Cuba, verscheidene Russische kampen. Zij liggen aan dc wegen van Sagua naar Viana en van Sagua naar Isabella. Alle boeren die in dit gebied woonden zouden plaats hebben moeten maken voor de Russen, wier aantal wordt geschat op ongeveer tweeduizend. Nog steeds volgens dezelfde bron zouden voorts zes Russische schepen in de haven van Isabella ongeveer 40.000 ton aan oorlogsmaterieel hebben ontscheept dat naar ge noemde kampen is gebracht. „INTERLAND-AANRIJDING" De politic van twee landen kwam er dinsdagavond aan te pas toen na een aanrijding tus sen een personenauto en een vrachtwagen met aanhanger de beschadigde personenauto precies bleef stilstaan op dc grens tus sen Nederland en Duitsland in de Keulse barrière te Venlo. De Venlose politie kwam pro ces-verbaal opmaken voor het voorste stuk van de auto, de Duitse politie moest aanrukken voor de achterste helft, die toen net op Duits gebied stond. De politie had het ergste ge vreesd, daar driekwart van de 1.250.000 forensen in Londen dagelijks van de trein gebruik maakt. Vele forensen zijn echter heel vroeg van huis gegaan om naar hun werk te wandelen. An deren. onder wie de minister van Vervoer, Ernest Marples, gingen op de fiets naar de bin nenstad. Voorts hadden sommige ondernemingen bedden in hun kantoren gereed laten maken, waren speciale voertuigen inge schakeld, werd op de hoofdwe gen een richtingverkeer inge steld en hadden veel werknemers vrijaf gekregen. 's Morgens en 's avonds deden zich tijdens, de spitsuren enkele moeilijkheden voor maar vol gens de Londense politie waren deze nauwelijks groter dan op een normale werkdag. In de andere grote steden in Engeland was het van hetzelfde laken een pak. In Glasgow en Manchester hielden stakers pro testmarsen maar er was zo wei nig verkeer dat de betogers geen opstoppingen konden veroorza ken. De enige treinen die woensdag reden waren er vijf van de Lon dense ondergrondse, met perso neel dat niet bij de nationale vak bond is aangesloten. De Britse bond van spoorwegpersoneel, waarvan 334.000 mensen lid zijn, had zoals bekend de staking uit geroepen uit protest tegen de voorgenomen sluiting van be paalde lijnen en werkplaatsen. Het bestuur van de bond heeft besloten om volgende week op nieuw bijeen te komen om na te gaan of de staking van woensdag moet worden herhaald. De plaatsvervangend secretaris-ge neraal van de bond, Brassington, heeft de staking een „volledig succes" genoemd. Hij deelde mee dat er sympathie-betuigingen waren binnengekomen van de Franse federatie van spoorweg personeel en van de afdeling spoorwegen van de internationale federatie van transportarbeiders. Brassington zei voorts, dat er voor volgende week geen staking op het programma staat. Op het terrein van de univer siteit van de Amerikaanse stad Oxford hebben studenten woens dagavond voor de flat van de onlangs toegelaten negerstudent Meredith een pop verbrand en in de omgeving een dergelijke pop opgehangen, met een kaart om de hals met de woorden „Ga terug naar Afrika waar je thuishoort". Militairen maakten een einde aan de demonstratie. Er werden geen arrestaties ver richt. Functionarissen van de univer siteit te Oxford probeerden de studenten te bewegen, vandaag weer aan de colleges deel te nemen. Te Jackson, de hoofd stad van de staat Mississippi waarin Oxford ligt, hebben om streeks 135 zakenlieden een reso lutie aanvaard, waarin de ge welddaden van de tegenstanders van de toelating van Meredith worden veroordeeld, maar de assen-cheiding wordt verdedigd. In een gebouw van een telefoon dienst in New York zijn woensdag bij een zware ontploffing mins tens 20 mensen om het leven gekomen en minstens honderd gewond. Een ketel in het souter rain sprong uit elkaar, waarna braxul ontstond. Het vuur kon echter spoedig worden geblust. Het merendeel van de slacht offers zat aan de lunch. In het gebouw werkten ongeveer 500 '.i' „„inzniz" k vrouwen. In de Venezolaanse hoofdstad en ook in de rest van Het land zijn verscheidene aanslagen ge pleegd, die toegeschreven worden aan leden van de communistische partij en de links-revolutionaire beweging. In .Caracas is een politiefunc tionaris in zijn woning vermoord. Een officier werd in zijn woning overvallen en beroofd. In enkele wijken van de .Vene zolaanse hoofdstad veroorzaakten exVemisten wanordelijkheden döor met flessen met brandende benzine te gooien. In de staat Guargio zijn bij schermutselingen tussen extre misten en leden van de nationale garde twee extremisten en twee militairen gesneuveld. Talrijke extremisten zouden zijn gearres teerd. Volgens het Venezolaanse mi nisterie van Binnenlandse Zaken zijn de aanslage.. intimidatiepo gingen in verband met het be sluit, dat de Kamers moeten nemen over de opheffing van de onschendbaarheid van de afge- De openbare aanklager in Stuttgart heeft woensdag hoger beroep aangetekend tegen het vonnis, waarbij de dag tevoren de internationaal bekende ver- keersdeskundige prof. Leibbrand bij gebrek aan bewijs werd vrij gesproken van moord op 22 Ita liaanse hulparbeiders in de om geving van Avignon in de zomer van 1944. Zoals gemeld was Leibbrand ten laste gelegd, het bevel te hebben gegeven de Italiaanse hulparbeiders die bij zijn genie- compagnie dienden, zonder vorm van proces neer te schieten. 22 arbeiders vonden de dood, vier werden gewond en vijf wisten ongedeerd te ontkomen. De mas samoord geschiedde toen het Duitse leger in Frankrijk op de terugtocht was. vaardigden Eloy Torres (commu nist) en Saenz Herida (links- revolutionaire beweging). In verband met een te hoge be smettingsgraad van paratyphus, dat bij een routine-onderzoek dooi de veeartsenijkundige dienst' is gebleken, js de produktie van de vleeswaren- en conservenfabriek Van Dam Co te Leek (Gr. i mo. menteel stopgezet. Het bedrijf wordt ontsmet, ter wijl een onderzoek wordt inge steld naar de oorzaak van de be smetting, die een gevolg kan zijn van een besmet dier of een bacil lendrager in het bedrijf. Het personeel, 60 man sterk, wordt momenteeel medisch on derzocht De veterinaire inspectie voor Groningen en Drenthe, die nauw samenwerkt met de genees- kundige inspectie van de volks gezondheid in Groningen en Dren the en de provinciale Keurings dienst voor Waren, deelde over het ondeizoek bij de firma Van Dam Co te Leek desgevraagd mee, dat de ooi-zaak van de be smetting een besmet dier is ge weest, dat de slachtbank heeft be smet. Men is thans bezig het be drijf te ontsmetten en te reinigen. De voorraden zijn inmiddels ge keurd. Een belangrijke partij is goedgekeurd en vrij gegeven, ten minste 10.000 kg is afgekeurd en vernietigd. Het overgrote deel van de vleeswaren wordt bij de be reiding zodanig verhit, dat even tuele kiemen al gedood zijn. Achteraf is gebleken, dat de maatregel juist werd getroffen vóórdat de besmette produkten zouden worden afgeleverd. PROEF MET VROUWELIJKE P. T. T.-BESTELLERS MISLUKT De proef, die de P. T. T. in Arn- hem heeft genomen met vrou welijke bestellers is een misluk king geworden. Sedert juni van dit jaar nam de P. T. T. in Arn hem ook bestelsters in dienst, die vooraf werden opgeleid. Van de 11 zijn er 5 over. Binnenkort gaat er weer één weg en het laat zich aanzien dat tegen de winter het aantal nog kleiner zal worde-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1