Nieuwe onrust in Afrika Na de overstromingsramp in Spanje J )KUM ZONDER \SKER 1 NACHTEGAAL Overlevenden van vliegtuigongeluk boven Atlantische Oceaan vertellen van ongeluk en redding WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN REVUE! Proclamatie van revolutionair comité in Jemen Badio de Koek HET WEER hercheur BAANTJER i de Amsterdamse Po- s speurt in de serie ir de mens achter de daad «p^É 3:# A^uSS DURBPJDGE schepper van Paul aanderen en de schrij- r van het T.V.-spel e Sjaal" publiceert zijn uwste meesterwerk super-spannend ver- lgverhaal in REVUE! I JE, Stadhouders- idelijk welk boek wederverkopers. R. 759 Frankering bil abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van 'de Sande Redactieadres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; 'f6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5715 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v"/h Firma F. 7. van de Sandé te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Zuid-Rhodesië, het Britse gebied met grcte geestelijke verwantschap met het na burige Zuid-Afrika van de apartheidspolitiek, dreigt t toneel te worden van een soort Algerijnse strijd. De regering heeft met een aan tal forse maatregelen de voornaamste partij der in heemsen, de Zimbabwe Af rikaanse Volksunie (Z. A. P. U), verboden en een aan tal leiders gevangen gezet. De konsekwentie is, dat vele leiders zijn gevlucht, o.m. naar het met de ver volgde partij sympathise rende Tanganyika, waar ze een Zuidrhodesische rege ring in ballingschap willen oprichten, alsmede 'n Zim babwe bevrijdingsleger dat ondergronds de strijd tegen het blanke bewind van sir Edgar Whitehead moet voeren. Wat hen aanmoe digt, is waarschijnlijk ook dat Algerijnse voorbeeld, dat voor hen ook geldt: de worsteling kan lang zijn, maar de kansen om te win nen zijn nagenoeg zeker heid. Als de andere Afrikaanse landen de kwestie in de Verenigde Naties aan de orde stellen krijgt de Britse delegatie onaangename ogenblikken te verduren. Hoezeer Londen het ook met de maatregelen niet eens kan zijn, formeel ligt daar de verantwoordelijk heid. WAT TELT ZWAARDER Dat de Britse regering niet te veel gezag kan laten gelden in Zuid-Hhodesië, waar men maar zelden naar Londen luistert, ver andert daaraan niets. Voorname lijk telt dat de toch al moeizame plannen om dit gebied met N.- Rliodesië en Nyassaland uit ko loniale verhoudingen naar zelf standigheid te •oeren, nu door een soort burgeroorlog dreigen te worden doorkruist. De regering in Zuid-Rhodesië nam zijn besluit op gronden die de Londense Observer als gam mel omschrijft. Ze baseert haar beslissing op bewering dat de Z. A. P. U. moord en doodslag be dreef, een bewering die moeilijk te bewijzen is. Wel is zeker dat door de Z. P. U. intimidatie werd bedreven tegen zwarten en tegen blanken. Maar wat dat be treft is de regering zelf ook niet vrij van blaam. De vergaderin gen van de Z. A. P. U. werden constant door politie verstoord, er zijn sch' '.partijen gehouden op betogers en men kan dus moeilijk beweren dat de inheemsen vrij zijn gelaten in hun politieke reichten van partij-vorming en meningsuiting. DE KIP OE HET EI Men kan deze regeringsactie wel weer voorstellen als een lo gisch gevolg van de speuractie naar degenen die petroleumbom- men naar huizen van blanken wierpen en dan uit gaan zoeken wat eerst kwam, maar dat lijkt vrij vruchteloos. Het heeft er alle schijn van dat de regering in Salisbury zich bewust was strenger maatregelen te nemen dan de situatie recht vaardigde en er met opzet naar heeft gestreefd de spanning op de spits te drijven. Het heeft haar een kans met verwijzing naar de ondraaglijke toestand voorlopig alles te laten zoals het is en invoering van een grond wet, waarbij de zwarte meerder heid van het land dezelfde rech ten als de blanke minderheid nu heeft, te voorkomen. En mis schien om in de onrust een aan leiding te vinden inderdaad dwars tegen Londen in aan sluiting te zoeken hij Z.-Afrika, zoals al eerder is gedreigd. Zeker is voorlopig dat sir Ed gar erin is geslaagd een nieuwe haard van onrust te schelpen in het tocli ai niet rustige zwarte werelddeel. (Nadruk verboden.) BRITS SPOORWEG PERSONEEL GAAT STAKEN De Britse bond van spoorweg personeel heeft vrijdag besloten om de oproep tot zijn 334.000 leden voor een staking in het ge hele land op 3 oktober te hand haven. De bond wees een. schik king van de transportcommissie voor de staatsspoorwegen van de hand. De moeilijkheden zijn ont staan door een besluit van de transportcommissie om in de ko mende drie jaar 12 werkplaatsen te sluiten waardoor ongeveer 18.000 mensen getroffen zullen worden. De commissie deelde donderdag mee, dat dit econo misch noodzakelijk is. Zij zou echter geen onherroepelijke be sluiten nemen voor zij kennis had genomen van het standpunt van de bond, en de lasten voor de betrokkenen zoveel mogelijk verlichten. Do algemeen secre taris van de bond, Sidney Gree ne, zei echter dat hier geen ge noegen mee kan worden geno men. Als de staking doorgaat zullen de Londense schoolkinderen 3 oktober een dag vrij krijgen, zo heeft de gemeenteraad van Lon den bepaald. ,.Wij waren voorbereid op het ergste, maar het ergste is niet gekomen". Met deze woorden leidde gisteren de Amerikaanse soldaat Joe Hoffer het relaas in over het verongelukken van de Superconstellation van de Tiger Air Line", boven de Atlantische Oceaan. Hij vertelde het ver haal over het ongeluk en de red ding namens alle overlevenden die vrijdag aan boord van het Zwitserse schip „Celerina" in Antwerpen weer voet aan wal hadden gezet op een persconfe rentie in een Antwerps hotel. Schoenen uit, reddingsgordels om De moeilijkheden begonnen, toen wij wegens het slechte weer naar een grotere hoogte moesten stijgen. De manoeuvre was nau welijks begonnen, of ons werd gezegd de schoenen uit te trek ken en de reddingsgordels om te doen. Wij waren op het ergste voorbereid, het vliegtuig raakte het water, maar het ergste ge beurde niet: het vliegtuig bleef intact. De zee was ruw, het water begon langzaam het toestel bin nen te dringen. Ik geloof, dat alle passagiers het vliegtuig heb ben verlaten, maar zeker ben ik er niet van. Van achter het vlieg tuig kwam een vlot, dat eerst afdreef en toen kon worden te ruggehaald. Meer dan 50 men sen vonden er een plaats op. Golven leken wel 50 meter hoog Men heeft gezegd dat de gol ven ongeveer vier meter hoog waren, maar het leek mij wel 50 meter. Vijf uur hebben wij rondgedreven. Het vlot was eigenlijk bestemd voor 25 men sen- Het voordeel was, dat wij dicht op elkaar zaten en warm bleven en dat het vast op de golven lag, zodat wij niet om sloegen. Het was erg moeilijk om aan boord van de Celerina te komen. Er was een ladder uitgeworpen, maar dat bleek toch een moeilijk punt. Leden van de bemanning sprongen over boord met zwem vesten aan en maakten het vlot met touwen vast. Toen ging het gemakkelijker. Lof voor bemanning van de Celerina Het verhaal van de Ameri- DE BOUNTYTERUG IN LONDEN ne driemaster Bounty" passeert op de foto de Londense Tower Bridge. Het schip is een replica van de Engelse achttiende-eeuw- se oorlogsbodem en werd ge bouwd voor de nieuwe film „Muiterij op de Bounty". De boot heeft 2'miljoen gulden gekost. .De filmopnamen zijn groten deels in Tahiti gemaakt. Begin oktober wordt in de Engelse hoofdstad het anker gelicht voor een reis naar New York, waar de gala-première zal plaats vinden. „De revolutie is ontketend om vrijheid, recht en gelijkheid aan het volk van Jemen te brengen". Dit staat in een proclamatie van het revolutionaire comité dat donderdag de macht in Jemen heeft overgenomen. De tekst is uitgezonden door radio-Sanaa en wordt geciteerd door het Egyp tische persbureau. „Ons volk heeft gedurende hon derden jaren een lijdensweg ge kend als geen ander volk. Het was afhankelijk van de wil van één despoot die ieder mededo gen miste. De ere siam werd tegen de andere opgezet. Zonder vorm van proces werden on- schuldigen ter dood gebracht", aldus de proclamatie. De proclamatie gaat verder „Alle imams hebben het volk van zijn goederen beroofd om hun eigen eetlust en die van hun familie te stillen. Voor het volk was er slechts vernedering, hon ger en ziekte". Volgens radio-Sanaa kan het volk „een nieuw democratisch leven en een socialistische toe komst" tegemoet zien. kaanse militair werd slechts nu en dan onderbroken door een aanvulling of opmerking van één zijner collega's; verder was er alleen het ge uid van de vele camera's van filmmensen. „Ik kan geen woorden genoeg vin den voor de gastvrijheid, die wij aan boord hebben genoten. De bemanning gaf ons zijn kleren en bedden eft sliepen zelf op de grond. Wij mochten niets doen". Terugkerend op het moment dat het vliegtuig de wilde oceaangolven raakte zei hij ten slotte „Ik dankte God dat hij ons in zijn handen had ge nomen". Een arts van ie Amerikaanse luchtmacht, kapt. J. G. Figue- roa-Longe, die et. zijn vrouw het ongeluk overleefde en de eerste medische verzorging van de slachtoffers op zich nam, vertelde dat constant moest worden gehoosd, omdat het vlot water schepte. „Wij zouden het niet veel langer hebben uitge houden. Eén van de overleven den was reeds geheel verstijfd. Met kunstmatige ademhaling en massage hebben wij hem in het leven kunnen houden". Een die pe stilte viel in de zaal, waar de persconferentie werd gehouden, toen luitenant-kolonel G. Dent het woord nam. Hij verloor hij het ongeluk zijn vrouw, die hij was nagesprongen, toen zij het vliegtuig had verlaten. Samen werden zij aan boord van het vlot getrokken. Eén keer sprak hij nog met haar. „Toen ik even later weer naar haar keek was zij verdwenen. Zij moet over boord zijn geslagen", zei hij met bijna onhoorbare stem. Hij blijft achter met drie kinderen, onder wie een baby van nog geen jaar. Aan het einde van de perscon ferentie werd de vraag aan de overlevenden gesteld, of zij weer zouden gaan vliegen. Zonder uitzondering staken allen^ de hand op. Relaas van de Gezag voerder Drie motoren van de veronge lukte Super-Constellation zijn in brand gevlogen vóórdat het toe stel op zee moest dalen- Dit is stel op zee moest dalen. Dit is vrij dagavond gebleken uit de verkla ringen van de gezagvoerder van het vliegtuig, John D. Murray. Over de mogelijke oorzaken wil de hij zich op de persconferentie in Antwerpen niet uitlaten. Vra gen daarover werden trouwens door de directie van de Flying Tiger Airline afgeweerd. Op zachte toon vertelde hij een tachtigtal journalisten, onder wie vele Amerikanen, zijn ervarin gen. De eerste motor viel uit op 7.000 meter hoogte, de tweede 8 minuten later en na ruim ander half uur de derde. Meer dan 70 minuten vloog het toestel op 2 motoren, waarvan één op beperk te snelheid. De brand kon in alle drie motoren worden geblust. Pas toen de derde motor vrijwel geheel uitviel, nadat hij 3 keer weer op gang was gebracht, had het toestel nog een snelheid van 110 mijl, bijna de fatale grens. Het was zondagavond vijf voor half elf. Allang daarvoor was de passagiers verzocht de redding gordels om te doen en knellende kleding uit te trekken. „Hoe kondigde u de noodlan ding op zee aan?" „Dames cn heren, wij gaan het toestel op het water neerzetten... of woorden van die strekking". „Was er paniek?" „Neen". Kapitein Murray zei het toestel in een rechter bocht te hebben willen neerzetten. Met de ene nog werkende motor was dat echter HULPVERLENINGS APPARAAT KOMT OP GANG In Spanje is een omvangrijk hulpverleningsprogramma in' werking getreden na de over stromingen in het gebied rond Barcelona die volgens de laatste officiële cijfers aan minstens 418 mensen het leven hebben gekost en waarbij 193 mensen gewond zijn. Er zijn nog 459 vermisten. Acht ministers die in Barcelona, waar hot nu goed weer is, de toestand hebben besproken, be sloten onder meer om zo spoe dig mogelijk nieuwe huizen te laten neerzetten, regeringssteun te verlenen aan mensen die werkloos zijn geworden doordat een groot aantal fabrieken is verwoest, en moratoria af te kondigen inzake belastingen voor diegenen die door de ramp getroffen zijn. Intussen komt zowel uit Spanje zelf als uit het buitenland geld binnen voor de slachtoffers. Vrijdag werd be kendgemaakt, dat er in totaal tot dusver ruim 355.000 gulden was ontvangen en dat er nog steeds geld binnenkomt. In dit cijfer zijn niet de grote bijdra gen van ondernemingen, zoals de ruim 600.000 gulden van de bank van Spanje, verrekend. Voor het gebouw van Radio- Barcelona, dat is ingericht als opvangcentrum voor giften voor de door de ramp getroffenen, stond vrijdagmorgen een lange rij mensen met kleding, voedsel niet meer mogelijk. Links de bocht makend overvloog hij nog twee golven en raakte het water bij de derde. 'Hij had de cockpit van het langzaam vollopende vliegtuig al verlaten en bevond zich in de ca bine „toen ik 'n ingeving kreeg". „Ik ging terug naar de cockpit en vond de flashlight". Hiermee kon later worden geseind naar de overvliegende vliegtuigen. Hoe hij uiteindelijk in de oce aan terecht gekomen was, kon de vlieger zich niet herinneren. „Waren er nog mensen in het vliegtuig, toen u het verliet?" „Er was zeker niemand meer in." Murray heeft 24 jaar vlieger ervaring. Dit was zijn eerste on geval. „Gaat u weer vliegen?" Zeker Nog diep onder de indruk ver telde ook de 22-jarige stewar dess Carol Gould, die haar bei de collega's bij het ongeluk ver loor, haar ervaringen. „Het was mijn taak te zorgen dat de passagiers, bestemd voor het het linkervlot, hun plaatsen zouden vinden. Maar toen ik naar buiten keek. was er geen linker vleugel meer en ook geen lin kervlot. Toen kreeg ik het op mijn zenuwen." „Zij was een van de laatsten, die op het andere vlot terecht kwam. Zii werd aan boord ge trokken door een jonge Ame rikaanse militair, genaamd Geor ges Brown, die met een gebro ken nek en schouderfractuur een viertal slachtoffers in het vlot wist ie trekken. Ruim vijf uur duurde het vóór de verlossende lichten van de Celerina opdoken. Gebeden en geestelijke liede ren overstemden nu en dan het geluid van de heftig golvende zee. „Een vlot met niets dan hel den". zoals kabitein Murray ver- klaai - en geld. Vrachtwagens en onge veer duizend taxi's uit Barce lona brengen de giften naar het rampgebied. De provincie Barcelona levert 4/5 van de totale Spaanse tex- tielproduktie. De Spaanse minis ter van Industrie heeft de ge troffen ondernemers laten weten dat de regering leningen zal ver strekken zonder rente of tegen een zeer lage rente. Machine rieën voor de textielindustrie zullen vrij van invoerrechten ingevoerd mogen worden. Rond 5.000 textielarbeiders zouden zonder werk zijn geko men. Vijftig fabrieken zouden zware schade hebben opgelopen terwijl er tien zijn verwoest. HULP AAN SLACHTOFFERS De Spaanse Evangelische Zen ding te Utrecht heeft haar giro nummer 95200 opengesteld voor giften voor Protestantse slacht offers van de overstromings ramp in Spanje. Noord*traaf 102 - Telefoon 314* Terneuiea GOUVERNEUR PLATTEEL OP WEG NAAR NEDERLAND Na een drukke ochtend vol afscheidsbijeenkomsten, is vrij dagochtend gouverneur dr. P. J. Piatteel van Nieuw-Guinea van het vliegveld Sentani bij Hoilan- dia, naar Biak vertrokken. Van daar zal hü doorreizen naar Ne derland. Het allerlaatste wat de heer Platteei. gezeten in een Dakota van de luchtmacht, van Nieuw- Guinea's hoofdstad zag, was de in de zon glinsterende Humboldt- baai, met ver op de achtergrond het kleine vliegveld, waar de Pakistaanse militairen van de V. N„ die voor hem een erewacht hadden gevormd, enigszins ver legen in groepjes bijeen stonden. Hoe langer hoe kleiner werden de mensen, die dr. Piatteel had den nagewuifd: vele Nederlandse autoriteiten, met wie hij in de afgelopen jaren nauw heeft samengewerkt, en tientallen Pa poea's. Reeds vrijdagochtend vroeg vertrok de gouverneur uit het gouvernementshuis, geëscorteerd door motorpolitie, om in een bij zondere zitting van de raad van diensthoofden afscheid te nemen van zijn allernaaste medewer kers. De zitting duurde bijna een half uur. Hierna reed dr. Piatteel naar iet gebouw van de Nieuw-Guinea. raad. Daar hadden vele burger lijke en militaire autoriteiten plaats genomen op do tribune om de plechtige afscheidszitting bij te wonen. De raadsleden mevrouw To- koro—Hanasbey, Torey en Mofu hielden bewogen redevoeringen, waarna de voorzitter, de heer Messeth. de gouverneur dank bracht namens het gehele volk van Niem. Guinea. Een beeld uit het rampgebied in de Spaanse provincie Barcelona. Auto's en huisraad zijn in de straten tot puinhopen opgeworpen. BINNENVERINGBED bet beste bed ooit gemaakt 1 SCHUIMRUBBERSEP V met versterkte jn/ddensector 1 fabrieken Zevenbergen PLAATSELIJK REGEN Een depressie bij IJsland houdt boven de Britse eilanden een zuidwestelijke tot westelijke stro ming in stand, waarmede enigs zins onstabiele lucht wordt aan gevoerd. Boven het Westeuropese vasteland en de Noordzee daaren tegen wordt een zuidoostelijke stroming aangetroffen, waarme de o.a. sterk verontreinigde lucht vanuit het Ruhr-gebied naar ons land wordt gevoerd. In het overgangsgebied tussen beide luchtstromingen bevindt zich boven Engeland een inten sief regengebied, dat daar vrij- dag-overdag 10 tot 15 mm regen bracht. In betekenis afnemend ver plaatst dit overgangsgebied zich langzaam oostwaarts en naar het zich laat aanzien, zal' het in "de loop van heden geleidelijk over ons land trekken. Het wordt ge volgd door een weertype met op klaringen en stapelwolken. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Tijdelijk wat regen Tijdelijk vee, bewolking mat op de meeste plaatsen wat regen of motregen, in het westen van het land; later gevolgd door opklarin gen. Zwakke tot matige wind, rui mend naar zuidwest tot west. Iets lagere middagtemperaturen dan gisteren- ZATERDAG 29 SEPTEMBER v.m. 2.14 2.49 3.29 3.39 n.m. 2.20 2-55 3.35 3.45 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden ZONDAG 30 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 2.41 2.52 Terneuzen 3.16 3.27 Hansweert 3.56 4.07 Walsoorden 4.06 4.17 MAANDAG 1 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 3.12 3.23 Terneuzen 3.47 3.58 Hansweert 4.27 4.3S Walsoorden 4.37 4.4S 29 fi.36 18.24 6.56 19.04 30 6.38 18.22 S.00 19.24 Okt. 1 6.39 18.20 9.05 19.45 2 6.41 18.17 10.1O 20.09 3 6.43 18.15 11.16 20.37

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1