Over de vierhonderd doden in Spanje Opstand in Jemen VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5714 BELANGRIJKE EN SPOORWEGEN VOLLEDIG VERWOEST WEGEN tend uit Madrid vernomen 'dat het gebied in Catalonië dat door de ramp werd getroffen, in het Tarrasa door kolkend water verrast Hulp van alle kanten Franco in rampgebied Gouverneur Platteel op de valreep: Papoea's zullen in de komende tijd veranderingen rustig aanzien HET NED. RODE KRUIS OOK ACTIEF VOOR SPANJE Lord Home: Met onderhandelingen moeten bestaande problemen worden opgelost K. L. M. ELECTRA LIEP VAST OP SCHIPHOL Het Rode Kruis ontvangt nog steeds giften voor nood in Perzië NIEUWE RUSSISCHE KUNSTMAAN IN BAAN OM DE AARDE NIEUWE RUSSISCHE KERNONTPLOFFING PRIJS VAN DE KOELHUISBOTER WORDT 85 CENT PER PAKJE WEER OOSTBERLIJNER NEERGESCHOTEN HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankering bil abonnement; Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa) Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; f6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 et. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. 3". van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine advertenties bi] vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AdreS Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In Tarrassa, één van de ergst getroffen steden, kwam het wa ter dinsdagavond onverwachts van de bergen af stromen en vaagde hele series kleine huizen in de buitenwijken weg. Honder den daklozen vroegen om onder dak in de hogere verdiepingen van gespaarde huizen, toen des Een beeld van de overstromin gen in Spanje, die aan meer dan driehonderdvijftig mensen 't leven hebben gekost en waar door nog ruim vierhonderd men sen worden vermist. Op een plein van een door het water zwaar geteisterd plaatsje bij Barcelona, verzamelen bewoners uit het puin nog bruikbare bezittingen. Donderdag telde men in liet gebied rond Barcelona, dat in de nacht van dinsdag op woensdag eiv ook nog de daaropvolgende nacht geteisterd is door een ge weldig noodweer, meer dan 400 doden, terwijl ongeveer htezelfde aantal door het Spanse Rode Kruis ais vermist werd opge geven. Men vreest echter dat breide cijfers nog aanzienlijk hoger zullen komen te liggen. De meeste vermisten telde men in de omgeving van Tarrasa, waar 130 mensen door kolkend water en vallend puin werden verrast. Het gebied tussen de rivieren de Llobregat en de Besos staat voor het grootste gedeelte blank en biedt een troosteloze aanblik. Overal zijn huizen, bomen en telefoonpalen door het water weggeslagen. Over grote afstanden z^n de belangrijkste wegen en spoorwegen van Bar celona landinwaarts volledig ver woest. Tarrasa biedt de aanblik van een door oorlogshandelingen verwoeste stad. Grote gedeelten zijn volledig vernield. De schade is nog niet te overzien. Badelona, een voorstad van Barcelona, behoort eveneens tot do zwaar getroffen gebieden. Ook hier werden vele gebouwen door water en storm verwoest. Do schade aan de hoofdverkeers weg cn de spoorlijn naar de Spaans-Franse grens levert zeer grote moeilijkheden op. Van alle zijden wordt hulp ge boden aan de getroffen gebieden. Eenheden van het Spaanse ieger zijn behulpzaam bij de evacuatie van de duizenden daklozen. Hef- sehroefvliegtuigen van de Spaan se luchtmacht zoeken de over stroomde gebieden af naar even tuele overlevenden. De Spaanse autoriteiten, onder wie vice-premier Grandez, heb ben zich onmiddellijk naar het rampgebied begeven. Ook het Spaanse staatshoofd generaal Franco bevindt zich op het ogen blik in het gebied om zich per soonlijk van de reddingswerk zaamheden op de hootge te stel len en deze te leiden. De Spaans- Franse grens is gisteren enigo uren gesloten geweest in verband met de ramp. „De ramp is er een van reus achtige omvang. Er zijn waar schijnlijk een zeshonderdtal do den cn er is enorme schade aan gericht", aldus heeft de Spaanse vice-premier. generaal Munoz Crandez, donderdag te Barcelona tegenover verslaggevers ver klaard. Dc generaal, die zich in gezel schap bevond van de ministers van Binnenlandse Zaken, Arbeid, Openbare Werken, Nijverheid cn Volkshuisvesting en dc minister voor de Nationale Beweging, ver klaarde dat de ergst getroffen steden in volgorde Rubi, Tarasa en Sabarell zijn. Hij verklaarde dat de regering alles in het werk zal stellen om het getroffen gebied te helpen. Fabrieken, die weer worden op gebouwd, zullen modern worden ingericht. Waar nodig zullen mo ratoria worden afgekondigd en andere voorzieningen worden ge troffen voor het opvangen van de financiële en andere gevolgen zoals eventuele tijdelijke werk loosheid van de ramp. „Bij het nemen van deze maat regelen zullen wij er nauwlettend op toezien dat het belang van het gehele volk en dat van de burger afzonderlijk zorgvuldig tegen el kander zullen worden afgewo gen", aldus vice-premier gene raal Grandes. De generaal legde nog de na druk op de „heldhaftige houding van het Spaanse volk en de be toonde saamhorigheid". Hij besloot met de mededeling dat het Spaanse staatshoofd, ge neralissimus Francisco Franco, het nieuws over de ramp en de maatregelen om aan de gevolgen ervan het hoofd te bieden, op de voet volgt. Het ministerie van Buitenland se Zaken heeft donderdagoch- algemeen niet door toeristen be zocht wordt. De kans dat toeris ten slachoffer van de ramp zijn geworden wordt niet erg groot geacht. Zekerheid kon nog niet worden verkregen daar de ver bindingen nog steeds verbroken zijn. Verwacht wordt dat er heden nadere berichten uit Barcelona op het ministerie worden ont vangen. Volgens het Spaanse persbu reau „Cifra" is de 'balans van de slachtoffers van de overstro mingen in het gebied van Bar celona op het ogenblik als volgt: 341 doden, 464 vermisten en 536 gewonden. De burgemeester van Sabadell zei, dat in zijn stad zesendertig fabrieken zijn verwoest. In de nacht van woensdag op donderdag onweerde en regende het weer in het getroffen gebied. Hoewel de regen in vergelijking met de wolkbreuken van een nacht te voren niet veel te be tekenen had, moesten door nieu we overstromingen in de buiten wijken van Barcelona 1500 men sen de vlucht nemen. avonds, nadat men gedurende de zonnige dag gepoogd had te red den wat er nog te redden viel, het water opnieuw kwam opzet ten. Bij het licht van schijnwer pers werd in de ruïnes naar slachtoffers gezocht. Een zevenjarige jongen en een echtpaar van middelbare leeftijd hadden op een plastic vlot uit hun overstroomde huis weten weg te komen. Zij leken voorlopig in veiligheid .te zijn maar toen het kind een rondzwemmende hond op het vlot trachtte te trek ken sloeg dit om en alle drie verdronken. Een brandweerman op een dak moest werkloos toezien hoe een man en een vrouw met hun kind, die zich aan een schoorsteen aan de overkant van de over stroomde straat hadden vastge klampt, toch door het stijgende water werden bereikt en achter eenvolgens verdronken. Op het kerkhof van Rubi ten noordwesten van Barcelona lie pen honderden mensen naar ver wanten of vrienden te zoeken onder het zestigtal lijken dat er lag opgebaard. Gouverneur Platteel heeft gis termorgen in het gouverne mentshuis to Hollandia een laatste bijeenkomst gehouden met de vele persvertegenwoordi gers die voor de overdracht van het bestuur uit vele landen naar Nieuw-Guinea waren gereisd. Aan de voor-avond van zijn ver trek naar Nederland zeide de heer Platteel in dc afgelopen weken een nauwe en goede samenwerking met de V- N.-func- tionarissen te hebben gehad. Hij was ervan overtuigd dat het in- terimbestuur zijn taak uiterst serieus zal opnemen en zich uitermate bewust is van zijn ver antwoordelijkheid voor land en volk. „Een overgang als deze zou natuurlijk nergens ter wereld onopgemerkt voorbij kunnen gaan,"" zei de gouverneur, „en dus zullen zich hier ook wel eni ge moeilijkheden kunnen voor doen". Van onrust onder de bevolking had hij echter niets gemerkt, en het karakter van de Papoea's kennende zei hij dat de bevol king in de komende tijd de vele veranderingen rustig zal aan zien. Veel zal volgens de heer Plat teel afhangen van de manier waarop het Indonesische bestuur de zaak zal benaderen. Op een vraag naar zijn per soonlijke gevoelens antwoordde hij dat de politieke ontwikkeling van de laatste tijd de afgelopen maanden niet tot de beste van zijn leven had gemaakt. „Ik heb echter mijn best gedaan om de overgang geleidelijk te doen ver lopen," aldus de heer Platteel. Hij verklaarde voorts persoonlijk van mening te zijn dat een der beste onderdelen van het Neder landse bestuur ln Nieuw-Guinea het onderwijssysteem is geweest. De scholen, die voor een groot gedeelte in handen van de mis sie en dc zending zijn. en die vol ledig gesubsidieerd werden door het gouvernement, zijn een van de belangrijkste zaken die de Ne derlanders achterlaten. „Wij heb ben geen monumentale bouw werken tot stand gebracht, maar wel een plaats veroverd in de harten van de Papoea's door het brengen van hogere levenswaar den in dit land," aldus de gou verneur. Het Nederlandse Rode Kruis heeft gisteren een bedrag van 10.000 gulden overgemaakt naar Spanje. Dit is bedoeld als een voorlopige bi. irage in de eerste kosten ter lei iging van de'nood van de slachtoffers van de over stromingen i; het gebied rond Barcelona. Het Jeugd-Rode Kruis is van plan 400 geschenkpaketten voor kinderen in het getroffen gebied te verzenden. Deze paketten zul len onder meer enig speelgoed, schrijfgereedschap en enige toi letartikelen bevatten. Opstandige militairen in -Jemen hebben bekendgemaakt dat zij een republiek hebben gesticht. Zij hebben Imam Mohammed, die maar enkele dagen heeft gere geerd, nadat hij zijn overleden vader was opgevolgd, gedood. Vier hoge functionarissen uit Jemen, onder wie een broer van wijlen Imam Ahmed, zijn woens dag laat in Aden aangekomen. Radio-Djiboeti meldde donder dagavond, dat twee Russische fregatten, die drie weken gele den uit Port Said zouden zijn ver- trokken, nu in de Jemenitische haven Hoedeida zijn, die door de Russen is aangelegd. De opstandelingen hebben het ieger verzocht het land te bestu ren zolang er nog geen kabinet is gevormd. Alle vliegvelden zijn gesloten. „Wij beginnen een nieuw leven, een leven van vrijheid, zonder heersers. Niemand zal u uw be zit afnemen, blijf rustig en tracht met het leger samen te werken," aldus radio-Sanaa in een oproep tot de bevolking. De rebellen zijn hun actie woensdagavond begonnen. De sterkte van het leger wordt op 20.000 man geschat. Het heeft de laatste jaren moderne wapens gekregen, waaronder Russische tanks. Het is geoefend door in structeurs uit communistische landen en Egypte. Er is ook een kleine luchtmacht, grotendeels bestaande uit Russische en Tsjechische vliegtuigen. De pilo ten zijn bijna allen buitenlanders. De vermoorde Imam heeft bij zijn troonsbestijging beloofd her vormingen te zullen invoeren. Hij zou een politiek van „positieve neutraliteit" voeren. Het recht op de troon werd hem betwist door leden van zijn familie en sommige stammen. Volgens radioberichten die in Aden zijn opgevangen, zijn imam Mohammed van Jem en zijn vol gelingen in liet paleis omge komen. Toen zij weigerden zich aan de opstandelingen over te geven, hebben deze het paleis in puin geschoten. Prins Seif, hoofd van de Je menitische delegatie bij de V. N. en zich beschouwend als erfge naam van de troon, heeft mee gedeeld dat hij gisteravond uit New York naar Jemen zou ver trekken. Hij is een broer van Imam Mohammed, die door op standige militairen is vermoord. In een boodschap aan het volk van Jemen zegt prins Seif o.m. ,.U kunt zicli veilig voelen, want ik ben op weg naar u toe. Ik doe een beroep op stamhoofden en notabelen zich gereed te hou den ons te ontmoeten op een plaats die wij na aankomst be kend zullen maken. Tot hen die de wapens hebben opgenomen tegen do koning, zeg ikStaak de vijandelijkheden. U hebt ge noeg wanorde geschapen. Als u berouw toont, zullen wij u ver gevingsgezind tegemoet treden. De V. N.-assemblee Vlucht naar Bagdad met 2 uur vertraging Het K. L. M.-vliegtuig PH- LLK „Pallas", een Lockheed Electra, dat gisterochtend om 10 uur van Schiphol naar Bag dad zou vertrekken, is met 22 passagiers aan boord van de taxi-baan gereden. Volgens mededeling van de zijde der K. L. LI. werd de tweede vlieger, die het toestel langzaam naar de startbaan taxiede, even afgeleid door een op de hoofd- baan landend vliegtuig. Daar door ging zijn eigen machine iets uit de koers en reeds met het linkerwiel van hot landingsgestel in het gras naast de verharde rolbaan. Na enige tijd was de machine weer „vlot getrokken" door een trekker van de K. L. M. Het toestel werd niet bescha digd, maar de Pallas" werd al vorens te vertrekken toch eerst grondig nagekeken. Om 12 uur vertrok het voor de, vlucht naar Bagdad. Bij liet hoofdbestuur van het Rode Kruis in Den Haag komen nog steeds giften binnen voor leniging van de nood in Perzië. Op giro 777 is tot en met don derdag in het totaal een bedrag van 954.467 gulden binnenge komen. Het hoofd van liet observato rium van Bochum, Heinz Ka- minski, heeft donderdag ver klaard dat de hoogte waarop de nieuwe Russische satelliet Kos mos 9 zich bevindt, erop wijst dat het hier een proef betreft voor een latere belangrijke vlucht met een bemand ruimte vaartuig. Uit signalen' van de kunstmaan valt op te maken dat de satelliet naar de aarde zal worden teruggebracht, zo zei hij. In het instituut voor geodesie in Stockholm lz omstreeks negen uur gistermorgen een kernont ploffing in het gebied van Nova Zembla geregistreerd waarvan de kracht op 30 megaton wordt geschat. De kernexplosie is de 17de in de huidige reeks Russische proe ven die op 5 augustus is begon nen. De Britse minister van Buiten landse zaken, lord Home, heeft donderdag in de algemene verga dering ervoor gepleit, dat men streeft naar oplossing van de be staande problemen door middel van onderhandelingen. Volgens hem is in de internationale poli tiek „de dooi ingezet" en kan deze ontwikkeling niet ongedaan worden gemaakt. In dit verband verzekerde hij, dat Groot-Brit- tannië „de koude oorlog wil be graven". „Als het imperialisme het raam uitgaat, dan is dat ook het geval met Marx", aldus lord Home, die vond dat men beide best kan missen. Ten aanzien van Berlijn noem de hij de muur tussen het ooste lijke en het westelijke stadsdeel een bijna onverdraaglijke uit daging" voor beschaafde men sen. Het Westen had echter de plicht zijn emoties te bedwingen en te streven naar een recht vaardige oplossing, die overeen komt met de westelijke verplich tingen. De Britse minister drong er bij de V.N.-leden op aan, dat zij de Sowjet-Unie duidelijk maken dat dit land niet meer „kunst matig crises in Berlijn moet scheppen en moet onderhandelen over een regeling waarin vol doende rekening wordt gehou den met de rechten en belangen van alle partijen". De gevaarlijkste oorzaak van een conflict achtte lord Home het communistische streven om aan de rest van de wereld liet communisme op te leggen onder de mom van „vreedzame coëxis tentie". Ook ten aanzien van Kongo ging volgens hem de stelling op, dat regelingen die met geweld worden opgelegd, geen stand houden. Hij betuigde zijn steun aan het verzoeningsplan van de waarnemend secretaris-generaal Oe Thant voor dit land. „Ik weet niet", vervolgde Lord Home, „of het Beriijnse vraag stuk aan de algemene vergade ring zal worden voorgelegd. Doch wanneer dit wel het geval is, hoop ik, dat een ieder het on miskenbaar duidelijk zal maken, dat er een einde moet komen aan deze op kunstmatige wijze in het leven geroepen crisis. Er moet eveneens een einde komen aan de rondom de Ber iijnse muur heersende spanning en aan dc wreedheden die daar worden begaan. Er moet, via onderhandelingen, een regeling tot stand komen, waarin de rech ten en belangen van de inwoners van zowel Oost- als West-Berlijn worden geëerbiedigd. En dit is zeer zeker mogelijk", aldus Lord Home. De Britse minister van Buiten landse Zaken besloot: „De enijge blijvende oplossing van het vraagstuk van de toekomst van Berlijn bestaat uit de toepassing van het recht tot zelfbeschikking in Duitsland. Indien de algemene vergadering trouw blijft aan haar eigen beginselen, zal zij de eis stellen dat dit beginsel zowel, voor Oost- als voor West-Duits- land van toepassing wordt ver klaard". In het N. T. S.-journaal isr gis teravond in een vraagesprek met de heer S. van der Ploeg, be stuurslid van het Produktschap voor Zuivel, aandacht geschon ken aan 't besluit de prijs van koelhuisboter met ingang begin oktober te brengen op 85 cent per pakje van 250 gram. In ons land is thans een voor raad aan koelhuisboter van 300.000.000 kilogram. De heer Van der Ploeg noemde desge vraagd de prijsvaststelling van de koelhuisboter „liggend op de grens van misdadigheid". Hij herinnerde eraan dat de prijs voor koelhuisboter destijds was vastgesteld op 65 cent. In net vraaggesprek zei de heer Van der Ploeg onder meer de koel huisboter liever tc zien terecht komen in de mensenmaag dan dat zij gebruikt zal worden als veevoeder. Naar zijn oordeel zou de thans vastgestelde prijs zeker daartoe aanleiding geven. De heer Van der Ploeg merkte nog op zijn persoonlijke mening te hebben gegeven en niet te heb ben gesproken in zijn kwaliteit als bestuurslid van het Produkt schap. De Westberlijnse politie heeft bekendgemaakt, dat Oostduitse wachtposten woensdagavond aan de grens tussen Oost-Berlijn en de Franse sector van het Weste lijke stadsdeel een Oostberlijnse vluchteling hebben neergescho ten. Nadat men had horen schie ten, had men gezien dat een zie kenauto van de Oostberlijnse politie een man van 25 tot 30 jaar wegbracht. RUIMTEVAART DESKUNDIGEN BIJEEN AAN DE ZWARTE ZEE In het Bulgaarse YVarna aan de Zwarte Zee wordt het dertiende internationale congres van ruimtevaartdeskundigen gehou den. Specialisten uit 34 landen wisselen van gedachten. Op de toto een van de vaders van de Spoetnik, de Russische prof. Leonod Eedow (rechts), in ge sprek met de Amerikaanse des kundige prof. Theodore Karman, voorzitter van het adviescomité voor de ontwikkeling van de ruimtevaart in NAVO-verband. MEER WIND Boven Rusland handhaaft zich een krachtig hogedrukgebied. Langs de westflank hiervan be wegen zich frontale storingen, die afkomstig zijn van do oceaan, over de Britse eilanden en de Noordzee naar het noordoosten. Eén hiervan passeerde donder dag ons land en bracht tijdelijk regen, vooral in de noordoostelij ke provincies. Boven Ierland bevindt zicli een volgende storing op dc nadering waarvan de wind tot krachtig toeneemt uil richtingen tussen zuid en zuidoost. Het bijbehoren de regengebied kan in de middag bet zuidwesten van het land be reiken. De middagtempera turen 'zullen over het algemeen iets ho ger zijn dan gisteren. medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt, geldig tot hedenavond- Toenemende bewolking In de ochtend plaatselijk mist, overigens toenemende bewolking en later in het westen van liet land regen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidoost. Iets hogere middagtemperaturen. VRIJDAG 28 SEPTEMBER Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. 1.45 2.20 3.00 3.10 n.m. 1.51 2.26 3.06 3.16 ZATERDAG 29 SEPTEMBER Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.14 2.49 3.29 3.39 n.m. 2.20 2.55 3.35 3.45 28 0.34 18.26 5.51 18.45 29 6.36 18.24 6.56 19.04 30 6.38 18.22 S.00 19.24 Okt. 1 6.39 18.20 9.05 19.45 2 6.41 18.17 10.10 20.09 3 6.43 18-15 11.16 20.37

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1