In Argentinië is het weer rustig Russische ontwerp-resolutie assemblée in Franse zeebewoners weer boven water „Wat niet in het spoorboekje staat".... Personeelsontslag bij Wester Suiker Vlaamse betoging in Antwerpen MAANDAG 24-SEPTEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5710 OPTREDEN BIJ MOEILIJKHEDEN IN NIEUW-GUINEA Generaal Rikhye naar Nederland Britse troepen in Aden in staat van alarm BELGISCHE AANNEMER BLIJFT IN HECHTENIS VEILIGHEIDSGORDEL' OM ALGIERS 2 'ASPRO' ETNA-VULKAAN ACTIEF Moeilijkheden met schepen in verband niet Cuba 169 uur en 13 minuten onder water Tweede inzittende van neergeschoten V.N.- vliegtuig overleden Arrestaties van „Delta-commando's" in Zuid-Frankrijk 200 werknemers tegen 3 november ontslag aangezegd KRACHTIG CHINEES PROTEST BIJ INDIA Vergadering Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap VERTEGEN- WOORDIGER VAN OE THANT IN HOLLANDIA HET WEER Veel'bewolking WEERBERICHT HOOGWATER i2.cn ZON- en MAANSTANDEN ffrankötog-WI-abonnement* Terneuzen rylrettelrf'-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noördstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: f6,— per Kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct; Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V, v'/h Firma P. J. van de Sande te -Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij Vooruitbetaling. Vermelding; Brieven ondernummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer; zaterdags 10 uur. Generaal Rikhye: V. N. ZAL KRACHTIG De militaire adviseur van Oe Tliant in Nieuw-Guinea, briga de-generaal Rikhye, heeft op zijn slotpersconferentie in Hol- landia gezegd dat de V. N. „zeer vastbesloten" zouden optreden bij enigerlei moeilijkheden in het gebied na 1 oktober, de datum waarop het Nederlandse gezag eindigt. Generaal Rikhye zei dat er vrees bestond over hetgeen daarna zou kunnen gebeuren. De V. N. houden er rekening mee dat de Indonesische en Papoea-inwo ners in het district van Merauke wapens hebben. Hij zei dat de V. N.-politiemacht verzoeken om bescherming kreeg van alle groe pen in de gemeenschap Pa- poe's, Indonesiërs en Nederlan ders. Deze week zouden 80 man Pakistaanse tvoepen naar Me rauke worden overgevlogen. Zij zullen de opdracht hebben te schieten uit zelfverdediging of voor het beschermen van levens en eigendom. Generaal Rikhye zei dat zijn missie voltooid is en dat hij zon dag j,l. voor overleg naar Dja karta en daarna naar Den Haag zou vertrekken alvorens terug te keren naar New York. De militaire adviseur van Oc Thant in Nieuw-Guinea, géneraal Rikhye. zal op 30 september op Schiphol aankomen. Hij zal ge durende drie dagen met de Ne derlandse autoriteiten van ge dachten wisselen over de militai re aspecten van de overdracht van liet bestuur in Westelijk Nieuw-Guinea. Generaal Rikhye, die zondag uit Hollandia is vertrokken, zal eerst in Djakarta enige kwesties betreffende de in Nieuw-Guinea verblijvende Indonesische mili tairen met de regering bespre ken. Daarna gaat hij naar Ka- ratsji om met de Pakistaanse staf-chefs te spreken over de po- litletroepen in Nieuw-Guinea. Tenslotte zal hij naar Nederland reizen vanwaar hij op 3 oktober naar New York zal terugkeren. De Britse troepen in Aden zijn in staat van alarm gebracht na dat bekend was geworden dat rond 6.000 Arabieren van plan zijn vandaag in optocht naar het gebouw van de wetgevende ver gadering te trekken. Het gaat hier om een mars uit protest tegen het voorstel om Aden toe te laten treden tot de federatie van Zuid-Arabië. De instorting te Brussel Terwijl het onderzoek naar de oorzaak van de instorting van het kantoorgebouw in Brussel in volle gang is, heeft de rechtbank van Brussel zaterdag de aanhou ding van de aannemer J. b, l'E. met een maand verlengd. Dit geldt ook voor een ingenieur, die belast was met het toezicht op de graafwerken, waaraan de instorting van het gebouw in de Wetstraat wordt geweten. Beiden werden daags na de ramp, die aan 18 mensen het le ven heeft gekost, gearresteerd. De leiders van het Algerijnse district vier en het politieke bu reau hebben overeenstemming bereikt over de inrichting van een „veiligheidsgordel" om de hoofdstad. Dit heeft een woord voerder van district vier zater dag bekend gemaakt. Mohammed Chider, secretaris generaal van het politieke bureau maakte vrijdag bekend, dat za terdagmorgen troepen van het vrijdingsleger de buitenrand van Algiers zouden bezetten. Deze troepen hebben opdracht In de veiligheidsgordel ieder ander met een uniform aan te arreste ren. Volgens de woordvoerder van district vier hebben de troepen van het district zich reeds in aste gebieden gehergroepeerd, '.odat botsingen met troepen van het bevrijdingsleger uitgesloten waren. Zondagmorgen vroeg zijn in Algiers vlugschriften verspreid «vaarin de vorming wordt aan gekondigd van een partij tegen over het aan de macht zijnde na- ionale bevrijdingsfront. De par tij wordt „revolutionaire socia listische partij" genoemd. Vol gens de vlugschriften wil het na tionale bevrijdingsfront een dic tatoriaal bewind - in het leven roepen. De strijd in Argentinië is ge luwd. President Guido heeft alle generaals in actieve dienst uitge nodigd voor een vredesconferen tie. Kort daarop werd deze bij eenkomst echter weer afgezegd „wegens een verandering in de toestand". De opstandige generaals Lorio en Labayru zijn gearresteerd. Generaal Ongania is voorlopig tot opperbevelhebber van het leger benoemd als opvolger van Lorio. Ongania had zich aanvan kelijk bij de rebellen aangesloten, maar hij verklaarde zich zater dag vóór president Guido. Alvaro Alsogaray, minister van Economische Zaken en minister van Binnenlandse Zaken a.i., deelde zondagavond mee dat bij de gevechten in de afgelopen week zeven mensen om het le ven zijn gekomen, n.l. twee sol daten en vijf burgers. Verder werden 26 mensen gewond, t.w. zes officieren, zeven soldaten en dertien burgers. Hij zei dat er thans een volle dige rust in het land heerst en dat de normale activiteit is -her vat. neem 'ASPRO' 'Aspro' bëvat alles om u snel Van uw pijn af te -helpen. Veilig ën verantwoord. Neem - tftfait«teek fit/ Het besluit van de luchtmacht om generaal Ongania te steunen schijnt de beslissende factor in de actieve strijd te zijn geweest. De marine heeft geen rol ge speeld. Waarnemers zeggen dat presi dent Guido's positie thans ver sterkt schijnt te zijn. De activitit van de Etna-vul- kaan is de afgelopen 24 uur in hoge mate toegenomen. Uit de centrale krater stijgt een dikke rookkolom op terwijl zich in de noordoostelijke krater talrijke explosies voordoen, die gepaard gaan met uitbarstingen. Aan de voet van laatstgenoemde krater heeft men twee lavastromen ontdekt die al meer dan ander halve kilometer hebben afge legd. Een Italiaans vrachtschip, 'de „Airone", is vrijdag met vier da gen vertraging uit de Zuid-Ita liaanse havenstad Reggio Cala bria naar Cuba vertrokken met goederen uit de Sowjet-Unie aan boord. De vertraging was ont staan doordat vijf bemannings leden weigerden door te varen naar Cuba en vervangen moesten worden. Ook de kapitein van het schip is vervangen. Hij verzocht zijn rederij hierom wegens ge zondheidsredenen. Uit San Juan, de hoofdstad van Porto Rico, wordt gemeld dat de autoriteiten aldaar beslag hebben laten leggen op 80.000 zakken met Cubaanse suiker, die het Engelse vrachtschip „Stretman Hill" naar de Sowjet-Unie ver voerde. Voorts wordt vernomen dat zich aan boord van het schip een brand heeft voorgedaan. De oorzaak is niet bekend. De Sowjet-Unie heeft een ont werp-resolutie bij de Algemene Vergadering der Verenigde Na ties ingediend, waarin deze ver zocht wordt, „het propageren van een preventieve kernoorlog" te veroordelen. In een tweede ontwerp-resolutie wordt de goed keuring van een ontwerp-verkla- ring over de economische voor delen van ontwapening ge vraagd. Daarbij zou secretaris generaal Oe Tliant gemachtigd worden om spoedig maatregelen te nemen inzake een internatio naal hulpprogramma voor het gebruik van gelden die bij ont wapening vrijkomen. Oe Thant zou terzake overleg moeten ple gen met Aziatische, Afrikaanse en Latijnsamerikaanse landen „zonder te wachten op het slui- Na zeven dagen en nachten zijn de twee Franse „vismannen" Albert Falco en Claude Wesly vrijdag uit hun woning onder water naar de oppervlakte terug gekeerd. Falco is 35 jaar en af komstig uit Marseille, Wesly 30 jaar en woonachtig in Duinker ken. Zij hebben sinds vrijdag 14 september in deze woning, een cylinder van 4,5 bij 2,4 meter, „Diogenes" genaamd, doorge bracht op een diepte van 10,5 meter in de Middellandse Zee nabij Marseille. De proef moest uitwijzen of het mogelijk is geruime tijd on der water te werken en te wonen. De „Diogenes" rustte bij het eiland Frioul op de zeebodem. Het huis was zo neergezet dat het oen luchtbel met een druk van 2 atmosfeer bevatte. In de ruimte stonden behalve het ge wone huisraad een televisietoe stel en een telefoon voor het con tact met de buitenwereld. Om gekeerd zorgde een televisieca mera er voor. dat men het leven van de twee duikers precies zou kunnen volgen. Overdag moesten de twee in duikerpakken buiten hun „huis" verschillende werk zaamheden verrichten. De proef stond onder leiding van de bekende onderzeevorser, majoor Cousteau, schrijver van „Stilte onder de zeespiegel". Het doel was na te gaan of het moge lijk is b.v. onder water tunnels, Een van de negen overleven den in het V. N.-vliegtuig, dat donderdag boven Katanga is neergeschoten, is in het zieken huis van Kabalo, in noord-Ka- tanga, overleden. Dit heeft de Zweedse defensiestaf in Stock holm meegedeeld. Een inzittende van het vlieg tuig, dat 10 Zweden aan boord had, kwam om het leven toen het vliegtuig bij het plaatsje Kaminza-Goie neerstortte. Volgens de Zweedse defensie staf is het tweede slachtoffer aan kogelwonden overleden. schuilkelders en schuilplaatsen voor duikboten aan te leggen en na te gaan welke invloed de hoge druk onder water op de mens heeft. Cousteau omhelsde 'de mannen toen zij na 169 uur én 13 minuten weer boven water kwamen. Zij waren voor een ogenblik ver blind door het scherpe zonlicht. Artsen verklaarden dat zij bei den in goede gezondheid verke ren. In Marseille zullen zij een grondig medisch onderzoek on dergaan. ten van een verdrag over algeme ne en algehele ontwapening". Dc twee ontwerp-resoluties werden enkele uren nadat de Sowjet-Russische minister van Buitenlandse Zaken, Andrei Gro- miko, de voorstellen in de Alge mene Vergadering in het kort uiteengezet, ingediend. In de eerste Sowjet-resolutie worden voorts de kernmogend- heden uitgenodigd, „een plechti ge belofte te geven dat zij niet als eerste van deze wapens ge bruik zullen maken". Ook wordt gevraagd om een veroordeling van verklaringen waarin de re vanche-gedachte naar voren komt en waarin wordt gevraagd om herziening van de staatsgren-; zen in Europa, „die als gevolg van de tweede wereldoorlog tot stand zijn gekomen". Voorts wordt 'in de ontwerp-resolutie gevraagd om veroordeling van voornemens „om geweld te ge bruiken tegen volken die de weg van nationale bevrijding en onaf hankelijke ontwikkeling hebben gekozen". In de ontwerp-verklaring over, de gevolgen van de ontwapening' voor de economie wordt het to tale bedrag dat bij ontwapening over een periode van 25 jaar'vrij- komt geschat op 3 biljoen dol lar. Voorts is in deze'verklaring opgenomen, dat de assemblee er bij alle regeringen op aandringt „hun pogingen voor de snelle tot standkoming van algeméne en volledige ontwapening te'ver- mougvuldigen". In de verklaring wordt geen gewag gemaakt van de huidige ontwapeningsbesprekingen of de gescrillen, die daaruit zijn voort gevloeid. Het spoorboekje staat met zijn drie kilometer hoge oplage ver uit aan de top van alle Neder landse publikaties. Het is tevens het meest, bestudeerde reken boekje. Dit is te lezen in het boekje getiteld „Wat niet in de dienstregeling staat", een uit gave van de Nederlandse Spoor wegen, die tegelijk met het jong ste spoorboekje is verschenen. Het boekje geeft de belangstel lende reiziger een inzicht in de achtergronden van het spoor boekje en daarmee ook een in zicht in de Nederlandse Spoor wegen zelf. Er staat onder meer in, dat een grove schatting leert dat het spoorboekje op zijn bijna 300 pagina's een kleine half mil joen cijfers onderbrengt, aange vuld met meer dan tienduizend letters en tekens, variërende van de gekruiste hamertjes tot be- stekjes en glaasjes. De tijd dat de gehele Nederlandse spoorweg dienstregeling op de achterkant van een sigarenzakje kon wor den gedrukt, ligt meer dan een 'eeuw achter ons. Wat de Spoorwegen hebben aan te bieden, wordt duidelijk omschreven: 120.000 zitplaatsen en" 3000 kilometer netlengte die 300 plaatsen verbinden. De N. S. produceren daarop dagelijks 150.000 treinkilometers, dat wil zeggen de totale afstand die elke dag opnieuw door reizigerstrei- treinen wordt afgelegd, in totaal 60 miljoen kilometer per jaar. In één jaar verkopen de Nederland se Spoorwegen 200 miljoen rei zen. Dat betekent, dat alle Ne derlanders 17 keer per jaar in de trein zitten. Zij leggen tezamen acht miljard kilometer af, het geen inhoudt dat de individuele reizen gemiddeld veertig kilo meter lang zijn. De schrijver van het boekje concludeert, dat de Nederlander mobiel genoeg is. Het is de grootste zorg van N. S„ dat de Nederlander niet teveel auto mobiel wordt. De particuliere auto is de grootste concurrent. Om in die concurrentiestrijd zo goed mogelijk voor de dag te komen stellen de Spoorwegen zes hoge eisen aan hun.produkt. Die eisen zijn: frequentie en regelmaat, snelheid, betrouw baarheid, aanpassing aan de hoofdstromen van het verkeer, aansluitingen en de systemati sche afwikkeling van het trein dienst-patroon, aldus de N. S.- uitgave: „Wat niet in het spoor boekje staat". De „operatie-vuistslag" die sinds enkele weken door de politie in Zuid-Frankrijk tegen de ..Delta commando's van de O.A.S. wordt gevoerd, heeft tot dusver alleen al in Nice tot 23 arrestaties ge leid. Bovendien werd een aan zienlijk wapenarsenaal in beslag genomen: 40 automatische wa pens, 30 handgranaten, een aan tal kneedbommen en nitroglyce rine. De „Delta-commando's, die worden gevormd door uit Alge- rië afkomstige Fransen, hebben een groot aantal gewapende over vallen op hun geweten. De directie van de Centrale Suiker Maatschappij ziet,zich ge noodzaakt tot een drastische in krimping van de produktie van de Wester Suikerraffinaderij over te gaan. Daarmede zal aan rond 200 op basis van weekloon werk zame personeelsleden met ingang van drie november 1962 ontslag moeten worden aangezegd. Een gedeelte van de speciale produk- ten van de W.S.R. zal voortaan bij de bietsuikerfabrieken van de C.s.M. worden vervaardigd. Het bestuur motiveert een en ander als volgt: In de afgelopen jaren is door dumping op de wereldmarkt de prijs van witsuiker gedaald tot otigeveer het prijsniveau van de grondstof ruwsuiker. Daardoor is een lonende exploitatie van een suikerraffinaderij zonder over-, heidsmaatregelen momenteel piet mogelijk. Landen als de Verenig de Staten van Amerika, Engeland en Japan kennen zodanige maat regelen: in Nederland zijn zij echter ondanks protesten van 'verschillende zijden, ook van an dere dan de C.S.M., niet alleen ingetrokken, maar bovendien zijn maatregelen genomen in het ka der van de regeling van de sui kerhuishouding. die de uitoefe ning'van'het bedrijf,in de tegen woordigeomvangbeletten. De Wester Suiker" heeft 775 personeelsleden opweekloon en 90 op maandsalaris. Aan 182 z.g. weëkloners isontslag aangezegd per 3november. De ontslagen zijn gevallen bij die'personeels leden die hetjlaatst aangenomen zijn en die acht "of minder dienst jaren hebben. Zij die de leeftijd van 60 jaar bereikt.hebben kun nen in dienst ^blijven. De ontsla genen tot 40 jaar krijgen een uit kering van een halve week loon per vol dienstjaar, die boven 40 jaar een week loon eveneens per vol dienstjaar. Voor 1963 is nog niet een ver der ontslag van het personeel te voorzien, aldus de directie. De produktie van de Wester Suiker is sinds april 1961 van 130.000 ton geleidelijk verlaagd tot 80.000 ton per heden en zal ver der verlaagd worden tot 47.000 ton, vnl van zeer speciale soor ten suiker. De export van de Wester is vrijwel weggevallen. Het is volgens de directie de be doeling van de overheid de im port van rietsuiker te vervangen door het gebruik van in het bin nenland geproduceerde bietsui ker. De 80-jarige W.S.R. maakte het laatste boekjaar geen winst en het nadelige'saldo was „nogal grof". Te Peking verschijnende dag bladen hebben zaterdag gemeld dat China zeer krachtig bij In dia geprotesteerd heeft naar aan leiding van het jongste incident aan de grens tussen beide landen waarbij een Chinese officier zou zijn gesneuveld en een soldaat gewond. In de desbeti-effende Chinese nota wordt de onmiddel lijke ontruiming van het bebied waar het incident zich voordeed door Indische troepen geëist. Als dit niet gebeurt zullen de Chi- nise troepen ..alle noodzakelijke maatregelen treffen voor hun zelfverdediging", zo zou in de protest-nota staan. Het Chinese communistische partij-orgaan, het Volksdagblad, meldt dat het Chinese protest vrijdag werd ingediend en dat daarin de onmiddellijke terug trekking van Indische troepen uit het gebied van Tsjedong en de Tsje-Jao brug werd geëist.'De Chinese regering behield zich liet recht voor om van de Indische regering een verontschuldiging en,schadevergocding te?vrageri^ Vele duizenden Vlamingen volgens de organisatoren 15.000 hebben zondag deelgenomen aan een betoging in Antwerpen tegen arrestaties die de afgelo pen weken zijn verricht bij de monstraties tegen Franstalige kerkdiensten in de Belgische ha venstad. Negen Vlamingen zijn in hechtenis' in afwachting van hun berechting. Zij worden be schuldigd van verzet tégen de politie. De arrestaties vonden twee weken geleden plaats na een vechtpartij in de St. Josefs- kerk in Antwerpen, waar de po litie met geweld Vlaamse demon stranten die d<j Fransekerk-' Vrijdag, j.l.^vergaderde de, Ge westelijke^, Raa'd voor Zeeland van'het. Landbouwschap te Goes. De vergadering nam met be langstelling kennis van het be sluit van de minister van Volks huisvesting en Bouwnijverheid inzake de bouw van kassen, waarbij, op verzoek van hét Landbouwschap is bereikt, dat alle aanvragen voor nieuwbouw die gepland was vóór 1 oktober zullen worden toegewezen. Tuinders die door onteigening moeten verdwijnen en zij die aanvragen indienen voor her bouw ontvangen een toewijzing tot eind december 1962. INDUSTRIEPLAN NIEUW NEUZENPOLDER De Raad sprak zijn waar dering uit voor de vorm van samenwerking die met het ge meentebestuur van Temeuzen is bereikt, hetgeen heeft ge resulteerd in een voor alle par tijen aanvaardbare oplossing bij de aankoop van de benodig de gronden voor de vestiging van het bedrijf van Dow Che mical International. VERDROG1NGS- VERSCHHNSELEN Ter vergadering werd verslag uitgebracht van de reeds ge voerde besprekingen met de Combinatie Sloe-haven en de Kon. Mij. „De Schelde" en dc Cultuur Technische Dienst, in zake de verdrogingsverschijn- selen in de Nieuw en St. Joos- landpolder, zulks in verband met de bronbemaling welke wordt toegepast voor de uit te voeren werken in het Zuid-Sloe. Verwacht mag worden, dat, gezien de wijze waarop een en ander thans wordt bestudeerd, een bevredigende oplossing zal worden bereikt. UITBREIDINGSPLANNEN De Raad nam met erkentelijk heid kennis van de inhoud van een door de afdeling Zeeland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan alle gemeente besturen in Zeeland gezonden circulaire, waarbij de gemeente besturen wordt verzocht overleg te willen plegen met de geor ganiseerde landbouw inzake de voorbereiding van stedebouw- kundige maatregelen. Geconstateerd werd, dat op dit terrein inmiddels metdiverse gemeentebesturen goede contac ten "worden onderhouden. GEMEENT7KLASSIFIKATIE verbonden aanhetsysteem van gemeenteklassifikatie, in het bij zonder voor een provincie als Zeeland, voor'te leggen'aan <le Hoofdafdeling Sociale Zaken van het Landbouwschap,,met,het verzoek in'deze krachtige pogin gen te willen aanwenden voor een wijziging ten gunste' van het platteland. Te meer daar het systeem van gemeenteklassifi katie algemeen als verouderd woj$t bestempeld. De diplomaat Jos' Rolz Bennet (Guatemala), de waarnemend chef van het kabinet van de Ver. Naties secretaris-generaal Oe Thant, is in Hollandia aangeko men. Hij zal als vertegenwoordi ger van Oe Thant met gouver neur Platteel besprekingen voe ren over de overdracht van het Nederlandse bestuur in Weste lijk Nieuw-Guinea aan dc V. N. Op het Sentani-vliegveld ver klaarde hij dat „het voornaamste doel van de V. N. is voor een ge leidelijke overgang van het be stuur te zorgen, waarin de voort gang van het normale leven op alle gebieden zal zijn gegaran deerd". Hij zal daarvoor een be roep deen op dc regelingen van Nederland en Indonesië, op alle organisaties en op het Papoea volk. Hij zei dat bij zijn vertrek uit New York, dinsdag j.l.. nog geen definitieve beslissing was geno men over de benoeming van een V. N.-bestuurder voor Nieuw- Guinea. De onderhandelingen over deze benoeming zullen vol gens hem echter spoedig tot een resultaat leiden. Zo spoedig mo gelijk na 1 oktober zullen, naar hij verder verklaarde, V. N.- functionarissen naar Nieuw-Gui nea komen om de vacatures van Nederlandse ambtenaren aan te vullen. Over het aantal functionaris sen kon hij geen mededelingen doen, daar hij niet op de hoogte was van het aantal Nederlandse ambtenaren dat in Nieuw-Gui nea wenst te blijven. Het aantal internationale functionarissen zal evenwel zo laag mogelijk worden gehouden, alhoewel de eerste eis van de V. N. uiteraard blijft de voorziennig in de essentiële be- De Raad besloot de bezwaren hoeften te waarborgen. dienst trachtten,te verstoren-jVer- wijderde en vorigejweek zondag na incidenten tussen politie.en demonstranten eveneens naar aanleiding van het taalgebruik in de Katholieke kerken. De betoging vanzondag ^ver liep" zonder'incidenten. De politie had trouwensuitgebreide voor zorgsmaatregelen getroffen. Op spandoeken werd de vrijlating van de negen arrestanten geëist en bij hun tocht door het cen trum van Antwerpen riepen de betogers onder wie zich vele studenten bevonden slagzin nen, gericht tegen de bisschop 'van Antwerpen en de Franstali ge inwoners van de stad. In de stoet liepen ook de fami lieleden van de arrestanten mee. In twee grote Vlaamse leeuwen vlaggen werd voor hen door de betogers een inzameling gehou den, die ruim 50.000 Belgische 'frank opbracht. Onder het ge collecteerde geldwaren ook 13 Nederlandse guldens. Inmiddels'zijn in de Katholieke kerken in „Antwerpen^ de Frans talige diensten opgeschort. Een „comité van wijzen""uitrde, Ant werpse burgerij zal met de bis schop van Antwerpen, mgr. Daem, naar een oplossing*van het taalvraagstuk in de Ant werpse, kerken? streven. - j>i - .i IT, uj/'-j-i -rr- 'UetAK.N.M.Iv deelt,mede: Boven No'ord-Frankrijk be- vindt zich „een hogedrukgebied dat iets in ^betekenis afneemt. Langs de noordoostflank hiervan bewoog zich een frontensysteem dat in Zuid-Oost-Duitsland en Oostenrijk regen'bracht. In W.- Europa was hetfdroog weer met weinig wind en niaximum-tem- peraturen van 16?graden in ons land. oplopend tot omstreeks 24 graden in Zuid-Frankrijk. Bij IJsland is een diepe de pressie aangekomen die op hel noordelijk deel van de Oceaan storm veroorzaakt. Een hiermee samenhangend koufront is de Schotse kust genaderd en be weegt zich verder in noordooste lijke richting. De invloed hier van op het weer bij ons blijft be perkt tot een geringe toename van de wind. medegedeeld door liet K.N.M.T. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zuidwestelijke wind Droog weer met plaatselijk op klaringen en iets hogere middag temperaturen. Overwegend ma tige zuidwestelijke wind. MAANDAG 24 SEPTEMBER v.m. n.ni. Walsoorden 11.37 11.-8 Breskens 11.17 11.25 Temeuzen 11.52 Hansweert 0.32 12..0 Walsoorden 0.42 12.50 DINSDAG 25 SEPTEMBER. v.m. n.m. Breskens 11.48 Temeuzen 0.23 12.11 Hansweert 1.03 1.21 Walsoorden 1.13 1.31 ZON MAAN op onder op onder Sopt 24 6.28 18.36 1.33 17.12 25 6.29 IS 34 2.37 17.-11 26 6.31 18.31 3.42 18.01

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1