Bieten netten C. VERMAST VARIBS 1 GARAGE R. R. VISSER Optische Speciaalzaak de I MANNEN MEISJES ELECTRICIENS Westerweel's Lust L Schellinkhout K.N.A.C. Autorijschool FA. VAN DEN HEMEL V.A.M.O.R. DIPLOMA ^fflct dc Izcrmió <Swtidtó (£)licbollef\^ Bakkerij A. H. DE SMIDT CORSET en Schaver Trappenmaker HARD ZACHT E E E Wi'/f U daar vooral op letten, RIBBENS maakt de sterkste bietennetten 2 ieeriing autophafwerkers Garage R. R. VISSER maak van je %akgel& een ZAK GELD! VAKMAN Maak daarom u w keuze bi De school met Opleiding voor: Keuze uit diverse soorten leswagens Theorielessen met dia's Ook auto's zonder chauffeur N.V.PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN MACHINESTELLERS, VAKLIEDEN, Gratis busvervoer of afstandsvergoeding Gratis bedrijfskleding bij indiensttreding Verdubbeling jeugdspaargeld Winstdelende personcelsobligalies Vakantietoeslag en winstuitkering 45-urige werkweek Vrije zaterdag a a Nleuwediepstraat - Terneuzen Telefoon 2926 Gerrit de Jonge en Zonen Electrisch lasgereedschap en Electroden IJZERHANDEL U zult zeker tevreden zijn ILBERT ÜTANDAERI Üpticiën NOORDSTRAAT 32 TEL. 2215 EBKEND ZIEKENFONDSLEVERANCIRR Wa wat Pagina fl DE VRIJE ZED J*Y RIBBENS' HANDELSONDERNEMING WESTKOLKSTR. 40* TERNEUZEN TEL. 2272 (K 1150) Kunnen geplaatst worden: MACHINALE AFDELING: TRAPPEN AFDELING TIMMERFABRIEK VERLINDE N.V. TERNEUZEN TEL. 5216-3228 G E V K A A G D Opleiding volgens het leerlingenstelsel van de V. A. M. TERNEUZEN OOK VOOR UW AUTORIJLES KIEST U NATUURLIJK EEN Jongeren ven 15 t.e.m. 20 jaar kunnen een spaarovereenkomst aangaan bij onze bank met het recht op een rijkspremie van 10 Rente, welke voor jeugdspaarboekje* thans 3°/o bedraagt, en premie kunnen bij* ONZE BANK oplopen tot bijna f 500.- BOVEN HET GESPAARDE BEDRAG COÖF. BOERENLEENBANK „TERNEUZEN" RAI FEE ISBN BANK TERNEUZEN: WALSTRAAT 7 A: Motor of scooter BE: Luxe auto of bestelwagen CE: Vrachtwagen DE: Autobus HiiT BESTE EN VOORDELIGSTE ADRES VOOR en is en blijft SLOPERIJ bij dc Watertoren HOBBÏHUIS Nieuwstraat 15 Triplex Detaillist TELEFOON 2252 - TERNEUZEN Erkend Hout-, Board en FABRIEK TERNEUZEN vraagt tot 40 jaar voor opleiding te Roosendaal van 15 jaar en ouder voor montage-, controle- en inpakwerkzaamheden in ons Opleidingsatelier te Terneuzen. Teven/ volop werk voor: Inlichtingen en/of aanmeldingen: TERNEUZEN: MAANDAG 24 september a.s. in Lunchroom H. M. van Assche, v/h Koene, Noordstraat 5, 's avonds van 7.30 tot 9 uur. N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Fabriek Roosendaal Afd. Personeelszaken, Zwaanlioefstraat 2. E E E E 0 GEVRAAGD VOOR DIREKT: RADIO - TV - ELECTRA ORANJESTRAAT 2 - AXEL - TELEF. 565 8 8 8 uit voorraad leverbaar door AXELSESTRAAT 151, Tel. 3328, TERNEUZEN ft Vertegenwoordiger voor Oost en West Zeeuws-Vlaanderen. Laat uw auto eens een ONDERHOUDSBEURT geven in de zeer moderne was- en smeerinrichting van PARKEERTERREIN TERNEUZEN IIoc ontstelh weten wij vaa meest gewone huisvrouwen ge voorbeeld per j hoeveelheden w yoor ons heel kraan open te een ketel vol wa lopen. Vaak vt ons wel, als ons eens niet zo lek „Dat zit zeker i merken we op, 1 denken we er c niet meer over n Fluoride in Hebben we daai stil gestaan? Wij u dat bij een ge quète in Nedei precies wist wa bedoeld, 26 drinkwater dach aan de bestrijdin bederf, 20 mee niets met drinkw ken had, 37 7 wij woord, 10 V kwi vreemdste antw f WAAROM FEU IN HET DRINKWATER l De gebitten tan vaderen waren "oec heidstoestand van h de huidige mens is waarschijnlijk zulle deixte voeding w Wel mee schuld aan •jes. snoepjes en heerlijkheden bevorc mische werking, w: vorming optreedt wordt het emaillelaa den en kiezen be: tast. i- M©E ZIT HE3 VOOR EEN Slaagt U beter bij - v..,;;,!'A Wanneer we het o belstijlen, dan staan nu bijvoorbeeld „ban inderdaad wel moeili seert en er zich enig: in grote lijnen de sti mee tevens ruwweg het ongeveer stamt. Het zijn de stoelen ling in de meubelstij huiselijk gebruiksvoo f De veranderingen eeuwen voornamelijk der mensen. We zien moderne meubelen, We het nu mooi of ie] kunstuiting, die par; kunst en letterkunde komt maar niet zo u tiat daarvoor was. STOELENS Een Louis XVI stoe baar zonder een Loui bei. terwijl de Bieder de zitmeubels uit de tot vader en de pro Sheraton tot moeder Juist deze natuurlij zaken, dit langzam tige, waardoor Queen len ook ver 11a 1714., bleven en de eerste meubels al onder het Louis XV verschenen precies onderkennen en stijlgrenzen vaak Anderhalve eeuw 1 hoogtij van de Europ kunst, van 1690—184C fEr is voordien sc het gebruiksmeube biaar nooit tevoren h bels in het leven pese volkeren speeld en nog nimir heeft zoveel werkel: heidszin zo grote la DE BETERE MERKEN de MUL Gedipl. Loodgieter. Gas- en Waterfittf' Vlooswijkstraat Telefoon 3066 Terneuzen '-'11 £iuLt: ia) bevolking doordronge ALLEEN VOOR X T11 deze korte tijd v heeft de wereld neger ken meubelstijlen gek( stoelen uit deze nege: den kent, weet de cult denis van een eeuw va den, namelijk Frankri; land, wijl injdeze gelui

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 6