KERKDIENSTEN Het verbor Rode Pimpernel Voor de zondag I Tweedaagse leergang van de Vereniging van Instellings-technici in Nederland Zeeland en Noord-Brabant gaveji andere provincies het voorbeeld MANIFESTATIE TE ANTWERPEN MAAKTE DIEPE INDRUK DE VER. STATEN EN DE KWESTIE HONGARIJE PRINSES BEATRIX NAAR PHILIPPIJNEN ZUID-RHODESIE Ziterclag 22 september '62 DE VRIJE ZEEUW Pag. 3 GODS ERFGENAAM Ezau, die zün eerstgeboorte recht verkocht. (Hebreeën 12 16.). Ezau was Gods erfgenaam. Zo jnucht hü zichzelf beschouwen. En daar behoorde hü ontzaglijk dank baar voor te zijn. Dankbaar niet hoogmoedig. Want hij was dat niet vanwege eigen prestatie of ver dienste. Omdat h(j zelf zo'n edel mens was. Integendeel, hü was zegt de Bübel ,,een onver schillige on hoereerder". En toch nas hij Gods erfgenaam. Dat was hü nl. krachtens zijn geboorte. Het recht op deze kolossale erfe nis bezat hü, omdat hü een zoon van Izaak was. En achter Izaak: een zoon van Abraham. Nu waren dat zeker verdienste lijke lieden. Izaak was een vroom nian en Abraham...!! Abraham was „Gods vriend". Maar we zou den ons toch wel zeer vergissen, als we meenden dal dan de vroom heid van zijn vader en het geloof van zijn grootvader voor Ezau dit familiebezit verworven hadden. Dit familiebezit was uitsluitend genadebezit. Abraham en Izaak waren niet meer dan schalen (en dan zelfs nog geschonden en ge barsten schalen!) waarop aan hun zoon Ezau deze erfenis werd toe gereikt en doorgegeven. Zo blükl dit wel een heel apart soort „recht" te zijn. Eerstgeboor- tcrècht is: eerstgeboortegünst. De heerlijkheid ervan wordt er nog te heerlijker door. Het is wel iets heel geweldigs, dat God: God van een onheilige en hoereerder wil zün, dat God met zo'n mens in liefdesverbond wil staan, dat God om dat vuile leven Zijn zorgende en liefdevolle armen wil slaan. Gaat u mij niet misverstaan, als ik zeg dal dit bijzondere niets bü'zon- ders is. Want dit wordt in al zün natuurlijke en geestelüke volheid bij de Doop aan ieder waarlijk ge lovige en aan de kinderen der ware gelovigen betekend en ver zegeld Want „als wü gedoopt worden in de Naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aan neemt." Inderdaad, wü zijn erfgenamen Gods. OOST ZEEUWS-VLAANDEREN ZONDAG 13 SEPTEMBER. NED. HERV. KERK. Axel: 10 uur Vic. S. den Blaauwen; 2.30 uur Ds. P. .1. Pennings. Hoek; 10 uur en 2.30 uur Ds. W. J. van Meeuwen. Hontenisse: Geen opgave. Hulst: 10 uur Ds R. G. J. Tim- mers. Philippine: 11 uur Ds. E. Ed. Stern. Sas van Gent9.30 uur Ds E. Ed Stern. Sluiskil: 9 uur cn 10.30 uur Ds J G. N. Cupédo. Terneuzen: Kerk Noordstraat- 10 uur Ds. P. A. v. cl. Vlugt: 7 uur Ds t. Sneller, van Eindhoven. Gebouw „De Schakel" 9 30 uur Ds. J. A. Poelman. Zaamslag: 10.00 uur Ds. Ph V Becht: 2.30 uur Ds. E. Grams- bergen. GEREFORMEERDE KERK. Axel10 uur en 3 uur Ds. v. Leeu wen. Hoek10 uur en 2.30 uur Ds. Ver beek. Sas van Gent «zaaltje van de Ned Herv. Kerk): 7 uur Ds A J Verbeek. Terneuzen: 10 uur en 4.30 uur Ds D. J. Couvée, van Bennekom. Zaamslag: 10 uur en 3 uur Ds. E Masselink van R'dam. GEREF. KERK (Vrijgemaakt.) Hoek: Geen opgave. Terneuzen: 10 uur cn 3 uur Ds tl Smit. CHR. GEREF. KERK. Zaamslag: 9.30 uur en 2.^0 uur leesdienst. GEREF. GEMEENTE. Hoek: 9.30 uur en 2 uur leesdienst Terneuzen: 9.30 uur, 2 uur en 6 uur leesdienst. GEREF. GEMEENTE (Syn.j. Terneuzen: 10 uur en 3 uur lees dienst. OUD-GEKEF. GEMEENTE. Terneuzen: 9.30 uur, 2 uur en 6 uur Ds. A. de Reuver. EVANGELISATIEBIJEENKOMST Terneuzen: 7 uur in lokaal „Bethel", spreker Ds. D. de Jon ge, Vrij Evang. pred. te Yerseke. MED. PROTESTANTENBOND Schoolwrg 21. Terneuzen: Ds. S. A. Vis. van Aar denburg. LEGER DES HEELS. Terneuzen: 10 uur Heiligingssa menkomst: 1.30 uur Verlossings- samenkomst. Leidster: kapiteine H. Bierman. UOOMS-KATHOL1EKE KERK Axel: 7 uur en 8.30 uur Gelezen H. Mis; 10 uur Gezongen H. Mis, 14 uur Lof en 19 uur Gelezen H. Mis. Clinge: 7 uur, 8.30 uur en 10 uur; H. H Missen. Hulst: 6.30 uur, 7.45 uur, 9 uur en 10 uur: H.H. Missen. Philippine: 7.30 uur en 10 uur: II. H. Missen. Sas van Gent: 7 uur, 8.30 uur en 10.15 uur H.H. Missen. Sluiskil: 6.45 uur, 8.30 uur. 10.30 uur en 5 uur H.H. Missen, l'erneuzen: 7 uur, 8.30 uur en 10.15 uur: H.H. Missen; 17.00 uur Avondmis. WOENSDAG 26 SEPTEMBER GEREF. GEMEENTE (Syn.) rneuzen7.30 uur Ds. G. Züder- vcld, van Kapelje a. d. IJsscl. Bezoek aan ziekenhuizen te SluiskilHulst en 7 erneuzen derstreepte dat de overheid dit heeft ingezien en waar mogelijk ook dienovereenkomstig handelt. Een van deze mogelijkheden was de industrialisatie te Terneuzen. De reactie door het gemeentebe stuur is niet achter gebleven en heeft geleid tot vestigingen en toekomstige vestigingen o.m. van de Meterfabriek, Philips en Dow Chemical. Hiermede hoopt men in de toekomst een einde aan het rampzalige pendelen te kunnen maken. Spreker besloot met de aan dacht te vestigen op de toekom stige havenontwikkeling, zoals deze is vervat in de voorlopige plannen opgesteld door ir Snij ders. Namens de gemeente overhan digde de burgemeester aan de heer Roodenburg het boekwerk van dr Wesseling „De geschiede nis van Terneuzen", waarvoor de voorzitter zijn dank betuigde. Aan de rondleiding door zie kenhuis en verpleegstersflat ging een inleidend woord van drs F. M. Berbers vooraf. Spreker schet ste daarin, dat, jn tegenstelling tot de twee andere ziekenhuizen welke nog bezocht zouden wor den. het Sluiskilse, zoals het met de meeste anderen het geval was, is gegroeid van een ziekenhuisje met slechts enkele bedden tot wat men nu zal kunnen aanschouwen. Na een chronologische uiteen zetting met behulp van een ma quette. waarbij de slotfase van realisatie nog een .huisvesting voor de religieuzen en een kapel gebouwd zal worden, gaf spreker eveneens te kennen dat als tus- senlid ook nog een gemeenschap- pelqke eetzaal volgens het z.g. cafetariasysteem en een school tot opleiding voor verpleegsters en medische analisten tot de naaste plannen behoren. Boven op dit tussenlid-complex zal verdiepingsruimte geschapen worden om de ooievaar in een gloednieuwe verloskundige afde ling vrij raam en baan te geven. Hiermede hopen wij, aldus spreker, te verkrijgen dat een in de loop der jaren gegroeid com plex tot een volledig, goed ge outilleerd en aan de eisen des tijds beantwoordend ziekenhuis kan worden uitgebouwd. Na er op te hebben gewezen dat bij de opzet vanzelfsprekend bepaalde ideeën hebben voorge zeten, complimenteerde spr. de -kwaliteiten van de plaatselijke technische dienst in de persoon van de- heer Groenewout, die op uiterst verantwoorde wijze aan vele plannen een vol jaar heeft gedokterd. De Vereniging van Instellings technici „V.I.Te", waarvan 't be stuur ieder jaar een tweedaagse leergang' organiseert, heeft don derdag en vrijdag j.l. een bezoek gebracht aan de ziekenhuizen te Sluiskil, Hulst en Terneuzen en haar leden uitgenodigd deze beide dagen eens in Zeeuws-Vlaanderen bij haar te gast te zijn. Per Z.V.T.M.-bussen werd het gezelschap via Perkpolder naar Sluiskil -gebracht, waar ter be groeting Terneuzens burgemees ter, mr H. Rijpstra, aanwezig was. In de verpleegstersflat van het St Elisabeth-ziekenhuis was het de V.I.Te-voorzitter, de heer N. Roodenburg, die de opening van de leergang 1962 verrichtte en naast de leden een bijzonder woord van dank uitsprak aan het adres van de burgemeester, de eerw. moeder overste ,de bedrijfs econoom drs F. M. Berbers en de Zeeuws-Vlaamse collega's. Spre ker hoopte daarbij- dat de opoffe ring van het verre reisdoel dit be zoek voor allen ten zeerste waard zal kunnen zijn. Hierna sprak burgemeester Rijpstra een welkomstwoord uit, daarbij duikend in de historie en het heden van Terneuzen, het geen het typische karakter van deze gemeente zo accentueert. De gemeente Terneuzen, die graag de ontwikkeling van het land wil blijven volgen, heeft, al dus de burgemeester, het geluk gehad enkele jaren geleden tot kerngebied te worden aangewe zen. Niet enkel in de industriële sector, maar eveneens op het ge bied van onderwijs, medische en sociale voorzieningen is er reeds veel tot stand gekomen. Een probleem met een wel zeer spectaculair karakter is ongetwij- geld de in uitvoering zijnde gigantische kanaalverbreding, aan welk miljoenenproject België voor 80 tegemoet zal komen. Vele opofferingen dienen hier voor getroost te worden en de structuur zal grote veranderin gen ondergaan in verband met de industriële opkomst. De indus trialisatie is een mogelijkheid om de uittocht uit Zeeuws-Vlaande ren, waarvan men gelukkig in Terneuzen nog niet kan spreken, tegen te gaan. Burgemeester mr Rijpstra on- WEST ZEEUWS-VLAANDEREN ZONDAG 23 SEPTEMBER NED. HERV. KERK. Aardenburg: 10.30 uur Ds. Bongo- naar, van Groningen. Biervliet: 9.30 uur Ds. W. S. Even huis. (Bijzondere dienst.) Breskens: 9.30 uur Ds. L. Spaans. Cadzand: 9.30 uur Wika W. K. de Haan, Vormingsleider „Hedenes- se". Groede: 9.30 uur Ds. H. W. Door- nink. Hoofdplaat: 10 uur Ds. J. Schol ten, van Terneuzen. Nieuwvliet: 9.30 uur Ds. Joh. Bro ze t. Oostburg: 10 uur Ds. W. S. Hugo van Dalen. Retranehement: 10.30 uur Ds. J. Eijgendaal, van Zuidzande. Schoondijke: 9.30 uur Vicaris P. Oskamp, van Haarlem. Sluis: 9.30 uur Ds. C. Balk. St. Anna ter Muiden: 11 uur Ds. C. Balk. St. Kruis: 9 uur Ds. Bongenaar, van Groningen. Waterlandkerkje: 10 uur Ds. W. B. Bergsma. IJzendijkc: 9.30 uur Ds. C. van Evert. Zuidzande: 9.30 uur Ds. J. Eijgen- daal.' DINSDAG 25 SEPTEMBER Oostburg: 7 uur Avondgebed. Ds. W. S. Hugo van Dalen. Het is, aldus spreker, niet om op het hoofd van onze technische dienst in casu de heer Groene wout een pluim op de hoed te ste ken, wanneer ik vertel dat onze keukens, het ketelhuis en ook het bacteriologisch laboratorium, zonder een technisch adviesbu reau in eigen beheer zijn uitge voerd. De heer Berbers toonde vervol gens daarbij aan dat het mogelijk moet zijn tot goed teamwerk te komen en het tot taak en op dracht van het hoofd technische dienst behoort om alle technische problemen van een modern zie kenhuis aan te kunnen. Deze is dan de man waarop bestuur en diretie bij de technische proble matiek moeten kunnen rekenen. Besluitend met de wens dat de Vereniging van Instellingstechni ci nog veel moge bijdragen tot de verdere uitbouw van het Neder landse ziekenhuiswezen, tot wel zijn van de lijdende mensheid hoopte de bedrijfseconoom dat deze Zeeuws-Vlaamse leergang hiertoe zal bijdragen. De voorzitter onderstreepte na dit inleidend woord het teamwerk zoals dat tussen de economische en technische afdeling te Sluiskil ligt en stelde dit ten voorbeeld aan het Nederlandse ziekenhuis wezen. Tijdens de rondgang door het Sluiskilse ziekenhuis, waarbij het kritisch oog van de technici vele aspecten gadesloegen, werd bij zondere interesse getoond voor liet ketelhuis, een bijna voltooide hypermoderne installatie, het troetelkind van de ganse techni sche afdeling. Ook de geluidscom municatie mag, aldus een P.T-T.- afgevaardigde, voor deze gewes ten een noviteit worden ge noemd. Door het bestuur van het zie kenhuis werd na; de rondleiding een koud buffet aangeboden. INLEIDINGEN TOT BESLUIT Na het diner Jn hotel „Rotter dam" te Terneuzen werden twee inleidingen gehouden. De eerste behandelde „Waterwinning en be handeling" door het hoofd van de technische dienst van de N.V. Waterleiding Mij „Zeeuws-Vlaan deren", de heer W. Jurriëns. Uit deze inleiding h«ebben de aanwezigen kunnen vaststellen met welke problemen een drink- waterleidingbedrijf te kampen heeft. Het vraagt heel wat mo derne installaties en voorzienin gen en bestudering van de mo dernste methoden vooraleer het water, hetzij van de oppervlakte of uit de bodem, drinkbaar uit de kraan in de woning komt. Vooral de toenemende 'industrialisatie roept heel wal problemen op, waarmee ook de Waterleiding Mi] „Zeeuwseh-Vlaanderen te kam pen heeft. Ook de waterwinning in ons gewest maakte deel uit van dit onderwerp en uiteraard kwamen daarbij ook de spaarbek kens in de Braakman ter sprake.. De heer Jurriëns wist dit vaak „droge" onderwerp toch op een voor technici boeiende wijze naar voren te brengen. Tenslotte werd een film over het bedrijf getoond, opgenomen en gedraaid door de heer C. Heeffer. Deze liet niet allen vele opnamen zien van de aanleg van het proefspaarbekken in de Braakman, nabij Philippi ne, maar ook werkzaamheden aansluitingen betreffende en en kele van de vele doeleinden waar voor water onontbeerlijk is. In verband met het waterwinnings- gebied merkte de heer Jurriëns op dat ook bij Aardenburg, op een diepte van 40 meter water werd aangetroffen in kalklagen. Volgens berekening zou dit water rond drie miljoen jaren oud zijn, doch helaas niet geschikt voor drinkwater. Over „Moderne oproepsyste men" sprak de heer F. C. de Wit te, waarbij voornamelijk het sys teem in het St Liduinazickenhuis te Hulst aan de orde kwam, om dat dit volgens deskundigen nog steeds het modernste in ons land kan worden genoemd. DE TWEEDE DAG Een gedeelte van de V.I.Te leergang is gisteren op excursie geweest naar het pompstation van de N.V. Waterleiding Mij „Zeeuwseh-Vlaanderen" to Sint Janstcen, waar een rondleiding met de nodige uitleg werd ver zorgd door de heer W. Jurriëns, terwijl een tweede groen een be zoek bracht aan de N.V- Neder- landsche Spiegelglasfabriek te Sas van Gent. Om half twaalf werd de lunch in hotel „Royal" te Sas van Gent gebruikt, waarna een kort bezoek aan dc spaarbekkens in de Braak man, eveneens onder leiding van de heer Jurriëns. werd gebracht. Voor de namiddag van de laat ste dag van het bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen stond een be zoek aan het Julianaziekenhuis te Terneuzen op het programma. Om ongeveer 2 uur werd het gezelschap welkom geheten in de kerkzaal van het ziekenhuis door de geneesheer-directeur, chirurg H. A. Boland, die over het Juliana ziekenhuis enkele gegevens mee deelde. Daarna had een rond wandeling plaats onder leiding van de leden van de technische dienst, die het gezelschap uitge breide inlichtingen verstrekten over het moderne ziekenhuis en de diverse installaties. Men ver gat ook niet de gasten naar de vierde verdieping van het «Van onze Antwerpse correspondent! Ook al gaat dc gemiddelde Ne derlander zelf dan volgens het Centraal Bureau voor dc Statis tiek, slechts eenmaal per jaar naar een concert, in Antwerpen heeft hij medio september als muziekminnaar geen slecht fi guur geslagen. Tijdens de Noord- Brabant-week die hier van 8 tot 18 september werd gehouden om het Antwerpse publiek beter be kend te maken met wat deze Nederlandse provincie te bieden heeft, kregen we de indruk dat de Nederlanders een der muzi kaalste volkeren ter wereld zijn! De week werd geopend met een optocht van meer dan veertig Julianaziekenhuis tc brengen vanwaar men een schitterend uit zicht over Terneuzen en de wijde omgeving, maar vooral ook op de Westerschelde heeft. Op dat punt is het Julianaziekenhuis zeker buitengewoon bevoordeeld. Toen men om half vier weer in de kerkzaal was aangekomen wer den verversingen rondgediend en was het de heer N. Roodenburg, de voorzitter van de excursie, die namens de deelnemers zijn bij zondere dank uitsprak voor alles wat gedurende deze twee dagen in Zeeuws-Vlaanderen werd ge zien en gehoord. De heer Roodenburg, die er aan herinnerde dat de leergang 1962 buitengewoon leerzaam is ge weest, zei, dat, gezien de buiten gewoon grote gastvrijheid der Zeeuws-Vlamingen, de deelne mers zeker goede ambassadeurs voor dit gewest zullen zijn. Ondertussen was het uur van vertrek genaderd en stonden de bussen gereed om de gasten naai de bootverbinding te Perkpolder te brengen. Noordbrabantse verenigingen die voor het grootste gedeelte van muzikale aard waren, zoals harmonieën en jeugddrumbands. De eerste avond bood de pro vincie Noord-Brabant het Ant werpse publiek een concert aan in de Koninklijke Vlaamse Opera dcor het Brabants Orkest en het Philips Filharmonisch koor uit Eindhoven, met als solisten Wil- helmina Mathhes, alt de Engel se sopraan Joan Hammond, bari ton Leo Ketelaars en tenor Loc!" Devos. Het geheel stond onder leiding van Hein Jordans. Uitge voerd werden het symfonische lied „.Brabant" van een Neder lands componist van onze eigen tnd, Ton de Leeuw. Bruckners „Te Deum" en de Negende van Beethoven. De uitvoering van deze symfonie werd bijzonder ge roemd; de pers was geestdriftig voor zover ze in de gelegenheid was geweest dit concert bij te wonen. Met de organisatie was namelijk iets misgelopen; de stad Antwerpen had uitnodigin gen verzonden en verder had het publiek gratis toegang, doch des ondanks bleef een aantal plaat sen onbezet, terwijl de mensen buiten stonden te wachten en een aantal recensenten geen toegang had kunnen krijgen. De uitvoe renden werden steeds beloond met een bijzonder warm applaus, doch moesten er even aan wen nen dat geestdriftige Antwerpe naren blijkbaar al evenmin ver trouwd met concertbezoek als hun noorderburen ook tussen de delen van Beethovens Negende in handgeklap uitbarstten. Een dei- grootste Antwerpse bladen noemde deze manifestatie „niet zo maar een feestconcert. doch van door BARONESSE ORCZY 52) Nadruk verboden. Mme la marquise stapte in het rijtuig. Laporte volgde haar, en ik werd binnengegooid door de ruwe handen van een soldaat. Juist toen het bevel gegeven was tot vertrekken, stak Lapor te zijn hoofd uit het raam en riep tot de sergeant: „Als je Caudy ziet, zeg hem dan zich hij mij te vervoegen om rapport uit te brengen. Ik zal hier in een half uur terug zijn; pas nauwkeurig op, zoals voorheen, burger sergeant!" Het volgende ogenblik liet de koetsier de zweep knallen, en Laporte riep luid: „En avant!" en de zware koets ratelde over dc ongelijke straatkeien. Binnen in het rijtuig heerste stilzwijgen. Ik kon Mme la mar quise zacht tegen M. Ie vicomte horen fluisteren, en ik verwon derde mij hoe wonderbaarlijk kalm nee hoe teder zij zijn kon. Toen plotseling hoorde ik een geluid, dat mijn hart deed stilstaan. Hel was een zacht, ge rekt lachje, dat ik eens meende op deze aarde nooit meer te zul len horen. Het klonk vanuit dc hoek naast die waar Mme la marquise zo teder en vrolijk met haar kind babbelde. En een vriendelijke stem zei vrolijk: „In een half uur zullen we buiten Lyon zijn. Morgen zullen we over de Zwitserse grens zijn. We hebben die oude tijger te pakken gehad. Wat zegt u, Mme la marquise?" Het was mylords stem, en hij was zo vrolijk als een schooljon gen., „Ik zei je, oude Jean-Pierre", voegde hij er bij, terwijl hij die stevige hand, die ik zo ziels- graag mocht, op mijn knie legde, „ik zei je dat die doortrapte moordenaars mij ditmaal niet zouden snappen." En dan te denken dat ik hem niet herkende, toen hij minder dan een kwartier geleden op de drempel van ons zolderkamertje stond in de afschuwelijke ver momming van die ellendige La porte. Hij had twee dagen door gebracht met het verzamelen van oude kleren, welke op die van de beruchte ellendeling ge leken, en bezit genomen van een der benedenkamers in het huis in de Rue de Pipots. Toen, terwijl wij ieder ogen blik verwachtten, dat Laporte bevel zou geven ons gevangen te nemen, bootste mylrod de per soonlijkheid van het monster na, leidde de sergeant op de donkere trap om de tuin en redde door die wonderbaarlijk stoutmoedige daad Mme la marquise, M. ie vicomte cn mijn nederig persoon tje van de guillotine. Geld, waarvan hij meer dan genoeg bezat, verzekerde onze onscheidbaarheid onderweg, en we waren spoedig in veiligheid over dc Zwitserse grens, Lapor te achterlatend ten prooi aan de felste woede die zijn tijger-hart verteerde. VANUIT DE SCHADUWEN DES DOODS. Een fragment uit het dagboek van Valcntnie Lemercier. We waren zo'n gelukkig gezin vóór die verschrikkelijke revolu tie uitbrak; wij leefden heel een voudig, maar heel prettig in ons oude huis aan de rand, van het bos van Compiègne. Jean en An- dré waren tweelingen; zij waren juist vijftien jaar oud toen ko ning Lodewijk van de troon af gezet werd, en men hem als een gewoon misdadiger naar de ge vangenis zond, met onze schone koningin Marie Antonette en de koninklijke kinderen en madame Elisabeth, die zo bemind was "bij da armen! O! dat lijkt lang, heel lang ge leden nu. 'Zonder twijfel^weet gij beter dan ik wat inJonsmooie Frankrijk en in het f heerlijke Parijs gebeurde in dieJtijd; |bê- zittingen en eigendommen! wer den geconfiskeerd, onschuldige mannen en vrouwen en kinderen ter dood veroordeeld op grond van verraad, dat zij nooit Iredre- ven hadden. Het was verleden jaar augus tus toen zij op „Mon Repos" kwamen en papa, mam§„en ons vieren naar Parijs sleepten, waar we in een nauw en vreselijk.don ker hok van de Abbaye werden opgesloten, waar we iedere dag en nacht door dc vocht ij st enen muren kreten en snikken en zuchten hoorden van arme men sen. die zonder twijfel dezelfde smarten en vernederingen onder gingen als wij. Ik was juist negentien jaar ge worden en Marguerite was pas dertien jaar. Mama was een ech te engel in die vreselijke tijden;' zij hield bij ons de moed erin en het vertrouwen op God. zoals niemand anders dat zou hebben kunnen doen. Iedere avond en morgen knielden wij bij haar neer, en zat papa dicht naast haar, en smeekten we God om verlossing uit onze ellende en voor dio stakkerds die steeds schreiden cn klaagden. Maar wat buiten onze gevan genismuren plaats greep, daar hadden we geen flauw begrip van, ofschoon die arme papa soms de onbeschoftheid van de bewaker trotseerde en hem vroeg naar hetgeen dagelijks in Parijs voorviel. (Wordt vervolgd.) IETS VOOR NATTE ZOMERS? Ën' fabrikant in Toronto in Ca nada is op de markt gekomen met een nieuw soort kunshars- schuim, dat bij „Chemfoam" heeft genoemd. Om te bewijzen wat je allemaal met het nieuwe produkt kunt doen, heeft hy een auto gevuld met het goedje en deze daarna in het Ontariomeer laten drijven (foto). Maar daar was het natuurlijk allemaal niet om begonnen. „Chemfoam" kan vooral goed worden gebruikt in de scheepsbouw om de rompen van allerlei soorten bootjes en boteir te versterken en de drijfs- kracht tc vergroen. een muzikale avond van zeer bij zondere waarde" en maakte het gemeentebestuur bittere verwij ten wegens de verwarring in do organisatie. Verder was er de volgende ne gen dagen vrijwel elke avond een openluchtconcert of taptoe door een der vele Noordbrabantse harmonieën, afgewisseld met voorstellingen van een speciale Brabant-kleurenfilm en verschil lende toeristische rolprenten. Tezelfdertijd werd het pro gramma bekend voor het nieu we seizoen van de Antwerpse Philharmonie die het in zeven jaar tijds onder leiding van "e Nederlandse dirigent Eduard Flipse na een start vrijwel zonder geldmiddelen tot een zekere internationale reputatie heeft gebracht. Burgemeester Craeybeckx van Antwerpen had. vlak voor zijn begroetingsred.c bij de opening van de Noord- Brabant Week. juist een concert van de Philharmonie te Duis burg bijgewoond en hij erkende later dat dit hem mede had ge ïnspireerd tot het briljante Be- nelux-pleidooi dat hij te Ant werpen hield. Ook de beide Noordbrabantse tentoonstellingen te Antwerpen, gewijd zowel aan de nijverheid als aan de kunst en het kunst ambacht van de provincie, gratis toegankelijk voor het Belgische publiek, hebben zich mogen ver heugen in een groot succes. De tiendaagse „week" is besloten met een ontvangst door de ge meente Antwerpen van de Noordbrabantse journalisten en een gratis voorstelling voor het Antwerpse publiek van Shake speare's „As you like it" door toneelgezelschap „Ensemble". Er is slechts één schaduw over deze manifestatie gevallen, een Nederlandse manifestatie die, ge zien de reacties van de Belgische pers en het Antwerpse publiek, diepe indruk heeft gemaakt. Die schaduw was het overlijden van de Nederlandse consul-generaal te Antwerpen, dr. J. K. van de Mortel, die in de jaren dertig do tegenwoordige Belgische koning Boudewijn en diens zustor, prin ses Josephine-Charlotte, gast vrijheid verleende te Noordwijk om hen in de gelegenheid te stel len hun Nederlands in de prak tijk te vervolmaken. De dood van de heer Van de Mortel trof allen die te maken hadden met de Noord-Brabant Week, in het bij zonder omdat hij deze manifesta ties zo warm had aangemoedigd en reeds onmiddelliik na het eerste initiatief op dit punt - - de Zeeuwse Week van vorig jaar had opgemerkt; „Dit voor beeld moet alle Nederlandse pro vincies tot nadenken brengen wat de mogelijkheden in België in 't algemeen en Antwerpen in het bijzonder betreft". Na het onmiskenbare succes van de Noord-Brabant Wee'; geldt dit woord meer dan ooit. Antwerpen vormt, wegens zijn traditionele banden met en sym patic voor Nederland, ongetwij feld een markt voor alle noor delijke gewesten. Als men maar de moeite neemt om er aan te beginnen, zoals de Nederlandse oud-minister Van Thiel opmerkte bij de opening. DRIETAL ONTSNAPT UIT HUIS VAN BEWARING Vrijdagmorgen zijn uit het huis van bewaring in Rotterdam drie jeugdige delinkwenten ont snapt. Via een winkel in de Zwart Janstraat, gelegen aan de achterzijde van het huis van be waring. vluchtte het drietal naar do vrijheid. Later heeft de Rotterdamse politie er twee in de kraag kun nen vatten. Een autoradiopa trouille zag dit tweetal op de Schaardijk lopen. Het zijn de 21-jarige J. J. J. uit Den Haag en de 24-jarige B. J. de R. uit Rotterdam. De arrestatie ging niet helemaal vlot, want één van hen trachtte, toen hij zich ont dekt zag, te vluchten. Een waar schuwingsschot bracht hem ech ter tot andere gedachten. De derde ontsnapte, de 22- jarige Surinamer R. ter H„ is nog voortvluchtig. De agendacommissie van 'de algemene vergadering heeft don derdagavond zonder dat enig formeel bezwaar werd aange tekend, een Amerikaans verzoek om de kwestie-Hongarije naar de speciale politieke commissie van de assemblee te verwijzen, ingewilligd. De kwestie zal dus niet rechtstreeks in de bijeen komsten van de algemene ver gadering worden besproken. Verscheidene waarnemers zien deze Amerikaanse stap als een stilzwijgende erkenning dat de aanzienlijke tijd die sinds de mislukte opstand van 1956 is verstreken, het hoe langer hoe moeilijker maakt om onder de neutrale landen steun voor het Westelijke standpunt te krijgen. In Manilla is gisteren bekend gemaakt, dat Prinses Beatrix officieel is uitgenodigd voor een bezoek aan de Philippijnen. Dc Prinses zal, zoals bekend, in no vember een reis naar Oost-Azië maken, waarbij zij onder meer India en Japan zal bezoeken. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Manilla is de Prinses uitgenodigd van 20 tot 23 november. Ai Josjoea Nkomo, leider van.de verboden Zimbabwe Afrikaanse Volksunie (Z. A. P. U.) in Zuid- Rhodesië, heeft vrijdag Enge land. verzocht soldaten naar Zuid-Rhodesië te zenden zolang daar nog een „democratische grondwet" bestaat. Hij noemde dit de enige manier om het land te redden. Als Engeland aan het verzoek geen gehoor gaf, moest het de verantwoordelijkheid dra gen voor het bloed dat'.zoujgaar vloeien.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 3