Sowjet-Unie waarschuwt en beschuldigt de Verenigde Staten van agressie De Verenigde Staten beschuldigen Rusland K.L. M.-vliegtuig met 59 inzittenden aan ramp ontsnapt op Ierse vliegveld Shannon Verenigde Staten hervatten kernproeven op grote hoogte Radio de Koek HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankering by abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van <3e Sande Redactie-adres: Noördstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; 'f6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. VRIJE ZEEUW WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1962 6 18e Jaargang Nr 5700 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V, v"/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. AANVAL OP CUBA ZOU HET BEGIN ZIJN VAN EEN OORLOG BEROEP OP DE V. S. O-M DE BETREKKINGEN MET CUBA TE HERSTELLEN Monopolie van kernwapens voor de V. S. voorgoed voorbij De Sowjet-Unie heeft de Verenigde Staten beschul digd van het uitvoeren van provocaties, die de wereld in de catastrofe van een universele kernoorlog zou den kunnen betrekken. Deze beschuldiging was vervat in een dinsdag door het persbureau Tass op ge zag der Sowjet-regering uit gegeven verklaring. In de verklaring wordt ge zegd, dat het „thans on mogelijk is Cuba aan te vallen en dan te menen, dat zon aanval voor de agres sor ongestraft zal blijven. Als zulk een aanval wordt gedaan, zou dit het begin van het ontketenen van een oorlog zijn". De Sowjet-regering doet een beroep op de Ameri kaanse regering om „ge zond verstand te tonen, haar zelfbeheersing niet te verliezen en nuchter te overwegen waartoe haar optreden zou kunnen lei den als zij een oorlog ont ketenen", De Sowjet-regering verklaart verder de Verenigde Staten, die loO.OOO reservisten oproepen, niet op hun weg te zullen volgen. Tegelijkertijd „acht de Sowjet- regering het haar plicht om in de huidige situatie waakzaam te zijn en de minister van Defensie en het opperbevel van het Sow- jet-leger te machtigen alle maat regelen te treffen om te ver zekeren dat onze strijdkrachten in de grootste staat van mili taire paraatheid worden ge bracht", aldus dc verklaring van Tass verder. „Dit zijn echter uitsluitend voorzorgsmaatregelen. Wij van onze kant zullen ons best doen te zorgen dat de vrede niet wordt verstoord", Dc Sowjet-regering doet een beroep op alle volkeren hun stem te verheffen ter veroor deling van „agressieve oog merken", het ontketenen van een oorlog door de Amerikaan se agressors niet toe te laten, en de wereldvrede te verzeke den, aldus de door Tass op ge zag der Sowjet-regering ver spreide verklaring. Geen behoefte aan nieuw terrein voor kernwapens In de uitvoerige verklaring, die werd voorgelezen tijdens een persconferentie in het gebouw van het ministerie van Buiten landse Zaken in Moskou, zegt de Sowjet-regering, na de Verenig de Staten van het „voorbereiden van agressie" tegen Cuba te heb ben beschuldigd o.m. nog, dat de bepaalde hoeveelheid wapens", die de Sowjet-Unie naar Cuba beeft gezonden, voor verdediging dient en geen bedreiging op levert voor de Verenigde Staten. Na erop te hebben gewezen dat de Sowjet-Unie geen behoef te heeft aan het „zoeken naar een nieuw terrein voor haar kernwapens", vervolgt ide ver klaring: „Wij hebben reeds ge zegd en wij herhalen dat als een oorlog wordt ontketend, als een agressor een aanval onderneemt tegen een of ander land en dit land om hulp vraagt, de Sowjet- Unie over de mogelijkheid be schikt om vanaf haar eigen grondgebied aan elk vredelie vend land hulp te geven, en niet alleen aar. Cuba". „En laat nie mand in twijfel verkeren dat de Sowjet-Unie die hulp zal ver strekken, evenals in 1956 toen zij bereid was Egypte militaire hulp te verlenen ten tijde van de Brits-Frans-Egyptische agressie in het gebied van het Suez- kanaal". „Bang van eigen schaduw".... Met betrekking tot do Ameri kaanse vrees voor de zogenaam de wapen- en troepenversche pingen van de Sowjet-Unie naar Cuba, zegt de verklaring dat de Verenigde Staten kennelijk „zo bevreesd zijn, dat u bang is van uw eigen schaduw". De Verenig de Staten geloven niet in de kracht van hun eigen ideeën en de eigen kapitalistische orde. „U is zo bang geworden door de oktober-revolutie en de succes sen, die de Sowjet-Unie op basis van deze revolutie heeft bereikt en ontwikkeld, dat het voor u erop lijkt alsof er hele horden naar Cuba trekken, wanneer aardappelen of olie, tractors, oogstmachines en andere land bouw- en industriële werktuigen naar Cuba worden overgebracht om de Cubaanse economie op peil te houden". Na te hebben betoogd, dat de Sowjet-Unie evenals de andere socialistische landen de behulp zame hand naar het Cubaanse volk heeft uitgestrekt, omdat zij de situatie van Cuba zo goed be grijpt, adviseert de Sowjet-rege ring de Verenigde Staten „hun neus uit de Sowjet-Cubaanse be trekkingen te houden". In de verklaring wordt ook de jongste vlucht van een Ameri kaans U-2-toestel boven Sak halin aangehaald. „Het Westen zegt dat deze vluchten dienen voor het verzamelen van lucht monsters. Doch thans is het meer dan duidelijk wat voor monsters zij nemen en waarom zulke vluchten worden gemaakt". Snel vredesverdrag sluiten met O.-Duitsland Ook zegt de verklaring, dat de soevereiniteit van Oost-Duits- land „zal worden beschermd" en dat het bezettingsregiem van West-Berlijn „zal worden geli quideerd. De Sowjet-regering is bereid rekening te houden met de verklaring dat het voor de Verenigde Staten moeilijk is, met het oog op de congresver kiezingen in november a.s., te praten over een Duits vredes verdrag. Doch het is onmogelijk om een besluit over het Duitse vredesverdrag voortdurend te blijven koppelen aan verkiezin gen in een of ander land, en de Sowjet-regering blijft dan ook staan op een zeer snel sluiten van een vredesverdrag. „Olie op het vuur" De Sowjet-regering ver klaart haar best te zullen doen om te zorgen, dat de wereld vrede niet verstoord wordt. Het verzoek van president Ken nedy om machtiging 150.000 reservisten op te roepen, zal echter onvermijdelijk de inter nationale atmosfeer doen ont vlammen. „Niemand heeft ooit gemeend dat men een brand met petroleum of benzine kan blussen". „Iedereen met ge zond verstand begrijpt dat der gelijke maatregelen niet tot vermindering van spanning leiden, doch eerder middelen zijn om de spanning tot het uiterste op te voeren en zo'n situatie te scheppen dat als gevolg van een of andere toe vallige factor de ramp van een kernoorlog kan uitbreken". Vroeger werd de kracht van een leger grotendeels bepaald door het aantal soldaten, sabels en bajonetten, aldus de verkla ring verder. Thans echter door een geheel nieuwe factor - de kernraketten. „Onze kernwapens zijn zó machtig door hun explo sieve kracht, en de Sowjet-Unie beschikt over zó krachtige raket voertuigen voor deze kern wapens, dat zij geen behoefte heeft om tp zien naar lanceer- gelegenheden buiten de Sowjet- Unie". De Sowjet-regering doet een beroep op de Verenigde Staten de handels- en diplomatieke be trekkingen met Cuba te herstel len, zodat voor dit land de nood zaak van vergroting van zijn militaire paraatheid kan verval len en de situatie weer normaal kan worden. V rieudschapshaud De Sowjet-Unie herhaalt, dat zij de vriendschapsband naar volk en regering der Verenigde Staten uitstrekt, en dat zij haar pogingen om allo dringende in ternationale vraagstukken op te lossen tot behoud van de vrede met die van de Verenigde Sta ten en andere landen wil samen bundelen. De eerste stap daar toe zou kunnen zijn een oplos sing van het vraagstuk van het beëindigen van proeven met kernwapens. De Sowjet-Unie is bereid een daartoe strekkende overeenkomst te sluiten, en voorts bereid een overeenkomst aan te gaan voor algemene en algehele ontwapening onder strenge internationale controle. Sowjet-Unie met bases omringd De hele wereld weet, aldus dc Sowjet-verklaring, dat de Ver enigde Staten de Sowjet-Unie en andere socialistische landen met bases hebben omringd. Daar zijn wapens naar toe gebracht en deze, „gestationeerd langs de grenzen van de Sowjet-Unie in Turkije, Iran, Griekenland, Italië, Groot-Brittannië, Neder land, Pakistan en andere landen die tot de militaire blokken NAVO, CENTO en SEATO be horen, bevinden zich daar, zoals dat gezegd wordt, wettig en rechtens. Zij beschouwen dat als hun recht. Maar aan anderen willen de Verenigde Staten dat niet eens uit verdedigings-oog- punt toestaan". In de verklaring wordt dan verder verwezen naar de aan wezigheid van de Amerikaanse zesde vloot in de Middellandse Zee en van de zevende vloot in de straat van Formosa, op zo verre afstand van de Verenigde Staten zelf. Gewaarschuwd wordt voor het gevaar van eventuele tegenmaatregelen in geval van oorlog voor de landen, waarin Amerikaanse bases zijn gelegen. Men moet wel bedenken, dat de tijd van het monopolie van kernwapens voor de Verenigde Staten voorgoed voorbij is, aldus de verklaring. Thans heeft de Sowjet-Unie dergelijke wapens in voldoende hoeveelheden en van betere kwaliteit. REACTIES OP S OWJET- WAARSCHUWING „De waarschuwing welke de Sowjet-Unie met het oog op een eventuele Amerikaanse aanval op Cuba tot de V. S. heeft gericht, is een losse bewering en stoelt op geen enkele wezenlijke eventu aliteit", zo heeft de leider van de democratische fractie in dc Amerikaanse senaat, Mike Mans- field, dinsdag verklaard. Volgens hem willen de Russen een situatie scheppen die zij voor propagandadoeleinden willen uit buiten. „Zoals altijd zullen wij zelf beslissen wat onze buiten landse politiek moet zijn", aldus Mansfield. „Wij zijn een groot land, wij hebben geen vrees en wij zullen handelen naar eigen goeddun ken", zo heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Za ken, Dean Rusk, naar aanleiding van de Russische waarschuwing verklaard. De woordvoerder van het Sta te Department, Reap, verklaarde dat de Russische verklaring op het eerste gezicht niets nieuws bevatte. Hij zag er duidelijk een propagandamanoeuvre in, in het bijzonder bedoeld om de Cuba nen een hart onder de riem te steken. Er was zijns inziens dan ook geen reden om zenuw achtig te worden. De Russische bewering dat dc V. S. niet over de kwestie-Beriijn kunnen onderhandelen met het oog op de naderende verkiezin gen, noemde Reap „de grootste onzin". Hij herinnerde er aan, dat de Amerikaanse regering be reid is het verkennend overleg met de Sowjet ambassadeur Dobdynin voort te zetten, totdat er een basis voor officiële on derhandelingen is gevonden. Fidel Castro vraagt om solidariteit van Indonesië De Cubaanse premier Fidel Castro heeft in een boodschap, die hij onlangs aan president Soekarno zond, een beroep ge daan op de solidariteit van In donesië „in de huidige hachelij ke situatie van Cuba". De Cu baanse zaakgelastigde in Indo nesië, senor Lionel Alonso, deel de dit mede op een persbijeen komst te Djakarta. Dc Ver. Staten hebben de Rus sen dinsdag in de commissie van de V. N. voor het vreedzaam ge bruik van de -uimtc ervan be schuldigd, dat zij vóór de Ame rikaanse kernproef op grote hoog te, die in juli is genomen, al kernproeven in dc ruimte heb ben gedaan. De krokodillentranen, die de Russen vergieten over de stra- lingsgrodels maken op ons geen indruk, nu r bleken is dat de Russen zich niets aantrekken van de gevolgen voor de mens heid van de proeven in de at mosfeer, zo zei de Amerikaan Plimpton in antwoord op de Rus sische beschuldiging, dat de Ame rikaanse kernproef op grote hoog te het onderzoek van de ruimte belemmert. Plimpton wees erop, dat de V. S. hun proeven van tevoren hebben aangekondigd en ook de gevolgen van de proeven bekend hebben gemaakt. Maar de Rus sen hadden hun proeven onver wacht genomen. Hoewel zij het nooit hadden bekendgemaakt, was het een feit dat de Russen tijdens de reeks proeven die deze maand een jaar geleden be gonnen, zelf ook kernproeven op grote hoogte hadden genomen. Door de Amerikaanse proeven, aldus Plimpton, is een kunstma tige stralingsgordel ontstaan, die drie Amerikaanse satellieten heeft beïnvloed. De gordel had echter de ruimtevluchten van de mens niet belemmerd. De Russen hadden in het najaar van het vorig jaar de proeven hervat en daarmee een moratorium verbro ken. Zij hadden een bom van 58 megaton tot ontploffing gebracht ondanks het dringende verzoek van de algemene vergadering der V. N. om dit niet te doen. Ja, de Russen waren al met de voor bereiding van deze reeks proe ven bezig toen hun vertegen woordigers op de kernstopconfe rentie in Genève met de Britten en Amerikanen overlegden over het stopzetten van de proeven. De Russen hadden in die periode ruim 40 kernproeven genomen. Het grootste deel van de proeven was in de atmosfeer genomen waar de radio-actievc neerslag een gevaar betekent voor de mensheid en niet a.ljeen voor kunstmatige satellieten. De Russische afgevaardigde, Morozov, sprak direct de Ameri kaanse beschuldiging tegen, die volgens hem geen enkele grond had. Hij vond dat Amerika meer op genoemde krokodil geleek, omdat dit land de eerste kern- houden. bommen had laten vallen en „de bewapeningswedloop was begonnen". Een woordvoerder van de Ame rikaanse delegatie zei later dat aangenomen werd, dat de Russi sche kernproef op grote hoogte meer dan 160 km boven de aarde was genomen. In de loop van het debat her haalde de Russische afvaardi ging het voorstel, dat de V. N.- leden instemmen met een ont- werp-beginsel-verklaring inzake de ruimte. Zo zou o.a. moeten worden bepaald, dat eventuele maatregelen welke het gebruik of de^ verkenning van ruimte zoudenAcunnen belemmeren, pas mogen worden- genomen als de betrokken staten het daarover eens zijn geworden. Dit voorstel werd vorige zomer door het Westen afgewezen, omdat het een verkapt veto zou kunnen in- Een DC-8 straalvliegtuig van de K. L. M„ dat op weg was van Amsterdam naar New York, is gistermiddag bij de landing op het Ierse vliegveld Shannon nauwelijks aan een ramp ont snapt. De machine kon niet tijdig op de landingsbaan tot stilstand worden gebracht. Het toestel kwam pas tot staan een meter of tien voorbij het eind van de landingsbaan op de rotsige bo dem daarachter. De Verenigde Staten zullen van 22 september al' weer enige kernproeven op grote hoogte nemen. Dit is maandagavond meegedeeld in een communiqué van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie cn het mi nisterie van Defensie. Hierin wordt verder verklaard dat de serie kernproeven in de dampkring, die in april begon en 31 juli tijdelijk werd onderbro ken, hervat wordt. De nieuwe proeven omvatten ontploffingen op grote hoogte en het uitwerpen van kernbommen uit vliegtuigen. Het gebied rondom het eiland Johnston in de Stille Oceaan wordt weer gesloten. Een raket met een atoomlading voor een proef op grote hoogte werd 25 juli bij het afschieten op het eiland Johnston vernie tigd waardoor de lancerings plaats zwaar werd beschadigd. Deze is thans hersteld. President Kennedy verklaarde 1 augustus op een persconferen tie dat een besluit over hervat ting van de serie pas definitief kon worden genomen na herstel van de lanceringsplaats. De bewoordingen van het communiqué waarin de hervat ting werd bekend gemaakt, leid den tot de speculatie dat het be sluit gedeeltelijk is ingegeven door de omvang van het huidige Sowjet-program van kernproe ven. De eerdere proeven met bom men die uit vliegtuigen werden geworpen, werden genomen in het gebied van Christmas Is land, die op grote hoogte in het gebied van het eiland Johnston. Een woordvoerder van de com missie voor atoomenergie zei dat de eerste proef waarschijnlijk eind deze maand of begin ok tober zal worden gehouden, in elk geval niet voor de ruimte- vlucht van Walter Schirra welke op 28 september is gesteld. Op 22 september wordt de sluiting van het gebied rondom Johnston van kracht. NIEUWE AARDSCHOKKEN IN PERZIE In Teheran en in het reeds zo zwaar geteisterde gebied in West-Perzië zijn dinsdag weer aardschokken gevoeld, die 15 se conden duurden. Er is tot nu toe nog geen melding gemaakt van slachtoffers. Hoessein Chatibi, directeur van de „Rode Leeuw en Zon" het Perzische Rode Kruis heeft meegedeeld, dat er nu 8.000 slachtoffers van de aardbeving van vorige week begraven zijn. De 50 passagiers en de beman ning van 9 man zijn met taxi's naar het iuchthavengebouw van Shannon gebracht. De passagiers zijn later met een andere ma chine verder gereisd. De piloot kon niet verklaren waarom de machine niet tot stilstand te brengen was. Desgevraagd deelt men ons van de zijde van de K. L. M. het volgende mede: Gistermiddag om tien minuten voor half één is de DC-8, Ph- DCA van de K. L. M. onder ge zagvoerder J. H. Eilders (49 jaar oud, 28 dienstjaren, 18.000 vlieg uren), onder weg van Amster dam naar New York bij een tus senlanding te Shannon (Ierland), van de baan gelopen. Ondanks zwaar remmen kwam de machine eerst achttien meter voorbij het einde van de voch tige baan in de drassige bodem tot stilstand. Geen van de 50 passagiers liep enig letsel op. Omstreeks 17.00 uur gister middag is de DC-8 PH-DCE met enige technici aan boord van Schiphol naar Shannon vertrok ken. Om circa zeven uur gister avond zou deze DC-8 de passa giers verder brengen naar New York. Dc PH-DCA zal zo spoedig mogelijk weer in dienst worden gesteld. HULP VOOR PERZIE Dinsdagmorgen is een Fokker F27 transportvliegtuig van de koninklijke luchtmacht van Ypenburg naar Teheran ver trokken met dekens, bloedplas- ma, medicamenten en ontsmet tingsmiddelen door het Rode Kruis beschikbaar gesteld voor de slachtoffers van de aardbe ving in Perzië. De koninklijke luchtmacht zal in de loop van deze maand nog vier vluchten ondernemen ter leniging van de nood in dit zwaar getroffen land. Bij drie van deze vluchten zullen in totaal 400 ten ten en 1250 dekens worden ver voerd, eveneens op verzoek van het Rode Kruis. De lading voor de vierde vlucht is nog niet vast gesteld. DEPUTATIE UIT WIERINGEN DOOR KONINGIN JULIANA ONTVANGEN Maandagochtend heeft H. JI. Ko ningin Juliana in het paleis Soestdijk ontvangen een deputa tie van het comité Vlootschouw uit Wieringen. Vier jongens, die de Visserijschooi in Den Helder hebben afgelopen en die een half jaar hebben gevaren, boden aan H. M. gerookte paling, gepelde garnalen, zure mosselen en een kistje tong aan. «WSCflalraat 102 - Telefoon 31» Xemeazen ZUIDWESTELIJKE WIND Het weer in W.-Europa wordt bepaald door een aktieve de pressie die dinsdagavond iets ten zuidwesten van Ierland was aan gekomen en die in oostnoordoos- telijke richting koerst. De de pressie voerde aan haar zuid flank zeer warme en vochtige lucht met zich mee. Het warmtefront dat de voor ste begrenzing hiervan vormt bereikte dinsdagavond ons land. vergezeld van regen. Het ziet er naar uit, dat de depressie van daag later op de Noordzee zal aankomen en bij ons een matige tot krachtige zuidwesten wind zal veroorzaken. Daarmee be weegt achtereenvolgens de zeer vochtige lucht en het bij de de pressie behorende koufront over ons land zodat de regenkansen groot blijven. In de temperaturen komt niet veel verandering. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Veel bewolking met plaatselijk regen. Matige tot krachtige, aan de kust mogelijk harde zuidwes telijke wind. Weinig verandering in temperatuur. WOENSDAG 12 SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.56 0.31 1.11 1.21 n.rn. 12.16 12.51 1.31 1.41 DONDERDAG 13 SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.46 1.21 2.01 2.11 n.rn. 1.07 1.42 2.22 2.32 ZON MAAN op onder op onder Sept. 12 6.08 19.04 18.36 3.22 13 6.10 19.02 19.06 4.44 14 6-11 18.59 19.34 6.09 15 6.13 18.57 20.00 7.35 16 6.15 18.55 20.26 8.59 17 6.16 18.52 20.54 10.23 18 6.18 1&50 21.26 11.43 19 6.20 18.48 22.03 12.58

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1