T I SPRANG n Drum! nkhout Gemenebest-conferentie te Londen geopend Noord-Brabant groette Antwerpen De Verenigde Naties op Nieuw-Guinea Broodoorlog in Zwolle )R TWEE» LPAARD G 10 SEPTEMBER 1902 am shag is toch Hoe dat komt? udgeel tot rijp- die aparte geur, ar - héél lekker! CASSETTES DURFINE briek" gezonken DINSDAG 11 SEPTEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5699 WESTDUITSE REGERING ZAL DE V. N. NIET VRAGEN ZICH MET DE KWESTIES BERLIJN EN DUITSLAND BEZIG TE HOUDEN BEX GOERION ROEPT JODEN OP OM NAAR ISRAEL TE GAAN HET NEERSCHIETEN VAN DE CHINESE U-2 KONINGIN EN PRINS NAMEN AFSCHEID VAN GENERAAL NORSTAD Mr. N. DEBROT GOUVERNEUR VAN DE NED. ANTILLEN HO JKLLET 1962L T LIAISON -IV, PAR SATELLITE AMERME SOBLEN NOG STEEDS BEWUSTELOOS Kalondji dankt Kamitatoe REGERING SCHENKT PERZIE 50.000 RUIM TWEE TON VOOR SLACHTOFFERS AARDBEVING IN PERZIE Coöperatie Samenwerking verlaagt de broodprijs met 15 cent Weeroverzicht HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN en WORDT VULKAAN EILAND WEER BEWOONBAAR hateren on; een der meest JAY en ROCK HUDSON in rlachen van begin tot eind. Boekhandel Van de Sande Noordstraat Terneuzen ÏAAT 16 TERNEUZEN Koninklijke Nederlandse We ibouwmaatschappij te Utrecht, tan boord bevindt zich een. iplete electrische installatie, nt alle machines, lieren etc. rden electrisch bediend, alsme- een complete astaltfabriek. rmaal werken op het schip 28 0 man personeel. Deze waren twee na met het weekeinde ir huis- De twee wachtslioden Bos en T. van der Haar, uit smalen, bemerkten zaterdag- rgen dat er iets mis was, want ie kombuisruimte begonnen de ten en pannen te drijven. In nabijheid lag de sleepboot elly". kapitein W. Stelt uit asbracht. Gedrieën probeerden het schip drijvende te houden ir aanhoudend te pompen, ar het lukte niet. Tenslotte esten de wachtsmannen wel 1 boord van de sleepboot guan, arna het schip zonk. Frankering bij abonnement* Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sanae Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V, v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Tedere regel jneèr 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 unr. De Westduitse regering heeft in overeenstemming met de Ver enigde Staten, Engeland en Frankrijk besloten, de Verenigde Naties niet te vragen om zich bezig te houden met de kwesties Berlijn en Duitsland. De regeringswoordvoerder die dit te Bonn op een persconferen tie in antwoord op een vraag meedeelde, zei dat als men de kwesties aan de wereldorganisa tie zou overleggen, dit zou kun nen worden opgevat als een er kenning, dat de „grote vier" geen verantwoording meer dra gen. Ook zou de algemene ver gadering „op niet te voorziene wüze kunnen reageren". Wel za! „technische hulp" ge geven worden aan de particuliere organisatie voor een „ondeel baar Duitsland", die de aandacht van de V. N.-commissie voor de rechten van de mens op de toe stand in Berlijn wil vestigen. Premier Ben-Goerion heeft dc Joden in de gehele wereld opge roepen naar Israël te gaan om daar te wonen. Alleen in Israël kan een Jood elke minuut van zijn leven Jood zijn, zei hij zon dag op een bijeenkomst van ver tegenwoordigers van Scandina vische Joodse jeugdorganisaties in Kopenhagen Indien vestiging in Israël niet mogelijk zou zijn, zou iedere Jood in elk geval een jaar het leven daar dienen te bestuderen, aldus Ben-Goerion. Premier MacMillan van Groot- Brittanië heeft maandagmorgen in het voormalige koninklijke paleis „Marlborough House" te Londen de elfde na-oorlogse conferentie van premiers van de gemenebestlanden geopend, die zich voornamelijk zal bezighou den met de kwestie van de Brit se toetreding tot de E. E. G. Een grote menigte sloeg de aankomst van de staatslieden, van wie en kelen in de prachtige traditione le kledij van de jonge Afrikaan se staten, gade. Naar schatting 300 uit Kasjmier afkomstige mensen hielden in de nabijheid van „Marlborough House" een betoging voor onafhankelijkheid van hun land. Op hun spandoe ken stond te lezen: „Wij eisen de terugtrekking van Indische en Pakistaanse troepen uit Kasj mier". Leden van nationalistische groeperingen uit zuid- en noord Rhodesië boden petities aan waarin geprotesteerd wordt te gen de aanwezigheid van pre mier Roy Welensky van de Rho- desische federatie op de confe rentie. Rond de conferentietafel zijn 35 plaatsen gereserveerd, vijf voor de deelnemende Britse mi nisters en twee voor elk van de vijftien onafhankelijke landen. De Britse delegatie wordt ge vormd door premier MacMillan, vice-premier Butler, Edward Heath, de voornaamste Britse onderhandelaar bij de E. E. G., Duncan Sandys, minister voor de betrekkinggif met het geme nebest, en lö'rd Home, minister van Buitenlandse Zaken. De afgevaardigden van de niet-onafhankelijke gemenebest- landen hebben plaatsen toege wezen gekregen achter de Britse delegatie. De openingsrede van premier MacMillan werd beantwoord door de Canadese premier, Dic- fenbaker, en de premier van Trinidad en Tobago, dr. Eric Williams, als leiders van het oud ste en jongste gemenebestland. Van conferentiezijde is verno men dat MacMillans openings rede van een uur „indrukwek kend en bekwaam van opzet" was, een „toespraak der gelegen heid waardig". MacMillan verklaarde dat het Britse streven om toelating te verkrijgen tot de Europese ge meenschappelijke markt gezien moet worden in het verband van de internationale toestand. De premier sprak over de twee grote wereldblokken, waar van het ene door de Verenigde Staten en het andere door de Sowjet-Unie wordt geleid en de positie van Europa in dit inter nationale politiek-ikrachtenveld. MacMillan verwierp het stand punt dat Groot-Brittannië thans zou moeten kiezen tussen het ge menebest of deelneming aan een Europese Economische en Poli tieke Gemeenschap. „Het gaat erom hoe of de his torische gegroeide losse samen hang van de gemenebestfamilie van landen in overeenstemming kan worden gebracht met het nieuwe Europa in wording", ver klaarde hij. Volgens betrouwbare Oost- Europese kringen in Peking, heeft een leidende communis- tisch-Chinese functionaris aan communistische collega's ver teld, dat het boven China neer geschoten U-2 vliegtv.lg „met conventionele middelen" werd neergehaald. Een nadere toe lichting gaf de betrokken func tionaris niet. Koningin en Prins der Neder landen hebben gistermiddag op paleis Soestdijk afscheid geno men van de Amerikaanse gene raal Lauris Norstad, die op 1 november zijn functie van op perbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in Europa zal neerleggen. Tijdens deze audiëntie over handigde H. M. de Koningin aan generaal Norstad de versierse len van grootkruis der orde van Oranje Nassau met de zwaarden, waartoe hij bij Koninklijk Be sluit van 31 augustus 1962 is be noemd. Bij de ontvangst van generaal Norstad op paleis Soestdijk wa ren ook de Prinsessen Beatrix en Irene aanwezig. De Rijksvoorlichtingsdienst maakt bekend dat mr. N. Debrot, directeur van het kabinet van de gevolmachtigd minister der Ne derlandse Antillen, bij Koninklijk Besluit van 10 september is be noemd tot gouverneur van de POSTZEGELGEWIJD AAN TELSTAR- TELEVISIE VERBINDING Volgens een bekendmaking van het Franse ministerie van Poste rijen. Telegrafie en Telefonie, zal mét ingang van 29 september a.s. in Andorra te koop zijn, de hier afgebeelde nieuwe postzegel van eeji halve nieuwe Franse frank, gewijd aan de eerste televisie - vérbinding via Telstar tussen Europa en Amerika. Deze zegel is'getekend door Durrend en ge graveerd door Breque. (Van onze Antwerpse corresp.) Antwerpen stond het week einde geheel in het teken van de Nederlandse provincie Noord- Brabant. Er wordt van 8 tot 18 september namelijk een Noord- Brabantse week gehouden in de Scheldestad die reeds bij het be- Nederlandse Antillen. Mr. N. Debrot is de opvolger vrijetijdsverf kwaiiteifsverf gin veel aandacht trok van gouverneur Speekenbrink De vertegenwoordiging in Hol- landia van de Verenigde Naties heeft het hoofdkwartier van deze organisatie in New York reeds gevraagd zo spoedig mogelijk na 1 oktober ongeveer 100 man per soneel naar Nieuw-Guinea te zenden voor de vervulling van primaire taken. Naar het ANP in Hollandia van de zijde van de Verenigde Naties verneemt, moet worden aangenomen, dat minder dan twintig procent van de Neder landse ambtenaren zich bereid heeft verklaard onder de Ver enigde Naties te blijven werken. Men is daarom naarstig naar mogelijkheden gaan zoeken om 'n oen aantal vacatures, die "oodzakelijk moeten worden ver vuld, te voorzien. Kringen van Verenigde Naties toonden zich echter niet bijster enthousiast over de toekomstige situatie. Kaar men ons verzekerde zal al het mogelijke in het werk wor den gesteld om de vitale dien sten gaande te houden. De ge vraagde 100 man personeel is dan ook voornamelijk bestemd voor de P. T. T„ de electriciteits- voorziening en het waterleiding bedrijf. Of het hoofdkwartier van de Verenigde Naties er in zal slagen op zo korte termijn nog een groot aantal functionarissen te vinden, achtte men zeer twijfel achtig. Nog steeds komen dagelijks nieuwe functionarissen van de Verenigde Naties in Nieuw- Guinea aan. Aanstaande vrijdag woidt i.i Hollandia de financiële expert McCaw verwacht, die be sprekingen zal voeren over het budget van de Verenigde Naties Zoals bekend zal binnenkort ook de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties Rolz Ben nett uit Guatamala aankomen om met gouverneur Platteel be sprekingen te voeren over de overdracht. Inmiddels is de Zweedse over ste Melin, de leider van de waar nemers van de Verenigde Naties, die met de brigade-generaals Eekhout en Wiranata Koesoe- mah een rondreis langs de gar nizoenen in Nieuw-Guinea heeft gemaakt, in Hollandia terugge keerd. Met waarnemers van de Verenigde Naties ter plaatse hebben zij besprekingen gevoerd over problemen met betrekking tot de infiltranten, die contact hebben gezocht met de Neder landse autoriteiten. TJA. Het stond er toch duidelijk. .,12 t.'\ bij dat bruggetje in het West duitse Muhlstetten-Weissenburg, maar er ging zeker iets mis met de oplettendheid in deze Ameri kaanse tank van 52 ton, zodat, enfin, dat ziet u zelf... Overi gens waren er voor deze onge luksvogel al dertig tanks met hetzelfde gewicht over het iele bruggetje gedenderd De op beschuldiging van spi onage veroordeelde Amerikaan, dr. Robert Soblen, die donder dagmorgen naar het ziekenhuis te Hillingdon werd vervoerd na dat hij een grote dosis van een slaapmiddel had ingenomen, is nog steeds bewusteloos, zij het minder zwaar dan in de eerste dagen na zijn opneming. De voornaamste bron van zorg vor men echter de krampen die zich nu als gevolg van een stoornis in de hersenen voordoen, zo staat in een maandagochtend uitge geven mededeling van het zie kenhuis. Albert Kalondji, voormalig „koning" van de Kongolese pro vincie Zuid-Kasai, die uit een gevangenis in Leopoldstad was ontvlucht, heeft de Kongolese minister van binnenlandse zaken, Kamitatoe, een telegram gezon den waarin hij deze dankt voor diens „bemiddeling" waardoor zijn „bevrijding" uit de gevange nis mogelijk werd. die op 18 mei 1961 de Nederland se Antillen verliet. De Nederlandse regering heeft na overleg met de Perzische re gering ƒ50.000 geschonken voor hulp in het door aarbevingen zwaar getroffen gebied in Per- zië. De schenking kan naar keu ze in geld of goederen worden opgenomen. Op giro 777 van het hoofd bestuur van het „Nederlandsche Roode Kruis" in Den Haag was maandagmorgen een bedrag bin nengekomen van ƒ227.472,ten bate van de slachtoffers van de aardbevingen in Perzië. Leerlingen van de bakkersvak school in Leeuwarden, die zater dag boterkoeken hebben ver kocht, hebben met deze actie drieduizend gulden bijeenge bracht. Ze hebben dit bedrag overgemaakt op giro 777. BRITSE CORRESPONDENT VERMIST OP CUBA Amerikaanse correspondenten in Havanna hebben maandag gemeld, dat de vertegenwoordi ger van het Britse persbureau Reuter, John Bland, sinds zon dag wordt vermist. Bland ver stuurde zondag een verhaal, waarin hij vertelde langs een kampement te zijn gereden, waarin zich Russische technici bevonden. Hij had toen de in druk te worden gevolgd. De Britse correspondent is niet meer gezien sinds hij woens dagmiddag met een collega en diens vrouw een autorit buiten Havanna ging maken. Ook een Amerikaanse verslag gever, John Barnes van het blad Newsweek, wordt als ver mist opgegeven. Volgens in New York ontvangen berichten is hij eind vorige week uit Havanna vertrokken voor een bezoek aan Camaguey. 47 kleurstalen 10 ct in de winkel Te Breda verzamelde zich een stoet van drieduizend deel nemers, samengebracht door 12 Noordbrabantse verenigingen die een uitstekende indruk gaf van het culturele leven van de nauw met Vlaanderen verbonden Ne derlandse provincie. De stoet be stond uit ongeveer 80 autobus- Vandaag zullen vele Zwolse huisvrouwen voor de normale broodsoorten 0,15 per 500 gram minder gaan betalen. Dit is een uitvloeisel van de broodoorlog, die de algemene verbruikscoöpe ratie „Samenwerking" Zwolle, waarvan het hoofdkantoor in Deventer is gevestigd, maandag heeft verklaard aan Dragstra's Broodfabriek. Zij heeft tot een prijsverlaging van 0,15 besloten omdat de directie van Dragstra plotseling vier broodbezorgers heeft overgenomen van de com binatie „Samenwerking - Firma J. B. Redeker, die de vorige week tot stand is gekomen. KENNEDY EN CHROESJTSJOV SAMEN IN NEDERLAND OP VAKANTIE De wereldvrede zal gebaat zijn bij een gezamenlijke vakantie van Kennedy en Chroesjtsjov, zo menen de wereld federalisten die in het gesprekscentrum „De Tempel" in Rotterdam zes dagen hebben geconfereerd. Naar aan leiding van een inleiding door mej. A. P. Schilthuis, lid van de Tweede Kamer der Staten Gene raal, merkte een conferentie-lid op dat hier voor de Nederlandse regering een belangrijke taak is weggelegd. Door de machthebbers uit te nodigen voor een gezamenlijke driewee,kse zeil- en puntervakan tie in Giethoorn, zou de Neder landse regering zich opwerpen als de grootste vrederechter van deze eeuw, aldus het vredelieven de conferentielid. IETS LAGER TEMPERATUREN Een hogedrukgebied dat het weer ook maandag bij ons nog enige tijd bepaalde, is geleidelijk over Midden-Europa weggetrok ken. Tegelijkertijd is boven de Britse eianden een keine storing aangekomen die in oostnoord- oostelijke richting naar de Noord zee trekt. Deze storing die reeds maandagavond bij ons hier en daar regen veroorzaakte zal van dag passeren. DINSDAG 11 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 11.23 11.25 Terneuzen 11.58 Hansweert 0.38 1240 Walsoorden 0.48 12.50 WOENSDAG 12 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 11-56 12.16 Terneuzen 0.31 12.51 Hansweert 1.11 1.31 Walsoorden 1.21 1.41 Aan de achterkant ervan ko men opklaringen voor maar wordt ook met zuidwestelijke winden minder warme lucht aan gevoerd. De temparaturen daarin zijn echter toch niet bijzonder laag voor de tijd van het jaar. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Iets minder warm Aanvankelijk hier en daar wat regen, maar later ook opklarin gen. Overwegend matige zuid westelijke wind en iets lagere middagtemperaturen. ZON MAAN op onder op onder Sept. 11 6.06 19.06 18.00 2.05 12 6.0S 19.04 18.36 3.22 13 6.10 19.02 19.06 4.44 14 6-11 18.59 19.34 6.09 15 6.13 18.57 20.00 7.35 Vorige week maandag bereik ten de directie van de coöperatie en van Redeker overeenstemming over een samengaan, dat tenslot te zal moeten leiden tot overne ming van Redeker door de coöpe ratie. Vrijdag werd het besluit in aanwezigheid van vertegen woordigers van drie grote vak centrales aan het personeel van Redeker medegedeeld en nie mand maakte bezwaren. De volgende morgen, zaterdag dus, verklaarden zes broodbezor gers van Redeker dat zij niet in dienst van de coöperatie „Sa menwerking" wilden treden. Ze gingen naar de directie van Dragstra, die hen aannam. Twee bedachten zich, maar de andere bezorgers bleven bij hun besluit. Maandagochtend reden bezor gers van Redeker dus uit met wagens van Dragstra. Hun oude wijken waren geruild met die van bezorgers van Dragstra. Per soneel van Redeker, dat wel voor de combinatie wilde werken heeft maandagochtend brood van de coöperatie bezorgd. De directie van de coöperatie heeft haar afkeuring over de handelwijze van Dragstra niet onder stoelen of banken gesto ken. Zij wijst op de regel dat di recties van bakkerijen eikaars personeel niet meer mogen over nemen. Immers met de broodbe zorgers gaat ook de wijk in an dere handen over. Intussen heeft de coöperatie nog niet besloten of zijn tegen Drag stra gaat procederen. De directie van de coöperatie zei zich ervan bewust te zijn dat door haar be sluit de prijs van het brood met ƒ0,15 te verlagen, dat voor on bepaalde tijd van kracht zal blij ven, de andere bakkerijen zullen worden gedupeerd. Zij heeft ech ter bekend gemaakt, dat zij maat regelen zal overwegen om dit te voorkomen. De heer Dragstra heeft ver klaard niet in te zien dat hij iets onregelmatigs heeft gedaan. „De vier bezorgeis van Redeker ver telden dat zij niet voor de coöpe ratie wilden werken en ik heb ze toen aangenomen." Woordvoerders van de vakver enigingen hebben verklaard dat de vier betrokken personeels leden een opzegtemijn van ten minste zes weken in acht hadden móeten nemen en dat zij dus bui ten hun boekje zijn gegaan. De vakverenigingen staan in deze achter Redeker en de coöperatie. Ccöp. Nederland heeft maandag avond in een verklaring tegen over het A.N.P. meegedeeld dat de Coöp. de handelingen van de particuliere broodbakkerij „vol strekt onaanvaardbaar" vindt. De prijsverlaging geldt voor wit brood, bruin brood en volks brood, ook voor de gesneden en verpakte soorten. De Coöp. zal, aldus de verklaring, op korte ter mijn met de overige bakkerijen in Zwolle in contact treden om met hen over de gevolgen van deze prijsverlaging te spreken. sen; bij de „boter-, en sigaren-" grens te Wuustwezel werd de begeleiding overgenomen door de motorbrigade van de Antwerpse politie. Bredase verkeerspolitie regelde echter bij deze gelegen heid het verkeer op bepaalde punten van Antwerpen, als een demonstratie van de Noord-Zuid samenwerking. Voor het gemeentelijke feest gebouw aan de Antwerpse Meir was een tribune gebouwd voor vijfhonderd eregasten van Bel gische en Nederlandse nationa liteit. De drie kilometer lange stoet, voorafgegaan door de voor deze gelegenheid herbouwde wa gen die het bloemencorso van Zundert had gewonnen, defileer de door het centrum van Ant werpen en trok daar grote be langstelling. In de stadsfeestzaal zelf werd een tentoonstelling „Het Nieuwe Noord-Brabant" gehouden, gewijd aan industrie, sociale begeleiding en toerisme. Schuin aan de overkant in Huis Osterith ging later in de namid dag een tentoonstelling open van Noordbrabantsë kunst en edel- ambacht. De deelnemende gil den brachten voorts een vendel- groet voor het vroeg-renaissan- ce stadhuis van Antwerpen aan de Grote Markt. In de Konink lijke Vlaamse Opera bood de provincie Noord-Brabant het Antwerpse publiek een concert aan door het Brabants Orkest en het Philips Philharmonisch Koor, terwijl de Philips Harmonie uit Eindhoven een concert en taptoe op de Grote Markt gaf. Zondag avond werd er wederom een concert en taptoe gegeven door de kon. harmonie „Sophia's ver eniging" uit Loon op Zand. De beide tentoonstellingen blijven dagelijks open tot de 18e. De volgende avonden worden verschillende concerten en tap toes gegeven door Noordbrabant se verenigingen, terwijl de Vlaamse Toeristenbond zijn filmstudio beschikbaar stelde voor verschillende vertoningen van een kleurenfilm en diverse toeristische films over de pro vincie. De burgemeesters der Noordbrabantse gemeenten wor den woensdag ontvangen door het Antwerpse gemeentebestuur; zaterdag wordt een toeristische rally AntwerpenNoord-Bra bant gehouden door de Vlaamse Automobilistenbond en de N- brabantse streek V. V. V.'s, en dinsdag 18 september biedt N. Brabant het Anwerpse publiek als besluit een voorstelling van Shakespeare's „As you like it" door het toneelgezelschap „En semble" aan. De Noord-Brabant week die begon met de stoet onder het motto „Noord-Brabant groet Antwerpen", ondervindt veel be langstelling van de Vlaamse pers die er hoofdartikelen en re portages aan wijdt. Het grootste Antwerpse dagblad, de ..Gazet van Antwerpen" drukt artikelen af van verschillende Noordbra bantse burgemeesters en legt in een hoofdartikel de nadruk op een zekere overeenkomst tussen de Nederlandse provincie en Vlaanderen wat de ontwikke lingsgang betreft; beide waren lange tijd „wingewesten". Er valt niet aan te twijfelen dat initiatieven als deze van groot belang zijn voor de Bene- lux-samenwerking, aangezien zij sterk tot het publiek spreken. Een Britse marine-officier in Kaapstad heeft gezegd dat hij van het vissersvaartuig Tristania bericht heeft ontvangen dat de twaalf bewoners van het eiland Ristan de Cunha, die zullen vaststellen of dit eiland weer bewoonbaar is, zaterdag njet hun voorraden aan land zijn ge gaan. De vulkaan op het eiland, die op 10 oktober 1961 tot uitbarsting kwam, waardoor de gehele be volking van het eiland moest worden geëvacueerd, rookt nog steeds een beetje.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1