IARD EZIT Tweede Kamerdebat over overdracht van Nieuw-Guinea De Gaulle en Adenauer Zeepost naar Nieuw-Guinea Opnieuw uitstel loongesprek Het proces tegen Leibrand Vertrek Soblen uitgesteld i'-A dat is een erbeteren. Maar tijd is geweest: aard, waarin een koude dagen. Een kolenvuur verspreidt de warmte gelijkmatig door uw kamer. Warmte in alle hoeken, warmte langs de vloer. VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5696 OPNIEUW AARDBEVING IN OOST-TURKIJE DE INZAMELINGS ACTIE SLACHTOFFERS RAMP IN PERZIE Algerië HET WEER WEERBERICHT RUSSISCHE OORLOGS MISDADIGERS GEARRESTEERD KOREA ITALIË EN DE VER. STATEN Israëlische officier van justitie veroordeeld Amerikaanse militaire auto door Russen beschoten ZIEKTE EIST SLACHTOFFERS 'ONDER CUBAANSE KINDEREN ZON- en MAANSTANDEN Dorit", een sttijkbout-kachell Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48-ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma F. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling.' Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Onder het fraai beschilderde en vergulde tongewelf van de oude zaal van de Staten van Holland, waar thans de Eerste Kamer resideert, waren de stati ge ernst en rust, die er angst vallig bewaard worden, gister middag volkomen zoek. Onder de onbarmhartig felle en hete, schijnwerpers van de N.T.S. trad de Tweede Kamer als gast in het politieke krijt om te oordelen over de overeenkomst inzake Nieuw-Guinea met Indo- De eerste der elf sprekers in het debat over de tussen- Neder land en Indonesië gesloten over eenkomst inzake Westelijk Nieuw-Guinea was mr. J. A. W. Burger (P.v.d.A.). „Naarmate de situatie onmo gelijker werd bij de besprekingen over de overdracht, werd het ka binet De Quay onovertrefbaar in het doen van beloften. Tenslotte bleef slechts het zelfbeschik kingsrecht van de Papoea over", aldus spreker. Het beleid van minister Luns v/ordt internatio naal en niet nationaal beoordeeld, anders zou deze minister een klein kansje maken te licht te worden bevonden. Mr. Burger zeide dat de grootst mogelijke meerderheid van zijn fractie, met uitzondering van de heer J. H. Scheps, het inzicht van de regering deelt, dat de be reikte overeenkomst in het be lang der Papoea's is. Hij zeide dat „ons grote ver wijt aan de regering is dat zij niet tijdig de onafwendbare nood zaak tot het komen tot een over eenkomst als de onderhavige heeft ingezien". Hij achtte het parlementair- staatsrechtelijk verwerpelijk dat dit kabinet eerst de belofte doet niet met Soekarno te onderhan delen en daarna wel tot onder handeling met Soekarno komt zonder eerst zijn portefeuilles be schikbaar te hebben gesteld. Spreker wilde minister Luns toe geven dat als het akkoord wordt uitgevoerd zoals het op papier is gezet, voor de Papoea's het best haalbare is bereikt. Maar wordt het zo uitgevoerd? Hier over wilde mr. Burger geen mening geven. Mr. Burger vroeg voorts of minister Luns iets kan mede delen over de te benoemen V. N.- gezaghebber over Nieuw-Guinea en over het herstel van de diplo matieke betrekkingen. Op dat laatste zeide hij zich te verheu gen, ofschoon hij geen hoge ver wachtingen terzake voor Neder land in de naaste toekomst had. Ten scherpste nam de heer Burger stelling tegen de wijze, waarop z.i. minister Luns diens rancune over het lang voorziene débacle van de Nieuw-Guinea- politiek in anti-Amerikaanse zin heeft afgereageerd. Minister Luns heeft volgens de heer Bur ger het communisme en alle andere anti-Navo-krachten in de wereld hiermee in de kaart ge speeld. Verwijzende naar zijn eigen motie van 1958, de wensen van Indonesië tot bilaterale onder handelingen, de gang van zaken met de resoluties in de Ver. Na ties en het optreden van Ameri ka met behulp van het plan- Bunker, verweet de heer Burger minister Luns onveranwoorde- lijkheid en blunders. Voor minis ter Luns lag het wereldbelang blijkbaar in Nieuw-Guinea, zo zeide hij. Toen de minister verklaarde, dat op militaire hulp niet meer te rekenen viel" in geval van een gewapend conflict, was het in feite zó, dat hierop nooit gere kend kon worden. Spreker ver weet premier De Quay en minis ter Visser eveneens misleidende voorstellingen van zaken. „Er is met het parlement gesold en het liet met zich sollen", aldus mr. Burger. De heer Burger stelde de vraag: „Als deze overeenkomst geratificeerd is, wat kan dan de heer Luns er van weerhouden de politieke consequenties te trek ken uit het falen van zijn Nieuw- Guinea-politiek?" (Zie verder pag. 2.) De stad Igdir, in Oost-Turkije, is donderdagmorgen opnieuw door een aardbeving getroffen. Daarbij zouden vijfduizend hui zen in meer of mindere mat* be schadigd zijn. Er is geen melding gemaakt van slachtoffers. Wel zijn woensdag zoals ge meld in Igdir twee doden en 22 gewonden gevallen toen zich in het gebied waarin deze stad ligt, een reeks van vijftien aardschok ken voordeed. Do Turkse over heid ie een hulpverleningscam pagne begonnen. Igdir ligt op betrekkelijk korte afstand van ae grenzen met de Sowjetrussischfc republiek Ar menië en met Perzië. De eerste dag van de inzame lingsactie door het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis ten behoeve van de slacht offers van de ramp in Perzië heeft, blijkens de ontvangen stortingen op girorekening 777, een bedrag van 26.490 gulden opgeleverd. Overeen stem m inn Mohammed Khider, secretaris generaal van liet Algerijnse poli tieke bureau, heeft donderdag te Algiers op een persconferentie verklaard dat de Algerijnse crisis als gevolg van het door partijen aanvaarden van een gemeen schappelijk akkoord definitief is opgelost. De voornaamste punten dei- bereikte overeenkomst zijn: 1. Algiers wordt een open stad. waaruit de militaire eenheden zullen worden teruggetrok ken. 2. Er worden zo spoedig moge lijk en waarschijnlijk op 16 dezer, verkiezingen gehouden voor een lrationale vergade ring. 3. Het derde en het vierde mili taire district erkennen het ge zag van het politieke bureau. Het proces te Stuttgart tegen rie internationale bekende ver- keersdeskundige Kurt Leibbrand heeft donderdag met het horen van vier Italiaanse getuigen een dramatisch hoogtepunt bereikt. Leibbrand wordt er, zoals be kend, van beschuldigd, verant woordelijk te zijn voor het in de oorlog in Zuid-Frankrijk dood schieten van ten minste 26 Ita liaanse vrijwilligers die deel uit maakten van de eenheid waar hij commandant van was. De 45-jarige Alberti Apostolo uit de Noorditaliaanse stad Bres cia, die destijds aan de moord partij wist te ontkomen, ver klaarde dat hij en zijn landge noten volkomen verrast werden toen de Duitse soldaten 's nachts plotseling op hen hadden ge schoten. „Ik werd aan mijn lin kerschouder gewond en zonder ie weten wat er eigenlijk aan de hand was vluchtte ik cn kwam daarbij in een kanaal terecht. Daar ik mijn linkerarm niet ge bruiken kon ben ik haast ver dronken", zei hij. Apostol- had WISSELENDE BEWOLKING Een depressie trok, in diepte toenemend, van Engeland langs de Waddenkust naar Denemar ken en deed langs de kust de wind tijdelijk tot stormachtig aanwakkeren. Een frontensysteem, dat met de depressie samenhangt, ver oorzaakte in ons land langdurige regenval, waarbij plaatselijk meer dan 10 mm werd afgetapt. Boven de Britse eilanden stijgt de luchtdruk, met het gevolg, dat de wind blijft waaien uit richtingen tussen zuidwest en west. Hiermee wordt vrij koele polaire lucht aangevoerd, waarin enkele buiien voorkomen. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Westelijke wind. Opklaringen, maar ook enkele buien, matige tot krachtige wes telijke winti. Weinig verandering in temperatuur. zich bij een hulpvaardig Frans gezin verborgen en zich daarna aangesloten bij een verzetsgroep. De tweede getuige, de 43-jari- ge Pietro CornelÜ, eveneens uit Brescia, zei voor de rechtbank dat hij in 1953 op de plaats van het gebeurde in Zuid-Frankrijk de lijken van 16 landgenoten die doodgeschoten waren, had laten opgraven. Hijzeli was destijds door vier kogels uit machinege weren getroffen, maar hij was weggerend en had zich in het struikgewas weten te verschui len. Evenals de vorige getuige zei hij, nooit iets over muiterij of arbeidsweigering, waar Leib brand zich op beroepen heeft, te hebben gehoord. De 50-jarige Armando Gui- detti uit Taranto. die in Leib- brands compagnie één van de drie Italiaanse groepsleiders was, beschreef de executie als volgt „Een (Duitse) sergeant-ma joor ontstak zijn zaklantaarn, en direct daarop begonnen de machinegeweren te ratelen. Ik hoorde, hoe een Italiaan uitriep "Waarom schieten jullie ons neer?' Een Duitse luitenant had daarop geantwoord: „Alle Ita lianen moeten sterven". Toen kreeg degene die geroepen had het genadeschot. Ik verkeerde in doodsangst en holde weg. Tij dens mijn vlucht zag ik nog, dat er met lichtspoor-munitie werd geschoten", aldus deze getuige. Guidetti antwoordde op de vraag van de president van de recht bank. of hij op de bewuste dag de compagniescommandant Kurt Leibbrand had gezien, ontken nend. Guidetti legde de rechtbank een lijst met de namen van 12 Italianen voor, die gewond of ongedeerd aan de executie had den weten te ontkomen. Bijzonderheden over het ge beurde kon de vierde en laatste getuige, Leone di Benedetto uit Saracena, zich niet meer her inneren. Hijzelf was door een kogel vrij ernstig gewond, maar hij kon ontkomen en werd op genomen in een ziekenhuis. Op de vraag van de president van de rechtbank, of hij wist, wie de toenmalige compagniescomman dant was, wees de getuige op Leibbrand en zei: „Ik geloof, die man". Eén der getuigen, de 45-jarige In verband met de verwachte repatriëring van vele ingezete nen van Nederlands Nieuw-Gui nea vestigt de P.T.T. er de aan dacht van belanghebbenden in Nederland op, dat het vervoer van poststukken en -pakketten, die per schip worden verzonden, 10 tot 50 dagen vergt. Zo zullen zeepoststukken en -pakketten, die met een op 24 september uit Nederland vertrekkend schip worden verzonden, eerst begin november in Nederlands Nieuw- Guiner. aankomen. Teneinde te voorkomen dat Volgens het blad „Sowjet Li touwen" zijn in Litouwen acht tien personen aangehouden, die tijdens de jongste wereldoorlog deel zouden hebben uitgemaakt van twee, door de Duitsers ge vormde strafbataljons. Eén dezer bataljons zou verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van ongeveer 50.000 mensen in Li touwen en Wit-Rusland, terwijl het andere bataljon tienduizen den Russische burgers zou heb ben vermoord. stukken en pakketten wegens vertrek van de geadresseerden moeten worden na- of terugge zonden, is het voor de afzender van belang zich er tevoren zoveel mogelijk van te vergewissen, dat de geadresseerden op het tijd stip van aankomst van voor hen bestemde stukken nog in Neder lands Nieuw-Guinea verblijven. Dit is in het bijzonder van be lang bij de verzending van zee postpakketten. daar de kosten van terugzending, welke ten min ste gelijk zijn aan en soms zelfs hoger zijn dan die van verzen ding, ten laste van de afzenders zullen komen. Inlichtingen over de verwachte aankomstdata in Nederlands Nieuw-Guinea van schepen, die post vervoeren, kunnen bij de postkantoren worden ingewon nen. Woensdag zijn drie Noord- koreaanse militairen, die vol gens het V. N.-opperbevel ille gaal de demarcatielijn waren overgekomen, door troepen van de V. N. in een gevecht gedood. Dc drie een officier en twee manschappen hadden het vuur geopend, op een groep van 15 V. N.-militairen, die bezig waren een weg aan te leggen. President De Gaulle en bonds kanselier Adenauer zijn gister ochtend met een Rijnboot uit Keulen vertrokken met bestem ming Düsseldorf. Het schip werd begeleid door twee hef- schroefvliegtuigen. één van de politie en één van de gezond heidsdienst. Kikvorsmannen van de rivierpolitie hadden tevoren de romp van de boot zorgvuldig onderzocht op helse machines. In Düsseldorf werd president De Gaulle verwelkomd door de minister-president van Rijnland- Westfalen, Franz. Meyers, waar na hij snel het regende, en de Franse president droeg geen Volgens gezaghebbends krin gen in Rome zou de Amerikaan se vice-president Lyndon John son, die op het ogenblik een be zoek aan Italië brengt, er in zijn besprekingen met dc Italiaanse regering op hebben aangedron gen, dat Italië meer militaire uitrusting van de Verenigde Sta ten koopt. De vice-president zou daarbij hebben gewezen op de noodzaak een einde te maken aan het wegvloeien van de Amerikaanse goudreserves, als mede op de wijze waarop West- Duitsland erin heeft toegestemd meer aankopen ten behoeve van zijn strijdkrachten in de Ver enigde Stalen te doen. Jacob Bar-Or, officier van Justitie in Tel Aviv, is woensdag tot, drie maanden gevangenis straf veroordeeld wegens het zich ten onrechte uitgeven voor meester in de rechten. De veroordeelde, die tijdens het proces tegen de oorlogsmis dadiger Adolf Eichmann als plaatsvervanger van de openbare aanklager di. Hausner fungeer de, en de reputatie heeft van een briljante rechtsgeleerde, heeft nooit zijn studie in de rechten voltooid. Om tot de Israëlische magistratuur te worden tosge laten, had hij gebruik gemaakt van dc papieren van zijn over leden vader. I Bar-Or heeft tijdens de te rechtzitting een volledige beken tenis afgelegd, ook wat betreft het zich onder valse voorspie gelingen toesigenen van gelden. Hij heeft echter inmiddels al zijn uit hoofde van zijn beroep genoten inkomsten gerestitueerd. regenkleding een erewacht van politietroepen inspecteerde. Daarna begaf hij zich enige tijd onder de juichende inwoners van Düsseldorf, die zich om hem heen verdrongen om hem de hand te kunnen drukken. Vervolgens stapten De Gaulle, minister-president Meyers en hun gevolg in de auto's om zich naar het regeringsgebouw van Rijnland-Westfalen te begeven. Bondskanselier Adenauer, die het Franse staatshoofd op de reis per schip vanaf Keulen had vergezeld, keerde naar Bonn terug. Langs de gehele route naar het regeringsgebouw stond een dichte, juichende menigte. Het men reeds op het tijdschema was achtergeraakt. President Ds Gaulle sprak vanaf het bordes van het regeringsgebouw in het Duits een korte rede uit tot de bevolking. Nadat cok minister president Meyers enkele woor den had gesproken keerde het gezelschap terug naar de Rijn boot „Deutschland" waarmee het naar Duisburg vertrok. De Franse president heeft daar de staalfabrieken van August Thys- sen bezocht. Aan boord van de „Deutschland" werd de lunch gebruikt. Mevrouw De Gaulle bleef in Düsseldorf achter om de bezienswaardigheden van deze stad te bezichtigen. In Düsseldorf waren naar schatting 100.C00 mensen op de been om president. De Gaulle op zijn tocht door de stad toe te juichen. De Gaulle liet de chauf feur van zijn auto verscheidene malen stilhouden, waarop hij uitstapte en enkele mensen uit de menigte de hand drukte. Op een gegeven moment nam hij Een beeld van de triomfale intocht van president De Gaul le en zijn gastheer, president Ltibke in de straten van Bonn. een klein meisje op de arm, fiat hem een bos bloemen had aan geboden. Een aantal mensen met span doeken waarop te lezen viel: „Het is 571 km naar Berlijn is dat te ver?", kregen van do politie bevel, deze te verwijde ren. Tijdens de tocht, per schip van Keulen naar Düsseldorf hebben president De Gaulle en bonds- kanselier Adenauer hun politie- bezoek duur.de vrij kort, omdat, .fee besprekingen onder vier ogen voortgezet. Daarbij kwamen Berlijn de Westelijke verdedi ging en andere internationale kwesties ter sprake. Ook de mi nisters van Buitenlandse Zaken van beide landen, Couve de Mur- ville en Schroder, hebben hun overleg voortgezet. Russische militairen hebben dinsdag j.l. geschoten op een auto met twee officieren van de Amerikaanse verbindingsmissie in Oost-Duitsland. Volgens een voorlopig rapport dat het State Department in Washington heeft ontvangen, zou de auto door één of twee kogels zijn getroffen. De inzit tenden hadden echter geen letsel gekregen. Het voor dinsdag 11 september vastgestelde overleg tussen re gering en werkgeversorganisa ties, verenigd in de Stichting van de Arbeid, is opnieuw uitge steld. De reden voor dit uitstel is, zo heeft een zegsman van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid meegedeeld, politiefunctionaris Alfons Sen- kowski, beschreef hoe de Ita liaanse hulpkok werd neerge schoten. Een sergeant had deze hulpkok enige malen door het hoofd geschoten en verklaard dat er bevel gegeven was alle Italianen neer te schieten. In de compagnie werd slechts voor zichtig' over de executie gespro ken. Senkowski zei van mening te zijn dat de executie onrecht vaardig was. dat de regering zich nog niet voldoende heeft kunnen beraden over het recente S. E. R.-rapport inzake de loonvorming. Het eerste gesprek tussen re gering en de Stichting van de Arbeid had plaats op vrijdag 13 juli. Dc agenda voor die bijeen komst vermeldde de bespreking van de eventueel te nomen maat regelen op het gebied van de loonvorming in de naaste toe komst, zulks in verband met de te verwachten economische ont wikkeling. Ne. afloop van deze eerste oriënterende bespreking werd medegedeeld, dat het overleg op 17 september zou worden her vat. Later werd besloten op 11 september bijeen te komen, wel ke bespreking nu dan is uitge steld. De gespreksbasis van het over leg op 13 juli was, van de zijde van de regering, de wenselijk heid van een voortgezette loon matiging in 1963. Een nieuwe datum voor het overleg is nog niet vastgesteld. In de maanden juli en augus tus zijn ongeveer 1750 Cubaanse kinderen overleden tengevolge van een epidemische ingewands ziekte, zo heeft, de voormalige directeur-geneesheer van het kinderziekenhuis in Havana, dr. Castellanos, in Miami verklaard. De arts, die naar de V. S. is uit geweken, vertelde, dat veel kin deren waren gestorven wegens gebrek aan zuiver water en aan geneesmiddelen. De terugkeer van de in de luchtreis naar de Verenigde Sta- Verenigde Staten tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde dr. Robert Soblen is uitgesteld, naar verklaard wsrd omdat zijn ge zondheidstoestand een luchtreis naar de Verenigde Staten niet zou toelaten. De ziekenauto, waarmede dr. Soblen donderdagmorgen onder geleide van een politie-agent on politie-arts zou worden gebracht, reed in stede daarvan naar het in ds buurt van het vliegveld ge legen ziekenhuis van Hillington. Een woordvoerder van het mi nisterie van Binnenlandse Za ken deelde later mede, dat dr. Soblen tijdens de rit nr.ar het vliegveld ziek was geworden. Van de zijde van het zieken huis werd later medegedeeld, dat Soblen ernstig ziek is en het be wustzijn heeft verloren. De ziekenhuisautoriteiten heb ben aan het ministerie van Bin nenlandse Zaken medegedeeld, dat Soblen niet in staat is de ten te maken. Het ziekenhuis in Hillington is hetzelfde als dat waarin So blen op 1 juli werd opgenomen, nadat hij zich tijdens de lucht reis van Israël naar de Verenig de Staten verwondingen had toegebracht. Het ministerie van Binnen landse Zaken deelde iater mede, dat dr. Soblen vóór rijn vertrek een verdovend middel, van ds groep barbituraten, had ingeno men. Dit heefi tot ziin bewuste loosheid geleid. Er wordt than.-, een diepgaand onderzoek inge steld. SOLDAAT BIT ONGEVAL OP NED NIEUW-GUINEA GEWOND Bij een ongeval in een bivak bij Kaimana op Nederlands Nieuw-Guinea is de 19-jarige dienstplichtige soldaat J. Ros- sell uit Maastricht vrij ernstig gewond, zo deelt de Legervoor- lichtingsdienst mee. Hij is op genomen in het chirurgisch veld hospitaal te Kaimana. Soldaat Rossell is gestruikeld en daarbij is de stengun, die hij aan de schouder droeg, gevallen en is een schot afgegaan. De kogel trof hem in de ilnkerbil. VRIJDAG 7 SEPTEMBER Brcskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. H.39 7-14 7.54 8.04 n.m 6.51 7.34 8.14 8.24 ZATERDAG S SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 7.37 8.12 S.52 9.02 n.m. 8.12 S.47 9.27 9.37 ZON MAAN op onder op onder Sept. 7 6.00 19.16 14.29 23.14 8 6.02 19.13 15.31 9 6.03 19.11 16.28 0.00 10 6.05 19.08 17.18 0-57

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1