Adenauers vlugge tong De gebeurtenissen in Algerië Ontwerp wet ziekenhuistarieven ingediend WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Teleurstelling in Nw-Guinearaad over Nederl.-Indonesisch akkoord Radio de Koek Weero verzicht Frankering btf abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—5? Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5691 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V, v"/h Firma P. J. van de San'de te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pei advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer *T c'" Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het is niet altijd een genoegen perschef van de Duitse regering te wezen. Meer dan eens is deze functionaris geconfronteerd met een uitlating van de kanselier die beter achterwege had kunnen blijven. En dan mag hij uitleggen dat de kanselier het anders be doelde of dat men hem verkeerd heeft begrepen, enzovoort. Deze week was er weer zo'n geval, wat voor de belangstellende burger in ieder geval het voordeel heeft, dat hij tenminste eens iets hoort. De Berlijnse televisie zond een interview uit met Adenauer waarin deze onder meer zei, dat je met MacMillan helemaal niet wist waar je aan toe was. Immersamper heeft deze in het Lager huis gezegd dat Engelands toetreding tot de E.E.G. niet automatisch betekent dat het ook bij de Politieke Unie wil, of hij schrijft aan Adenauer dat hij over die politieke unie zo graag wil praten zodra de Britten deel uitmaken van de Euromarkt. Als we dat nog eens herlezen, blijkt dat MacMillan niets dubbel zinnigs heeft gezegd. Hij wil in de eerste plaats Engeland in de I integrale uitzending verzorgen "van het debat in dc Tweede DE VERJAARDAG VAN PRINSES WILHELMINA De viering van de 82ste ver jaardag van H. K. H. Prinses Wilhclmina op het paleis Het Loo in Apeldoorn bleef, evenals vorige jaren, tot intieme kring beperkt. Behalve haar naaste familieleden heeft Hare Konink lijke Hoogheid op deze dag nie mand ontvangen. Uit de omge ving van de Prinses wordt voorts vernomen, dat haar gezondheids toestand, haar hoge leeftijd in aanmerking genomen, zeer goed is. NTS ZAL HET NIEUW-GUIN EADEBAT UITZENDEN De N. T. S. zal donderdag 6 september een rechtstreekse, Economische Gemeenschap een plaats zien innemen en los daar van meepraten als de leden van die E. E. G. samen een politieke unie willen stichten; twee aparte problemen. Dat Adenauer deze niet erg gefundeerde insinuerende opmerking maakte, is haast alleen te verklaren uit zijn afkeer van een eventueel Brits mee praten in dc Europese politiek, waarin hij en De Gaulle liefst zon der anderen de lakens uitdelen. NIET GECOUPEERD De opmerking heeft overigens wel bereikt dat de verstandhou ding tussen Bonn en Londen er niet beter op is geworden. Dat heeft Adenauer ook wel begre pen, want vóór het op film vier dagen eerder vastgelegde inter view werd uitgezonden, heeft hij nog gepoogd de zender* te be wegen er deze passage uit te knippen, wat in de uitzending tiet. maar in het aan de pers verstrekte voorverslag wel is gebeurd. Door al dit rumoer is de aan dacht wat afgegleden van een andere opmerking van Adenauer waarmee hij eveneens zijn ntond voorbijpraatte. Hij zei dat Spaak zijn eis had opgegeven het ge sprek over de Politieke Unie op te schorten tot de Britse toetre ding tot de E. E. G. een feil was. (ets dergelijks heeft De Gaulle trouwens enige tijd geleden even- tens op een weinig tactvolle ma nier in het openbaar laten door schemeren. Men mag wel aan nemen dat Spaak deze conces sie inderdaad bij beide hoofd mannen heeft gedaan. Spaak heeft Luns afgelost als kopman in de brigade die poogt te verhoeden dat De Gauïte en Adenauer volgens het Franse concept van het Europa der Vaderlanden de Zes tot een politiek verbond samenvoegen, dat alle ken merken heeft van een ouder wets bondgenootschap en niet het karakter heeft van het ge zamenlijk tot gemeenschappe lijk nut werken zoals de basis is van de supranationale ideeën die het verdrag van Rome be zielden. Een bondgenootschap waarin niet een onafhankelijke autoriteit de beslissing neemt, maar de regeringen samen en dan onder leiding van De Gaul le. waarbij Adenauer bereid schijnt dc tweede viool te spe len. HET GAAT NU EENMAAL NIET ZO VLOT De oude kanselier was eens met Monnet, De Gasperi en de- zélfde Spaak een kampioen voor de supra-nationale idee. Dit ideaal schijnt hij te hebben op gegeven, omdat hij haast heeft met een politiek samengaan in welke vorm ook. Een politiek Europees blok betekent macht en dat is naar zijn mening het enige waar de Russen respect voor hebben. Daarom zou hij het betreuren als door een Brits lid maatschap de mogelijkheid van andere meerderheden dan rle Frans-Duitse zou ontstaan. En die gedachte is voor de kleinen juist aantrekkelijk omdat ze daarmee kunnen verhoeden al tijd naar het pijpen van Bonn en Parijs te moeten dansen. Spaak heeft zijn concessie wel moeten doen omdat hij niet eeu wig het gesprek over die poli tieke unie kan ophouden. En de Britse toetreding tot de E. E. G. gaat nu eenmaal niet zo vlot als hij had gehoopt. Maar stellig was liet zijn bedoeling voor zijn in schikkelijkheid ook een wat soe peler houding van De Gaulle en Adenauer in ruil te krijgen. Nu blijkt dat deze twee alleen maar verheugd zijn over de concessie, die ze als een overwinning be schouwen of als een teken van zwakte van Spaak, die daarvoor niets in ruil krijgt. Kamer over het wetsontwerp tot goedkeuring van de overeen komst met Indonesië inzake Nieuw-Guinea. Indien er aan leiding toe is zal deze uitzen ding ook 's avonds van 19.30 tot 20 uur worden voortgezet, even tueel gevolgd door een recht streekse uitzending na afloop van het avondprogramma. Indien het debat op vrijdag 7 september wordt voortgezet zal de N. T. S. ook die dag hiervan uitzendin gen verzorgen. Naar binnenlands porto voor Duits postverkeer met E.E. G.-landen De Duitse posterijen zullen waarschijnlijk van 1 januari 1963 af ook voor de overige vijf E. E. G.-landen het binnenland se porto laten gelden. Invoering van dit Duitse „Europa-porto" zal de andere E. E. G.-landen niet dwingen zich bij de maat regel aan te sluiten. De Wcst- duitse minister voor de Poste rijen, Richard Stücklen, is er echter van overtuigd, dat de postbesturen van de andere E. E. G.-landen spoedig dit voor beeld zullen volgen. De minister deelde nog mede, dat het plan bestaat om binnen afzienbare tijd ook in het post verkeer met de andere 19 bij de Europese postunie aangesloten landen het binnenlandse porto in te voeren. BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt fjlMMlwill SCHU1MRUBBERBED met versterkte middensector 1 fabrieken Zevenbergen SPAANSE MIJNEN DRAAIEN WEER Vijf mijnen in Asiurië zijn vrijdag opnieuw in bedrijf ge steld, zo heeft een officiële woordvoerder in Madrid be kendgemaakt. Er zijn geen offi ciële cijfers beschikbaar omtrent het aantal mijnwerkers dat weer aan het werk gegaan is, maar dit werd in Oviedo op ongeveer tweeduizend geschat. Voorlopig geen conferentie van Westelijke ministers Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft vrijdag ver klaard. dat er voor de onmiddel lijke toekomst geen conferentie van de ministers van Buiten landse Zaken der vier grote Westelijke mogendheden is be raamd. Hij zei verder „geen commen taar" te hebben op berichten als zoude Frankrijk koel staan te genover het houden van een der gelijke conferentie over Berlijn voor de opening' van dc Algeme ne Vergadering der Verenigde Naties op 18 september a.s. De Nieuw-Guinearaad is vrij dagochtend begonnen met de be handeling van het ontwerp-rijks- wet inzake het Nederlands- Indonesisch akkoord. Tijdens de ochtendbijeenkomst sprak een lange rij sprekers teleurstelling over het akkoord uit. De heer Jouwe zei dat de Papoea's vandaag hun dood vonnis al of niet moeten teke nen, zonder dat iemand hun naar de schuld had gevraagd. Hij verklaarde het gesloten akkoord te betreuren, alhoewel de Papoea's toch niets anders kunnen doen dan het te aan vaarden. De heer Jouwe advi seerde de raad de overeen komst niet te aanvaarden en zijn slem daaraan ie onthou den. Papoea's werden te laat geraadpleegd De heer Tanggahma, die even als de heer Jouwe adviseur van de Nederlandse delegatie bij de besprekingen in New York was, sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat dc Papoea's pas werden geraadpleegd toen de overeenkomst reeds in kannen en kruiken was. Hij betoogde dat het snelle vertrek van Nederland tegen de wil van het Papoevolk is en zei te hopen dat de Neder landers zullen terugkeren, niet als gasten maar als gastheren. Schuld ligt voor grootste deel bij de Papoea's De heer Kaisiepo was eveneens „geschrokken, boos en teleur gesteld". Volgens hem berustte liet grootste deel van de schuld echter bij de Papoea's zelf, die door hun verdeeldheid vele moei lijkheden hebben veroorzaakt. „We hebben er zelf om gevraagd en zullen ons er dus bij moeten neerleggen", aldus de heer Kai siepo, die zich daarom ten slotte achter de gesloten overeenkomst schaarde. Papoea's kunnen met eisen komen De heer Bonay, die officieel benoemd is tot woordvoerder van de Parna (Partei Nationaal) in de Nieuw-Guinearaad, zei dat de Papoea's onder het nieuwe be stuur gerust met eisen voor den dag kunnen komen. „Als deze eisen rechtvaardig blijken, twij fel ik er niet aan of ze zullen worden ingewilligd", aldus de heer Bonay. Het raadslid Mofu achtte het gevaar dat Indonesië de staat West-Papoea geheel teniet zal doen. niet denkbeeldig. „Waar is de rechtvaardigheid", zo vroeg hij zich af. Mofu drong erop aan ervoor te zorgen dat niet alleen de Nieuw-Guinearaad en de streekraden zullen blijven be staan, maar dat ook de Papoea- vlag en het Papoeavolkslied ge handhaafd zullen blijven. De raadsleden Inim, pater Van de Berg, Dc Rijke, Van Zeeland en Torey verklaarden evenals dc heer Jouwe dat zij hun stem aan het wetsontwerp zouden onthou den. Vandaag zal de regeringsge machtigde antwoorden. Na de debatten in tweede termijn volgt dan de stemming. KONINKLIJK BEZOEK AAN PERZIE Naar het ministerie van Bui tenlandse Zaken bekend maakt, zullen Koningin Juliana en Prins Bernhard. die daartoe de wens te kennen hebben gegeven, zich op uitnodiging van de sjah van Per- zië en zijn echtgenote van 18 ok tober tot 25 oktober a.s. naar Perzië begeven, teneinde het staatsbezoek dat de sjah in 1959 aan Nederland bracht, te beant woorden. De Prinsessen Beatrix en Irene zullen de Koningin en de Prins op deze reis vergezellen. Ontwapeningsconferentie AMERIKAANS-BRITS VERZOEK AAN DE SOWJET-UNIE OM DE BESPREKINGEN VOORT TE ZETTEN De Verenigde Staten en Enge land hebben vrijdag een beroep op de Sowjet-Unie gedaan, er mee in te stemmen dat de be sprekingen over een verbod op het nemen van kernproeven worden voortgezet, wanneer dc conferentie over algemene ont wapening op 8 september tot 12 november op reces gaat. Dc- Amerikaan Arthur Dean achtte het mogelijk, dat de sub commissie inzake kernproeven tegen 1 november tot een ak koord komt. Het desbetreffends verdrag zou dan omstreeks 1 januari kunnen zijn geratificeerd. Het akkoord zou gesloten kun nen worden over alle soorten kernproeven of over dergelijke proeven met uitzondering van de ondergrondse, zoals het Westen maandag j.l. heeft voorgesteld. De Brit Joseph Godber verklaar de in dit verband met klem, dat het Westen met geen enkel mo ratorium voor de ondergrondse proeven kan instemmen, gedach tig het feit dat de Russen on danks plechtige beloften van premier Chroesjtsjov vorig jaar eenzijdig een dergelijke afspraak hebben geschonden. Zoals gemeld heeft, de Rus Vassily Koeznetsov deze week voorgesteld alle kernproeven op 1 januari te staken. De Weste lijke mogendheden zijn wat de ondergrondse kernproeven be treft hiertoe slechts bereid, als er een doeltreffend controle-appa raat wordt opgezet. De Russen voelen daarentegen niet voor controles ter plaatse door buiten landers, omdat dit huns inziens op 'spionage zou neerkomen. Koeznetsov deelde, vrijdag mee, dat hij het Westelijke voor stel om de gedachtenwisseling over de kernproeven voort te zetten tot een overeenkomst zal zijn bereikt, in overweging zou nemen. Radio Algiers heeft vrijdag middag gewaarschuwd dat het later op de dag in Algiers en an dere steden waarschijnlijk tot bloedvergieten zou komen. De bevolking werd opgeroepen te demonstreren tegen een staats greep van de aan Ben Bella ge trouwe strijdkrachten. Eerder in de middag werd in Algiers gedemonstreerd tegen de dreigende burgeroorlog. Een me nigte had zich bij het postkantoor en in de regeringswijk verzameld onder uitroepen van „Zeven jaar vechten is genoeg". Tijdens de demonstratie werd vice-premier Balkacem Krim op de schouders gehesen onder kre ten als „barakat", genoeg. Intussen waren Franse militai ren bezig met het leggen van prikkeldraadversperringen. Ook uit andere gedeelten van het gebied Algiers werden de monstraties gemeld. Het politiek bureau heeft vrij dagmiddag een communiqué uit gegeven waarin wordt gezegd dat dit bureau van de voorlopige regering- de macht in handen heeft gekregen en daarom ver antwoordelijk is voor het handha ven van de eenheid. „Het gezag wordt door een handvol officieren van Willaja Vier ondermijnd, die een militaire dictatuur hebben ingesteld en van Algiers, de hoofdstad, een privé-terrein willen maken." De politie in Algiers heeft vrij dag Mohammedanen die het land uit wilden om elders werk te zoe ken, tegengehouden. Op 't vlieg veld Maison Blanche te Algiers werden reizigers teruggestuurd. In de haven werd aan 400 Mo hammedanen.' die een reisbiljet voor Frankrijk hadden, niet toe gestaan aan boord van het schip te gaan. Uit Oran werd gemeld, dat daar in de nacht van donderdag op vrijdag grote troepencontin genten doorheen zijn getrokken die afkomstig waren van de Ma rokkaanse grens en uit Tlemcen, in West-Algerië. De troepen, die behoorden tot Willaja vijf en tot de generale staf van het nationale bevrij dingsleger, voerden Duitse artil lerie uit de tweede wereldoorlog en gemotoriseerde eenheden mee. Na Relizane raakte men 't spoor van de eenheden bijster. Het Algerijnse vakverbond heeft vrijdag, tijdens een bijeen komst in Algiers, waaraan door 20.000 personen werd deelgeno- BEELD UIT ALGIERS Na de schietpartij in de Kasbah van Algiers, hielden de Moslims met vele kinderen een demon stratie voor dc vrede. Soldaten van de Willaya vier houden met de wapenen in de hand de wacht. men, gedreigd met een algemene staking van onbeperkte duur wanneer het tot een burgeroorlog zou komen- Het verbond eiste 'n vergadering op korte termijn van alle leiders, die in Algiers moet plaatsvinden. Het verzoekt voorts om een wapenstilstand. Kolonel Saoet el Arab, de com mandant van het tweede militai re district, feet -gebied-varr -Con.-- stantine, heeft iii een gedrukte verklaring bekendgemaakt, dat hij gekant is tegen „het besluit van de secretaris-generaal van het politieke bureau (Ben Bella) aan Algerijnen opdracht te geven Bij de Tweede Kamer is inge diend een ontwerp van wet zie kenhuistarieven. De memorie van toelichting bij dit wetsontwerp is ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Volksge zondheid, dr. G. M. J. Veldkamp, en door de minister van Econo mische Zaken, drs. J. W. de Pous. De ministers menen dat de overheid met het oog op het kos- tenpeil van de gezondheidszorg naast de prijzenwet nog over bij zondere bevoegdheden moet be schikken ten opzichte van de zie kenhuistarieven, niet alleen met het oog op de kosten van de ver plichte ziekenfondsverzekering, maar ook om een redelijk niveau van de kosten van de gezond heidszorg in het algemeen te handhaven. De prijzenwet, die uitsluitend de bevoegdheid geeft om tijdelijk in te grijpen, indien het sociaal-economisch belang dit vordert biedt volgens dc mi nisters hiertoe niet voldoende mogelijkheden. Volgens het wetsontwerp is het de taak van de minister van So ciale 'Zaken en Volksgezondheid in voorkomende gevallen het be rekenen van te hoge prijzen voor ziekenhuisverpleging te verbie den. Verhoogde ziekenhuistarie ven moeten daartoe bij de minis ter worden aangemeld. De stich ting, die onlangs door de zieken fondsen en de ziekenhuizen ge zamenlijk in het leven is geroe pen, zal de minister over al deze tarieven adviseren. Ter zake van de tarieven die aan de zieken fondsen in rekening worden ge bracht zal de ziekenfondsraad worden ingeschakeld. Als beginsel geldt, dat ver hoogde of nieuwe ziekenhuista- rieven niet eerder mogen wor den toegepast dan drie maanden na de aanmelding bij de minis ter van Sociale Zaken en Volks gezondheid. Deze termijn kan in voorkomende gevallen worden bekort of verlengd. In alle ge vallen zal een eventuele regel van de minister beperkt blijven tot het aangeven van een maximum-grens. Dc maatregel zal dus niet het karakter dragen van een prijsvaststelling, aldus de memorie van toelichting. Kennedy tekent wet op dc communicatiekunstnianen President Kennedy heeft vrij dag een wet op de communicatie kunstmanen ondertekend. In de ze wet wordt voorzien in de op richting van een door particu lieren gedreven maatschappij voor het in gebruik nemen van ruimtevaartuigen ter voorzie ning van radio- en televisie-ver bindingen over de gehele wereld. JAN GODER1E OVERLEDEN In zijn woning in Den Haag is gisteren onverwachts overleden de journalist Jan Goderie. Hij maat- was 50 jaar. om andere Algerijnen te doden". De verklaring werd vrijdag in het vierde district verspreid. Kolonel Saoet el Arab deed een beroep op de militairen om te weigeren „degenen te gehoorza men die een broederstrijd orga niseren". De kolonel werd vorige maand door Ben Bella gezinde militairen van zijn functie onthe ven verklaard, doch later door Ben Bella zelf in ere hersteld. Hij verblijft op het ogenbik in Al giers. Willaja twee was een van de districten waarop het politie ke bureau een beroep had gedaan om troepen naar Algiers te zen den. Volgens een woordvoerder in Algiers zijn de posities van beide partijen nog ongewijzigd. Sedert donderdagavond liggen de solda ten van het politieke bureau in verborgen stellingen aan de Wil- lajagrenzen. Ss«wa«tea»t 102 - Telefoon 31» Terneuzen DIRECTE VERBINDING TUSSEN NEW YORK EN LONDEN VIA TELSTAR Het persbureau Reuter in New York is er vrijdagmiddag om streeks halfdrie in geslaagd via de „Telstar" een rechtstreekse telexverbinding met het kantoor van het persbureau in Londen tot stand te brengen. Reuter bracht het eersle nieuwsbericht via de Telstar op 19 juli de Oceaan over, toen een boodschap over de radiotelefonic- verbinding werd gedicteerd. AANHOUDEND DROOG Een hogedrukgebied dat boven de Britse eilanden is gelegen en dan langzaam naar het oosten trekt zal het weer het komende weekeinde in hoofdzaak blijven bepalen. In verband hiermee moet droog weer worden ver wacht. Daar het hogedrukgebied een uitloper naar het noorden heeft, terwijl de luchtdruk boven Frankrijk, relatief laag is, zal de wind zaterdag bij ons uit richtin gen tussen noord en noordoost waaien. In de lucht die daarmee wordt aangevoerd zullen de tem peraturen vandaag ongeveer de zelfde blijven. Het ziet er naar uit dat er met de stroming wel wolkenvelden zullen binnendrij ven maar deze zullen niet erg tal- Na 165 jaar Britse koloniën TRINIDAD-TOBAGO ONAFHANKELIJK De Westindischc eilanden Tri nidad en Tobago, die 165 jaar Britse koloniën zijn geweest, zijn vrijdag onafhankelijk geworden. Op het regeringsgebouw in Port of Spain, de hoofdstad van Trinidad, werd de Britse vlag gestreken en de rood-wit-zwarte vlag van de nieuwe staat, die het vijftiende lid van het ge menebest wordt, gehesen. Premier is dr. Eric Williams, voormalig hoogleraar aan de Howarduniversiteit, Washington. Hij is leider van de nationale volkspartij. Sir Solomon Hockoy, tot dus ver gouverneur, wordt de eerste gouverneur-generaal, d.w.z. ge menebestvertegenwoordiger van koningin Elisabeth. rijk zijn. In het bijzonder in het noorden van het land worden meer zonnige perioden verwacht dan gisteren. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Droog weer met zonnige perio den en enkele wolkenvelden. Zwakke tot matige wind tussen noordoost en noord. Weinig ver andering in temperatuur. ZATERDAG 1 SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.10 3.45 4.25 4.35 n.m. 3.20 3.55 5.07 4.45 ZONDAG 2 SEPTEMBER v.m. n.m- Breskens 3.40 3.52 Terneuzen 4.15 4.27 Hansweert 4.55 5.07 Walsoorden 5.05 5.17 MAANDAG 3 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 4.10 4.23 Terneuzen 4145 4.58 Hansweert 5.25 5.38 Walsoorden 5.35 5.48 ZON op onder op Sept. 1 5.50 19.29 8,00 2 5.52 19.27 9.04 3 5.5.3 19.25 10.08 4 5.55 19.22 11.13 5 5.56 19.20 12.19 MAAN onder 20.39 20.59 21.19 .-21.41 22.'06

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1