HYIASDAJv 1 SUNIL Alle militairen voor de „Kerst" thuis Arrestaties in Portugal HA, KUIFJE KOMT! FOLDER Dreigende burgeroorlog in Algerië foo° SUN\L0PiG Chroesjtsjov voorlopig niet naar Ver. Naties in New York Vanaf 1 oktober vakantie voor Nederlandse militairen in Nieuw-Guinea HOOGWATER HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN en VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5690 KIJK UIT NAAR DE Westelijke Grote Vier bijeen na opening van Algemene Vergadering der Verenigde Naties derdag 30 augustus '62 .V,/,../v,., - m m ,4 ensemble met zangsol.; Lichte gram-; 13.00 Nws.; Platennws.; 13.20 Dansork. ingsol.; 13.45 Vrouwenvraag- 14.00 Klas. muz.; 14.25 m-sopraan en piano: Klas. ren; 14.50 Lichte gram.; Voor de zieken; 1630 Alt lino; 17.00 Boekbespr.; 17.15 lei koren; 17.40 Beursber.; Licht ork. en zangsol.; 18.10 ldmuziekconc. Kerkrade '62; Regeringsuitz.Geven en n, VI. Nuttige wenken om de zebra op goede voet te Een serie uitz. voor voet iers; 19.00 Nws.; 19.10 Act.; Boekbespr. voor de jeugd; Polit. lez.; 19.40 Lichte gr.; Nws.; 20.05 Toespr-; 20.10 ophilharm. ork. en sol.: Mo- e en klas. muz.; 21.05 Wij n er net buiten, klankb. over aren 1914—1918; 22.05 Daar aijn Staar..., klankb.; 22.30 22.40 Wijd als de wereld. 23.00 Kamerork.Klas. loderne muz.; 23.50 Dagslui- 23.55—24.00 Nws. tUSSEL (VI.): 12.00 Nws.: Amusementsmuz.; 12.30 ber.; 12.35 Lichte muz.; Beursber-; 13.00 Nws.; 13.15 lspel en zang; 14.00 Hout- ïrstrio v. Brussel: Moderne 14.30 Le Roi David, orato- 16.00 Beursber.; 16.06 te muz.; 17.00 Nws.; 17.15 te muz.; 18.00 Omroepka- irk. en tenor: Liederen voor Ier; 18.20 Voor de sold.; Gram.; 19.00 Nws.; 19.40 e muz.; 20.00 Holland Fes- 1962; Residentie-ork. en sol.: Moderneen klas. muz.; le pauze: Gitaarrec.; 21.40 ermuz.; 22.00 Nws-; 22.15 z.; 22.55— 23.00 Nws. Televisieprogramma's ID. TV: 20.00 Journ. en overz.; 20.20 Intern, sport- r.; 20.45 Document, film over r; 21-20 Amusementsprogr.; Report. Taptoe Delft 1962. ,AAMS BELG. TV: 19.30 progr.; 20.00 Nws.; 20.25 manneke; 20.30 Antigone, pel; 21.50 Filmnws. en ve films; 22.35 Nws. JYai&erlng by abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén Iiandels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. 7000 van de ruim 8000 militairen al voor begin december uit Nw.-Guinea naar Nederland In de maand oktober zullen ruim 1500 Nederlandse militairen uit Nieuw-Guinea naar Neder land worden overgebracht. Voor november voorziet het repatriërings-schema tot nu toe in het terugzenden van 2250 mili tairen, zodat vóór het begin van december in elk geval bijna 7000 Nederlandse militairen Nieuw- Guinea zullen hebben verlaten. Het totale aantal militairen dat thans in Nieuw-Guinea is, bedraagt ruim 8000. Een dag nadat de Verenigde Naties het bestuur over Nieuw- Guinea zullen hebben overge nomen, op 2 oktober dus, zal het Australische motorschip „Seven Seas" met ongeveer 1000 man ran boord naar Nederland ver dekken. Op 24 oktober zal hst s.s. „Waterman" met 850 mili tairen de reis naar Nederland aanvaarden. Intussen zullen in oktober vanuit Biak 2700 militairen per vliegtuig naar Nederland wor den overgebracht. Met de K. L. M. is overeengekomen, dat 450 militairen met de normale lijn diensten zullen worden vervoerd, [n oktober wordt een groot aan- :al „chartervluchten" gemaakt om ongeveer 2250 militairen door de lucht naar Nederland over te brengen. In november zullen deze „char tervluchten'* in hetzelfde tempo worden voortgezet, zodat ook dan ongeveer 2250 militairen kunnen repatriëren. De mogelijkheid, om in novem ber daarnaast nog een schip af te huren voor het overbrengen der resterende 1000 militairen, wordt thans onderzocht. De militaire autoriteiten te Hollandia verwachten, dat vóór de feestdagen aan het eind van het jaar alle Nederlandse mili tairen weer thuis zullen zijn. Verwondering bij de Verenigde Naties te Hollandia In aansluiting op het bericht over het repatriëren van de Ne derlandse militairen uit Nieuw- Guinea, vernam de verslaggever van het ANP te Hollandia nader dat het bekend maken van het afvoerschcma der Nederlandse troepen bij de vertegenwoor diging der Verenigde Naties te Hollandia enige verwondering heeft gewekt. Van deze zijde werd aan net ANP meegedeeld, dat op het ogenblik nog overleg wordt ge pleegd over het tempo, waarin de Nederlandse troepen zullen worden afgevoerd. Men begreep daarom niet, dat het commando van de Nederlandse strijdkrach ten daarvan een vrij gedetail leerd schema heeft gepubliceerd. Gezaghebbende functionarissen van de V. N.-vertegenwoordiging verzekerden aan de verslaggever van het ANP, dat in het open baar gemaakte schema nog ver anderingen mogelijk zijn. Met name wil men bezien, of de Ne derlandse troepen niet sneller kunnen worden afgevoerd. Men wees er daarbij op, dat na 1 ok tober de Verenigde Naties het bestuur over Nieuw-Guinea uit oefenen. Hieruit vloeit voort dat de Verenigde Naties bepalen, in welke tempo de militairen, even tueel met technische hulp van de Verenigde Naties op transport gebied. zullen worden afgevoerd. De aankomst der V.N.- veiligheidstroepen Inmiddels vernam de corres pondent van het ANP te Hollan dia, dat do veiligheidstroepen van de Verenigde Naties reeds op 23 september in Nw.-Guinea zullen aankomen. Voor het trans port van deze militairen hebben de Verenigde Naties het troepen transportschip van de Ameri kaanse marine, de „General Blatchford" afgehuurd. Dit schip doet thans dienst voor het ver voer van V. N.-troepen in Kongo. Verwacht wordt, dat het Ame rikaanse schip de veiligheids troepen der Verenigde Naties alle naar Hollandia of naar Biak zal overbrengen, maar tijdens de reis detachementen zal afzetten in verschillende der belangrijkere plaatsen in Nieuw-Guinea. f NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL fo/JJJJJAl k k I» Ttffiilln l> TiiiBFf In Portugal zijn volgens een communiqué van de veiligheids politie 23 personen, onder wie verseheidene vrouwen, gearres teerd. Zij worden allen beschul digd van ondermijnende en com munistische activiteit- Dc activiteit van de arrestan ten was volgens het communiqué gericht op de vorming van een volksrepubliek in Portugal zelf en het in handen krijgen van dc Afrikaanse gebieden die dan ge heel los van het moederland zou den komen. De gearresteerden worden be schuldigd van de vorming van groepen voor ..directe actie", pa triottische Junta's genaamd, communistische activiteit in de strijdkrachten en de politie, op richting van een nationaal front voor het voeren van agitatie en activiteit onder studenten en in tellectuelen. Al deze bedrijvig heid geschiedde op grond van een akkoord tussen Alvari Cun- Persconferentie can Thant Als hel nodig is graag een ontmoeting met Kennedy Premier Chroesjtsjov heeft de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, meegedeeld dat hij voor het ogenblik geen plannen heeft voor bijwoning van de zitting van dc algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Oe Thant. die dinsdag te Jalta in de Krim een lang gesprek met de Russische leider had, ver klaarde donderdagochtend op 'n persconferentie in Moskou, dat de mogelijkheid echter niet uit gesloten is, dat Chroesjtsjov toch nog op een later tijdstip naar de bijeenkomst in New York komt, „als de omstandigheden zijn aah- wezigheid nodig mochten ma ken". De waarnemend secretaris generaal had de indruk, dat de Sowjet-premier graag een ont moeting met president Kennedy zou hebben, wanneer daartoe aanleiding zou zijn. Voorts was gesproken over de kwestie-Eerlijn, waarbij premier Chroesjtsjov te kennen had ge geven, dat hij „alle sporen van de jongste oorlog wil uitwissen". Ve kwestie van een herverkie zing van Oc Thant was niet ter sprake gekomen, evenmin als het grensgeschil tussen India en communistisch China. Da waarnemend secretaris generaal is later naar Warschau vertrokken. Voor zijn vertrek naar War schau heeft Oe Thant volgens radio-Moskou nog verklaard er van overtuigd te zijn dat het Rus sische volk dc Verenigde Naties bij hun werk in Kongo zal wil len helpen, als het het Kongolese Russische volk de ware aard van het Kongolese vraagstuk Soz in '„Ipuo.iS.ioop StpafiOA ;aiu dit met een bezwaard hart, om dat de diplomatie honingzoete woorden eist" maar ik geloof niet in mooipraterij, daar mooie woor den er niet toe zullen bijdragen dat het grote en moedige volk van Rusland tot een welover wogen waardering van de si tuatie komt, aldus Oe Thant. Wat Oe Thant over Kongo heeft gezegd, werd alleen ''er- meld in een uitzending in het Engels van radio-Moskou, be stemd voor Groot-Brittannië. In een uitzending voor het binnen land werd dit weggelaten. WEER MOEILIJKHEDEN IN ARGENTIJNSE STRIJDKRACHTEN Kolonel Guevara, een van de belangrijkste regeringsgetrouwe officieren van de Argentijnse strijdkrachten tijdens de moei lijkheden onlangs tussen rege ring en militaire leiders, heeft woensdagavond verklaard dat hij zich niet meer tot gehoor zaamheid verplicht acht jegens zijn meerderen, voor zover deze onlangs tegen het officiële be wind hebben geageerd. In een oproep tot dc strijd krachten en de burgerbevolking drong de kolonel er op aan, „een einde te maken aan de leugens en de samenzweringen" en ge zamenlijk een toekomst op te bouwen. Waarnemers beschou wen de toestand opnieuw als kritiek. Dinsdag was generaal Juan hal, communistisch leider die zich in de Sowjet-Unie zou bevin den, Mario Pinto de Andrade, lei- der van de beweging voor de be vrijding van Angola, en Marceli- no dos Santos, leider van de Unie der Angolese bevolkingsgroepen. Het akkoord zou door ex-gene raal Delgado, de verslagen oppo sitiekandidaat bi.i cle presidents verkiezingen in 1958, zijn goed gekeurd. Deze bevindt zich thans in ballingschap in Brazilië. Tot de arrestanten behoren Antonio da Silva. penningmees ter van de verbodenPortugese communistische partij, vijf mili tante communisten, onder wie twee vrouwen, drie artsen, stu denten en een ambtenaar. Zeven tien arrestaties werden in Coim- bra verricht, de andere in Lissa bon. Barreiro en Setubal. Cuba en cle Latijns- Amerikaanse vrijhandels associatie Op de conferentie van de La tijns-Amerikaanse vrijhandels associatie bleek woensdag dat het economische stelsel van Cuba wordt beschouwd als niet in overeenstemming te brengen met dat van de aangesloten landen. De afgevaardigden trachten nu een formule te vinden om de aanvraag van Cuba voor het lidmaatschap van de associatie af te wijzen. In afwachting van eer. beslis sing heeft de conferentie van de Uruguayse regering die belast Is met het secretariaat van de associatie, gedaan gekregen dat de uitschrijving van de Cubaanse aanvraag voor de derde maal wordt uitgesteld. Als de inschrij ving eenmaal een feit is, moet de aanvraag binnen dertig dagen aan de regeringen van de aan gesloten landen worden voorge legd. Leibbrand zal terechtstaan wegens moord en poging tot moord op groep Italiaanse vrijwilligers Dc internationaal bekende verkeersdeskundige, prof. dr. Kurt Leibbrand, die destijds naar Den Haag werd ontboden om de H. T. M. van advies te dienen, zal aanstaande dinsdag voor de rechtbank in Stuttgart terechtstaan wegens moord en poging tot moord. De 48-jarige Leibbrand wordt ervan beschuldigd, in augustus 1944 als eerste luitenant en hoofd van een pionier-afdeling in Zuid-Frankrijk, bij Avignon en Orange, het neerschieten zonder vorm van proces van een groep Italiaanse vrijwilligers bevolen te hebben. Van de groep niets vermoedende Italianen werden er minstens 26 neergemaaid, vijf wisten te ontkomen. Leibbrand zou sinds juni 1933 lid van de S. S. geweest zijn. Op 23 juli 1961 werd hij op het vlieg veld van Frankfort gearresteerd. De verdedigers van Leibbrand, Hans Laternser en Conrad Haussmann, voeren aan dat de Italiaanse vrijwilligers bij het terugtrekken voor de Ameri kaanse invasietroepen aan het muiten waren geslagen en niet langer voor de Duitsers wilden werken. Op bevel van hogerhand zou hij de executie hebben be volen. De aanklager beweert echter dat Leibbrand op eigen initiatief heeft gehandeld en geen bevel had ontvangen. Tijdens het proces, dat naar schatting drie weken zal duren, zullen meer dan 70 getuigen gehoord worden, onder wie de voormalige commandant van de beklaagde, en v er Italianen die tijdens de executie zijn ontsnapt. De Russische ruimtevaart POPOVITSJ EN NIKOLAJEV HADDEN NOG TWEEMAAL ZOLANG HUN VLUCHT KUNNEN VOLHOUDEN De Russische geleerde dr. Kon- stantin Egorov heeft donderdag in een lezing in Manchester voor de Britse associatie ter bevorde ring van de wetenschap onder meer gezegd dat de Sowjetrussi- sche ruimtevaarders Popovitsj en Nikolajev hun vlucht tweemaal zo lang hadden kunnen volhou den. Zij hadden daartoe genoeg voorraden bij zich. Dertig pro cent van het gewicht van de ruimteschepen, die vijf ton zwaar zijn, werd gevormd door de man nen zelf en hun voorraden. Egorov zei dat de Russen tij dens de terugkeer van de ruimte schepen in de aardatmosfeer het radiokontakt met de ruimtevaar tuigen hebben kunnen voortzet ten. (Het radiokontakt met Scott Carpenter, die de jongste Ame rikaanse ruimtevlucht volbracht, was tijdens deze periode van de vlucht verbroken.) Het commando van de rebel lerende strijdkrachten in Algiers heeft donderdagavond ervoor ge waarschuwd dat Algerië voor het „ernstige vooruitzicht" van een burgeroorlog staat. Be twistende partijen hebben hun .strijdkrach ten in en rond de Algerijnse hoofdstad versterkt. Tegelijkertijd worden geheime onderhandelingen gemeld. Waar nemers in Algiers menen dat bloedvergieten nog kan worden voorkomen, ondanks de gespan nen toestand die door de troepen bewegingen is ontstaan. Leger afdelingen die Ben Bella, hoofd van het politieke bureau, trouw zijn, zijn na een oproep van hun commandanten om de orde te herstellen het gebied van Algiers binnengetrokken. De afdelingen Willaja drie en vier die Algiers en het Kabyliscb gebergte bezet houden, hebben verklaard hun posities „met alle ons ter be schikking staande middelen" te zullen verdedigen. Ongeveer 20 vrachtwagens vol bewapende guerillastrijders zijn naar de ka zernes van de Willaja vier in Algiers gereden. Deze afdeling beschikt in Algiers naar schat ting over tweeduizend man en in het gehele gebied over een tien duizend soldaten die tegen Ben Bella zijn. De troepen van Ben Bella heb ben tot nu toe geen tegenstand ondervonden. Dc legerafdelingen in Algiers hebben in een com muniqué bekendgemaakt gekant te zijn tegen het politieke bureau en te willen voorkomen dat een „willekeurige leiding" ^vordt ge vormd. Later gaven zij vlug schriften uit waarin werd gezegd dat de troepen van Ben Bella naar Algiers oprukken om Wil laja vier „aan te vallen" en de hoofdstad „met geweld" te be- op de straat op te gaan „de woe de uit te schreeuwen" ondanks tanks en kogels. De Franse troepen moeten in hun kazernes blijven, aldus een Franse zegsman in Algiers. Premier Ben Chedda heeft zijn verzoeningspogingen voortgezet, maar behaalde hierbij weinig succes. Zijn woensdag gedane voorstellen zijn door het politie ke bureau verworpen. HET PROCES TEGEN DE AANSLAGPLEGERS VAN DE GAULLE In Frankrijk is woensdag liet proces begonnen tegen cle vijf Fransen, die vorig jaar septem ber een aanslag op liet leven van president De Gaulle hebben gepleegd. Op de foto zien we de aankomst vail Bernard Barbance (1.) en Mare Bouvlère bij het ge rechtsgebouw. Beiden zijn zwaar geboeid en onder politie bewaking. vraagstuk in zijn volle omvang Ongania ontheven van het bevel 1 over het korps cavalerie, omdat hij bezwaar had gemaakt tegen de benoeming van officieren die begin augustus de zijde van de opstandige generaals hadden ge kozen. zou kennen. Toen de Russische regering zich met Kongo Inliet, aldus Oe Thant, deed zij dit uit vrees en argwaan. V/li mij echter veront schuldigen als ik zeg, dat het Gezaghebbende kringen in Lon den hebben donderdag gezegd dat een conferentie van minis ters van Buitenlandse Zaken der Westelijke grote vier pas na de opening van de algemene verga dering der Ver. Naties op 18 sep tember zal worden gehouden, en niet daarvoor. De Engelse minis ter van Buitenlandse Zaken, lord Home, zal op 10 september aanwezig zijn bij de opennig van de conferentie van eerste minis ters van het Britse gemenebest. Een woordvoerder van het Brit se ministerie van Buitenlandse Zaken had tevoren gezegd dat Engeland met de Ver. Staten, Frankrijk en West-Duitsland het plan voor een conferentie heeft besproken. De Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, dr. Gerhard Schroder, heeft donderdag in Bonn gezegd dat een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van de „grote vier" Wes telijke mogendheden waarschijn lijk in de komende herfst zal worden gehouden en dan alleen ir.dien de algemene vergadering van de V. N. de kwesties West- Duitsland en Berlijn bespreekt. Franse functionarissen in Wa shington zeiden dat de Franse regering bespreking van het vraagstuk Berlijn door de minis ters van Buitenlandse Zaken op het ogenblik niet gerechtvaar digd acht. De Russen zouden er door worden aangemoedigd de druk op Berlijn te verhogen. Dc Franse regering heeft haar bond genoten echter geen formeel be sluit doen toekomen omdat er geen formeel voorstel tot het houden van de conferentie is ge daan. VRIJDAG 31 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 2.40 3.15 3.55 4.05 2.49 3.24 4.04 4.14 AANHOUDEND DROOG Een hogedrukgebied bij Ierland bepaalt nu het weer in grote de len van West-Europa. Donderdag vormde zich een uitloper ervan, die zich in noordelijke richting uitstrekt en zich langzaam naar Noorwegen verplaatst. In ver band hiermee is te verwachten dat de wind bij ons uit noordelij ke richting zal gaan waaien. Daar mee zullen af en toe wolkenvel den van de Noordzee binnendrij ven, maar er zijn ook zonnige pe rioden te verwachten. De tempe raturen zullen bij een dergelijke luchtstroming ongeveer dezelfde blijven. Dc kans op neerslag is de eerstkomende dagen door de na bijheid van het hogedrukgebied maar klein. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Aanhoudend droog Droog weer met af en toe wol kenvelden, maar ook zonnige pe rioden. Zwakke tot matige wind tussen west en noord. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen. ZATERDAG 1 SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden ZON MAAN v.m. n.m. op onder op onder 3.10 3.20 Sept. 3.45 3.55 1 5.50 19.29 8.00 20.39 4.25 5.07 2 5.52 19.27 9.04 20.59 4.35 4.45 3 5.53 19.25 10.08 21.19 UITLATINGEN VAN V.N. WAARNEMER IN NIEUW-GUINEA Papoea's gedragen zich uiterst correct vanwege de Nederlandse belangstelling voor hun toekomst Het Franse persbureau AEP had een onderhoud met „een hooggeplaatst lid van de V.N.- waarnemersploeg" in Nieuw- Guinea. Over de repatriëring van de Nederlandse militairen ver klaarde deze: „U kunt er zeker van zijn, dat de Verenigde Naties er alles op zullen zetten, dat de Nederlandse militairen Nw.-Guinea zo spoe dig mogelijk definitief zullen ver laten. Als de Nederlanders niet voldoende transportmiddelen hebben, zal de Verenigde Naties daar eventueel voor zorgen. Van af 1 oktober krijgen de Neder landse militairen vakantie en kunnen ze gaan zwemmen. Eventueel zullen we gebruik maken van de diensten van In donesische parachutisten voor het geval de plaatselijke politie in gebreke zou blijven, of als het Papoea-vrijwilligerskorps niet zou voldoen, of wanneer de veiligheidstroepen van de V. N. zouden falen. Maar dit laatste geval zal zich niet voordoen. Op 23 september komen hier 1000 Pakistaanse militairen aan en men moet niet uit het oog ver liezen, dat, voordat de scher mutselingen met de Indonesiërs aanvingen, de Nederlandse sterk te in dit gebied een 1200 man be liep. Alles gaat naar wens Overigens, aldus de woord voerder verder, lopen de zaken hier naar wens. Voor elke moei lijkheid die zich mocht voordoen, zal een redelijke oplossing wor den gevonden. Beide partijen tonen goede wil en willen samenwerken met de V. N.-ver tegenwoordiging". Donderdagmorgen, aldus de woordvoerder, had de Indonesi sche militaire delegatie van drie man een gesprek met schout bij-nacht Reeser, waarbij de stemming vriendschappelijk en zeer correct was. De heer Ree ser verzekerde generaal Wira- nata Koesoema; „Als u me wilt zien of raadplegen, kom me dan gewoon opzoeken. Ik ben tot uw beschikking". Te Djakarta, aldus vertelde deze zegsman verder, hadden we met Soekarno een onderhoud van zes uren. Uiteraard was er eerst een zekere argwaan, maar ik ben er van overtuigd, dat we die hebben weggenomen en dat wij er in zijn geslaagd, er de In donesische regering van te over tuigen, dat de Nederlanders de overeenkomst loyaal zullen uit voeren. Naar mijn mening zal de zaak in Nieuw-Guinea rustig ver lopen, zelfs do Papoea's ge dragen zich uiterst correct vanwege de Nederlandse be langstelling voor hun toe komst. In andere gebieden ging dat anders. In Kongo bijv. zeiden de Belgen: „Als jullie do vrijheid willen, is het ons goed. jullie kunnen haar krijgen". En toon de zaken daar verkeerd liepen kwam er in de Belgische houding geen wijziging, met als gevolg oproer en wanorde. Hier zijn dc Nederlanders en Papoea's elkaar vriendschappe lijk gezind en hebben' een grote belangstelling voor de toekomst van het land. 10 procent van de ambtenaren wil blijven De correspondent van AFP meldt nog, dat- ongeveer tien procent van de ambtenaren in Nieuw-Guinea gevolg wil geven aan het verzoek van de Neder landse overheid om na 1 oktober aan te blijven. Een dezer ambte naren schreef in de Nieuw- Guinea Koerier": Iedere V.N. ambtenaar krijgt per maand 750 dollar, maar ons wordt ge vraagd door te werken voor een magere 500 dollar". Het Nederlandse gouverne ment zal heden meer gedetail leerde arbeidsvoorwaarden be kend maken voor de ambtenaren, die na 1 oktober willen blijven doordienen, aldus de correspon dent van AFP. Gedeelte van stakende Spaanse mijn v erkers weer aan het werk Rond 2800 Spaanse mijnwer kers in het gebied van Oviedo hebben donderdag het werk her vat nadat twee van de 27 mij nen, in dc afgelopen tien dagen door de overheid gesloten, her opend waren. Rond 11.000 mijn werkers blijven staken of uit gesloten. De gouverneur van Oviedo besloot dc beide mijnen weer open te stellen na een bij eenkomst met vertegenwoordi gers van de stakende mijnwer kers. In de douche-ruimte van een mijn bij Oviedo heeft zich don derdag een ontploffing voorge daan, waarbij drie mijnwerkers om het leven kwamen. De ont ploffing was to wijten aan een or geluk; de betrokken mijn was niet getroffen door de stakings golf in Asturië.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1