men apSuie Opnieuw aardschokken in Zuid-Europa nkhout Proces tegen Britse nazi-leiders De V. A. R. uit de Arabische Liga Vrouw dood in het water aangetroffen fa Schellinkhout HET WEER WEERBERICHT I 28 AUGUSTUS 1962 -Assistente WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5688 HEVIGE AARDSCHOKKEN ROND IONISCHE ZEE Lichte schade: één dode DE „MARINER" OP WEG NAAR VENUS OE THANT EET BIJ CHROESJTSJOV IN ZIJN VAKANTIEVERBLIJF LEVENSLANG VOOR ZUIDKOREAANSE OUD-PREMIER Uittreden voorwaardelijk Eis Marineman gearresteerd TASS MELDT OVERVALLEN IN NEW YORK Vuurgevecht tussen Franse strijdkrachten en Algerijnse guerillastrijders VELE DODEN EN VERMISTEN DOOR OVERSTROMINGEN IN ZUID-KOREA DRIE ZWITSERSE STRAALVLIEGTUIGEN VERONGELUKT MINISTER KORTHALS IN 1963 NIET MEER BESCHIKBAAR VOOR EEN ZETEL IN DE KAMER Nederlandse jongen in Engeland verongelukt Radio de Koek SOEBANDRIO VICE-PREMIER VOOR WEST-IRIAN" HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN LTANDVERZORGING 1H-VLAANDEREN ien sollicitanten voor de num-leeftijd 18 jaar en iene ontwikkeling. Rijbe- aanbeveling. ipgaaf van genoten onder- es vóór I September a.s. secretaris, Geraniumstr. Korte bra f 10.75 LongUne f 16.75 Een nieuwe Playtex bra van perlop en kant: verruk kelijk om te zien, volmaakt van pasvorm, prettig zittend - kortom: een nieuwe lenie voor uw figuur! ■JfSpCCiale liftband haalt de buste betoverend omhoog. ^Met A, B of C cup ook in uw maat verkrijgbaar. ■JfEIastisch aangezette gela mineerde 'straps' een wel daad voor Uw schouders Noordstraat Terneuzen Kr X- hankering bij abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,per kwartaal? pei maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Athene ere omgeving en de Zuiditaliaanse steden Napels, Bari en Avcllino zijn dinsdag middag getroffen door hevige aardschokken. Uit Athene wordt gemeld, dat de schokken ook gevoeld zijn op het eiland Kreta en in het Noordgriekse departement Salo- nica. Men weet in Athene nog niet hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn te betreuren. De telefoonverbindingen tussen Athene en de provincies zijn ver broken. Volgens officiële be richten ligt het centrum van de aardbeving op rond 120 km ten Kuidwesten van Athene in het district Tripolis op het schier eiland Peloponnesos. In Napels, Bari en Avcllino renden de mensen de straat op. Ook uit Triest en uit Messina in Oost-Sicilië werden aard schokken gemeld. Volgens ge leerden in Messina ligt het epi centrum van de beving rond 500 km van deze stad. Uit Athene werd later gemeld, dat er geen schade is aangericht en dat er geen slachtoffers zijn gevallen in de stad. Napels is zoals bekend de vorige week ook getroffen door aardschokken. Er kwamen toen achttien mensen om het leven. In Napels en omgeving kam peren nog vele mensen in de open lucht, omdat hun huizen de vorige week werden bescha digd. Ook de verbindingen tussen Rome en Zuid-Italië inclusief Napels zijn verbroken. In de eerste berichten uit dit gebied wordt niet gesproken van doden of gewonden, wel van schade aan gebouwen in diverse plaat sen. In Avellino zou er paniek zijn uitgebroken onder de bevolking. De bewoners van de stad ren den hals over kop hun huizen uit. In de straten verdrongen zich auto's en mensen. Radeloze ouders trachtten hun kinderen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen buiten de stad. De aardbevingen die dinsdag middag in Griekenland en Italië zijn voorgekomen, hebben slechts lichte schade aangericht. Er wordt melding gemaakt van cén dodeeen man van negentig jaar overleed aan de gevolgen van verwondingen die hij tijdens de bevingen zou hebben opgelopen. Enkele mensen werden licht ge wond. In Tarente. Zuid-Italië, vlucht ten de mensen tijdens een be- De openbare aanklager in het maandag begonnen proces tegen de vier Britse nazi-leiders Colin Jordan, John Tyndali. Ian Kerr- Ritchio en Denis Pirie, heeft verklaard dat de politie op het hoofdkwartier in Londen van de Britse nationaal-socialisti- sche organisatie „Speerpunt" Onderwijzer Colin Jordan uit liet Engelse' Conventry, die aan liet hoofd staat van de Britse natio naal socialistische beweging, is hier in Londen op weg naar het gerechtshof in Bow Street. grafenisplechtigheid toen de kist begon te bewegen en de bran dende kaarsen eraf vielen. Nu, 24 uur na de lancering, be vindt de „Mariner II" zich op een afstand van bijna 325.000 km van de aarde. De Amerikaan se geleerden zijn ervan over tuigd, dat het ruimtevoertuig zijn doel zal bereiken. Reken machines hebben de gegevens, die het ruimtevoertuig de eerste 24 uur van zijn vlucht naar de de aarde heeft geseind, uitge werkt. Hieruit heeft men kun nen opmaken, dat het de pla neet Venus zonder nadere cor rectie op een afstand van slechts 400 000 km zal passeren. Men kan deze afstand echter op een later tijdstip corrigeren. Zoals bekend ligt het in de bedoeling dat de Mariner in december op een afstand van ruim 16.000 km langs Venus trekt. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, heeft dinsdag in Yalta in een „vriendelijke, vrije en gemakke lijke sfeer" met Chroesjtsjov ge sproken, aldus Tass. Chroesjt sjov nodigde hem later uit met zijn gezin in zijn vakantieverblijf aan de Zwarte Zee de maaltijd te gebruiken. Oe Thant was dinsdagmorgen uit Moskou naar Yalta gevlogen. In Moskou heeft Thant maan dag met de Sowjetrussische mi nister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, gesproken over „enige voorname V. N.-problemen". Het openbaar ministerie te Seoel heeft levenslange gevange nisstraf geëist voor de Zuid- koreaanse oud-premier dr. John Tsjang wegens deelneming aan een samenzwering tot een staats greep. De openbare aanklager be schuldigde Tsjang ervan zestien mensen geld te hebben gegeven, die met hem terechtstaan we gens een poging tot omverwer ping van het militaire bewind van generaal Djoeng Hoei Pak met behulp van studenten en mariniers. KONINKLIJK PAAR 18 OKTOBER NAAR PERZIE Koningin Juliana en Prins Bernhard zullen op 18 oktober een bezoek van een week bren gen aan Perzië. Aldus meldt het Britse persbureau Reuter uit Teheran. Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag noemde als datum voor het bezoek eveneens 18 oktober, doch verwees voor nadere in lichtingen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een zegsman van dit ministerie ver klaarde over het koninklijk be zoek geen informaties te kunnen verstrekken. Te Avellino, in Italië, is dins dag het 20-stc slachtoffer van de aardbeving van 21 dezer overle den. De overledene was een 64- jarige vrouw, die als gevolg van de beving met haar hoofd tegen de stenen vloer van haar kamer sloeg. De Verenigde Arabische Ke- publiek heeft besloten uit de Arabische Liga te treden, aldus heeft het persbureau voor het Midden-Oosten dinsdag -"meld. Het besluit werd bekendge maakt nadat de afvaardiging van de Verenigde Arabische Re publiek dinsdagochtend de spe ciale bijeenkomst van de Arabi sche Liga te Sjtaura in Libanon had verlaten, aldus dit officieuze Egyptische persbureau. D afvaardiging van de V. A. R. verliet de bijeenkomst nadat Syrië de V. A. R. had beschul digd van inmenging in Syrische binnenlandse aangelegenheden. Syrië, dat zich in september los maakte van de Verenigde Arabi sche Republiek, had op een eer dere bijeenkomst van de Liga ter staving van deze beschuldiging documenten ingediend. Het hoofd van do afvaardiging van de V. A. R., Akram Deiry, noemde deze documenten „leugens en verzin sels". Maandag had een Syrische af gevaardigde, Khalil el Kallas, een resolutie ingediend ter ver oordeling van de V. A. R„ om dat volgens hem de verzoenende stappen van de Liga „onduldbare voortgezette agressie" tenge volge hadden gehad. Cairo zei in een binnenlandse uitzending: „De gevaarlijke toe stand die uit het uittreden van de V. A. R. uit de Arabische Liga is ontstaan, is dinsdagmorgen op een geheime bijeenkomst van hoofden van Arabische afvaar digingen besproken. De afgevaardigden van de V. A. R. verlieten de bijeenkomst onmiddellijk nadat de leider, Akram Deiri, een rede had uit gesproken. Er heerste volledige stilte in de zaal. De geheime bij eenkomst werd onmiddellijk daarna gehouden. De Arabische Liga wordt nu gevormd door: Irak, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Sa- oedi-Arabië, Soedan, Tunesië, Jemen, Koeweit, Syrië en Alge- rië. Syrische afgevaardigden zei den dat do grens tussen Syrië en Libanon tussen middernacht en twaalf uur dinsdagmiddag voor Syrische reizigers was ge sloten. Ec.: verklaring werd hier voor niet gegeven. Het officiële persbureau voor het Midden-Oosten heeït dins dag meegedeeld dat de V. A. R. uit de Arabische Liga zal treden, tenzij de Liga „een beslissing neemt betreffende de campagne van besehuldigingen en leugens tegen de V. A. R." Een eerder radiobericht van radio Cairo maakte er geen mel ding van, dat het terugtrekken van de V. A. R. voorwaardelijk was. blikken heeft gevonden met een onkruidverdelgend middel. Het opschrift op het etiket op een van de blikken was veranderd in „Joden verdelgers". Verder stond er de volgende gebruiks aanwijzing op: „Zet enkele kris- 1 allen in een hermetisch gesloten kamer vol joden". De openbare aanklager noem de organisatie „Speerpunt" de kern van de Britse nationaal- ocialistische beweging. Colin Jordan is de leider van „Speer punt", Tyndali is „plaatsvervan gend Führer", en Kerr-Ritchie en Pirie zijn afdelingsleiders. De politieke geloofsbelijdenis van „Speerpunt" lijkt op die van de Duitse nazi-partij. De vier lei ders hebben er altijd op gepocht dat zij de beweging, die Hitier begon, voortzetten wilden. De vier worden beschuldigd van overtreding van de wet op de openbare orde, die onder meer betrekking heeft op onwettige p: ramilitaire organisaties. Tegen de vier Britse nazi-lei ders is dinsdagmorgen voor een rechtbank in Londen voor ieder "en boete van honderd pond ster ling geëist. Een deskundige verklaarde, dat 't onkruidverdelgingsmiddel. dat in hei Londense hoofdkwartier van de nazi-organisatie „Speer punt" was gevonden, voldoende was voor het vervaardigen van een explosief mengsel voor hon derd handgranaten. Tijdens de behandeling van de zaak was politieversterking inge zet. Bij het veriaten van de rechtszaal werden de vier nazi's door enige honderden belangstel lenden uitgejouwd, terwijl Jordan de Hitlergroet bracht. Onder het talrijke publiek op de openbare tribune waren zowel dragers van de Davidster als van dé Swasti ka. De zaak wordt op 11 septem ber voortgezet. Egypte heeft de wet ingetrok ken, waarbij het aan buitenlan ders, die het land verlaten, werd toegestaan bezittingen ter waai de van duizend Egyptische pon den mee te nemen. In een door het Ministerie van Financiën uitgegeven bekendmaking wordt gezegd, dat de wet aanleiding heelt 'gegeven tot smokkelarij op grote schaal. Leden van het Luchtmacht- bewakingskorps hebben gister morgen het stoffelijk overschot van de 31-jarige mejuffrouw A. Gouwenberg in de Lange Vliet bij Den Helder gevonden. Sporen op kleding en lichaam wezen er op, dat 's nachts tijdens een wor steling te water is geraakt. Uit het onderzoek, dat de Hel- derse politie in samenwerking met de Koninklijke Marechaus see heeft ingesteld, is de juiste toedracht van het gebeurde nog niet komen vast te staan. Er wordt aan misdrijf gedacht. Vast staat, dat het meisje maandagavond de kermis in Julianadorp heeft bezocht. Met enkele militairen was ze naar huis gekomen. Vermoedelijk heeft ze haar bromfiets thuis ge bracht en is daarna met een dei- militairen niet ver van huis aan de kant van het water in het gras gaan zitten. Daar is het tot een worsteling gekomen. De vraag is nu echter of de militair die er bij betrokken was haar in het water heeft geduwd of dat ze er in is gevallen, waarna de militair kan zijn gevlucht. Alle schepen en militaire inrichtin gen in Den Helder zijn nauw keurig onderzocht. In de mijnen- kazerne bleek, dat de 23-jarige, gehuwde machinist J. K. uit Hui zen 's nachts met een nat uni form was binnengekomen. Na een kort verhoor bleken er vol doende aanwijzingen te zijn om hem in arrest te stellen. Het natte uniform werd niet gevon den. Volgens de beweringen van K. zou het gestolen zijn. K. heeft geen bekentenis afgelegd. Het onderzoek is nog in volle gang. I Later op de dag- lieeft K. een gedeeltelijke bekentenis afge- 1 iegd. Toen hij met het slachtoffer in het gras zat, schijnt K. hand tastelijk te hebben willen wor den, waarop het tot een worste ling moet zijn gekomen. Niet alleen het meisje, maar ook K. is daarbij te water geraakt. Ge bleken is namelijk, dat hij met een nat pak de mijnendienstka- zerne is binnengekomen, terwijl in zijn kastje schoenen lagen waarop eendenkroos zat. Zijn uniform is gistermiddag opge vist uit het bassin van de kazer ne. K. had beweerd dat het was gestolen. Over de juiste toe dracht heeft hij zich nog niet uitgelaten, maar hij beweert in paniek te zijn geraakt, toen het meisje in het water was geval len, en zich uit de voeten te heb ben gemaakt. De politie, die in deze zaak nauw met de marechaussee heeft samengewerkt, is via de vriendin, een taxibedrijf, waar van een chauffeur de mannen naar Julianadorp had gebracht, en een kastelein achter de iden titeit van K. gekomen. Deze is in verzekerde bewaring gesteld. Tass meldt dat het New York- se kantoor van een Russisch blad door „onbekende personen" is overvallen. De correspondent van het blad kwam op zijn kantoor en ontdekte dat zijn bureau ge plunderd was. Zijn fototoestel was verdwenen. Volgens Tass hadden zich op de kantoren van andere Russische corresponden ten in New York ook dergelijke incidenten voorgedaan. Het hoofdkwartier van het Franse leger in Algerië heeft dinsdag bekendgemaakt dat Franse strijdkrachten maandag te Marengo bij Algiers een vuur gevecht hebben geleverd met Al gerijnse guerillastrijders. Dit vuurgevecht was een schending van de overeenkomst van Evian over het staken van het vuren. Aan beide zijden zijn verliezen geleden, aldus het communiqué. De guerillastrijders hebben-een aanval ondernomen op een Franse eenheid die tot taak had een bedreigd Europees gezin te beschermen dat voorbereidingen trof naar elders tc gaan. Een an dere Franse eenheid die te hulp kwam, werd ook aangevallen, al dus de bekendmaking. Reeds voordat de soldaten van de eerste eenheid uit hun auto's waren gestapt, openden de Alge rijnen het vuur. De tweede een heid werd enkele kilometers ten Overstromingen in Zuid-Korea hebben 81 mensenlevens geëist. Bovendien worden nog 33 men sen vermist. De overstromingen zijn het gevolg van stortbuien die het gebied van de steden Kwangdjoe en Soentsjon in' het zuidwesten van het land in de nacht van maandag op dinsdag hebben ge teisterd. In Soentsjon staan vijfduizend woningen in het water. Verschei dene tienduizenden mensen zijn dakloos. Volgens een mededeling van de politie zijn te Soentsjon 131 men sen omgekomen. Er zijn daar 59 vermisten aldus deze mededeling. Drie „Venom"-straalvliegtui- gen van de Zwitserse luchtmacht zijn maandagavond bij de Furka pas verongelukt. De vliegers van twee van de toestellen zijn om gekomen. Het lot van die van liet derde vliegtuig is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefenvluelit. noorden van Marengo onder vuur genomen. De centrale verbindingscom missie is naar de plaats van de vuurgevechten gegaan om een onderzoek in te stellen. In welingelichte kringen in Al giers dacht men dat het aantal doden en gewonden niet hoger dan vier of vijf is. In deze krin gen wees men erop dat Marengo onder de Willaja Vier valt, die ai dagenlang in verzet is tegen het politieke bureau. Naar aanleiding van berichten, als zou de vice-premier van het Nederlandse kabinet, minister H. A. Korthals, zich uit het poli tieke leven willen terugtrekken, heeft de bewindsman herhaald, dat hij zich in 1963 niet meer beschikbaar zal stellen voor een Kamerzetel. De minister wees er op, dat hij dit besluit enige tijd geleden heeft medegedeeld aan het bestuur van zijn partij, de v. v. D. „Sedertdien is er geen wijziging in mijn standpunt gekomen", aldus de heer Kort hals in antwoord op een vraag van de correspondent van het ANP op Curagao. De minister vertoeft sinds enige tijd in de Nederlandse Antillen voor over leg met de regering aldaar. De 15-jarige scholier Robert Louis den Boer uit Huizen <N.- H.die al enige tijd in Zuid- Engeland, waar hij met vakan tie was, werd vermist, is veron gelukt, zo is gebleken. Op zoek naar zijn zaklantaarn is hij waarschijnlijk van een rots in zee gevallen en verdronken. Bij de val brak hij een dijbeen. Dit zijn de conclusies, waar toe de lijkschouwer van East Dorset is gekomen. Op grond daarvan kwam hij tot de uit spraak: dood door ongeluk. Robert Metz, een 14-jarige scholier uit Den Haag, die op een school in Engeland is, heeft verteld, dat zijn moeder Robert, een vriend van hem, had mee genomen naai' Engeland voor een kampeervakantic. De ouders van de jongen zijn in verband met het onderzoek naar Enge land gekomen. BUS BOTSTE MET SLEEPBOOT Een wonderlijk verkeersongeluk heeft zich voorgedaan in 'de Fin se hoofdstad Helsinki. Een man, die te diep in het glaasje had ge keken, ging, achtervolgd door de poiitie, helemaal alleen met een rote bus aan de haal en kwam pas tot stilstand na een dreunen de botsing niet eensleepbooi. De sleepboot zonk, de bus biecf half op de kade hangen en de dronken chauffeur stapte wat witjes maar ongedeerd uit do cabine Noordstraat 102 - Teiefcoa 3ISS Terneniea President Soekarno heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio, aangewezen om op te treden als „vice-premier voor West-Irian", zo heeft het Indonesische ministerie van Bui tenlandse Zaken bekendgemaakt. WESTELIJKE WIND Het K.N.M.I. deelt mede Dinsdag bewoog een zwakke storing over Zuid-Engcland naar het oosten. Deze zal hedenoch tend het grootste deel van ons land gepasseerd zijn. Daarachter zullen westelijke winden minder vochtige lucht aanvoeren, waar in enkele opklaringen zullen voorkomen terwijl het op de meeste plaatsen drcog weer zal zijn. De windkracht wordt zwak tot matig. In de middagtempe- raturen komt weinig verande ring. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Opklaringen Op de meeste plaatsen droog weer en in de loop van de dag enige opklaringen. Zwakke tot matige wind uit westelijke rich tin gen. Weinig verandering in tempera tuur. WOENSDAG 29 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 1-30 1.44 Terneuzen 2.05 2.19 Hansweert 2.45 2.59 Walsoorden 2.55 3.09 DONDERDAG 30 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 2.05 2.18 Terneuzen 2.40 2.53 Hansweert 3.20 3.33 Walsoorden 3.30 3.43 ZON MAAN op onder op onder 29 5.45 19.36 4.45 19.36 30 5.47 19.34 5.50 19.59 31 5.4S 19.32 6.55 20.20

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1