Oost-Duitsland benoem 1 militair commandant voor Oost-Berlijn Landing van infiltranten op Nieuw-Guinea Na de mislukte aanslag op De Gaulle Persconferentie van Kennedy de modellen ats gemaakt jaren heen is eweest: bron waarin een oude dagen. HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN HET WEER Weer Oost-Duitse vluchteling doodgeschoten WEERBERICHT rdag 23 augustus '62 VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5684 MEMORANDUM VAN OE THANT INGEDIEND Weer drie Russische gevechtwagens in V/est- lijn CHROESJTSJOV EN DE ALG. VERGADERING DER VER. NATIES OVERSTROMINGEN IN INDIA :zr vuur end" vuur, gltjk om lan te warmen, rig om te kijken Frankering by abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van Se Sande Redactie-adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,per kwartaal; pei maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het Oostduitse ministerie van Defensie heeft generaal-majoor Helmut Poppe benoemd tot com mandant van Oost-Berlijn, aldus een bericht van het Oostduitse persbureau ADN. De benoeming werd gedaan door de minister van Defensie, generaal Heinz Hoffman, over eenkomstig een beslissing van de ministerraad. Generaal Poppe zal zijn hoofd kwartier hebben in Karlshorst, waar tevoren de Sowjet-com- mandant van Berlijn was geves tigd. De commandant werd be noemd „ter waarborging van de veiligheid van de hoofdstad van de Duitse Democratische Repu bliek, Berlijn, en voor de oplos-, sing van daarmee verband hou dende vraagstukken". De benoeming geldt vanaf don derdag. De stadscommandant zal het bevel voeren over de grenswach ten, die tevoren onder bevel van het ministerie van Binnenlandse Zaken stonden alsmede over an dere „eenheden en installaties van het nationale volksleger", aldus deelt A.D.N. verder mede. Welingelichte kringen in Lon den verklaarden, dat de benoe ming van generaal Poppe door liet Westen volkomen zal wor den genegeerd. Waarnemers in Londen merk ten op, dat welke functies de Oostduitse generaal ook moge vervullen, het Westen niet zal afwijken van zijn regel van niet- erkenning van de Oostduitse autoriteiten. Een woordvoerder dor West- duitse regering in Bonn noemde de Oostduitse bekendmaking een nieuwe schending van de vier- mogendhedenstatus van Berlijn. Men verwacht dat het Westen deze nieuwe Sowjet-maatregel op dezelfde wijze zal behandelen als de opheffing van het Sowjet- commando in Berlijn van woens dag. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken in Washington heeft verklaard dat „de Verenig de Staten niet voornemens zijn het Oostduitse regiem te erken nen, en dat omvat alle bestuurs organisaties van dat regiem". De woordvoerder zei dit in antwoord op vragen over de be noeming van de Oostduitse ge neraal Poppe tot militaire com mandant van Oost-Berlijn. Volgens ADN is generaal Poppe 35 jaar oud en het „type van de nieuwe socialistische commandant". Hij diende vanaf 1944 in het Duitse leger en keerde in 1948 dit Russische krijgsgevangen schap in Duitsland terug. Hij nam dienst bij de Oostduitse volkspolitie en later bij het „na tionale volksleger", waar „hem steeds verantwoordelijker werk zaamheden werden toever trouwd", aldus het Oostduitse persbureau. Tot nu toe waren geen directe gevolgen te merken van het woensdag bekendgemaakte Sow- jetrussische besluit om het com mando in Berlijn op te heffen. Amerikanen en Russen zetten hun patrouilletochten naar beide stadsdelen voort. De aflossing van de wacht bij het Sowjetge- denkteken in de Britse sector werd woensdagavond wederom met drie pantserwagens ver richt. Ook in het luchtbeveili- gingscentrum en in de gevange nis voor oorlogsmisdadigers in Spandau, waar de Sowjets nog met de drie Westelijke mogend heden samenwerken, was niets van het besluit te merken. De Westelijke „grote drie" zullen in een gemeenschappe lijke verklaring een krachtige waarschuwing tot de Sowjet- Unie richten, dat hun rechten in Berlijn niet door een een zijdige actie van Russische zijde kunnen worden gewijzigd. Deze verklaring zal wellicht vandaag tegelijkertijd in Washington, Londen ei> Parijs worden gepu bliceerd als een gezamenlijke reactie op het Russische besluit van woensdag om het Sowjet- commando in Oost-Berlijn op te heffen. Naar van welingelichte zijde in Londen wordt vernomen zul len de V. S„ Engeland en Frank rijk waarschijnlijk uiting geven aan hun ernstige bezorgdheid over hetgeen zij beschouwen als een poging van de Russen om verder afbreuk te doen aan de vier-mogendhedenstatus van Berlijn. De Franse minister van Bui tenlandse Zaken, Couve de Murville, is donderdag in Oslo aangekomen voor een officieel bezoek van drie da gen aan Noorwegen. Oe Thant heeft gisteren for meel verzocht om plaatsing van de overeenkomst tussen Neder land en Indonesië over Weste lijk Nieuw-Guinea op de agen da van de algemene vergadering der Verenigde Naties. Hij ver zocht dit punt de hoogste voor rang te verlenen. In een toelichtend memoran dum zei Oe Thant dat de over eenkomst „slechts van kracht zal worden en alleen kan wor den uitgevoerd als de assem blee de secretaris-generaal machtigt de verantwoordelijk heden op zich te nemen die hem volgens de overeenkomst zijn toegewezen. Hij zei dat In donesië en Nederland gezamen lijk een ontwerp-resolutie zou den indienen. Verwacht wordt dat de alge mene vergadering in de eerste weken van haar 17de zitting, die op 18 september begint, haar instemming zal betuigen. De twee Indonesische onder zeeboten. die maandagavond voor de Noordkust van Nieuw-Guinea zijn gesignaleerd op nog geen 40 kilometer van Hollandia, hebben naar alle waarschijnlijkheid toch nog enige infiltranten aan land gezet. De bevolking van een aan de Tanah Merah Baai gelegen kampong heeft gisternacht een rubberboot aan het strand ge vonden waarin munitie en voe dingsmiddelen werden aange troffen. Uit Hollandia zijn direct en kele kleine patrouilles van de landmacht naar de Tanah Merah Baai gezonden om een nader on derzoek in te stellen. Dit heeft schout-bij-nacht Reeser donder dagochtend op zijn wekelijkse persconferentie meegedeeld. Schout-bij-nacht Reeser ver klaarde dat de onderzeeërs na de waarneming van de laatste radar- De Franse politie houdt een klopjacht op een tiental perso nen, die woensdagavond wisten te ontkomen na met machine geweervuur een aanslag op de Franse president, generaal De Gaulle, te hebben gepleegd. Het was de tweede aanslag binnen een jaar. De minister van Binnenlandse Zaken, Roger Frey, riep gis ternacht de politiechefs op zijn ministerie bijeen en sprak Drie Russische gepantserde transportvoertuigen met de af lossing van de wacht bij het Sow- jet-ocrlogsmonument in de Brit se sector van West-Berlijn zijn donderdagmiddag ruim drie uur door de Amerikaanse militaire politie tegengehouden, voordat zij de doorlaatpost „Charlie" mochten passeren. Het Amerikaanse bezwaar gold het feit. dat de Russen voor het eerst gewapend waren. Volgens het reglement betreffende het verkeer van militairen tussen de twee delen van Berlijn mogen ge allieerde militairen slechts onge wapend naar Oost-Eerlijn gaan. Hetzelfde geldt voor Russische VRIJDAG 24 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 8.50 9.23 Terneuzen 9.25 9.58 Hansweert 10.05 10.38 Walsoorden 10.15 10.48 ZATERDAG 25 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 10.17 10.51 Terneuzen 10.52 11.26 Hansweert 11.32 12.06 Walsoorden 11.42 12.16 24 25 26 ZON op onder 5.37 IS.47 5.39 19.45 5.40 19.42 MAAN op onder 0.05 16.13 0.49 17.10 1.4)1 17.57 militairen die West-Berlijn be zoeken. De Amerikanen stonden er op, dat de Russische voertuigen door auto's van de Amerikaanse mili taire politie werden geëscorteerd. Voorts kregen de Russen het con signe dat alle militairen die wa pens droegen binnen hun voer tuig moesten blijven op de rit naar het gedenkteken. Wat het eerste punt betreft, werden de Sowjet-voertuigen in derdaad door twee auto's van de ONDER DEFRESSIE-INVLOED Een actieve en omvangrijke oceaandepressie van herfstach tige allure, die tussen IJsland en Schotland door in oostelijke richting trekt, beheerst nu het weerbeeld in geheel West-Euro pa. Een bijbehorend fronten systeem, dat zich van de kern in zuidelijke richting uitstrekt, drong donderdag over Enge land naar het oosten op, verge zeld van een uitgestrekt regen- gebied, dat ons tegen de avond bereikte. Het laat zich aanzien dat dit regengebied in de och tend naar Duitsland zal weg trekken en wij weer een kort stondige weersverbetering zul len ondergaan. Randstoringen van de eigen lijke depressie zullen echter tegen de avond alweer invloed op het weer bij ons kunnen gaan uitoefenen, waardoor de zuidwestelijke wind opnieuw tot hard kan aanwakkeren. Het weer blijft koud en wisselvallig. Amerikaanse militaire politie be geleid. Dit ondanks de Russische opvatting dat dan elk Ameri kaans voertuig op de autoweg tussen Berlijn en West-Duitsland ook moest worden geëscorteerd. Aan de tweede voorwaarde hiel den de Russen zich niet. Halver wege de rit werden van de ach terste twee pantserwagens het bovenluik geopend, waardoor een militair met een machinepistool over de schouder zichtbaar werd. Toen de Russische voertuigen de wacht hadden afgelost, keer den zij terug naar Oost-Berlijn. Een Amerikaanse woordvoer der deelde later mee, dat de Rus sen ook hadden gezegd, dat elk Amerikaans voertuig in Oost- Op do foto: Drie Russische gevechtswagens hij de doorlaat post „Charlie" aan de sector grens. Een Amerikaanse legcr- jeep is er dwars voor geparkeerd. Berlijn zal worden geëscorteerd. Hij noemde dit „een typische communistische bedreiging en een verdraaiing van de waar heid omtrent de toestand". Na de terugkeer van de Rus sische pantservoertuigen reden Amerikaanse en Franse leger auto's Oost-Berlijn binnen. Zij werden niet gehinderd en de Russen trachtten niet deze voer tuigen te escorteren. Oostduitse grenswachten heb ben donderdagavond weer een vluchteling neergeschoten. Het slachtoffer eveneens een lid van de grenswacht werd zó ernstig gewond dat hij spoedig overleed. Het incident deed zich voor op medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Nog steeds koud. In de loop van de dag van het westen uit enkele opklaringen, maar aanvankelijk voornamelijk in de zuidelijke provincies nog zwaar bewolkt met plaatselijk regen. de spoorbrug nabij de Bornhol merstrasse bij de grens tussen Oost-Berlijn en de Franse sector van West-Berlijn. De Oostduitse politieman trachtte over de spoorbaan naar het westelijke stadsdeel uit te wijken, doch zijn collega's schoten hem met drie salvo's maehinepistoolvuur neer. Hoewel de vluchteling ernstige verwondingen aan hoofd en lichaam had opgelopen, slaagde hij er in zich tot twee meter over de sectorgrens voort te slepen. Met een ziekenauto werd hij direct naar een Westberlijns ziekenhuis gebracht, doch daar kon men slechts de dood consta teren. Volgens de Westberlijnse po litie was de neergeschoten Oost duitse politieman 19 jaar. Onmiddellijk na de beschieting werden de lichten van het sta- 'daarna in de nachtelijke uren met premier Pompidou over maatregelen om de daders van de aanslag te arresteren en het leven van de president te be schermen. Vervolgens zei minister Frey tegen verslaggevers dat „het eer ste doel van de ondergrondse organisatie (waarmee hij klaar blijkelijk de O. A. S. bedoelde), bestaat uit het doden van de president van de Republiek". Hij zei dat ongeveer tien man nen, van wie enige waren gemo toriseerd en anderen te voet wa ren, aan de aanslag hebben deelgenomen. De politie begon na de aan slag onmiddellijk met radiowa gens te patrouilleren en wagens aan te houden. Zij troffen een achtergelaten gele bestelauto aan met twee machinegeweren en een niet ontplofte kneedbom. Van de plegers van de aanslag was echter geen spoor te beken nen. Het onderzoek werd don derdag uitgebreid tot het depar tement Yonne ten zuiden van Parijs. De bestelwagen was af komstig uit de voornaamste stad van dit departement, Auxerre. In regeringskringen toonde men zich bezorgd over het feit, dat het groepje moordenaars zo gemakkelijk kon ontsnappen. In plaats van de gebruikeliike twee auto's met lijfwacht volgde nu slechts één de wagen van De Gaulle. Wanneer het er twee waren geweest, zou één daarvan het vuur hebben beantwoord, aldus Frey. Volgens de Franse politie be stonden er reeds plannen om op 8 augustus, tijdens het bezoek van het Franse staatshoofd aan Parijs, een aanslag of een „re petitie" hiervoor uit te voeren Zij meende, dat de mannen, die woensdagavond op De Gaul le schoten, twee personenauto's hebben gebruikt, een groene citroën, en vermoedelijk een fiat en voorts een gele bestelauto. Alleen deze laatste is tot dus ver achterhaald. De citroën was gestolen De Gaulle dankt vermoedelijk zijn leven aan de kogelvrije ban den onder zijn auto. Niettegen staande twee banden door ma. chinegeweerkogels waren door boord kon de chauffeur nog drie kilometer doorrijden, waarna de president en zijn echtgenote in een andere auto stapten. De politie zei, dat de gele be stelwagen op 20 augustus was gehuurd door een man, die vol gens zijn identiteitspapieren Jean Murat heette, 35 jaar oud was en afkomstig uit Annecy. Dezelfde man had de bestel wagen al eens eerder gehuurd van 4 tot 9 augustus. Dit was toen De Gaulle zijn jongste be zoek aan Parijs bracht. Toen hij op 8 augustus naar zijn va kantieverblijf te Colombey-Les- Deux-Eglises terugreed, volgde de president dezelfde route als woensdagavond. De politie ge looft, dat de aanslagplegers toen al De Gaulle wilden vermoor den, of wellicht een „generale repetitie'' hielden. echo's in de nacht van maandag op dinsdag niet meer waren ge signaleerd. Indien de rubberboot inderdaad infiltranten aan boord heeft gehad, zouden deze thans in de omgeving van de Tanah Merah Baai rondzwerven, op een afstand van ongeveer drie dagen lopen van Hollandia. Het betrok ken bootje zou ongeveer tien man kunnen vervoeren. De schout-bij-nacht heeft gene raal Rikhye uiteraard onmiddel lijk op de hoogte gesteld van de melding dat een boot is gevon den. In dit verband wees hij op de noodzakelijkheid dat de waar nemers van de Ver. Naties zo spoedig mogelijk met hun taak beginnen, „opdat dergelijke fei ten niet alleen uit Nederlandse bron bekend worden gemaakt." Nu verwacht wordt dat in de komende dagen een groot aantal Indonesische para's uit de oer wouden te voorschijn zal komen, hebben de Nederlandse autoritei ten in overleg met de V.N.-verte- genwoordigers plannen uitge werkt om op verschillende plaat sen opvangcentra in te richten, waar de infiltranten onder lei ding van hun eigen commandan ten tot 1 oktober zullen verblij ven. De schout-bij-nacht zei te hopen dat de gevangen genomen infil tranten, die voor het overgrote deel op het eiland Woendi verblij ven, binnenkort naar Indonesië gezonden zullen worden. Over de samenwerking met de V. N.-vertegenwoordigers zei de schout-bij-nacht dat vele organi satorische problemen nog moeten worden opgelost. De militaire autoriteiten hebben generaal Rik hye volledig ingelicht over de situatie op Nieuw-Guinea. Men heeft o.m. gesproken over de ver deling van de waarnemers die binnenkort zullen arriveren. De V. N.-missie heeft ook uitvoerige inlichtingen gevraagd over de hoeveelheid materieel, b.v. trans portmiddelen, die nodig zullen zijn voor de veiligheidstroepen. Schout-bij-nacht Reeser achtte het niet uitgesloten dat aan de Nederlandse strijdkrachten ge vraagd zal worden «en gedeelte van het materieel achter te laten ten behoeve van de V. N.-troepen. Generaal Indarjit Rikhye is donderdagochtend toch uit Hol landia naar Manokwari vertrok ken, zoals aanvankelijk reeds in de bedoeling lag. Dezelfde dag nog zal hij van Manokwari naar Biak reizen om vandaag vandaar via Sydney naar Djakarta te vlie gen. De generaal wordt zaterdag in Djakarta verwacht. Over het plotselinge vertrek van de gene tion Bornholmerstrasse en op de spoorburg uitgedaan. Speciale afdelingen van de Westberlijnse recherche begonnen direct een onderzoek naar de omstandig heden waaronder de politieman werd neergeschoten. Volgens de Westberlijnse justi tie staat het doden van een vluchteling gelijk aan moord, Daarom wordt alles in het werk gesteld om de namen te weten te komen van de Oostduitsers die hun landgenoten neerschoten, De Westberlijnse politic heeft later meegedeeld, dat is vastge steld. dat de vluchteling reeds in de Franse sector was toen er on hem werd gescholen. raai, die dinsdag bjj zijn aan- komst te Hollandia nog meedeel de veertien dagen in Nieuw-Gui nea te zullen blijven, is nog niets officieel bekend gemaakt. In het gesprek, dat de verslaggever van het A. N. P. woensdagavond met generaal Rikhye had, zei de gene raal, dat „bepaalde zaken niet zo vlot verlopen als de Verenigde Naties wenselijk achten". Na het geen schout-bij-nacht Reeser don derdagochtend op zijn persconfe rentie zei over de noodzaak de infiltranten spoedig in te lichten en op te vangen, wordt aangeno men, dat generaal Rikhye de autoriteiten in Djakarta zal op dragen zo snel mogelijk vliegtui gen te zenden, die pamfletten moeten uitwerpen. De positie van de ambtena ren op Nieuw-Guinea. De regionale afdeling Nieuw- Guinea van de A. R. K.'A. ;(Alg.' R. K. Ambtenarenver.) acht het beroep, dat zowel doorprof. De Quay als door gouverneur Plat- teel op de ambtenaren is gedaan1 om onder het V. N.-bestuur'*nog enige tijd op hun post te blijven, ongemotiveerd zolang niets ge bleken is van daadwerkelijke waarborgen voor de'veiligheid van persoon en goed van de amb tenaren. Het bestuur? van «de*af- deling Nieuw-Guinea-'zal .daarom het beroep op deiambtenaren niet ondersteunen. *'-w Aan het hoofdbestuurivani de A. R. K. A. in Nederland^ is „ver zocht er bii de Nederlandse rege ring op aan te dringen!dat ?aan iedere ambtenaar, die zulks wenst, gelegenheid geboden wordt, om zelfs nog'vóór.de over dracht van het bestuur'; aan de Ver. Naties, te repatriëren, be houdens stringente onmisbaar heid. In een donderdag uitgegeven ver klaring wordt gezegd dat het „grievend" is dat regelingen voor spoedige repatriëring van de strijdkrachten worden aangekon digd terwijl de ambtenaren daar over nog in het onzekere verke ren. Het regionaal bestuur vraagt zich af of de wet op het bijstands korps door de regering slechts naar de letter en niet naar de geest wordt uitgevoerd. Door de versnelde Papoeanise- ring en door andere omstandig heden zullen volgens het A. R. K. A.-bestuur vele ambtenaren reeds vóór de 1ste oktober hun bestemming verliezen. Als de regering voorsalsnog niet van zin zou zijn hen te repatriëren zou zij volgens de A. R. K. A. hen daarmee feitelijk dwingen in V.N.-dienst te gaan. President Kennedy heeft op zijn persconferentie in Washing ton verklaard, dat de Sowjet- Unie niet eenzijdig iets kan ver anderen aan de rechten van de vier grote mogendheden in Ber lijn. Hij zei dit naar aanleiding van het besluit van de Russen om hun commando in Oost- Berlijn op te heffen. In dit verband zei de Ameri kaanse president te hopen, dat hij een onderhoud zal kunnen' hebben met prem. Chroesjtsjov, indien deze voor de zitting van de Algemene Vergadering van de V. N. naar New York komt. Tot dusver hadden de V. S. evenwel geen bericht ontvangen, dat de Sowjet-leider naar de V. S. komt. Kennedy deelde voorts mea, dat twee Amerikaanse kernduik boten een „historische" reis on der de ijskap van de Noordpool hadden gemaakt en samen in een kleine opening in het ijs boven water waren gekomen. Het waren de „Skate" van de Atlantische vloot en de „Sea Dragon" van de Amerikaanse vloot in de Stille Oceaan. De twee schepen waren nu op de terugweg naar de V. S. Het was volgens de president de eer ste maal, dat twee Amerikaanse duikboten op een dergelijke wij ze onder de ijskap van de Noord pool samenwerkten. Volgens de Amerikaanse pre sident. hebben de V. S. op het ogenblik een flinke achterstand bij de Sowjet-Unie op het ge bied van het ruimteonderzoek. Maar de president meent. '&at de V. S. tegen 1970 de Sowjet- Unie voor zullen zijn. Hij waar schuwde. dat de Amerikaanse ruimteprogramma's geweldig veel geld zullen gaan kosten. Hij merkte hierbij op dat de lopende begroting voor het ruimteonder zoek reeds groter is dan de uit gaven voor het ruimteonderzoek in de afgelopen acht jaar te zamen. De Amerikaanse marine heeft latei- meegedeeld, dat de samen komst van ds twee kermiuikbo- ten op 2 augustus aan de Noord pool geschiedde. Een woordvoerder van de ma rine zei later.dat de „Skate" en de „Sea Dragon" dc noordelijke wateren uit tegenovergestelde richtingen onopvallend waren binnengevaren. Zij beslopen?el kaar onder het;ijs als oefening in het bestrijden van duikboten, voordat zij tezamen aan r do Noordpool'boven'water kwamen. Er werden wetenschappelijke gegevens verzameld, waarbij tevens een doorgang tussen Groenland en het eiland Elles- mere werd verkend. Hierdoor is een vaarweg voor onderzeeërs geschapen die het hele jaar door bruikbaar is. Uit gezaghebbende diploma tieke bron in Moskou is donder dag vernomen, dat de Russische leider Chroesjtsjov het afgelopen weekeinde op een ontvangst in het Kremlin aan een gast in vertrouwen heeft gezegd, rlat hij in de tweede helft van septem ber wanneer de algemene vergadering van de Ver. Naties pas bijeen is in Moskou moet blijven. In vier staten van India doen zich op het ogenblik grote over stromingen voor. In Assam zijn de Brahmapoetra en zijrivieren daarvan buiten hun oevers ge treden, waardoor bijna 600 dor pen onder water staan en naar schatting 50.000 mensen moesten evacueren. In Bengalen zijn on geveer 35.000 inwoners van 65 dorpen door overstromingen van dc rivier de Torse dakloos geworden. Volgens de tot dusver in Nieuw-Delhi ontvangen berich ten zijn minstens negen mensen verdronken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1