Aankomst generaal Rikhye te Hollandia De Berlijnse muur Onderhoud van Rusk met Dobrinin De positie van de Nw-Guinea-raad Vliegtuigongeluk in Brazilië HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER IW- en MAANSTANDEN Fechter De toestand rond Nieuw-Guinea Radio de Koek Twee doden bij La Courtine g 21 augustus 1962 ngen van zegedaar* r de pro- ipleiding. c, anders isbezoek. lYenhage, V\V.' v ,,'vA» rr. :*v" V L Kr. R* y «H» Si. .A y. W. V.' iet etiket ijnse grenspolitie werd hoten en aan zijn lot ergelaten totdat hij was loed. „De dader zal met hardheid van de wet gestraft", aldus de ver- waarin de regering dit iselijke voorval'' ten te veroordeelt. Deze te gebeurtenis onder- nogmaals de tragiek verdeling van Duitsland n kenteken van de on- jkheid der maehtsheb- Berlijn, zo verklaart da itse regering verder, toevoegend alles te wil- om tot een beëindiging ondragelijke toestand n. Frankering by abonnement;-Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres; Noördstraat 55—51 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 ioonnementsprijs; 'f6,— per kwartaal; per naand ƒ2,—'; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1962 18c Jaargang Nr 5682 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties)5 regels ƒ1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Indiase brigade-generaal tndar Jiy Rikhye, die als militair adviseur van de secretaris-gene raal van de Verenigde Naties, Oe Thant, op Nieuw-Guinea be sprekingen zal voeren over de uitvoering van het staakt het vuren", is dinsdag-ochtend cp, het vliegveld Sentani bij Hollan dia aangekomen. Tot zijn gevolg behoorde onder meer de kapi tein-luitenant van de Zweedse marine Olof Melin, die de leiding op zich zal nemen van het team waarnemers van de Verenigde Naties dat nog deze week te Hol landia wordt verwacht. Zowel hij als de leden van zijn staf waren bij aankomst in bur ger gekleed. Enkele tientallen Papoea's hadden op het vliegveld een kleine demonstratie op touw gezet als protest tegen hun komst. Onmiddellijk na zijn aankomst verklaarde generaal Rikhye tegenover journalisten dat hij zo spoedig mogelijk ontmoetingen wilde hebben met gouverneur Platteel en schout-bij-naeht Ree- ser om volledig te worden inge licht over de huidige situatie. Het verblijf van Indonesische duik boten in de wateren rond Nieuw- Guinea was reeds te Biak aan hem gemeld en de generaal zei dit te hebben doorgegeven aan secrtaris-generaal Thant. Volgens generaal Rikhye zal alles in het werk worden ge steld om het team van 25 V. N.- waarnemers nog voor het einde van deze week naar Nieuw-Gui nea te laten komen. De Verenigde Naties zullen proberen eigen vliegtuigen te sturen en volgens generaal Rik hye ".uilen daar stellig helikop ters bij zijn. zodat de waarnemers in staat zullen zijn de infiltran ten zelf in te lichten over de nieuwe situatie. Wanneer de Indonesische vliegtuigen met waarnemers van de Verenigde Naties aan boord boven Nieuw-Guinea zullen ver schijnen om daar pamfletten, uit te werpen voor de infiltranten WISSELVALLIG WEER Tussen een gordel van lage luchtdruk die zich van New- Foundland via IJsland tot over Zuid-Scandinavië uitstrekt en een langgerekt hogedrukgebied, waarvan het zwaartepunt nabij de Azoren ligt, treffen we een voor de tijd van het jaar krach tige westelijke stroming aan. Hierin trekken regengebieden, kleine depressies en hun fron tensystemen mee. Waarschijnlijk zal een derge lijk storingsgebied hedenochtend met veel bewolking en wat regen of motregen over ons land naar het oosten trekken. Aan de ach terzijde wordt dan weer iets dro- 'ge lucht aangevoerd, waarin op klaringen voorkomen. De oplan- dige wind, die vandaag tot krach tig kan toenemen, houdt de tem peraturen aan de lage kant. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Aanhoudend koel weer. Aanvankelijk half tot zwaar oewolkt met plaatselijk wat re gen of motregen, wegtrekkend naar het oosten en in de middag gevolgd door enkele opklaringen. Matige tot krachtige wind tus sen zuidwest en west. Aanhou den koel weer. WOENSDAG 22 AUGUSTUS kon de generaal nog niet zeggen. Het wachten is op de pamfletten, die in New York door de Ver. Naties worden gedrukt. Desgevraagd zei generaal Rik hye in New York nauwkeurig overleg gepleegd te hebben met Indonesische en Nederlandse mi litaire vertegenwoordigers. Een van de plannen, die daaruit zijn voortgekomen is naar hij zei c'.c instelling van een uit de drie partijen bestaande militaire com missie in Hollandia. De generaal zei te hopen, dat deze commissie, die zou moeten bestaan uit drie Indonesische, drie Nederlandse en enige V. N.- officieren, eveneens nog deze week in Hollandia aan het werk zou kunnen gaan. De Indonesi sche officieren, die van deze commissie deel uit zullen maken, zullen de eerste Indonesiërs zijn, die sinds lange tijd het grond gebied van Nieuw-Guinea op legale wijze betreden. Generaal Rikhye zei verder, dat het driemanschap zal moeten zorgdragen dat mogelijke mis verstanden worden voorkomen terwijl de drie partijen op ieder moment overleg moeten kunnen plegen. Wat de Verenigde Naties met de in Nieuw-Guinea verblijvende infiltranten zullen gaan doen, kon generaal Rikhye nog niet zeggen. Nadat de infiltranten zullen zijn geïnformeerd en ge concentreerd, zullen zij voeding en zo nodig medische behande ling ontvangen van de zijde van de Verenigde Naties. Na 1 oktober zal de V. N.-be- stuurder een beroep op hen kun nen doen zich aan te sluiten bij de veiligheidstroepen van de Ver. Naties, maar of dit inderdaad zal gebeuren zal uitsluitend ter be oordeling van de V. N.-bestuur der zijn. De Indiase generaal verwacht ongeveer twéé weken in Nieuw- Guinea te zullen blijven. Gene raal Rikhye, kapitcin-luitenant- ter-zee Melin en de twee leden van hun staf logeren in het gou vernementshotel. Tijdens zijn verblijf op Nieuw-Guinea zal generaal Rikhye ook voorberei dingen treffen voor de komst van troepen van de Verenigde Naties na 1 oktober. Desgevraagd zei hij te ver wachten, dat Nederland en Indo nesië het akkoord loyaal zullen uitvoeren. Gezien de geest, waar in de onderhandelingen werden gevoerd, veronderstelde hij, dat de taak van de Ver. Naties op Nieuw-Guinea bepaald gemak kelijker zal zijn, dan in Kongo. Zoals bekend heeft de Indiase generaal in Kongo en ook bij Gaza het commando gevoerd over troepen van de Vei'. Naties. Uit welk land de V. N.-troepen voor Nieuw-Guinea zullen wor den gerecruteerd wist Rikhye niet, aangezien daarover volgens hem nog steeds onderhandelin gen worden gevoerd tussen Oe Thant en de landen, die ervoor in aanmerking komen. Voordat de Dakota van de kon. luchtmacht met generaal Rikhye op het vliegveld Sentani landde, maakte het toestel een rond vlucht over Hollandia, zodat de vertegenwoordigers van de Ver. Naties een indruk van de stad konden krijgen. De Dakota aan boord waarvan zich voorts bri gade-generaal W. Eekhout be vond die de Indiase generaal op Biak had verwelkomd, vloog ook over de Tanah Merah Baai, waar maandagavond onderzeeboten werden gesignaleerd. De schepen zijn inmiddels echter weer ver dwenen. Toen het gezelschap van Sen tani naar Hollandia vertrok, had zich buiten het stationsgebouw een groepje van enkele tiental len Papoea's opgesteld'. Op de borden, die zij omhoog hieven, stond in het Engels te lezen: „Nieuw-Guinea behoort aan de Papoea's", „UNO verkoop ons niet als beesten", „Wij moeten niets van Indiase UNO hebben" en „Wij zullen vechten voor onze vrijheid". Een klein groepje Pa poea's, dat de Papoeavlag fier omhoog stak, had voor deze demonstratie toestemming ont vangen van het plaatselijk be stuur in Hollandia. Ook op de 40 km lange kronkelweg van Sentani naar Hollandia stonden hier en daar groepjes Papoea's met spandoeken. Generaal Rik hye keek tijdens het voorbij rijden belangstellend naar de demonstranten. Nauwelijks een uur na aan komst had de generaal reeds een eerste bespreking met gouver neur Platteel, met wie hij dins dagmiddag tevens de lunch ge bruikte. Te Hollandia werd van officiële zijde vernomen dat de twee on derzeeboten van het Russische type W-klasse, die maandag avond nabij de Tanah Merah Baai ongeveer 40 km van Hollan dia waren gesignaleerd, thans in noordwestelijke koers zijn ver dwenen. Nadat een van de boten boven water was gekomen en door fak kels en zoeklichten in een fel licht was gezet, dook zo onmid dellijk weer onder. Gevolgd door twee Nederlandse torpedoboot- jagers, die maandag in de om geving van de schepen hebben gevaren, zijn de onderzeeërs, die overdag tot 20 meter onder wa ter te zien zijn, in het nachtelijk duister verdwenen. Schout-bij nacht Reeser heeft over het ge beurde nog dinsdagnacht een klacht ingediend bij generaal Rikhye die hierover een rapport heeft uitgebracht aan Oe Thant. Waar de Indonesische onderzee boten zich thans bevinden is niet met zekerheid te zeggen. In een gecharterd Cessna- vliegtuig hebben wij dinsdag ochtend langdurig boven de om geving van de Tanah Merah Baai gevlogen. Duidelijk was te zien dat de Nederlandse militai ren, die maandagavond in aller ijl posten langs de noordkust van Nieuw-Guinea moesten bezetten in een strook zowel ten oosten als ten westen van Hollandia, nog steeds overal langs de kust de wacht houden. Bij de kleine kampong Depapère, gelegen aan de schitterend mooie door hoge bergen omgeven baai, was ge schut in stelling gebracht. Noordstraat 102 - Telefoon 31M Xerneuze» Vliegend op nog geen tien meter boven het wateroppervlak van de baai en nauwelijks 50 meter van de met oerwoud en nog eens oerwoud begroeide bergen, die recht vanaf het strand de lucht in steken, kon den we soldaten zien die vrolijk naar onze kleine gele machine wuifden. De ronkende motor was het enige geluid, dat de rust in het gebied, waar maandagavond nog zoveel activiteit werd ontwik keld, verstoorde. Van de onder zeeboten, die de afgelopen twee dagen regelmatig boven water kwamen, was geen spoor te be kennen. Wel sagen we mijlen ver aan de horizon nog het klei ne silhouet van een lorpcdoboot- jager, een vap de Nederlandse schepen. die de onderzeeërs maandagavond met zoeklichten ontvingen. De Neptunevliegtuigen, die fakkels uitgeworpen hebben, wa ren niet meer boven het gebied, maar om half twaalf plaatselij ke tijd moest onze Cessna liet luchtruim op gezag van de mili taire autoriteiten verlaten. Der gelijke maatregelen zijn in dit land, waar ondanks het „staakt het vuren" vooral sinds het ge beuren van maandag nog altijd enige spanning heerst, echter aan de orde van de dag. Generaal Rikhye vertelde ons in Hollandia, dat hij nabij Biak een Nederlandse torpedoboot- jager vanuit de lucht had waar genomen, toen jiij in de vroege ochtend naar 'iiollandia vloog. Daaruit de conclusie te trekken, dat de onderzeeërs inmiddels de terugtocht zouden hebben aan vaard. zou volgens militaire auto riteiten wel ietwat voorbarig zijn, maar onmogelijk is het uiteraard niet. In ieder geval schijnen de onderzeeboten ern stiger geschrokken te zijn dan onze militairen, die naar wij van uit de lucht konden waarnemen, zich aan de kleine strandjes langs de blauwe zon-overgoten baai best vermaakten. Bij de doorlaatpost „C'narlie" aan de sectorgrens tussen Oost en West-Eerlijn zal een ambulan ce van de Westelijke geallieerden worden gestationeerd om medi sche hulp tc verlenen aan vluch telingen uit Oost-Duitsland, die bij de muur worden neergescho ten. Dit is dinsdag in West-Eer lijn bekendgemaakt na afloop van een conferentie van de drie Wes telijke stadscommandanten met burgemeester Willy Brandt. De vier mannen waren het er over eens, dat men moet trach ten een herhaling van de gebeur tenissen van vrijdag j.l. te voor komen, toen een 18-jarige Oost duitser bij een ontsnappingspo ging bij de muur werd neerge schoten door leden van de Oost- duitse volkspolitie. die hem ver volgens lieten doodbloeden. Blij kens een gemeenschappelijke ver klaring waren de drie comman danten en Brandt het cr ook over eens, dat geweldpleging tegen Russische voertuigen „de com munisten in de kaart speelt en bijgevolg niet moet vooorkomen". Met alle begrip voor de veront waardiging en de woede van de West-Berlijners over het optre den van de Oostduitse volkspoli tie konden de stadscommandan ten cn de burgemeester echter niet toestaan, dat er onordelijk wordt opgetreden tegen de West- berlijnse politie en tegen geal lieerde militairen. In dit verband werd opgemerkt, dat het 4e be doeling van de Russen en de Oostduitse communisten is, wan trouwen tussen de verbondenen en de Berlijners te zaaien. Do bond van politie-ambiena- ren deed dinsdag ook een beroep op de West-Berlijners, geen aan vallen op de politie te doen. Volgens de voorzitter van de Westberlijnse senaat, Otlo Bacil, waren bij de ongeregeldheden van maandag vooraanstaande Westberlijnse communisten on der de 6000 tot 8000 betogers ge signaleerd. Woensdag zal de commissie voor veiligheidszaken van de Senaat bijeenkomen. In Parijs schreef het partijloze avondblad „Le Monde", dat de spanning in West-Berlijn zó ge stegen is, dat het gevaar bestaat dat de toestand de autoriteiten uit de hand loopt. Volgens het blad is er geen andere oplossing dan dat de West-Berlijners den ken aan hun bevoorrechte posi tie en hun kalmte bewaren. Tege lijkertijd moesten zij echter de Westelijke verbondenen helpen bij het vinden van een „modus vivendi". Kort na 18.30 uur kwam een Amerikaanse legerambulancc bij de doorlaatpost „Charlie" aan. Het voertuig werd op een nabij gelegen binnenplaats in het Wes telijke stadsdeel neergezet. Een geallieerde woordvoerder in West-Berlijn deelde mee dat dc Russen hadden gevraagd een ein-" de te maken aan het escorteren van hun voertuigen door auto's van de Westberlijnse politie. Dit verzoek was volgens de woord voerder, kennelijk gedaan om rle geallieerden in verwarring te brengen en de mogelijkheden fet wrijving tussen de verbondenen en dc West-Eerlijners te vet gr o ten. De Westelijke stadscomman danten hadden het Sowjet-ver- zoek echter afgewezen en op hun beurt de Russen gevraagd om samenwerking teneinde inciden ten te voorkomen. De parlementaire fractie van de Westduitse vrije democrat:-* sche partij heeft een resolutie aanvaard, waarin op de V.N.- commissie voor de rechten van de mens een beroep wordt ge daan de toestand in Berlijn te bestuderen. Volgens de fractie bestaat het gevaar, dat de span ning bij de muur door Berlijn kan leiden tot de vonk voor een burgeroorlog. Naar verluidt zal dc Ameri kaanse ambaiance-auto een even tuele gewonde vluchteling naar een ziekenhuis in Oost-Eerlijn vervoeren, zulks om cr de nadruk op te leggen dat slechts humani taire oogmerken worden nage streefd en om te vermijden, dat de Westelijke verbondenen wor den beticht van het smokkelen van vluchtelingen uit dc commu nistische zóne. De ambulance-auto heeft drie man personeel. Dinsdagavond was het rustig in de omgeving van de doorlaat post „Charlie", die de afgelopen dagen het toneel was van ern stige incidenten tussen demon stranten en politiemannen. Waar schijnlijk mede als gevolg van het feit, dat het regende waren er weinig mensen op straat. De Russische ambassadeur in de V. S., Dobrinin, en de Ameri kaanse minister van Buiten landse Zaken, Dean Rusk, heb ben dinsdag in een onderhoud van een kwartier „de huidige situatie in West-Berlijn" be sproken. Dit heeft Dobrinin na afloop van hef onderhoud ge zegd, dat op verzoek van Rusk v/as tot stand gekomen. Dobri nin heeft verder niets over het onderhoud losgelaten. Van de zijde van het Ameri kaanse ministerie van Buiten landse Zaken is vernomen, dat Rusk dinsdag de Russische re gering dringend verzocht heeft, maatregelen te nemen om her haling te voorkomen van inci denten zoals dat van vrijdag in Berlijn toen een jonge vluchte ling uit Oost-Duitsland bij de muur werd doodgeschoten. De officiële woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook Tien Papoea-leden van de Nieuw-Guinea-raad hebben een voorstel ingediend om Koningin Juliana te verzoeken dat het voorzitterschap van de raad m.i.v. 1 september a.s. wordt opgedragen aan een Papoea. Zij hebben een ontwerp-adres op- Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.37 7.12 7.52 8.02 n.m. 6.54 7.29 8.09 8.19 DONDERDAG-23 AUGUSTUS Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 7.33 8.08 8.48 8.58 n.m. S.01 8.36 9.16 9.26 ZON op onder op 22 5.34 19.51 23.27 23 5.35 19.49 2* 5.37 19.47 0.05 25 5.39 19.45 0.49 26 5.40 19.42 1.41 MAAN onder 13.58 15.09 16.13 17.10 CHURCHILL UIT ZIEKENHUIS Sir Winston Churchill heeft dinsdagmiddag het Middlesex- ziekenhuis in Londen, waarin hij 54 dagen geleden werd op genomen wegens een dijbeen breuk, verlaten. De oorlogsleider, die gekleed was in een sportkostuum zon der das, werd in een rolstoel ge zet. Met zijn traditionele sigaar in de hand begroette hij de menigte van ongeveer duizend mensen die hem toejuichte. Tal rijke nieuwsgierigen hadden de dag tevoren reeds vensters van de naburige huizen gehuurd om van het vertrek van sir Win ston getuige te kunnen zijn. De mensen stroomden, ondanks de pogingen der politie om hen tegen te houden, rondom de ziekenauto die zich snel weg- spoedde. gesteld waarin zij de Koningin verzoeken voor het voorzitter schap een keus te doen uit drie Papoea-leden. Dit wordt nodig geacht omdat „de overeenkomst tussen Nederland en Indonesië inhoudt dat dc huidige band tussen West-Papoea en Neder- lan binnenkort zal worden ver broken". Het voorzitterschap wordt thans bekleed dopr mr. Solle- wyn Gelpke, een Nederlander die buiten de voordracht van de raad is benoemd. Het feit dat de huidige voorzitter over enige tijd wellicht ais vreemdeling zal moeten worden aangemerkt, achten de indieners van het voorstel niet in overeenstem ming met de positie en het ver tegenwoordigend karakter van de Nw-Guinea-raad. Zij spreken de mening uit dat een adres aan de Koningin dringend nood zakelijk is. aangezien zo tijdig mogelijk stappen moeten wor den gedaan om gereed te zijn voor de taak die op de raad zal rusten als het V. N.-best uur be gint. Enige andere Papoea-leden hebben een ontwerp-motio op gesteld om er bij de gouverneur op aan tc dringen dat de raads leden, die als ambtenaar buiten Hollandia werkzaam zijn, zo veel mogelijk naar die stad wor den overgeplaatst. Tevens wen sen ze dat de overige leden, die daartoe de wens uiten, ook huisvesting te Hollandia krij gen. Beide maatregelen zouden mogelijk moeten maken dat de raadsleden voortdurend contact met elkaar kunnen houden en tevens dat de zittingen van de raad niet door lange perioden behoeven te worden onderbro ken. Dit laatste achten de op stellers van deze ontwerp-mo- tie in de huidige buitengewone omstandigheden onverantwoord. De raad zal vandaag bijeen komen om de twee moties in behandeling te nemen. Als het voorstel, om een adres aan de Koningin te zenden, wordt aan genomen, zal onmiddellijk een voordracht van drie Papoea kandidaten voor het voorzitter schap worden opgesteld. CIIROESJTSJOV „WAARSCHIJNLIJK" NAAR DE ALGEMENE VERGADERING Een viermotorig Braziliaans DC-8 straalvliegtuig met 101 per sonen aan boord is maandag avond bij het opstijgen van het vliegveld Galeo bij Rio de Janei ro brandend in de Guanabara- baai gestort, waardoor tenmin ste 13 mensen om het leven zijn gekomen. Het toestel van de maatschappij Panair do Brasil was op weg naar Londen en Parijs. Onder de passagiers bevonden zich Sowjet-afgevaardigden die hadden deelgenomen aan een medisch congres in Rio. Een Rus bevindt zich onder de doden, als mede een kleinkind van de Bra ziliaanse ambassadeur in Genève, 17.57 prof- dr. Josue de Castro, en een stewardes. De ambassadeur en zijn echtgenote konden onge deerd uit het water worden ge haald. Het toestel bleef lang ge noeg drijven om de meeste inzit tenden in de gelegenheid te stel len op de vleugels te klimmen. Vandaar werden zij door boten en reddingsvaartuigen gered. De DC-8 is niet van de grond gekomen. Volgens ooggetuigen was het ongeluk veroorzaakt door het klappen van een band, nadat het toestel reeds een aan zienlijke snelheid had bereikt. Het begon te slingeren. De piloot trachtte nog te remmen, maar hij had het einde van de rolbaan reeds bereikt. Het toestel raakte een benzinepomp en verloor daarbij een motor. Het vliegtuig geraakte door rondspringende vonken in brand, raasde door een muur heen en stortte in zee. De reddingswerkzaamheden werden aanvankelijk door het duister bemoeilijkt, maar later werden twee grote schijnwerpers op het langzaam zinkende wrak gericht. Vele op het vliegveld ge legerde militairen van de Brazi liaanse luchtmacht en burgers zwommen zonder te aarzelen naar het vliegtuig om bij de red dingswerkzaamheden de helpen de hand te bieden. Dit is het zesde grote vlieg tuigongeluk in Brazilië sedert februari 1960 en het vierde in de afgelopen tien maanden. Op 25 februari 1960 kwamen 61 mensen om het leven toen twee toestel len bij het landen in de lucht nog gezegd, dat Rusk tijdens zijn onderhoud met Dobrinin het Westelijke voorstel heeft herhaald aangaande een bijeen komst van de vier militaire commandanten in Berlijn met het doel de spanning in de stad te verminderen. Do voorzitter van de parle mentaire C.D.U.-fractie, Rasner, heeft medegedeeld dat Bonds kanselier Adenauer voornemens is zich in afzonderlijke brieven tot president Kennedy, presi dent De Gauiie, premier Mac- Millan en premier Chroesjtsjov te wenden over de kwestie-Ber- lijn. Voorts zou de Westduitse regering voornemens zijn een witboek te doen verschijnen waarin alle gebeurtenissen sinds de oprichting van de Berlijnse muur op 13 augustus vorig jaar en de achtergronden daarvan zijn vervat. Dit witboek zal aan alle landen, waarmede West- Duitsland diplomatieke betrek kingen onderhoudt, worden toe gezonden. Dinsdagmorgen hebben tot dusver nog onbekende daders stenen geworpen naar drie trei nen van de Oostduitse lucht- spoorweg door West-Berlijn. Van twee dezer treinen werden enkele ruiten ingegooid. Generaal Watson, de Ameri kaanse commandant in Berlijn, heeft, naar thans werd verno men, tweemaal geweigerd de Russische plaatsvervangende commandant, overste Tarasov, op zijn hoofdkwartier te ont vangen. Zondagavond en maandag avond meldde de overste zich op het Amerikaanse hoofd kwartier, kennelijk met de be doeling te protesteren tegen het bekogelen met stenen van Sow- jet-autobussen. Tarasov werd niet ontvangen, onder verwij zing naar dc uitnodiging' van generaal Watson aan cle fun gerende Russische comman dant, overste Siganov. om cle situatie in Berlijn mei dc di e Westelijke commandanien te komen bespreken. Maandag zond overste Siga nov deze uitnodiging terug, on der mededeling dat hij de in houd daarvan niet wenste te bespreken. OORLOGSMISDADIGER PLEEGT ZELFMOORD De 51-jarige voormalige „S.S.- Sturmbann-Führer" Hermann Hoefle, die in Wenen gevangen zat onder verdenking van moord op Joden in Polen tijdens de tweede wereldoorlog, hoeft zich in zijn cel door ophanging van het leven beroofd. Hoefle werd ervan verdacht een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de liquidatie der Joodse bevolking van Lublin en Warschau in 1942 en 1943. SOUSTELLE De Beierse grenspolitie heeft van het ministerie van Binnen landse Zaken in Bonn opdracht gekregen om, indien Soustelle, de door Italië uitgewezen tegen stander van De Gaulle, mocht trachten West-Duitsland binnen te komen, hem de toegang tot het land te ontzeggen. Mocht Soustelle echter om politiek asiel vragen, dan moet hij zolang worden vastgehou den totdat over dit verzoek zal zijn beslist. Tot dusver heeft Soustelle zich nog aan geen van de grens posten in Zuid-Duitsiand ge- Premier Chroesjtsjov heeft oefeningen, de Westduitse ambassadeur in Moskou meegedeeld, dat hij dit najaar „waarschijnlijk" de bij eenkomst van de algemene ver gadering der V. N. zal bijwonen, aldus welingelichte kringen in Bonn. De Russische leider zou dit te kennen hebben gegeven aan dr. Kroll tijdens de ontvangst van zaterdag op het Kremlin ter ere van de Russische ruim tevaarders Popowitsj en Nico- lajew. Gistermorgen is een Piper Cub-viiegtuig van de Konink lijke luchtmacht, afkomstig van de vliegbasis Ypenburg, dat in gedeeld was bij de landmacht oefeningen in dc omgeving van La Courtine in Frankrijk, neer gestort. Dc beide inzittenden zijn om het leven gekomen. Het ongeval speelde zich af tijdens een vlucht in het kader van de WESTBERL1 fNER DOOR OOSTDUITSE POLITIE AANGEHOUDEN Dc Oostduitse colitie heeft dinsdag in Mariënborn, aan de autoweg tussen Helmstedt en Berlijn, een Westberlijner aange houden en zijn auto in beslag genomen, zo heeft de politie in de Westduitse plaats Brunswijk bekendgemaakt. ALGERIE De autoriteiten van de tweede „Willaja" in Algerië, het gebied van Constantine, hebben de sol daten maandag verboden wapens bij zich te dragen als zij geen dienst hebben. Allo andere personen die wa pens bezitten, moeten deze bin nen drie dagen bij de autoriteiten inleveren. Inbeslagneming van eigendom men van burgers is verboden. Op autodiefstallen zijn de zwaarste straffen gesteld. Een Amerikaans cn een Rus sisch schip zijn maandag met. hulpgoederen voor de Algerijnse bevolking in Algerië aangeko men. Het Amerikaanse schip kwam met duizend tenten te Bone a^n en het Russische met 3500 ton tarwe te Algiers. De omgekomen Nederlandse militairen zijn de 35-jarige ser geant eerste klasse P. M. Keu len en de 26-jarige sergeant M. J. Huiberts. Sergeant 1ste klasse Keulen woonde in Harderwijk en was gehuwd. Hij behoorde tot de ondersteuningsstrijd krachten van de Koninklijke landmacht. Sergeant Huiberts was een vlieger van de Konink lijke luchtmacht. Hij woonde in Haarlem en was ongehuwd. VLUCHT MET DE X-15 Een X-15 rakctvliegtuig heeft maandag een snelheid van £.750 km per uur bereikt. Ma joor Bob Rushworth liet het Amerikaanse toestel de be wegingen maken die ruimte schepen zullen maken bij de terugkeer naar de aarde. De vleugels van het vliegtuig wer den daarbij roodgloeiend. De vlucht duurde negen mi nuten en werd uitgevoerd tus sen 20.000 en 25.000 meter hoog te, aldus hebben ambtenaren op de Edwards-basis in Caii- fornië meegedeeld. Technici kunnen aan de hand van deze vlucht, waarop geen records werden verbeterd, onderzoeken welke delen van het toestel het meest verhit zijn geraakt. De vlucht heeft zeer hoge eisen r.an de X-15 gesteld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1