Afkondiging van „staakt het vuren" in Nieuw-Guinea P erscommentaar Leiders van de Nederlandse delegatie te New York op Schiphol aangekomen Berlijners gooien met stenen naar Sow jet-bus DE MUUR De huldiging op het Rode Plein HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN en MAANDAG 20 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5680 DE OVERSTROMING IN ZUID-COLUMBIA SOEBANDRIO OVER NEDERLANDS- INDONESISCHE BETREKKINGEN WESTDUITS MARINEVLIEGTUIG BOVEN OOST-DUITSLAND BESCHOTEN DE INTERNATIONALE RAAD VAN CHRISTELIJKE KERKEN EN DE RUIMTEVAART WEER EEN RUSSISCH RUIMTESCHIP GELANCEERD AANTAL KINDEREN BIJ BOOTTOCHT VERDRONKEN POKKENGEVALIN GROOT-BRITTANNIE FRANSMAN IN ITALIË GEARRESTEERD COMMUNIST DOODGEMARTELD POKKENGEVAL IN DE VERENIGDE STATEN BOMONTPLOFFING NABIJ ZOMERRESIDENTIE VAN FRANCO SOUSTELLE IN ITALIË AANGEHOUDEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs, per mm IS ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer,'of:'Adres Bureau van .dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Zaterdagmorgen om half tien plaatselijke tijd is in Nieuw-Gui- nea het „staakt het vuren" offi cieel afgekondigd. Vrijdag hadden de militaire eomandanten daar over van de commandant der Ne derlandse strijdkrachten in Nw- Guinea uitvoerige instructies ont vangen. De waarnemers van de Verenig de Naties, die dc controle op het staken van het vuren zuilen uit oefenen. worden deze week te Hollandia verwacht. Men vreest, dat overstromin gen in de stad Florencia, in Zuid- Columbia, ten minste tachtig do den en enkele honderden gewon den hebben geëist. Volgens een Amerikaanse iegermissie, die boven het getroffen gebied heeft gevlogen, staat ongeveer een kwart van de stad onder water. De overstroming werd veroor zaakt doordat de rivier de Hacha, na een wolkbreuk die vijf uur duurde, buiten zijn oevers trad. Aangezien dit 's nachts gebeur de werden velen in hun slaap door het water verrast. Een twintigtal lijken is inmiddels ge borgen, doch de Amerikanen hadden veel lijken, vaak van kleine kinderen, in het water zien drijven. De verbindingen met het getroffen gebied zijn verbroken. Dagorder van de bevelhebber der zeestrijdkrachten. De bevelhebber der Nederland se zeestrijdkrachten, vice admi raal L- Brouwer, heeft zaterdag aan de troepen in Nieuw-Guinea een dagorder uitgegeven, waarin hij zijn waardering betuigt voor hetgeen door hen in de afgelopen jaren, doch in het bijzonder in het laatste jaar. werd verricht. „Nu vanaf heden gevechtshan delingen niet meet mogen wor den verwacht, wil ik mijn waar dering uitspreken voor de door tastende en waardige wijze waar op u allen, militairen van de zee macht, de landmacht, de lucht macht en het Papoea vrijwilli gerskorps, van hoog tot laag, de u opgedragen taak der verdedi ging van de belangen van land en volk en de bescherming van leven en eigendommen der bewo ners van Nieuw-Guinea, iiebt uit gevoerd. U heeft zich in deze die nende functie veie opofferingen moeten getroosten en ook teleur stellingen ondervonden. Met vol harding hebt u de aantasting van de Nederlandse soevereiniteit ge keerd en bestreden, ook toen in de periode der onderhandelingen, Indonesië voortging met het uit voeren van agressieve acties. Het feit, dat u blijk hebt gege ven, de u opgedragen taken op voorbeeldige wijze te verrichten, geeft mij de overtuiging, dat u in de komende periode deze lof waardige houding zult bewaren en met zelfbeheersing en op loya- De Verenigde Staten hebben weliswaar enige praktische winst behaald door zich te mengen in het Nederlands-Indonesische ge schil over Westelijk Nieuw- Guinea. doch de verkeerde par tij heeft gewonnen, aldus schreef zaterdag het Amerikaanse dag blad „New York Herald Tri bune". Volgens het blad is het prin cipe gevestigd, dat een Aziatisch land in een geschil met een Europese natie altijd gelijk heeft, zelfs wanneer dc eerste zijn toevlucht neemt tot open lijke agressie. De Verenigde Staten, aldus de „New York Herald Tribune", waren zó verlangend om zich van anti-koloniale kant te laten zien, dat zij atcief meewerkten om succes voor president Soe- karno te verzekeren. IETS WARMER. De Bilt deelt mede: Zondag beheerste een rug van hogedruk het weer in ons land. In de middag begon ech ter de luchtdruk in Z.-Frank rijk te dalen. Er vormde zich daar een storing, die zich naar het noordoosten gaat uitbrei den. Dit zal hij ons tot gevolg hebben, dat de temperaturen vandaag wat hogere waarden zullen bereiken, maar dat later op de dag de kans op een on weersbui toeneemt. Aanvanke lijk zal er nog weinig bewol king en weinig wind zijn. In de loop van de dag wordt de wind zwak tot matig uit oostelijke richtingen. medegedeeld door het K. N. M. I. te Dc Bilt, geldig tot hedenavond. Oostelijke wind. Aanvankelijk plaatselijke op klaringen. Later meer bewolking. Meestentijds droog weer. behou dens later een kans op enkele on weersbuien. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Iets warmer. MAANDAG 20 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 5.01 5.21 Terneuzen 5.36 5.56 Hansweert 6.16 6.36 Walsoorden 6.26 6.46 DINSDAG 21 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 5.46 6.05 Terneuzen 6.21 6.40 Hansweert 7.01 7.20 Walsoorden 7.11 7.30 ZON 20 21 23 22 op 5.30 5.32 5.35 5.34 onder 19.55 19.53 19.49 19.51 22.26 22.55 23.27 MAAN op onder 11.23 12.42 15.09 13.5S Het blad is van mening, dat de interim-periode een farce is, die dient om het gezicht te red den. Het blote feit is, dat Indo nesië nu een koloniale macht is geworden in plaats van Neder land en aangezien de Indo nesiërs nog een heleboel moe ten leren over hoe zij zichzelf dienen te regeren, ziet het er voor do Papoea's niet bijzonder rooskleurig uit, zo schreef de „New York Herald Tribune". De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soeban- drio. gelooft dat de goede be trekkingen tussen Nederland en Indonesië spoedig kunnen wor den hersteld, als men omzichtig te werk gaat. Dit geldt volgens hem ook voor het handelsver keer, Dr. Soebandrio sprak in een televisie-interview met een Ne derlandse journalist in New York, dat zaterdagavond in de VARA-rubriek „Achter het nieuws" werd uitgezonden. Op het ogenblik, zo zei de In donesische minister, is door het conflict over Nieuw-Guinea waarbij ook slachtoffers zijn ge vallen, de verhouding nog ge spannen, maar hij verklaarde over de toekomst niet pessimis tisch te zijn. Minister Soebandrio stelde als voorwaarde dat de Ne derlanders het verleden verge ten. Hij herinnerde aan een uit spraak van president Soekarno, waarin deze zei dat hij na de op lossing van de kwestie Nieuw- Guinea de eerste zou zijn die naar Nederland zou gaan om Koningin Juliana de hand te rei ken. Dr. Soebandrio verzekerde dat president Soekarno dit voor nemen nog steeds heeft. Het Westduitse ministerie van Landsverdediging heeft zaterdag bekend gemaakt dat een marine vliegtuig van het type „Sea- hawk", dat in het gebied van Eisenach, in Thüringen, bij ver gissing enkele minuten boven Oostduits gebied had gevlogen, prompt door een communisti sche jager is aangevallen en met machinegeweren beschoten. De piloot van de Seahawk slaagde er nog net in met zijn beschadigd toestel op Westduits gebied te landen. De gronddienst had de vlieger onmiddellijk op zijn fout gewe zen. Terwijl hij bezig was deze te herstellen, viel de communis tische jager aan. Het ministerie heeft een on derzoek gelast. Ie wijze de gesloten overeen komsten zult uitvoeren." Rust in Nieuw-Guinea. Sinds het ingaan van het „staakt het vuren" heeft, naar zondagavond van de militaire woordvoerder in Hollandia werd vernomen, geen enkele militaire activiteit tussen de Nederlandse strijdkrachten en Indonesische in filtranten meer plaats gehad. De Nederlandse militairen had den sinds lange tijd weer eens een weekeinde vrij en maakten daarvan gebruik om onder de hete tropenzon eens heerlijk te luieren en te zwemmen. In alle kerken in Hollandia werden zondagmorgen gebeden opgezegd voor dc toekomst van de Papoea-bevolking. Het vijfde plenaire congres van de Internationale Raad van Christelijke Kerken, dat te Am sterdam bijeen is, zegt in een verklaring verontwaardigd te zijn over de godslasterlijke taal. waarmee de Russen tegenover de mensheid pronken bij hun pogingen de ruimte te exploi teren. „De ruimte behoort aan de al machtige God en niet aan de heer Chroesjtsjov. De Almach tige zal de belediging van God en Zijn volk door Chroesjtsjov en zijn astronauten niet onbe recht laten. Chroesjtsjov's laat ste poging is om de vooruitgang van de moderne wetenschappe lijke kennis te gebruiken om zijn atheïsme en slavernij te dienen en niet de mensheid en de vrijheid. De ware God, door Chroesjtsjov getart, is de enige die wij moeten smeken om wijs heid en kracht om de overwin ning te behalen op de godde loze krachten in de koude oor log", aldus de verklaring. toonaangevend voor moüèfiïe coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. De Sowjet-Unie heeft zaterdag opnieuw een ruimteschip gelan ceerd. Het ruimteschip heet „Kosmos 8" en is in een baan om de aarde gebracht. Aan boord bevinden zich wetenschappelijke apparaten voor verder ruimteonderzoek. Er is niet gemeld, dat de „Kos mos 8" bemand is. De vorige ge lanceerde Russische Kosmos- kunstmanen waren alle niet-be- mand. De „omlooptijd" van de Kos mos 8 is iets meer dan 92 minu ten. De baan ligt tussen 604 en 256 km van de aarde. In de kunstmaan bevindt zich ook een uitgebreide radio-appa- ratuur. Bij een boottochtje op het gro te, kunstmatige meer van Tal- quin, dat ten zuiden van Talla hassee, in de Amerikaanse staat Florida, is gelegen, zijn 17 ne gerkinderen en een volwassene door verdrinking om het leven gekomen. Dit geschiedde, toen de boot omsloeg. Een kind werd ge red. De verdronken kinderen waren tussen de zes en tien jaar oud. Duikers on baton zijn uit de omgeving naar het meer gezon den om de lijkjes te bergen. Plet noodlottige boottochtje was door een zondagsschool georganiseerd. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten dr. J. H. van Roijen, die zaterdagochtend uit New York op Schiphol is teruggekeerd, verklaarde daar over het door hem met Indonesië getekende akkoord: „Het is geen ogenblik voor vreugde-betoon. Het akkoord is naar de volstrekte overtuiging van onze delegatie het beste wat onder de gegeven omstandigheden was te berei ken." De balans opmakend over wat bereikt is en wat naar gehoopt wordt in de toekomst nog kan worden bereikt, vervolgde dr Van Roijen; „Wij hebben steeds in de alleerste plaats de belangen en de rechten van de Papoea's voor ogen gehouden. Die zijn onze voornaamste zorg geweest en ze zijn steeds door onze regering en dus ook door onze delegatie cen traal gesteld. In de overeenkomst zijn de bepalingen ten aanzien van de Papoearechten, zoals u zult hebben gezien, meer gede tailleerd uitgewerkt dan in het plan-Bunker het geval was. Dc verkregen rechten van de autoch tone bevolking van Nieuw-Guinea zijn in de overeenkomst gewaar borgd." Volgens onze ambassadeur zijn dus o.a. gegarandeerd de politie ke grondrechten, zoals het recht van vrije meningsuiting en het recht van vereniging en vergade ring. „Nu hangt natuurlijk alles af van de wijze waarop dit ak koord zal worden uitgevoerd", zo vervolgde hij. „Ik geloof dat wij erop moeten vertrouwen dat evenals Nederland ook Indonesië loyaal de overeenkomst zal nako men en de bepalingen stipt zal uitvoeren." Dat president Soekarno in een redevoering over hel in de over eenkomst neergelegde zelfbe schikkingsrecht van de Papoea's gesproken zou hebben als een in tern zelfbeschikkingsrecht meen de de heer Van Roijen te moeten betwijfelen. Op de vraag of hij zelf bij de uitvoering van het akkoord ver der nog een rol zal spelen, ant woordde hij: „Daar is mij niets van bekend." Een woedende menigte van on geveer duizend Westberlijners heeft zondag voor de tweede achtereenvolgende dag een bus van het Sowjet-leger met stenen en lege flessen bekogeld. De bus gaat regelmatig naar de Britse sector voor de aflossing van de wacht van het Russische oorlogsgedenkteken aldaar. Toen de bus bij de grensover gang voor buitenlanders in dc Friedrichstrasse aankwam en stopte om te wachten op een escorte van de Westberlijnse politie, in verband met een soort gelijk incident op zaterdagavond, brak dc menigte door een poli- tiecordon en trachtte de bus te bestormen. De Sowjet-bus reed daarop met grote snelheid weg met verscheidene honderden schreeuwende Berlijners achter zich aan. De bus reed zonder es corte verder naar het oorlogsge denkteken. De betogingen waren bedoeld als protest tegen het doodschie ten van een jeugdige vluchteling, Peter Fechter, door Oostduitse politiemannen. Volgens ooggetuigen trachtte de bestuurder van de Russische autobus in te rijden op de me nigte. De Westberlijners wisten echter opzij te springen, zodat niemand werd gewond. Drie rui ten van het voertuig werden vernield, maar geen van de in zittenden liep verwondingen op. Het geschreeuw en het fluiten van de betogers schenen de Rus sen te hinderen. Enige van hen hielden hun oren dicht. Later kreeg een man die ge roepen had „onze muur is prach tig en zo grappig voor West- Berlijn", een flink pak slaag van de Westberlijners. Dc politie moest de man ontzetten. De auto waarin zij hem in veiligheid bracht werd echter met stenen bekogeld en ook deden demon stranten pogingen, het voertuig omver te werpen. Het bevel van de politie om door te lopen, werd genegeerd. Toen de politie ver sterkingen had gekregen, kon de auto met de man pas wegrijden. Intussen is het bericht beves tigd, dat „een groep Westberlij ners" aanklachten heeft inge diend tegen de Amerikaanse be- velhbber in West-Berlijn, gene raal Watson, en de Amerikaanse officier die ten tijde van het neerschieten van Peter Fechter dienst had bij de sectorgrens- overgang in de Friedrichstrass De twee officieren worden be schuldigd van „het niet verlenen van hulp aan een mens in levens gevaar, met als gevolg diens dood". De Westberlijnse politie wilde niet zeggen, wie de aan klachten precies had ingediend. Geallieerde officieren in West- Berlijn wezen er op, dat derge lijke klachten van particulieren geen kans op succes hebben, om dat de Duitse politie en de Duit se rechterlijke macht geen maat regelen kunnen nemen tegen leden van de strijdkrachten van de voormalige bezettende mo gendheden. Het Britse ministerie van Volksgezondheid heeft zaterdag meegedeeld, dat het driejarige Indische jongetje, dat donderdag werd geïsoleerd, omdat men vreesde dat het pokken had, die ziekte blijkt te hebben. Hij was woensdag met het passagiers schip „Oronsay" in Engeland aangekomen. De politie en de dienst voor de Volksgezondheid zoeken naar de ruim duizend passagiers die con tact met het jongetje gehad kun nen hebben. In het begin van dit jaar heb ben zich in Groot-Brittannië drie maal pokken voorgedaan waar door in totaal 25 mensen zijn overleden. Verscheidene duizenden jeug dige Westberlijners trachtten later bij de Friedrichstrasse de terugweg voor de Sowjet-auto- bus te versperren. Daartoe sta ken zij o.a. twee oude auto's, die zij uit een sloperij hadden ge haald, in brand. De politie maak te evenwel de weg vrij. Volgens de Westberlijnse politie zou de autobus, waarvan later bleek dat alle ruiten waren vernield, pas naar Oost-Berlijn worden terug- geëescorteerd, als het in het Westelijke stadsdeel weer rustig zou zijn geworden. In de Amerikaanse sector werd zondagavond een wagon van de luchtspoorweg een Oostber- lijnse onderneming door een bomontploffing zwaar bescha digd. In verband hiermee nam de Westberlijnse politie drie jonge Westberlijners in hechtenis. Later trokken naar schatting meer dan 5.000 voor het me rendeel jeugdige Westberlij ners naar het raadhuis van Schö neberg, waar zij werden toege sproken door burgemeester Wil ly Brandt van West-Berlijn. Deze werd herhaaldelijk in de rede ge vallen met kreten als „de maat is vol", „de V. N. moeten optre den en handelen." De burgemeester zei niet te kun nen beloven, dat een directe actie mogelijk is. Binnen de grenzen van het mogelijke zou alles wor den gedaan om te komen tot be tere veiligheidsmaatregelen bij de „muur". Hij waarschuwde de betogers, niet iets te doen dat de communisten, in de kaart zou spelen. Met hetzelfde vliegtuig arri veerde ook de vice-voorzitter van de Nieuw-Guinearaad, de Papoea leider Nicolaas Jouwe. Zijn eerste woorden waren: „Dc strijd van het Papoea-volk begint nu pas." Hij toonde zich teleurgesteld over de loop der gebeurtenissen, doch had nog geenszins allo ver trouwen in een onafhankelijke Papoea-staat verloren. Mr C. W. A. Schürmann, Ne derlands permanente vertegen woordiger bij de Verenigde Na ties, is zondagmiddag uit New York op Schiphol aangekomen. Op vragen van hem op Schip hol opwachtende journalisten antwoordde hij, dat uiteraard de bezittingen van het gouverne ment bij de overdracht automa tisch in handen van Indonesië zullen komen, maar dat particu lier bezit niet in andere handen behoeft over te gaan. „De Nederlandse wetgeving blijft besjaan", zo zei hij. „Vol gens het "akkoord kunnen parti culiere bedrijven dus op Nieuw- Guinea in handen van de oude eigenaren blijven. De bestaande rechten en verplichtingen voor particulieren moeten volgens het akkoord ook na de overdracht worden gehandhaafd. Er kunnen in dit verband alleen wijzigingen worden aangebracht wanneer die noodzakelijk zijn voor het alge meen belang van de bevolking.' Overigens had de Nederlandse delegatie met nadruk vermeden te spreken over commerciëële be langen. omdat men niet de indruk •wilde vestigen, dat het Nederland om de commercie ging. „Slechts zijn voor deze kwesties juridische grondslagen vastgelegd, maar do betrokken maatschappijen en za kenlieden moeten later zelf voor de zakelijke uitwerking zorgen." Volgens een mededeling van de Westberlijnse politie is dc vluchteling uit Oost-Berlijn die vrijdag bij zijn poging om over de muur te klimmen door de Oost.berlijnse grenswachten werd neergeschoten en aan zijn ver wondingen overleed de achttien jarige Peter Fechter. Zaterdagmiddag verzamelden zich enige honderden Westberlij ners bij de plek van het incident. Jonge Westberlijners hadden daar vrijdagavond reeds een zwart houten kruis met het opschrift „Wij beschuldigen" neergezet. De Italiaanse politie heelt za terdag te Florence het vroegere rechtse lid van d<> Franse Natio nale Vergadering Pesquet in hechtenis genomen. Hij moet Italië verlaten en mag naar een land van eigen keuze gaan. De Italiaanse politie zal hem tot aan de grens begeleiden. Een militaire rechter van in structie heeft en groep Syrische officieren er van beschuldigd een voormalige secretaris van de communistische partij in Li banon doodgemarteld te heb ben en het lijk daarna in een sterk zuur te hebben gedaan. De betrokkene, Farajalla El Hilou, werd op 25 juni 1959 aan gehouden nadat hij onder een valse naam uit Libanon Syrië was binnengekomen. Volgens de akte van beschuldiging, die zon dag in de kranten van Damascus was gepubliceerd, werd El Hilou bijna twaalf uur lang onder vraagd, waarna hij overleed. De officieren zouden zijn lijk eerst hebben begraven in een voorstad van Damascus. Later groeven zij het weer op, zaagden het in stukken en losten deze op in een sterk zuur. Vervolgens zou dit in een rivier geworpen zijn. De gezondheidsdienst van New York heeft zondag het eerste geval van pokken in de Verenig de Staten sedert 1947 gemeld. Het slachtoffer, een vijftienjarige Canadees, kwam op elf augustus per vliegtuig uit Brazilië en bracht het grootste deel van de dag op een groot New Yorks spoorwegstation door alvorens naar Toronto door te reizen. Hij verblijft thans in een ziekenhuis in Toronte. De gezondheidsdienst heeft personen die mogelijk met hem in aanraking zijn geweest, ver zocht zich te laten inenten. De dent Russische minister-presi- Chroesjtsjov, heeft zater dagmiddag meegedeeld dat het presidium van de Opperste Sow- jet de ruimtevaarders Nikolajev en Popowitsj de titel „Held van de Sowjet-Unie" heeft toegekend. De premier zei dit in een toe spraak vanaf het mausoleum van Lenin op het Rode Plein te Moskou, waar tienduizenden mensen bijeen waren voor de huldiging van de twee ruimte vaarders, die eveneens op het mausoleum stonden. Verder wa ren daar andere Russische lei ders en de ruimtevaarders Gaga rin en Titov. Chroesjtsjov deelde mee dat de twee ruimtevaarders voorlas a ook de titel „Piloot-Kosmonaut" van de Sowjet-Unie" mogen voe ren, evenals hun voorgangers, Gagarin en Titov. De premier .zei dat toekomsti ge ruimtevaarders zich ver trouwd moeten maken met ge zamenlijke ruimtevaarten en met het overstappen van het ene ruimteschip in het andere. Wat sommige mensen in het Westen ook mogen zeggen, de Russische prestaties in de ruim te, vormen geen militaire be dreiging. Zij zijn geheel en al van vreedzame aard. Verder zei de premier dat de overblijfselen van de oorlog die nen te worden opgeruimd. De reiste tn~l; is de ondertekening van een vredesverdrag met Duitsland en de regeling van het vraagstuk West-Berlijn. Hij zei dat het akkoord over Laos en de Nederlands-Indonesische over eenkomst over Nieuw-Guinea aantonen, dat slepende vraag stukken op vreedzame wijze bij gelegd kunnen worden. Op de zelfde manier kan het Duitse vraagstuk worden geregeld met ondertekening van vredesverdra gen met de twee Duitse staten, toelating van beide tot de Ver. Naties en een afspraak over de status van West-Berlijn. Ook zei Chroesjtsjov nog „Wij zijn sterker dan het kapitalisme op het gebied van wapens. Ook onze denkbeelden /'in sterker. Zaterdagochtend gelukte het een jong meisje bij Spandau. on der een regen van Oostduitse kogels, over dc grens naar West- Berlijn te ontkomen. Zïi werd met gewond ofschoon zij door enkele prikkeldraadversperrin gen heen moest kruipen. Wol had zij een zenuwschok opgelopen zodat zij nog niet terstond ge hoord kon worden. De Amerikaanse bevelhebber in Berlijn, generaal Watson, heeft zaterdag in een brief aan de Russische commandant in Berlijn geschreven het gedrag van de Oostduitse grenswachten jegens de 18-jarige Fechter als ,een daad van barbaarse men selijkheid" te beschouwen. Her haling van deze daden zal ten slotte zeer ernstige gevolgen hebben. Generaal Watson schreef- „Gistermiddag heeft de politie van het Oostduitse regime een 18-jarige jongen neergeschoten toen deze poogde uit Oost-Ber lijn te vluchten. Hij werd daarna, gewond en bloedend, bijna een uur lang aan zijn lot overgelaten voor de ogen van zijn stadgeno ten, die door middel van dezelfde wapens waarmee hij werd neer geschoten, ervan werden weer houden hem te helpen". De Amerikaanse generaal drong er bij de Russische waar nemende commandant op aan te voorkomen dat het Oostduitse regime dergelijke terreurdaden langs de muur pleegt. Een kneedbom is zaterdag avond ontploft in een tuin buiten de muur rondom generaal Fran co's zomerresident in San Sebas tian. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er is geen schade aan het paleis Ayete aangerichl. In de omgeving'-zijn enige ruiten gebroken. Franco was niet in zijn resi dentie maar'zijn echtgenote was er vrijdag aangekomen. Het staatshoofd werd wel een dezer dagen verwacht. Men gelooft dat hij thans in de Golf van Biscaye aan het vissen is. In het paléis Ayete brengt hij gewoonlijk een deel van de zomer door. In de afgelopen weken zijn in Spanje reeds verscheidene kneed- bommen ontploft. Vrijdag is te Milaan van of ficiële zijde meegedeeld dat de 50-jarige Jacques Soustelle. voormalig gouverneur-generaal van Algerië. later minister on der president De Gaulle en nog later vooraanstaand leider van hen. die zich verzetten tegen de Algerijnse politiek van het Franse staatshoofd, door de po litie aangehouden. Soustelle, die een vals pas poort bleek te bezitten, zal als ongewenste vreemdeling over de Italiaanse grens worden ge leid. Soustelle is indertijd, uit,pro test tegen dc Algerijnse politiek van De Gaulle, die hij alsver raad beschouwde van de in Al gerië begonnen beweging, welke leidde tot de val van de vierde republiek en het weer aan de macht komen van de generaal uit de regering-De Gaullè ge treden. Soustelle mag zelf bepalen over welke grens hij zal wor den gezet. Dit zou de Italiaans- Zwitserse of de Italiaans-Oos tenrijkse grens kunnen zijn, ech ter onder voorbehoud 'éat^dezr landen hem willen toelaten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1