Russen lanceerden 2 ruimteschepen Onrust in Oost-Duitsland De gebeurtenissen in Argentinië Het overleg over Nieuw-Guinea Mislukte Indonesische landingspoging op Misool Hongaars meisje na 6 jaar verenigd met ouders HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN MAANDAG 13 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5674 Heden de derde? Minister van het leger neemt weer ontslag Nieuwe minister van het Leger in Argentinië CONCENTRATIE VAN OOSTDUITSE TROEPEN IN EN ROND BERLIJN DE NEW YORK TIMES OVER NIEUW-GUINEA Frankering by abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 ct. Losse r,rs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v"/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Zondag beschreven twee Sow- jesrussische ruimtevaarders, ma joor Andrian Nikolajev en luite nant-kolonel Pavel Komanovitsh Popovitsj, in hun ruimtesche-. pen „Wostok 3" en „Wostok 1" banen om de aarde. De „Wostok 3" werd zaterdag ochtend en de „Wostok 4" zon dagochtend gelanceerd. Er gaan geruchten te Moskou dat van daag nog een derde Russisch ruimtevoertuig zal worden ge lanceerd. Nikolajev en Popovitsj zijn resp. de derde en vierde Russi sche ruimtevaarder. Hun voor gangers waren majoor Gagarin, de eerste mens die een tocht door de ruimte maakte en luite nant-kolonel Titov. De „Wostok 3" en de „Wostok 4" beschrijven thans hun banen om de aarde in elkanders zicht. Van een niet-officiële, doch gewoonlijk betrouwbare Sowjet- Russische bron werd zondag avond te Moskou vernomen dat de Sowjet-Unie thans in totaal vijf ruimteschepen wil lanceren, zulks als onderdeel van een pro gramma op lange termijn, dat ten doel heeft een tussen-station tc vestigen voor ruimtevluchten naar de maan. De ruimteschepen beschrijven hur. banen met een snelheid van 28.800 kilometer per uur. Majoor Nikolajev werd zondag de „meest bereisde ruimtevaarder" na het beschrijven van achttien banen om de aarde, waarbij hij een afstand van 734.000 km aflegde. Tot nu toe was luite nant-kolonel Titov, die zeventien banen om de aarde heeft be- weven» met ongeveer 700.000 Km recordhouder. Nikolajev en Popovitsj hebben beiden gemeld het goed te ma ken. Ook de uitrusting van hun ruimteschepen werkte normaal. De Moskovieten volgen de 2 ruimtevluchten via televisie-uit zendingen, waarbij rechtstreeks vanuit de ruimtecabines wordt uitgezonden. ..Tass" beschreef de dubbele Russische ruimtevaart als „het resultaat van gezamenlijk werk". En de Sowjetrussische geleerde Palatov verklaarde tegenover dit persbureau: „Wij kunnen moge lijk nu het vraagstuk oplossen van het handhaven der verbin dingen tussen b.v. ruimtesche pen, die op weg zijn naar de pla neten Mars en Venus." Men wilde van Sowjetrussische officiële zijde geen commentaar geven op de geruchten in zake een aanstaande derde lancering. Het enige commentaar was: „Luistert U maar naar de radio. Die zal U al het nieuws bren gen." Sir Bernard Lovell, directeur van het Britse observatorium te Jodrell Bank, noemde het vol brachte de „opmerkelijkste ge beurtenis die de mens ooit heeft waargenomen." Een vooraanstaand lid van het Britse interplanetaire genoot schap zag in een en ander „een duidelijke aanwijzing, dat de Russen van plan zijn binnen drie of vier jaar een mens op dé maan te zetten." De 32-jarige Popovitsj, die „de zingende ruimtevaarder" wordt genoemd omdat hij een goede tenor moet zijn, begon zijn gesprek met majoor Nikolajev spoedig nadat hij in een baan om de aarde was gekomen, om 09.02 uur Nederlandse tijd. De beide ruimtevaarders wensten el kaar geluk met „de eerste groepsvlucht" van ruimtesche pen. Nikolajev: „Alles gaat uitste kend. Ik kan u duidelijk horen. Ik voel me prima." Popovitsj: „Ik kan door de wolken heen de aarde zien. Rechts door de patrijspoort zie ik de pikzwarte hemel. Ik voel me geweldig. Alles gaat uitste kend." Gagarin (van de aarde)„Al les is zeer goed. vrienden. Ik wens jullie geluk." „Tass" meldt dat de twee ruimtevaarders zich uit hun rie men hebben losgemaakt, uit hun zetels zijn gekomen en, in ge wichtloze toestand, hun werk zaamheden verrichten. Het gewicht van de beide ruimteschepen is niet bekend gemaakt. De „Wostok 1" en „2" wogen ieder ongeveer vier en een halve ton. De „Wostok 3" be schrijft iedere 88.3 minuten een baan om de aarde. De kleinste afstand van de aarde is 180 en de grootste 230 km. De „Wostok 4" heeft voor een baan 0,2 minuut langer nodig, de kleinste hoogte is gelijk aan die van de „Wostok 3". De grootste is iets meer, n.l. 255 km. President Kennedy heeft de Sowjet-regering en de beide ruimtevaarders gelukgewenst. „Ik ben er zeker van", zegt hij, „dat het Amerikaanse volk de austronauten een behouden terugkeer naar de aarde toe wenst." Zaterdagavond zijn in Bonn be richten ontvangen over onrust, die vorige week in het Leuna-ge- bied in Oost-Duitsland onder de 38.000 arbeiders van de grote Walter Ulbricht chemische fa brieken over voedseltekorten is ontstaan. Russische tanks en pantserwagen werden onmiddel lijk bij de fabriek samengetrok ken en Oostduitse soldaten met bajonet op het geweer omsingel den de gebouwen. Donderdagavond 2 augustus zou de groeiende ontevredenheid over het voedseltekort een hoog tepunt hebben berg'kt. Een dei- arbeiders zei: „öe fabrieksleiders vroegen steeds hogere produktie- normen. Wij zeiden hierop dat wij eerst meer vlees, boter en an dere dingen wilden hebben". Een ander zei: „Zij schijnen door ons protest geschrokken te zijn. omdat ze onmiddellijk troe penhulp inriepen. Vóór we wis ten wat er gebeurde, stonden soldaten mei bajonetten rond ieder gebouw". Op de vraag waarom de arbei ders met staking hadden ge dreigd zei een van hen: „Hier kun je niet staken. Kijk maar eens wat er negen jaar geleden ge beurd is" (toen de Russische troepen met geweld een staking neersloegen). De arbeiders noemden een Westelijk bericht volgens hetwelk zij hadden gedreigd de fabriek op te blazen wanneer de Russische tanks niet vertrokken, onjuist. „Wij zeiden dat wanneer er een schot zou woi-den gelost, de fa briek in moeilijkheden zou ko men". De volgende dag werden de soldaten teruggetrokken. Het nabijgelegen stadje Merse- De Argentijnse marine heeft zich aan de zijde geschaard van generaal Torenzo Montero tegen de nieuwe minister van het le ger, generaal Senorans. Dit werd zaterdag uit Buenos Aires gemeld. Omstreeks middernacht van vrijdag op zaterdag is een colon ne van twaalf tanks van de legerplaats Campo de Mayo, die generaal Senorans zou steunen, naar het centrum van Buenos Aires opgerukt. Gezagsgetrouwe gardegrenadiers hebben de wacht betrokken bij het rege ringsgebouw. In de omgeving van dit ge bouw bevinden zich ook troepen die achter generaal Ossorio Arana staan, generaal Torenzo Montero's kandidaat voor de post van minister van het leger. Ook zijn berichten ontvangen over de intocht van opstandige troepen in La Plata, 65 killome- ter van Buenos Aires. Het gar nizoen van die stad staat achter generaal Senorans. President Guido heeft er bij de Argentijnen op aangedrongen te voorkomen dat deze sensati onele uren tragische uren wor den. Het leger zond even later een boodschap uit dat alle een heden paraat zijn om een op stand te onderdrukken. Korte tijd later kwamen de eerste berichten over troepenbe wegingen. 1 De vrijdag nieuwbenoemde Argentijnse minister van het leger generaal Eduardo Seno rans heeft weer ontslag ge vraagd. Een medestander van de op standige generaal Toranzo Mon tero. de gepensioneerde generaal Cornaja Saravia, is zaterdag be noemd tot minister van het Le ger. Generaal Toranzo Montpvn zei tot verslaggevers dat de crilts thans is afgelopen. President Guido heeft de troe pen bevel gegeven naar hun ka zernes terug te keren. In de loop van de nacht van zaterdag op zondag begonnen de troepen die op verschillende plaatsen in Buenos Aires stonden opgesteld, naar hun kazèrnes te rug te gaan. Een schildwacht bij een brug aan de zuidrand van Buenos Aires heeft zaterdag geschoten op brandweerlieden die op weg waren naar een brand in een elektrische centrale. Eén brand weerman werd gedood en drie ge wond. Door de brand kwam een groot deel van de stad zonder stroom en bleven buurtspoorwe gen staan. Een brug aan de westrand van de stad vloog in de lucht, maar het is niet bekend of dit een sabo tagedaad was of een maatregel van het leger. burg was die avond volgens de bewoners door de politie afgeslo ten. Niemand kon er zonder spe ciale politievergunning in of uit. De fabriek ligt ongeveer 140 km van Berlijn. Er werken 30.000 mannen en 8.000 vrouwen. In de afgelopen dagen is een concentratie van Oostduitse troe pen rondom Berlijn an legering van legereenheden in Oost-Ber- lijn waargenomen. In West-Berlijn werd zaterdag met betrekking daartoe gezegd dat het regime van Ulbricht daarmede klaarblijkelijk wilde proberen de indruk te vestigen dat van Westduitse zijde plan nen worden voorbereid voor agressief optreden bij gelegen heid van het feit dat een jaar geleden, op 13 augustus, begon nen werd met de oprichting van de Berlijnse muur. Het Oostduit se regime zou echter geen op stand in haar gebied vrezen. Vrijdag is op een persconfe rentie in Oost-Berlijn door lei ders van de S. E. D. beweerd dat men van Westduitse zijde door middel van bomaanslagen on rust zou willen wekken. Alle verbindingswegen, te land en te water, tussen Oost- en West-Berlijn worden streng door Oostduitse soldaten bewaakt. Een jeep met zes Russische soldaten patrouilleerde zondag langs de muur, die heden een jaar be staat. Van betrouwbare zijde wordt vernomen, dat de Amerikaanse troepen in West-Berlijn paraat zijn. Een Amerikaanse militaire woordvoerder zei naar aanleiding hiervan: „Wij zijn altijd paraat". De Amerikaanse en Engelse patrouilles langs de muur zijn evenwel niet versterkt. Wel die van de Westberlijnse politie. In een verklaring naar aanlei ding van het eenjarig bestaan van de muur zeggen de drie Wes telijke commandanten in Berlijn dat uit de standvastigheid van de Berlijnse bevolking de kracht van vrije mensen blijkt. Wij staan hen bij, niet alleen omdat het' onze plicht is, maar ook omdat zij hebben getoond vastbesloten te zijn om vrij te blijven. Onze ge meenschappelijke zaak in Berlijn wordt gesteund door allen die de vrijheid liefhebben en verdedigen, Met geduld, moed en waakzaam heid zal deze zaak zegevieren". In diplomatieke kringen te Washington is meegedeeld, dat West-Duitsland heeft voorgesteld dat de ministers van Buiten landse Zaken van de Westelijk» grote mogendheden nog eens over Berlijn zullen gaan spreken vóórdat de algemene vergadering van de Verenigde Naties volgen de'maand bijeenkomt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Rusk, gaat met het voorstel akkoord. In ge noemde kringen verwacht men dat ook Frankrijk en Groot-Brit- tannië'wel zuilen instemmen met een dergelijke bespreking over Berlijn. Een woordvoerder der West duitse regering heeft zondag te Bonn verklaard, dat de uit Wash ington afkomstige berichten, vol gens welke West-Duitsland aan de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk had voorgesteld de ministers van Buitenlandse Za ken der vier landen midden sep tember te doen bijeenkomen om over het Berlijnse Vraagstuk te spreken, onjuist zijn. toonaangevend voor mouêrne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige, haargroei. Het Amerikaanse blad „New York Times" schrijft het vol gende over de Indonesische hou ding in de kwestie Nieuw- Guinea. .Indonesië schijnt vastbeslo ten te zijn de laatste fasen van de onderhandelingen met Neder land over Westelijk Nieuw- Guinea zo moeilijk mogelijk te maken. Ondanks het feit dat er een voorlopige overeenkomst tussen de twee landen is bereikt, die erin voorziet dat Indonesië het betwiste gebied volgend jaar in handen krijgt, hebben Indo nesische militairen twee nieuwe landingen ondernomen op de kusten van Westelijk Nieuw- Guinea en heeft de Indonesische minister van Buitenlandse Za ken, Soebandrio, verklaard dat de militaire operaties zullen voortduren". „Het is moeilijker een recht vaardiging voor te vinden dat Indonesië oorlog blijft voeren over een geschil dat eigenlijk al is bijgelegd. Voor de volgende week staan hier'formele onder handelingen op het programma, die de ondertekening van de de finitieve overeenkomsten ten doel hebben". Vermoedelijk worden de nieuwe militaire aanvallen van Indonesië in Djakarta be schouwd als een nuttige tactiek voor het oefenen van druk. Mo gelijk getuigen ze van het Indo nesische verlangen een maxi maal aantal militairen naar Westelijk Nieuw-Guinea te bren gen voordat men tot een defini tieve regeling is gekomen. Wat het Indonesische standpunt ook moge zijn de wereldopinie zal de nieuwe landingen veroordelen als ongerechtvaardigd en on verantwoordelijk. Wij kunnen alleen maar hopen dat ze geen onoverkomelijke hindernis zul len blijken te zijn voor een defi nitieve overeenkomst", aldus de New York Times. De wnd. secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, heeft zondag een onder houd van een uur met de Indo- sisehe minister van Buitenland se Zaken, dr. Soebandrio, gehad over de komende onderhandelin gen tussen Nederland en Indo nesië. Een woordvoerder van de V.N. zei daarna dat geen datum was vastgesteld voor het begin van de formele onderhandelingen die onder voorzitterschap van de heer Oe Thant zullen worden gehouden. Een Indonesische woordvoer der zei tegen verslaggevers dat men hoopte dat deze dinsdag om 17.00 uur (Ned. tijd) zouden be ginnen. Dr. Soebandrio zei tegen jour nalisten dat, „min of meer", op alle punten overeenstemming moet zijn bereikt vóórdat de on derhandelingen beginnen. Nieuwe elementen sedert de voorlopige overeenkomst werd bereikt zijn de voortdurende in filtraties van Indonesiërs en goedkeuring die de V. N. zouden hebben verleend voor het hijsen van de Indonesische vlag in Westelijk Nieuw-Guinea vóór het eind van dit jaar als sym bool van de komende overdracht van de soevereiniteit. In sommige kringen opperde men dat na deze gebeurtenissen het begin van de onderhandelin gen misschien zou worden uitge steld, maar zondag werd ver wacht dat zij min of meer vol gens schema zouden aanvangen. In Nederlandse kringen werd een bericht tegengesproken dat de delegatie in New York de heer Oe Thant verzocht had een memorandum van 31 juli in te trekken. Dit document dat niet gepubli ceerd werd, zou een voorziening inhouden voor de symbolische overdracht van het gezag vóór het eind van dit jaar ter vervul ling van de door president Soe- karno dikwijls herhaalde belof te aan zijn volk. Volgens Indonesische kringen heeft dr. Van Roijen zelf inge stemd met deze voorziening als een concessie aan de Indonesi sche eisen en om dr Soebandrio er toe te bewegen een voorstel van de heer Bunker voor een overdracht in mei te aanvaarden. Volgens ingelichte kringen in New York is de kwestie van het memorandum nog „in beweging" maar volgens deze kringen is het onjuist te stellen dat Neder land de intrekking van het me morandum had gevraagd. Een woordvoerder van de heer Oe Thant bevestigde later dat Nederland het memorandum en kele dagen later dan Indonesië ontving. Dit was een „vergis ing", zo zei de woordvoerder. Toen dr. Soebandrio nog in ge sprek was met de heer Oe Thant, zei Ganis Harsono, die woord voerder is van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Za ken, dat gehoopt werd dat de formele onderhandelingen dins dag om 17.00 uur (Ned. tijd) zou den beginnen. Hij deelde mee dat een bekendmaking daarover van de Verenigde Naties zou komen na een definitief besluit van de heer Oe Thant. Dr. Soebandrio zei later te gen journalisten dat hij met de heer Oe Thant gesproken had over de voorbereidingen voor de formele onderhandelingen. In een gezaghebbende Indone sische kring noemde men de Officieel is zaterdagavond in Hollandia, meegedeeld, dat zater dag om 21.50 uur plaatselijke tijd (twee uur zaterdagmiddag Ned. tijd) een aantal radareclios is waargenomen, die met een snel heid van 24 mijl per uur van de noordkust van Ceram recht naar kampong Wcy op de zuidkust van het eiland Misool koersten. Op dezelfde plaats had in de nacht van 9 op 10 augustus een Indonesische landing van onge veer honderd militairen plaatsge vonden. Nadat de snelle scheepjes tot vijftien mijl de kust van Misool waren genaderd, werden zij door Nederlandse zeestrijdkrachten onder vuur genomen, wat om 11.05 uur plaatselijke tijd gebeur de. Het vuur werd door de scheepjes beantwoord, maar kort daarop werd van koers veranderd en keerden de scheepjes naar noord-Ceram terug, aldus het gouvernements-voorliehtingsbu- reau. Terwijl de Indonessiche boten al vurend omkeerden, hebben Nederlandse militairen éen felle lichtflits aan boord van één dezer scheepjes waargenomen. Het eiland Misool is gelegen in de Ceramzee, ongeveer hal verwege tussen Ceram en de Vogelkop. Inmiddels is bekend geworden dat de infiltranten die in de nacht van donderdag op vrijdag nabij de kampong Wey aan land wa ren gegaan, verder op het eiland werden teruggedrongen door Ne derlandse mariniers. Toen de Ne derlanders Wey naderden wer den zij ontvangen door hevig vuur van automatische wapens. Niettemin lukte het de mariniers met steun van vuur uit zee, aan land te komen waarna zij de In donesische militairen wisten te dwingen de kampong te verla ten. Boven Wey, dat gelegen is aan de zuidkust van Misool, stel len de Nederlandse strijdkrach ten thans alles in het werk om de Indonesiërs te neutraliseren. Een jager van de koninklijke marine is naar Misool gevaren en heeft ligplaats gekozen nabij Wey. NEDERLANDS PROTEST BIJ OE THANT. Mr. C. W. A.' Schürmann, per manent vertegenwoorder van Nederland bij de Verenigde Na ties, heeft aan de wnd. secr.- gen. Oe Thant een schrijven doen toekomen waarvan de in houd, in de Nederlandse verta ling, als volgt luidt: „Ik heb de eer u mee te delen dat gedurende deze week nog twee groepen Indonesiërs in Ne derlands Nieuw-Guinea geïnfil treerd zijn. De eerste groep, uit 40 man bestaande, landde in de nacht van dinsdag op woensdag uit boten op het eiland Was, ten westen van het schiereiland Onin. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn. volgens inlich tingen van de plaatselijke bevol king, ongeveer 140 Indonesiërs, die ook in boten waren gekomen, geland bij het dorpje Wey op het eiland Misool, één van de Radja-Ampat-eilanden ten wes ten van Sorong. Leden van deze groep vertelden de inwoners dat nog meer infiltranten zouden volgen. Beide groepen infiltranten werden gelocaliseerd door Ne derlandse strijdkrachten. Bij een onderzoek bleek dat de landin gen zijn geschied uit speciaal voor deze actie geconstrueerde speedboten. Op het eiland Misool heeft het eerste vuurcontact tussen Nederlandse troepen en infiltranten plaats gehad. De Nederlandse regering heeft mij opdracht gegeven te protes teren tegen deze Indonesische actie op een tijdstip waarop on derhandelingen tussen Nederland en Indonesië worden gevoerd onder uw verantwoordelijkheid. Ik zal u erkentelijk zijn indien u zo vriendelijk wilt zijn deze brief te doen circuleren als een docu ment van de Veiligheidraad." Aldus de brief die door mr. Schürmann aan de heer Oe Thant is overhandigd. De brief werd gelijktijdig in Den Haag en in New York voor publikatie vrijgegeven. In Indonesische kringen werd gezegd dat de Indonesische re gering nog steeds van mening is dat wat nu gebeurd is geen „in filtratie" genoemd kan worden, omdat, volgens Djakarta, Weste lijk Nieuw-Guinea Indonesisch gebied is en de Indonesiërs het recht hebben daar te vertoeven. Veel V.N.-leden delen deze op vatting! symbolische overdracht van het gezag tegen het eind van dit jaar, door het hijsen van de In donesische vlag in het gebied, fundamenteel in de voorlopige overeenkomst tussen Indonesië en Nederland. Gezegd werd dat zonder deze voorziening geen overeenkomst bereikt zou zijn. In genoemde kring merkte men verder op dat de toekomstige be trekkingen tussen Indonesië en Nederland, „tot voordeel van beiden", belangrijker zijn dan de kwestie van het hijsen van de Indonesische vlag. Dat deel van de Nederlandse opinie dat meen de dat hoe eerder het vraagstuk Nieuw-Guinea was opgelost, hoe beter, „had de juiste toon ge troffen", zo werd gezegd. Inmiddels is ook dr. Van Roijen in New York aangekomen. Ver wacht wordt dat hij vandaag dr. Soebandrio en de heer Oe Thant zal ontmoeten. In kringen in de omgeving van de conferentie werd aan Reuter meegedeeld dat als alles tijdens de informele contacten goed verloopt, verwacht wordt dat het formele deel van de onderhan delingen slechts een kwestie van uren zou zijn. Als de formele onderhandelin gen inderdaad dinsdag zullen be ginnen, zou dus op dezelfde dag een akkoord kunnen worden be reikt dat een eind maakt aan 't geschil dat thans 13 jaar bestaat. Op weg naar haar ouders in' Satmford Connecticut, die ze sinds de Hongaarse opstand in 1956, toen ze 3 jaar oud was, niet meer heeft gezien, is een 9-jarig Hongaars meisje, Ildico Takacs uit Budapest, zondagmiddag op Schiphol met veel zorg ontvan gen en bijna als een v.i.p. (very important person) behandeld. Zij kwam met 'n Ilyushin lijntoestel van de Hongaarse luchtvaart maatschappij Malev aan, nadat ze zoals een Engels sprekende andere passagier uit het toestel vertelde op de luchthaven van Budapest hartroerend afscheid had genomen van haar grootmoe der,'die sinds de vlucht van Ildi- co's ouders haar kleinkind heeft verzorgd. In hetzelfde toestel reisde een vroegere Hongaarse,'die thans in Amerika woont. Zij had in de af gelopen twee weken voor de eer ste maal na de oorlog haar va derland mogen terugzien. Op Schiphol fungeerde zij als tolk tussen de kleine Ildico en het personeel van de luchthaven. „Ildico is destijds bij de over haaste vlucht van haar ouders zoek geraakt", vertelde ze. „Ik heb dat van haar grootmoeder gehoord. Jarenlang hebben de ouders, die naar Amerika vlucht ten, pogingen gedaan haar uit Hongarije los te krijgen. Dat is' nu eindelijk gelukt. Ze heeft een visum gekregen, maar men moet dit als een uitzondering beschou wen". Dankzij het doortastend optre-, den van een arts van het Canade; se Rode Kruis, die zelf enkele ma len naar Hongarije reisde, zijn de laatste tijd aan ettelijke andere Hongaarse kinderen ook visa ver strekt voor een legaal vertrek uit Hongarije ter hereniging met hun in Canada wonende ouders. „Het Rode Kruis verleent in deze gevallen dikwijls bemidde ling", zo vervolgde een vertegen woordiger van de afd. Amster dam van het Nederlandsche Ro de Kruis, die dit mededeelde en die naar Schiphol was gekomen om de alleen reizende Ildico op te vangen. Bij aankomst van het toestel;bleek, dat het meisje ech ter onder de goede hoede stond van een toevallig met hetzelfde toestel reizende oude Hongaarse dame, die een visum had gekre gen voor een bezoek van 3 maan den aan haar uit Hongarije ge vluchte'dochter in Amerika. Met haar reisde Ildico kort na 6 uur zondagavond per K.L.M.-vliegtuig door naar New York, waar haar ouders popelend van ongeduld stonden te wachten. „De Hongaarse regering geeft slechts bij uitzondering visa voor deze gevallen", zei de vertegen woordiger van het Rode Kruis. „Korte tijd geleden had ik hier. een vrouw, die naar twee van haar.kinderen in Amerika mocht,4 maar haar man, die. zijn kinderen ook graag wilde zien, mocht niet mee. Hem werd vergunning voor de reis beloofd als zijn vrouw te rug zou zijn gekomen". Op de vraag waarom Hongarije eigenlijk volksgenoten, die per se het land willen verlaten, tegen hun zin vast houdt, antwoordde de thans in Amerika wonende ex- Hongaarse: „Omdat het alleen mensen laat gaan. b.v. ouden van dagen, die maar pensioen opma: ken en die niet nuttig meer voor Hongarije zijn. Iedereen die werkt en dus wèl nut opwerpt, houdt het vast. De regering daar houdt alleen met praktische din gen rekening. Ik ben zelf niet eens een vluchteling, maar toch heeft het jaren geduurd voor ik een visum kreeg om het land nog eens te bezoeken. Tegenwoordig komen er echter meer van die vi sa voor Hongaren in Amerika los. Ik denk, dat ze in Hongarije onze dollars goed^kunnen gebrui ken". WEINIG WIND. Rond een depressie vóór de kust "van Midden-Noorwegen stroomt koele lucht via Schot land naar de Noordzee. Boven de Britse eilanden is de lucht druk flink gaan stijgen, waar door een rug van hoge lucht druk zich over ons land heeft uitgebreid. In Frankrijk, Mid den- en Zuid-Duitsland hand haaft zich de warme lucht met middagtemperaturen van 25 tót 30 graden. De scheidingslijn tus sen de koele en warme lucht ligt juist boven het zuiden van ons land. Deze frontale zone schuift heel langzaam heen ert weer, waarbij hier en daar regen kan Vallen. Ook zullen'er plaatselijk 'opklaringen voorkomen. De wind blijft zwak in hoofdzaak uit richtingen tussen noord en oost, waarbij de temperaturen .over het algemeen dezelfde zul len zijn als zondag of iets hoger. De kans op onweer neemt toe. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Verspreide opklaringen. Enkele plaatselijke opklarin gen maar ook hier en daar regen. Matige tot zwakke wind in hoofdzaak tussen noord en oost. Dezelfde temperaturen als gis teren of iets hogere. MAANDAG 13 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 11.25 11.49 Terneuzen 12.24 Hansweert 0.40 1.04 Walsoorden 0.50 1.14 DINSDAG 14 AUGUSTUS Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.20 0.55 1135 1(45 n.m. 12!36 1.11 1.51 2.01 13 14 15 ZON op onder 5.19 20*10 5.21 20.08 5.22 20.06 MAAN on onder 18.41 2T14 19.28 3.18 20.07 4.32

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1