OLIN BBEMS OORDELIGE IIEDINGEN o 4zië'ódraaióckyl (goodwill Nieuwe Russische kernproef Oe Thant en Veiligheidsraad worden ingelicht over nieuwe Indonesische agressie Soebandrio naar Washington vertrokken Briefwisseling Spaak en De tussen Gaulle 2.85 69 ct 49 ct 45 ct 62 ct Waarnemende Gouverneur van Ned. Antillen overleden 'RIJDAG 10 AUGUSTUS I$f U een prima met wereldnaam I SONDERNEMING ITH merk met 4EEP ba 1,35 rjES DING VGSAUS 49 ct P SAP ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5673 Koning Mohammed Sahir Sjah van Afghanistan is «rootscheeps ontvangen in de Sowjet-Unie, waar hij een week lang in Jalta op de Krim gast is van premier Nikita Chroesjtsjov en president Leonid Breznjew. Officieel is het een soort vakantie-uitstapje voor de vorst, maar het ligt voor de hand dat ook over zaken wordt gepraat. AMERIKAANS MILITAIR VLIEGTUIG VERONGELUKT Nederlandse bij botsing in Frankrijk omgekomen HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER Pasjtoenistan? Het vakantieweekje NEDERLANDS MILITAIR IN NIEUW-GUINEA GESNEUVELD Radio de KocK, ZON- en MAANSTANDEN NIEUWE ARGENTIJNSE MINISTER Bosbranden in frankrijk NIEUWE BOSBRANDEN AAN DE RIVIERA WEDEROM LANDINGEN VAN INDONESISCHE INFILTRANTEN OP NIEUW-GUINEA STIPTHEIDSACTIE Bij DUITSE SPOORWEGEN DUBBELE RAKETLANCERING PLAATSVERVANGEND GOUVERNEUR VAN DE NED. ANTILLEN BENOEMD ARRESTATIEBEVEL TEGEN B1DAULT bruikt dan steeds t een 100-jarige ervaring! KOLKSTRAAT 40 2272-3272 - TERNEUZEN oor Terneuren en omstreken. anse ,95 te» frankering bil abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs por mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1.10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of; Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Afghanistan is een weinig be langrijk land, behalve dat de Russen het al sinds de tsarentijd beschouwen als de strategische Een super-constallation van de Amerikaanse Marine die werd gebruikt bij het patrouilleren iangs de Amerikaanse oostkust is donderdagavond op de basis Patuxent in Maryland veronge lukt. Van de achttien inzitten den kwamen er drie om het leven. Van de overlevenden hebben enkele brandwonden opgelopen. Bij een verkeersongeval in de buurt van Laon, in Noord- Frankrijk, is gisterenmiddag mevrouw J. Boshuizen uit Zand- voort om het leven gekomen. De door haar man bestuurde auto kwam in botsing met een lorry. De heer Boshuizen liep lichte verwondingen op. BiNNENVERINGBED to beste bei ooit gemaakt SCHUIMRUBBER8ED met versterkte middensector f J(a'/st fabrieken Zevenbergen „onstuimig weer" Het K.N.M.I. deelt mede: Nog steeds beheersen actieve .iepfressics van de oceaan het weer in West-Europa. Eén er van verplaatste zich van Schot land naar Zuid-Scandinavië en veroorzaakte in ons land tijde lijk regen, maar in de middag ook enkele opklaringen. Een volgende actieve depressie be vond zich vrijdagavond onge veer 600 km ten westen van Ierland. Al uitdiepend koerste dit lagedrukgebied oostwaarts. Hedenmiddag zal het vermoe delijk op 't noordelijk deel van do Noordzee aankomen. Een bij behorend frontensysteem dringt hierbij, vergezeld van veel be wolking en een regengebied, op naar ons land en zal het weer derhalve ongunstig beïnvloeden. Bovendien wakkert op de nade ring van dit regengebied de zuidwestelijke wind tot krachtig of hard aan. mogelijk tijdelijk lot stormachtig. In de temperaturen wordt no® steeds weinig verandering ver wacht. medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt, geldig tot hedenavond. Guur weer Zwaar bewolkt met vooral aan vankelijk regen of motregen. Krachtige of harde, aan de kust mogelijk stormachtige zuidweste lijke wind. r?og steeds koud. ZATERDAG 11 AUGUSTUS draaischijf van Azië. Daar tussen de Sowjet-Unie en Pakistan en Perzië geklemd in het bergland, beheerst het toegangswegen tot die beide leden van het CENTO- verbond, is zelfs een beetje te beschouwen als een wig in het front van deze Middenoostelijke NATO-tegenhanger. Dat is voor Moskou een goede reden ge weest royaler dan het gewoon is de Afghanen met weldaden te overladen. Er worden ziekenhui zen gebouwd, maar vooral ook vliegvelden en brede wegen, van belang voor het land, maar ook militair van gewicht. Bovendien staat de Sowjet-Unie pal achter de regeerders in Kaboel wat hun conflict met Pakistan betreft. Dat conflict gaat over de Pasjtoenon die aan weerszijden van de Afghaans-Pakistaanse grens wonen. Moet daar een zelfstandige staat komen, Pasj toenistan? Of moeten alle Pasj- toenen verenigd worden hetzij in het ene, hetzij in het andere land? De ruzie hierover tussen Kaboel en Karatsji is zo hoog gelopen, dat dc grens tussen beide landen potdicht is gegaan. De trotse bergbewoners van Ka boel hebben daardoor hun eigen produkten de weg naar het bui tenland afgesneden en omge keerd ook lange tijd de goederen waarmee de Ver. Staten de Af ghanen helpen. Ook hier was de Sowjet-Unie één en al bereidheid de Afghanen bij te staan. Ze bouwden twee rivierhavens en een spoorwegstation om de ex port van tapijten en lapislazuli weer mogelijk te maken. De Russen waren zo vriende lijk dat de Afghanen, een zeer op zelfstandigheid gesteld volk vreesden nu helemaal in Rus sisch vaarwater te raken. Liever dan van de handelsweg over Sowjet-gebied te profiteren, slo ten ze een verdrag met Perzië om over ongebaande wegen een nieuwe en zeer dure route voor de handelskaravanen te krijgen. De Russen hadden hun havens voor niets gebouwd. Bovendien begon de Sjah van Perzië als bemiddelaar op te tre den in het conflict over do Pasj- toenen. Tot dusver zonder veel resultaat, maar hij heeft dan toch wel weer contact tussen Kaboel en Karatsji tot stand ge bracht. Bovendien heeft Paki- stans president Ajoeb Khan in een rede gepleit voor een nauwer samengaan met Perzië, Pakistan en Afghanistan in een federatie. Omdat, aldus Ajoeb Khan, de drie Mohammedaanse landen slechts in eenheid sterk genoeg zijn om zich te kunnen handha ven en in verdeeldheid zwak staan tegenover hun buren, lees de Sowjet-Unie. Het drietal zou samen een krachtiger opvolger kunnen zijn van het toch al wat gekortwiekte CENTO-bondge- nootsc'hap cn is daardoor ver zekerd van Amerikaanse steun. De Russen zien hier allerlei ontwikkelingen die hun invloed in het strategisch voor hen zo belangrijke Afghanistan dreigen te laten tanen. Vandaar dat Chroesjtsjov cn Breznjew voor het vakantie-weekje van koning Mohammed waarschijnlijk ook heel andere dingen op het pro gramma hebben staan dan zwem men in zee en zonnebaden. (Nadruk verboden.) De legervoorlichtingsdienst deelt mede, dat donderdag de twintigjarige dienstplichtige kor poraal G. M. Derks tijdens een actie nabij Kaimana op Nieuw- Guinea is gesneuveld. Zijn stof felijk overschot is gisteren te Kaimana ter aarde besteld. Korporaal Derks was afkom stig uit Raalte. De speciale correspondent van het A. N. P. te Hollandia meldt, dat bij hetzelfde vuurgevecht, waarin korporaal Derks is ge sneuveld, de dienstplichtige sol daat eerste klas K. van der Veen en een Papoea licht werden ge wond. Noordsirazt 102 - Telefoon 3111 Icraeme» Op het Japanse eiland Hok kaido heeft donderdag een tyfoon gewoed waarbij twee personen zijn omgekomen en negen gewond. Spoorwegver bindingen werden door de begeleidende hevige regenval verbroken en 900 huizen had den van het water te lijden. v.m. n.m. Rreskens 9.45 10.15 Terneuzen 10.20 10.50 Hansweert 11.00 11.30 Walsoorden 11.10 11.40 ZONDAG 12 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 10.53 11.23 Terneuzen 11.28 11.58 Hansweert 0.08 12.38 Walsoorden 0.18 12.48 MAANDAG 13 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 11.25 11.49 Terneuzen 12.24 Hansweert OriO 1.04 Walsoorden 0.50 1.14 MAAN op onder op onder Aug. 11 5.16 20.13 16.44 0.40 12 5.18 2012 17.46 1.22 13 5.19 20.10 18.41 2.14 14 5.21 20. OS 19.28 3.18 Het seismografisch instituut van Uppsala, Zweden, heeft vrij dag oen nieuwe Russische kern- Do Argentijnse gepensioneer de generaal Eduardo Soneorans, is vrijdag benoemd tot minister van het leger, als opvolger van generaal Loza, die enkele dagen geleden naar aanleiding van een opstandige actie van het meren deel van de legerleiders moest aftreden. Do leider van deze ac tie, generaal Montero, heeft laten weten, dat hij de orders van de nieuwe minister zal aan vaarden. Generaal Loza trad woens dagavond af als minister van het leger en als opperbevelheb ber van dit onderzoek van dit onderdeel van de strijdkrachten. Generaal Montero had zich kort tevoren tot opperbevelhebber uitgeroepen. Bij het vernemen van de benoe ming van generaal Senorans heeft generaal Montero zich op nieuw tot opperbevelhebber van het leger uitgeroepen. Hij vestig de zijn hoofdkwartier in Palermo, een voorstad van Buenos Aires. proef in het gebied van Nova Zembla geregistreerd. Men raamt de kracht van de explosie op drie megaton. De ontploffing is ook waarge-, nomen door het seismografische instituut te Nurmijaerva, ten noorden van Helsinki. Dit meldt dat het Russische kernwapen op ongeveer tweeduizend kilometer ten noorden van de Finse hoofd stad tot ontploffing werd ge bracht. Het seismografische instituut te Nurmijaervi heeft twee door kernenergie teweeg gebracht ontploffingen waargenomen. Van de eerste is de plaats van waal neming aangegeven, doch van de tweede kon geen positie worden opgegeven. Een woordvoerder van het in stituut verklaarde dat dc eerste ontploffing waarschijnlijk onder water of ondergronds teweeg is gebracht, daar de gebruikelijke luchtdrukgolven, die ontstaan bij een kernwapenontploffing in de dampkring, niet werden waarge nomen. De kracht van de ontploffing was minder dan één megaton, waarbij één megaton gelijkstaat aan één miljoen ton t.n.t., aldus heeft de Amerikaanse commis sie voor atoomenergie in Wash ington bekendgemaakt. Een beeld van de geweldige bos brand, welke op het ogenblik een groot deel van Zuid-Frankrijk teistert. De materiële schade is reeds enorm: zo is er een spring stoffenfabriek in de lucht gevlo gen; een groot aantal auto': verbrand en hebben al vele ge bouwer.' zware brandschade op gelopen. Nadat uitgeputte brandweerlie den en militairen dachten de strijd tegen de bosbranden aan de Rivièra gewonnen te hebben zijn donderdagavond drie nieu we branden uitgebroken. Onge veer twaalfhonderd militairen en brandweerlieden waren er na lange strijd in geslaagd een brand, die in de omgeving van St. Maxime en St. Raphael, grote stukken bos in de as legde, te blussen. Door het draaien van de wind ontstonden er echter te Le Muy op enkele kilometers af stand, opnieuw bosbranden. Een andere bosbrand, die in de omgeving van Marseille woedt wordt door brandweerlieden van dc marine en soldaten bestreden. ,43e recente nieuwe landingen van groepen Indonesische infil tranten in Nieuw-Guinea, te weten op het eiland Misool en het eiland Was, acht de regering onder de huidige omstandig heden een hoogst ernstig feit", zo wordt gezegd in een gister avond door het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgegeven communiqué. „De permanente vertegen woordiger van Nederland bij de Verenigde Naties heeft opdracht ontvangen terstond de waar nemend secretaris-generaal van deze organisatie in kennis te stellen van deze agressieve ac ties met verzoek de leden van de Veiligheidsraad terzake in te lichter:", aldus het communiqué. Naar thans is gebleken zijn deze week wederom twee maal Indonesische infiltranten met boteir geland op Nieuw-Guinea. De eerste landing geschiedde in de nacht van dinsdag op woensdag op het eiland Was ten westen van het schiereiland Onin. Daar werden 40 infiltranten uit boten aan land gebracht. In de nacht van donderdag op vrijdag is een nog onbekend aan tal Indonesiërs, die eveneens in boten waren aangevoerd, geland bij het plaatsje Wey op het eiland Misool, een van de Radja- Ampat-eilanden ten westen van Sorong. Te Hollandia is officieel meegedeeld dat beide groepen infiltranten door Nederlandse strijdkrachten zijn gelocaliseerd. Blijkens een ingesteld onderzoek De waarnemende gouverneur van de Ned. Antillen, de heer Christiaan Winkel G. A.zn, is vrijdagmorgen vroeg overleden. De heer Winkel, die 63 jaar is geworden, was zondag opgeno men in het St. Elisabeth Gast huis wegens een ziekte, die zich vrij plotseling heeft opgebaard, want hij heeft nog de gehele reis van de Prinsessen Irene en Mar griet meegemaakt. De ziekte werd aanvankelijk niet als ern stig aangemerkt, doch dinsdag avond werd de toestand van de heer Winkel slechter en woens dagmorgen werd in een commu niqué van het kabinet van de gouverneur gesproken van „ern stige bezorgdheid". De vakvereniging van Duitse spoorweglieden (G.D.E.D.) heeft woensdag 15 augustus nul uur vastgesteld als tijdstip van aan vang van een stiptheidsactie der spoormannen, „Aktion Adler" genaamd, onder 't motto „Denk ook aan uw persoonlijke veilig heid". De vakvereniging heeft in een beroep op het publiek om be grip voor de actie verklaard dat het hier niet om een langzaam- aan-actie gaat maar om het op volgen van de dienstorders, in het bijzonder die ter verzeke ring van de persoonlijke veilig heid van de spoormannen. De vakvereniging van beamb ten van de Duitse spoorwegen (G.D.B.A.) en die van Duits lo comotief-personeel G. D. L.) doen niet aan deze actie mee omdat zij deze tijdens het par- lementsreces en in de huidige drukke vakantietijd niet ge schikt achten. Twee intercontinentale „Atlas"- raketten hebben zich donderdag korte tijd na elkaar verheven van hun startblokken op de basis Vandenberg, de Amerikaanse raketbasis aan de Californische kust. Het doelwit van de raket ten lag op ongeveer 8000 km af stand in de Stille Oceaan. Dit is de eerste maal dat de Amerikanen een dergelijke dub- danks bele lancering hebben uitgevoerd, vinden Nadat de heer Winkel sedert januari 1958 verschillende malen deze functie had vervuld, werd hij na het vertrek van gouver neur Speekenbrink op 20 mei 1961 in een plechtige bijeenkomst van de staten beëdigd tot waar nemend gouverneur, hetgeen hij tot nu toe is gebleven. Algemeen werd verwacht, dat de heer Winkel, als eerste An tilliaan, zou worden benoemd tot gouverneur. Het bericht van zijn overlijdeir-'heeft in de Ned. An tillen verslagenheid teweeg ge bracht. omdat hij zeer algemeen gezien was, ook door zijn bemin nelijkheid en vriendelijkheid. De begrafenis is, daar de heer Winkel plaatselijke Antilliaanse tijd te donderdag middernacht overleed, vastgesteld op vrijdag morgen. De Nederlandse Rijksvoorlich tingsdienst maakt bekend, dat mr. A. P. J. van Bruggen is aan wezen als vervanger van de gou verneur van de Nederlandse An tillen. De heer Van Bruggen is thans directeur van het kabinet van de gouverneur. zijn de landingen uitgevoerd met speciaal voor deze actie vervaar digde speedboten. Naar het ANP van een mili taire woordvoerder te Hollandia vernam heeft op het eiland Mi sool het eerste vuurcontact tus sen Nederlandse militairen en infiltranten reeds plaats gehad. DR VAN ROVEN SPREEKT MET OE THANT De Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Roijen, heeft gisteren een af spraak gemaakt voor een be spreking later op de dag met Oe Thant, de waarnemend secreta ris-generaal van de V. N., over een aantal kwesties die verband houden met de komende for mele onderhandelingen tusser Nederland en Indonesië. Een woordvoerder van de Nederlandse ambassade maakte bekend dat dr. Van Roijen, ver gezeld van mr. C. W, A. Schür- mann, de Nederlandse perma nente vertegenwoordiger bij de V. N., naar New York vliegt'voor deze bespreking. Intussen hebben Nederlandse en Indonesische deskundigen vrijdag in Washington het over leg over verscheidene budge- taire, administratieve, militaire en financiële kwesties voort gezet. Beide partijen moeten over eenstemming bereiken over het delen van de kosten voor de aanwezigheid van de V. N. in de komende maanden vóórdat In donesië het gezag overneemt. Volgens ingelichte kringen geven de Nederlandse deskundi gen de Indonesische afgevaar digden voorts bijzonderheden over de ontwikkelingsprojecten die Nederland in de afgelopen jaren in Westelijk Nieuw-Gui- nee. heeft ondernomen. „Als je de hele boel over neemt is dit geen eenvoudige zaak", zo zei een diplomaat. „Je kunt er niet heen gaan zonder eerst veel belangrijke inlichtin gen te hebben verkregen". Oe Thant heeft vrijdag in New York een aantal besprekin gen gevoerd ter voorbereiding van het begin van de formele onderhandelingen volgende week. Ellsworth Bunker had gister ochtend een onderhoud met Oe Thant. Later ontmoette Oc Thant de Indonesische perma nente vertegenwoordiger bij de Ver. Naties. Volgens ingelichte kringen zouden de V. N. mogelijk nog een verklaring uitgeven over de komende onderhandelingen. Er is nog niet officieel verklaard of dezo op maandag zullen begin nen, maar volgens inofficiële berichten zal dit waarschijnlijk wel het geval zijn. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. dr. Soeban drio, is vrijdagochtend per vlieg tuig uit Djakarta naai' Washing ton vertrokken voor de formele onderhandelingen met Neder landse vertegenwoordigers over Westelijk Nieuw-Guinea. Minister Soebandrio zei vóór zijn vertrek in een verklaring tot verslaggevers goede hoop te heb ben dat het thans dertien jaar bestaande geschil tussen de Ne derlanders en de Indonesiërs ten slotte in de loop van dit jaar kan worden geregeld. Hij zei, dat, on het optimisme over het van een oplossing, cic Een woordvoerder van het Belgische ministerie van Buiten landse Zaken heelt vrijdag beves tigd dat er een briefwisseling is geweest tussen Paul-Henri Spaak, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, en ge neraal De Gaulle. Hij wilde ech ter ontkennen noch bevestigen dat Spaak aan de Franse presi dent had geschreven dat hij zijn vasthouden aan een „supranatio nale" Europese politieke unie en uitstel ervan tot Engeland zal zijn toegetreden tot de Europese gemeenschappen, had opgegeven. De woordvoerder betreurde het ten zeerste dat het feit van de briefwisseling was uitgelekt. „Wij kunnen geen commentaar geven op deze delicate zaak die het onderwerp is van besprekin gen tussen de zes landen der Europese Economische Gemeen schap", zei hij. „Reuter" meldt uit Parijs dat de eerste ministers van Frank rijk en Italië, Pompidou en Fan- fani, die vijftien september a.s. de opening van de tunnel voor het wegverkeer tussen Frankrijk en Italië onder de Mont Blane zullen bijwonen, van deze gele genheid gebruik zullen maken voor het bespreken van de voor genomen politieke eenwording in het kader van de Europese gemeenschappelijke markt. maatregelen tot „bevrijding" van het gebied moeten worden voort gezet. Het Indonesische volk moet altijd waakzaam blijven, ai- dus de minister. Hij wilde geen antwoord geven op vragen van verslaggevers over de aard van de besprekin gen. De minister is vergezeld van de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Harso- no. en andere medewerkers, on der wie de Papoea Frits Kirihio. thans politiek adviseur van dc minister. Verwacht wordt dat minister Soebandrio op weg naar Wash ington te Manilla oen bespreking zal hebben met de Philippijnse vice-president en minister van Buitenlandse Zaken, Pelaez. Ook zou de Indonesische bewindsman nog een gesprek hebben met zijn Japanse ambtgenoot Ohira. De waarnemend secretaris generaal van de Verenigde Na ties, Oe Thant, zal naar verwacht werd, gisteren plannen goedkeu ren voor de onderhandelingen die onder zijn auspiciën volgende week tussen Nederlandse en In donesische vertegenwoordigers zullen worden gehouden. Dc Parijse politie heeft mede gedeeld, dat legen oud-premier Bidault een bevel (ot aanhou ding is uitgevaardigd. Enige tijd geleden was gemeld, dat Bidault de leiding op zich zou hebben genomen van een nationale verzetsraad in Frank rijk.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1