Nieuwe Amerikaanse voorstellen in Genève door Russen verworpen Amerikaanse nazi-leider Rockwell in Londen aangehouden Aerdenhoutse schilderijen terecht België en Kongö Schout-bij-nacht Reeser over militaire toestand op Nieuw-Guinea Vandaag demonstratie voor zelfbeschikkingsrecht in Nieuw-Guinea HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Zuidwest-Afrika Rus wil onderzoek naar gedragingen van twee V. N.-ambtenaren franKering bl.1 abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactieadres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 33150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand f2,—Per wee^ 48 ct- Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5672 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Verenigde Staten hebben donderdag op de besprekingen in Genève over een verbod van kernproeven nieuwe voorstellen ter tafel gebracht. In de drielanden-subcommissie deed de Amerikaanse gedelegeer de, Arthur Dean, een beroep op de Sowjet-Unie om verplichte in spectie ter plaatse te aanvaarden. Dit zou dan slechts voor een klein gedeelte van de Sowjet- Unie gelden. Hij bood voorts aan het aantal van dergelijke inspec ties aanzienlijk te verminderen. De Verenigde Staten zijn thans bereid met een aanzienlijk klei ner aantal controleposten in de Sowjet-Unie genoegen te nemen en zij zullen ook akkoord gaan met een netwerk van door eigen mensen bemande stations onder internationaal toezicht, inplaats van internationaal bemande con troleplaatsen, aldus Dean. De Amerikaanse gedelegeerde NASOETION VOORSPELT „De Indonesische vlag zal vóór het begin van 1963 in Weste lijk Nieuw-Guiea wapperen", verklaarde gisteren de minis ter van Defensie, Nasoetion. Hij zeide dit in een boodschap aan regeringsbeambten enem- ployé's van handelszaken in Zuid-Sumatra. vroeg de Sowjet-Unie een soort gelijk gebaar te maken om zo doende nader tot elkander te ge raken. De Amerikaanse bereidheid om het aantal inspecties ter plaatse en de hoeveelheid con- tröposten te verminderen en internationaal toezicht op natio nale controleposten toe te staan hangt af van aanvaarding van het verplichte karakter der in spectie ter plaatse, aldus Dean. Als het vraagstuk van deze in spectie wordt opgelost, is er alle reden te geloven dat de andere kwesties op redelijke wijze zullen worden geregeld. De Sowjet-Unie zal merken dat wij in dit opzicht zeer medewerkzaam zijn, zo zei de Amerikaan. Dean zei, dat zijn delegatie binnenkort nadere technische ge gevens over de nieuwe voorstel len zou verschaffen. De Amerikaanse wetenschap had aanzienlijke betere mogelijk heden ontdekt voor opsporing van aardschokken op lange af stand dan vroeger, aldus Dean. Hij zei echter, dat vele seismische gegevens geïdentificeerd kunnen worden als aardschokken, maar geen enkele kan nog positief aangemerkt worden als afkom stig van kernexplosies. Het veri fiëren van dergelijke gegevens zou onder een verdrag tot verbod van kernproeven, slechts de toe gang tot een zeer klein gedeelte van de Sowjet-Unie noodzakelijk maken. En er behoeft dientenge- De leider van de Amerikaanse nationaal-soeialistische beweging, George Lincoln Rockwell, die kortgeleden naar Engeland was gekomen en tegen wie de Britse minister van Binnenlandse Zaken een uiiwijzigingsbevel had uit gevaardigd, is woensdagavond in Londen aangehouden. Rockwell, die „Führer" is van een kleine groep nazi's met een hoofdkwartier te Arlingtdn in Virginia, was naar Engeland ge komen om de deelnemers aan een oefenkamp van de Britse ONDER DEPRESSIE-INVLOED Actieve depressies van de oceaan trekker, langs de noord- flank van een hogedrukgebied bij de Azoren zonder enige weer stand te ontmoeten via Schot land en de Noordzee naar het oosten. Hierbij oefenen zij ook veel invloed uit op het weerge- beuren in ons land. Voor van daag wordt de passage verwacht van een frontensysteem van een depressie waarvan de kern van Schotland naar Zuid-Noor- wegen trekt. Dit frontensysteem gaat vergezeld van veel bewol king en een regengebied, dat mogelijk in de middag naar Duitsland wegtrekt. Tevens wordt er een matige tot krachtige wind verwacht uit zuidwest tot west en temperatu ren die nog steeds beneden nor maal liggen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Aanvankelijk regen Aanvankelijk zwaarbewolkt met regen of motregen. In de middag enkc-le verspreide opklaringen Matige tot krachtige zuidweste lijke wind, aan de kust mogelijk tijdelijk hard. Aanhoudend koel weer. VRIJDAG 10 AUGUSTUS nationaal-soeialistische beweging toe te spreken. Het Britse minis terie van Binnenlandse Zaken had meegedeeld, flat hij niet zou worden toegelaten, Ruim een week geleden kwam hij echter toch per schip uit de Ierse repu bliek het land binnen. Reizigers uit Ierland worden niet gecon troleerd en van Britse zijde had men geen tijd gehad de Ierse autoriteiten te waarschuwen. Per vliegtuig was de nazileider eer der naar het Ierse vliegveld Shannon gevlogen, waar hij zei in Ierland vakantie te nemen. Hij reisde echter per boot door naar Engeland, waarvoor geen pas poort nodig is. Rockwell werd gearresteerd in het bureau van het dagblad .,De Daily Mirror". Do politie hield al enige tijd de Londense kranten wijk in het oog, omdat verwacht werd dat Rockwell zou trachten contact op te nemen met een krant. Eerder had de leider van de Britse nationaal-soeialistische beweging, Colin Jordan, getracht een verhaal over Rockwell te verkopen. Het geld dat hij hier voor vroeg, zou in de nazi-kas worden gestort. Rockwell terug naar de Ver. Staten De Amerikaanse nazi-leider Lincoln Rockwell die Engeland heimelijk was binnengekomen om een bijeenkomst van Britse nationaal-socialisten toe te spre ken, is donderdagochtend op het vliegveld van Londen op een vliegtuig van de Pan American Airways gezet, waarmede hij de terugreis naar Boston, in de Verenigde Staten, zal maken. Voordat hij het vliegtuig bin nenging bracht Rockwell met ge heven rechterarm de nationaal- soeialistische groet. volge weinig vrees te zijn voor het ontdekken van militaire ge heimen, zo betoogde de Ameri kaanse afgevaardigde. De Ver enigde Staten zijn zelfs bereid bij inspectie ter plaatse onderscheid te maken tussen seismische en niet-seismische gebieden, aldus Dean. De Amerikaanse voorstellen werden later door (le Sowjet- Unie, bij monde van haar afge vaardigde Zorin, verworpen. Vol gens Zorin waren zij een herha ling van vorige voorstellen. De Sowjet-Unie houdt zich aan het memorandum van de neutrale landen, dat geen enkele verplich ting tot plaatselijke inspectie in houdt, aldus de Russische afge vaardigde. Daily Telegraph: Gezag der Oostduitse regering berust op geweld De (conservatieve) „Daily Telegraph" schrijft: „Het gezag der Oostduitse regering berust, evenals dat van het bewind in andere communistische staten, op geweld. De Oostduitse communistische leider Ulbricht handhaaft zich echter niet eens met behulp van leger en politie in Oost- Duitsland daar in deze ontoerei kende macht ook nog grote on tevredenheid heerst. Het zijn Sowjetrussische divisies, die Ul- brichts militaire ruggesteun vor men. En zelfs Chroesjtsjov ziet zich verplicht deze vrijwel al leen overgebleven en verfoeilijke relikwie van het Stalinisme te steunen", aldus dit Engelse dagblad. Vandaag zal te Hoilandia een demonstratie worden gehouden, die georganiseerd wordt door het „Comité Front Nationaal Pa poea", waarin verschillende poli tieke partijen zijn vertegenwoor digd. Voor het gebouw van de Nieuwguinea-Raad zullen de de monstranten hun eisen te kennen geven, namelijk handhaving van het zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea's en de organisatie van een volksstemming geduren de de uitoefening van het bestuur over Nieuw-Guinea door de Verenigde Naties. De demonstratie beoogt tevens, steun te verlenen aan de Papoea-adviseurs bij de onder- De politie te Bloemendaal heeft donderdagmiddag van de politie te Aken bericht ontvangen dat de in Aerdenhout gestolen schil derijen terecht zijn. De schilderijen liggen op het ogenblik op het hoofdbureau van politie te Aken. Er zijn te Aken geen verdere arrestaties in deze zaak verricht. Een woordvoerder van de poli tie te Aken heeft in een perscon ferentie medegedeeld, dat de schilderijen onbeschadigd zijn. Zij zijn via „tussenpersonen" in het bezit van de Akense politie gekomen. De uit Heerlen gestolen kost bare ringen zijn nog niet terecht. Enige dagen geleden was de Akense politie er bijna in ge slaagd de hand op de ringen te leggen, maar doordat de man nen, die de ringen in hun bezit hadden, waren gewaarschuwd, is dit een'mislukking geworden. De drie dieven hadden, aldus de woordvoerder van de Akense politie, de gestolen schilderijen eerst begraven op een blek in" Zuid-Limburg', dicht bij de Duitse grens. In de nacht van 30 op 31 juli zijn zij in gezel schap van helers uit Aken naar deze bergplaats gegaan, waarna de schilderijen naar Aken wer den gebracht. De helers waren evenmin als de dieven op de hoogte van de grote waarde der schilderijen; zij vernamen dit uit de krant en omdat zij een dergelijke buit „te heet" vonden, besloten zij de schilderijen de politie in handen te spelen. Hun „tussenperso nen" overhandigden donderdag middag ergens in een straat in Aken de schilderijen aan recher cheurs. De Akense politie zet het zoeken naar de helers voort. De 31-jarige Sigmar G„ een van de Duitsers die in Zwitser land is aangehouden in verband met de schilderijendiefstal in Aerdenhout, heeft thans bekend dat hij mede schuldig is aan deze diefstal. Zoals bekend had de in 1927 geboren Horst Fritz N„ een beroepsmisdadiger, reeds eerder een bekentenis afgelegd. G. blijft ontkennen dat hij iets te maken heeft met de diefstal van ringen in Heerlen. Men gaat nu verder met het verhoor van de derde verdachte, de 41-jarige Herbert S. Deze bijzonderheden zijn don derdag tijdens een persconferen tie in Bern bekend gemaakt door de Nederlandse politiemen sen die in Bern bij het onderzoek betrokken zijn en door de politie van kanton Bern. Wat de inbraak in de villa van jhr. Loudon betreft deelde hoofd inspecteur Voerman o.m. mede, dat het nu vast staat, dat de handelingen in de Verenigde Staten, de heren Jouwe, Tang- gahma en Womsivvor. Vele Papoea-ambtenaren te Hoilandia hebben reeds aange kondigd, dat zü in verband met de demonstratie, vrijdag niet op hun werk zullen verschijnen. Men is van plan. tegelijkertijd ook in andere plaatsen, o.a. te Merauke, dergelijke demonstra ties te houden. SOEBANDRIO SPRAK MET RUSSISCHE AMBASSADEUR De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soc- bandrio, heeft donderdag ineen onderhoud van anderhalf uur de kwestie Nieuw-Guinea be sproken met de Russische am bassadeur. Michailov. De minister zei later tegen verslaggevers dat Indonesië steeds Russische steun en sym pathie in dit geschil had gehad. Hij kreeg de indruk dat de Rus sische ambassadeur verheugd zou zijn met een spoedige op lossing van het vraagstuk. Minister Soebandrio vertrekt vandaag naar New York voor de formele onderhandelingen met Nederlandse vertegenwoordi gers. Verwacht wordt, dat hij zal worden vergezeld door de woordvoerder van het minis terie van Buitenlandse Zaken, Ganis Harsono, en de secreta ris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. dr. Enny Karim. SPEURHOND CAS BRENGT MEER LICHT IN ZAAK SCHIDER1JEN- D1EFSTAL AERDENHOUT Speurhond Cas uit Bergen, die met zijn geleider, de heer B. Harsten, naar Zwitserland is ge vlogen, heeft in Bern de Duitser Sigmar Grafe die is gearres teerd in verband met de schilde rijendiefstal in Aerdenhout, aan gewezen als de man die het bui ten de villa „Koekkoeksduin" gevonden pistool in handen heeft gehad. Grafe (tweede van links), hier omgeveiv door Zwitserse rechercheurs op weg naar het politiebureau voor de sorteer- proef. daders zich door liet inslaan van vensters met twee stenen toe gang hebben verschaft tot twee vertrekken, van waaruit niet ver- Breskens Terneuzen Hanswecrt Walsoorden v.m. S.32 9.07 9.47 9.57 n.m. 8.57 9.32 10.12 10.22 ZATERDAG 11 AUGUSTUS Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 9.45 10.20 11.00 11.10 n.m. 10.15 10.50 11.30 11.40 ZON Aug. 10 11 op onder Op 5.14 2045 16.44 5.16 20.13 16.44 5.18 20.12 17.46 5.19 20.10 18.41 5.21 20.08 19.28 onder 0.06 0.40 1.22 2.14 3.18 De Belgische onderminister van Buitenlandse Zaken. Hen drik Fayat, heeft donderdag aan de commissie van Buitenlandse meegedeeld, dat de Belgische Zaken van de Belgische Senaat regering aan de premier van de centrale Kongolese regering, Adoula. heeft voorgesteld dé tegen Katanga uitgevaardigde maatregelen op te heffen. De voorzitter van de Senaat en de betrokken commissie, Struye, maakte dit bekend. De senato ren hebben in een bijeenkomst achter gesloten deuren deze Belgische stap goedgekeurd. Volgens Fayat beséhouwt de Belgische regering het besluit van Adoula alle vluchten vanen naar Katangaanse vliegvelden tc verbieden en alle verre ver bindingen met Elisabethstad over Leopoldstad te laten lopen, evenals gelijksoortige maatrege len, „niet bevorderlijk voor een verzoening" tussen de centrale regering en Katanga. In Elisabethstad neemt de spanning toe. De V. N.-soldaten daar vrezen incidenten met de Katanganen. Volgens een be richt uit goede bron worden een 60-tal wagons met goederen voor het V. N.-leger te Sakania en Dilolo vastgehouden door Katan gaanse militairen. In officiële Britse kringen hoopt men dat een „minimum plan" voor een vreedzame rege ling van de Kongolese kwestie, opgesteld door Engeland, België en Amerika, tegen het eind van deze week aan Oe Thant kan worden voorgelegd. Dwangmaat regelen zou het plan niet bevat ten. Het zou wel voorzien in diplomatieke pressie, zowel op de regering in Leopoldstad als op die in Elisabethstad. Engeland en België voelen niet voor econo mische sancties tegen Katanga. In officiële Amerikaanse kring laat men een minder optimistisch geluid horen. Men zegt daar dat er nog geen overeenstemming over een plan in zicht is. De centrale Kongolese re gering heeft besloten voormali ge huurlingen uit het leger van Katanga te berechten, zo deelt het ministerie van Voorlichting in Leopoldstad mee. Het zou gaan om vijf man drie Bel gen, een Zwitser en een Ameri kaanse neger die de gevan genen van de V. N. in Leopold stad zijn. Het is voor het eerst dat de Kongolese regering spreekt van uitlevering van huurlingen dooi de V. N. Tof dusver werden zij door de V. N. het land uitgezet met stilzwijgende toestemming van Leopoldstad. De resoluties van de V. N.-assemblee laten de V. N.-autoriteiten ter plaatse de keus tussen uitzetting en uit levering aan de centrale re gering. der in het huis kon worden door gedrongen. Eigenlijk hadden de inbrekers het niet op schilderijen voorzien; zij zochten in de eer ste plaats naar geld en andere waardevolle buit. Daarom ont vreemdden zij in het eerste ver trek alleen maar een revolver uit een wapenkast. Toen zij ech ter bij het doorzoeken van de tweede kamer ook hier geen veel belovende buit aantroffen, heb ben zij maar de schilderijen mee genomen zonder overigens te be seffen, dat deze zoveel waard waren. Na de ontdekking van de dief stal, waarvan onmiddellijk via de radio de Duitse en de Zwitserse politie op de hoogte werd ge steld, had de politie de beide ste nen, die voor het inslaan van de vensters waren gebruikt, de revolver, die de inbrekers hadden laten liggen, en een op de oprij laan gevonden gordijnkoord voor het opsporingswerk beschikbaar. De eerste sporen leidden naar Heerlen, waar in de nacht van 8 op 9 juli onder gelijke omstan digheden een groot aantal ringen met juwelen uit een juweliers zaak was gestolen. Bekend werd, dat in Aken 58 van deze ringen waren verkocht. Het onderzoek bracht aan het licht, dat de beide Verkopers van de ringen, Her- bert S. en Sigmar G. zich in een blauwe Opel. waarvan echtei het nummer niet bekend was, op weg waren in de richting van Zwit serland. Van de zijde der Akense politie verneemt het A. N. P„ dat deze kennis had gekregen van de auto, waarin de schilderijen wer den vervoerd, door een tip, die zij had ontvangen uit een bron, die echter niet nader kan worden genoemd. Men kan echter niet aannemen, aldus onze inlichtin gen, dat deze tip uit de onderwe reld is gekomen. Deze auto is vervolgens gesig naleerd in Freudenstadt, een plaats in Zuid-Duitsland bij de Zwitserse grens, waar de inzit tenden van de auto hadden inge broken in een bakkerswinkel. Getuigen hadden de wagen vóór de winkel zien staan. Men is hier ook het kenteken-nummer van de auto en de naam van de be stuurder Horst Fritz N. te weten gekomen, aldus de Akense poli tie. Dank zij deze gegevens was het 'n Interlaken de ambtenaar MEMORANDUM VAN OE THANT AAN SOEBANDRIO De woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft in antwoord op een vraag meegedeeld dat eerst woensdag de Nederlandse regering is gebleken dat de waar nemend secretaris-generaal van de Verenigde Natiest Oe Thant, op 31 juli een memorandum aan de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrio. heeft overhandigd. Van het be staan noch de inhoud was iets bekend. Volgens de woordvoerder zal de inhoud van het memoran dum waarschijnlijk in het kader van de onderhandelingen met Indonesië nog aan de orde wor den gesteld. President Soekarno had zater dagavond een verslaggever mee gedeeld dat hij minister Soeban drio voor „formele onderhande lingen op basis van de voorlopi ge overeenkomst en 't memoran dum van secretaris-generaal Oe Thant" naar Washington zou sturen. Lancering „minuteman raket mislukt Een drietraps „minuteman"- raket, die voorzien was van een nieuwe en krachtiger tweede trap, is donderdag een minuut na de lancering op Cape Ca naveral in de lucht ontploft. Functionarissen zeiden dat de raket zichzelf opblies nadat een onbekende fout was opgetreden. Er werd geen schade aange richt. In de nieuwe tweede trap is het metaal titanium verwerkt om de raket krachtiger te ma ken door ofwel een grotere reik wijdte of vermeerdering van de nuttige last. Titanium is buiten gewoon sterk en 30 procent lichter dan staal. Schout-bij-nacht" L. E. H. Reeser heeft donderdagochtend op zijn wekelijkse persconferen tie medegedeeld, dat het mili taire beeld in Nieuw-Guinea de afgelopen week geen specta culaire gebeurtenissen heeft ge toond. Het beleid van Neder landse zijde blijft gericht op het opjagen en neutraliseren van de Indonesische parachutisten. Het zal, zeide de schout-bij-nacht, niet worden gewijzigd totdat van de Nederlandse regering be richt zal zijn ontvangen over een officieel akkoord met de Indo nesiërs. Bij de jongste landing te Kai- mana zijn ongeveer 50 parachu tisten neergelaten. Zoals gemeld, is dit geschied tijdens een nieu we bevoorrading op 31 juli. Nabij andere plaatsen, die in dezelfde nacht bevoorraad wer den, zijn geen nieuwe landingen waargenomen. De heer Reeser deelde voorts mede, dat gedurende de afge lopen weken „een enkele maal" in de wateren rond Nieuw-Gui nea onderzeeboten van onbeken de nationaliteit zijn gesigna leerd. Een der laatste meldingen hierover kwam binnen van de commandant der politie te Ma- nokwari. Nasporingen hiernaar met schepen en vliegtuigen heb ben evenwel geen resultaat op geleverd. De heer Reeser is van mening dat „indien er inderdaad onderzeeboten zijn geweest maar daarvan ben ik niet over tuigd deze thans in elk geval zijn verdwenen". Desgevraagd sprak de com mandant der strijdkrachten ge ruchten tegen, die donderdag te Hoilandia de ronde deden, als zouden in de nacht van woens dag op donderdag nabij Fak-Fak opnieuw Indonesische parachu listen zijn neergelaten. van de kantonale politie Hans- Rüdi Wyss mogelijk, nauwelijks 48 uur na het doorkomen van de politiemelding over de radio, on danks het zeer drukke toeristen verkeer op de weg de gezochte wagen te signaleren, zo deelde commissaris Spörri op de pers conferentie in Bern mede. De moedige politieman, aldus de commissaris, wierp zijn fiets voor de auto en verzocht de drie inzittenden zich te identificeren. De hem getoonde papieren gaf Wyss de overtuiging, dat hij met de drie gezochten te doen had. Met getrokken wapen begaf hij zich.in dc wagen en verzocht de bestuurder naar het politiebu reau te rijden. N. deed dit, maar bij aankomst bij het politiebureau gelukte het G. de vlucht te nemen. De beide anderen werden verhoord en N. deelde hierbij de plaats mede, waar de drie hun tenten hadden opgeslagen. Dit was buiten Interlaken, op de weg naar Spiez en men trof hier de ontsnapte G. slapend aan. De sorteerproeven. die met be hulp van de uit Nederland naar Bern gebrachte politiehond wer den genomen, leverden voor wat de Aerdenhoutse diefstal betreft resultaten op, waaraan niet viel te twijfelen. Wat de door G. ont kende diefstal van ringen in Heerlen betreft, leverden de proe ven echter geen doorslaggevende resultaten op. Ondei do indruk van de sorteerproeven heeft G. bekend, dat hij de voor de proef gebruikte stenen heeft geworpen en de revolver in de hand heeft gehad. De Rus Oberenko heeft woens dag in de Commissie voor Kolo nialisme van de Verenigde Na ties aangedrongen op een onder zoek naar de gedragingen van twee ambtenaren van de volke renorganisatie die in mei met de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie, Carpio en Martinez de Alva, Zuidwest- Af rika hebben bezocht. Volgens Oberenko hebben de twee ambtenaren, de Nieuw-Zce- lander Berendsen en de Ameri kaanse Jacqueline Yarrow, te Pretoria in naam van Carpio en Martinez de Alva een communi qué uitgegeven waarin werd ge zegd dat de toestand in Zuidwest- Afrika geen gevaar is voor de internationale vrede en dat in dat gebied geen militarisering is of pogingen worden gedaan de in heemse bevolking uit te roeien. Van Britse, Amerikaanse en Australische zijde is vervolgens in de commissie gezegd dat men de commissie niet de juiste plaats vindt voor het bespreken van beschuldigingen aan het adres van ambtenaren van het secsa- tariaat. DE KINDERMOORD IN LUIK Do voorlopige hechtenis van dc vijf beklaagden in de zaak van de kindermoord te Luik zal voor drie maanden worden ver lengd. De beklaagden zullen in oktober voor het assisenhof in Luik verschijnen. Zoals bekend gaat het in deze zaak om een, waarschijnlijk tengevolge van het gebruiken van een verdo vend middel door de moeder, misvormde pasgeboren baby dje met medeplichtigheid van een dokter, de ouders en andere familieleden door middel van een inspuiting gedood zou'zyn.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1