Rebellie in Argentinië Evacuatie van vrouwen en kinderen in volle gang De ontwapenings- besprekingen Dobrinin bij Rusk Indonesië en Nieuw-Guinea Nederlandse straaljager in Nieuw-Guinea neergestort DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5671 NEDERLANDSE MILITAIR IN NIEUW-GUINEA LICHT GEWOND KONGO VERDENKING TEGEN GENEESMIDDEL WEERBERICHT IN NIEUW-GUINEA MOETEN SCHOLEN SLUITEN DOOR DE EVACUATIE HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN en HET WEER CUBA ECONOMISCHE SPIONAGE IN OOSTENRIJK OPNIEUW SOWJETRU SSISCHE KERNPROEF AMSTERDAMS GEZIN ZWAAR GEWOND BIJ ONGEVAL IN 'OOSTENRIJK DOODSTRAFFEN WEGENS AANSLAGEN OP SOEKARNO DE POLITIEKE UNIE II. H. WEMMERS TREEDT AF ALS PRES.-DIRECTEUR VAN DE STAATSMIJNEN Frank ering bij abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 et. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. ,van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Argentijnse generaal Fre- derico Montero, bevelhebber van het vierde legerkorps, is woens dag in opstand gekomen tegen de Argentijnse minister van het Leger, Juan Batista Loza, en heeft zichzelf tot opperbevelheb ber van liet Argentijnse leger op geworpen. Volgens persberichten wordt de rebellerende generaal ge steund door de garnizoens van Mendoza, Cordoba, Comodoro, Rivadavia en La Plata en waar schijnlijk door de militaire aca demie in Buenos Aires. Het vier de legerkorps heeft zijn basis in de noordelijke provincie Salta. Generaal Montero heeft zijn hoofdkwartier in do stad Jujuy in het uiterste noorden geves tigd. Hij heeft aan president Gui- do en aan generaal Loza tele grammen gezonden waarin hij het aftreden van generaal Loza eiste, waarop generaal Loza Montero heeft ontslagen. De eerste officiële bevestiging van de rebellie bestond uit een communiqué waarin generaal Loza zegt dat maatregelen wor den genomen om de tucht in het leger te herstellen. De Argentijnse opperbevelheb bers der strijdkrachten hebben in maart, na de voor de volge lingen van do verbannen presi dent Peron succesvolle verkie zingen, de macht in handen ge nomen. President Frondizi werd afgezet en door José Maria Gui- do vervangen. De regering ver klaarde de verkiezingen ongeldig en president Guido stuurde later het congres met onbepaald ver lof tot na het houden van nieuwe verkiezingen. Generaal Toranzo Montero is een broer van generaal Carlos Montero, die onder president Frondizi opperbevelhebber was en op 23 maart vorig jaar aftrad en zijn ontslag uit het leger nam. Uit gewoonlijk betrouwbare regeringskringen is vernomen dat de opstand tot dusver be perkt schijnt te zijn tot het leger en niet tegen de regering ge richt is. Generaal Montero en zijn medestanders zouden vijf bepaalde doelen nastreven, on der meer het gedwongen terug trekken van Peronistische offi cieren die door generaal Loza opnieuw waren aangesteld, scheiding van de functies opper bevelhebber en minister voor het leger, reorganisatie van het le ger en eisen ten aanzien van bepaalde eenheden. De rebellie heeft tot nu toe geen waarneembare gevolgen voor het openbare leven gehad. Te Hollandia is van officiële zijde medegedeeld, dat de dienst plichtige soldaat c. Minderman licht gewond is geraakt bij ge vechtshandelingen met Indo nesiërs. Over de aard der ver wonding werd niets bekend ge maakt, evenmin als over de plaats en het tijdstip van dc ge vechtsaanraking. Het dagblad „La Libre Bel- giquo" publiceerde een verkla ring van de ambassadeur van de Kongolese republiek te Brus- fsel, Kini. waarin deze zegt dat de Kongolese regering beslist had ofwel haar diplomatieke betrekkingen met België te ver breken ofwel de ambassade te Brussel te sluiten indien België Tsjombe zou toelaten naar de Belgische hoofdstad te komen. Hetzelfde dagblad brengt kri tiek uit op de dwangmaatrege len van de V. N. met betrekking tot Katanga. „Geheel die dwang- onderneming, aldus het blad, is zó dwaas dat men zich mag af vragen of zij niet ingegeven is door duistere belangen en of de hele zaak niet draait rond de kopermijnen waarvan de kost prijs sommige Amerikaanse voortbrengers hindert. Het zou in elk geval ongehoord zijn in dien de Belgische regering niet krachtig zou betogen of stil zwijgend zou medewerken aan die ontbindingsonderneming die, in naam van de vrede, wordt ge voerd tegen een klein weerloos land". Dc uittocht van vrouwen en kinderen uit Nieuw-Guinea is thans in voilé gang. Nadat de afgelopen weken de eerste groe pen reeds met de Zuiderkruis en met de gewone lijnvluchten naar Nederland waren gereisd, zijn inmiddels de eerste chartervlieg tuigen van het vliegveld Sentani (Hollandia) naar Biak vertrok ken. Biak is niet alleen het op vangcentrum in de operatie „Spectrum", zoals de codenaam van het repatriëringscliema luidt, maar ook het opvulcentrum. Dc Canadese minister van Volksgezondheid, Harrie Wade, heeft dinsdag gezegd dat de ge zondheidsautoriteiten het bui tensporige gebruik van het ge neesmiddel phenacctin gevaar lijk achten. Het middel zou ver scheidene neveneffecten heb ben. Hoewel het middel reeds 50 jaar lang over de hele wereld wordt gebruikt, is er pas on langs verdenking tegen gerezen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zuidwestelijke wind Aan de kust enkele zonnige perioden, in het binnenland wis selend bewolkt met aanvankelijk nog enkele verspreid voorkomen- wind tussen west en zndewistu wind tussen west en zuidwest. Iets hogere middagtemperaturen dan gisteren. KONINGIN FARAH VERWACHT TWEEDE KINDJE De Sjali van Iran en zijn gemalin koningin Farali tijdens een pad- vindersdemonstratie in Teheran. Het is de eerste foto van konin gin Farah sinds bekend werd gemaakt dat zij haar tweede kindje verwacht. Het vervroegde vertrek van vrouwen en kinderen van de Nederlandse ambtenaren uit Nieuw-Guinea blijft uiteraard niet zonder gevolgen voor het onderwijs daar. Naar de ver slaggever van het A. N. P. te Hollandia vernam zullen enige lagere scholen, vooral in het zuiden van Nieuw-Guinea, in september niet meer worden geopend. In plaatsen als Me- rauke, Tanah Merah en Fak- Fak zijn in het geheel geen Wellicht zullen te Hollandia ook Wellicht zullen te Hollandia ook één of meer lagere scholen moeten worden gesloten. Het onderwijzende personeel dat daardoor vrijkomt, zal te werk worden gesteld op de scholen voor Papoea-kinderen. In de plaatsen langs de zuid kust, waar Indonesische para chutisten zijn geland, zijn de onderwijzeressen vervangen door onderwijzers. Op de kweek school te Hollandia wordt ge tracht, de opleiding van Pa poea-onderwijzers zoveel moge lijk te versnellen. In deze stad houden zich 540 personen voor vertrek gereed. Als op het laatste ogenblik nog plaatsen in de gecharterde su- per-Constellations beschikbaar zijn worden deze opgevuld met vrouwen en kinderen uit Biak. In het totaal zijn thans ruim duizend vrouwen en kinderen naar Nederland gereisd. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit Me- rauke, Sorong, Manokwari en Seroei. In Hollandia hebben zich al meer dan duizend vrouwen en kinderen aangemeld voor ver trek. Van hen zo-u-er deze week nog bijna 400 worden afgevoerd. De gezinnen van particulieren maken veelal gebruik van de nor male lijndiensten van de KLM. De animo voor het vertrek is in Hollandia over het algemeen vrij groot. Nog dagelijks stromen bij de dienst reiswezen tientallen aanvragen binnen en voorlopig heeft men de twee Dakota's, die de dagelijkse verbinding van Hollandia naar Biak onderhou den, hard nodig. Met de organi satie van de repatriëring belaste ambtenaren hebben zich zelfs afgevraagd of de luchtbrug tus sen Biak en Amsterdam niet ook na 18 augustus zal moeten wor den voortgezet. Volgende week zal een extra DC-8 drie keer heen en weer vliegen tussen Bangkok en Amsterdam om ook deze verbinding vlot te onder houden. De uittocht van vrouwen en kinderen uit Hollandia had tot nu toe een bijzonder rustig ver loop. Uiteraard is er wel veel drukte op het vliegveld Sentani en bij de medische dienst, waar vele moeders met kinderen in lange rijen wachten op de ver eiste injecties, maar in de stad is verder nauwelijks iets te mer ken. Wel maken winkels in Hol landia veel reclame voor wollen vesten en andere wollen kleren, pakkisten voor huisraad en der gelijke. Woensdagavond werd in Hol landia een groot „evacuatiebal gehouden. Nu ongeveer een der de van het totale aantal vrouwen en kinderen van de Nederlandse ambtenaren in Hollandia zich voor vertrek heeft aangemeld, wordt verwacht, dat in de ko mende weken nog velen zullen volgen. Dit temeer omdat de kin deren dan nog bij het begin van het nieuwe schooljaar op een Nederlandse school geplaatst kunnen worden. lilll TWINTIG EUROPEANEN VRIJGELATEN IN ALGIERS Het Algerijnse bevrijdingsleger heeft in Algiers twintig Euro peanen' vrijgelaten. Een grote groep wordt echter nog vastge houden. Foto's: Ecu vrouw barst in tranen uit als zij ziet, dat haar man niet vrijgelaten is. DONDERDAG 9 Breskens Terneuzen I-Iansweert Walsoorden AUGUSTUS n.m. v.m. 7.28 8.03 8.43 8.53 7.50 8.25 9.05 9.15 VRIJDAG 10 AUGUSTUS Breskens Terneuzen Hansiveert Walsoorden v.m. 8.32 9.07 9.47 9.57 n.m. 8.57 9.32 10.12 10.22 ZON De Engelse vertegenwoordiger |>ij de ontwapeningsbesprekingen in Genève, Godber, beeft woens dag gezegd dat Engeland nooit zal toestemmen in afschaffing van alle raketten met atoomkop pen in liet eerste stadium van ontwapening, zoals de Sowjet- Unie heeft voorgesteld. MAAN op onder op onder Aug 9 5.13 20.17 14.31 It) b.14 20.15 16.44 0.06 11 b.16 20.13 16.44 0.40 12 5.18 20.12 17.40 1.22 13 5.19 20.10 18.41 2.14 14 5.21 20.0S 19.28 3.18 zonnige perioden Het K.N.M.I. deelt mede; De depressie, die ons storm weer bracht, is weggetrokken naar de Botmsche Golf waar de storm vooral de Baltisc'he staten en zuidwest Finland heeft getrof fen. Inmiddels kwam ons land ge leidelijk meer onder invloed van een rug van hoge luchtdruk die in de loop van de dag de buiig heid onderdrukte. Sommige bui en gingen aanvankelijk vergezeld van hagel er onweer en deden de temperatuur tot omstreeks 11 graden dalen. Voor heden worden samenhan gend met het voorbijtrekken van de rug van hoge luchtdruk, wat hogere temperaturen verwacht, terwijl de zonnige.perioden zul len overheersen en de buiigheid nog slechts gering zaj zijn. Daar nieuwe oceaandepressies langzaam naar het oosten opdrin gen, kan in de loop van de mid- dac de bewolking in de hogere niveaus alweer gaan toenemen. Vóór de avond wordt daaruit ech ter geen regen verwacht. De Sowjet-Unie heeft niet ernstig gepoogd aan te tonen hoe deze afschaffing volledig kan worden gecontroleerd, en doet absoluut geen moeite om zekerheid te krijgen dat de Ver. Staten deze raketten ook afschaf fen. „Is er een afgevaardigde die er een ogenblik aan denkt dat de Sowjet-Unie alle raketten met atoomkoppen in het eerste sta dium zal afschaffen als zij niet over afdoende bewijs beschikken dat de Amerikanen hetzelfde doen?", aldus Godber. Zolang er nog geen vredesmacht van de Verenigde Naties is gevormd hebben de landen geen enkel an der fisiek verdedigingsmiddel dan door afschrikking, en daar om kunnen wij nooit een schema aannemen waarbij wij de af schaffing van alle raketten met atoomkoppen op een zo vroeg tijdstip moeten aanvaarden". De Amerikaanse vertegen woordiger Arthur Dean zei woensdag dat de Ver. Staten nu bereid zijn het aantal controle posten voor het opsporen van kernexplosies terug te brengen tot 80. Op basis van een rapport uit 1958 van geleerden uit Oost en West was voorgesteld in een periode van zes jaar 180 contrö- leposten op te richten. Dean zei donderdag tijdens de bijeenkomst van de subcommissie van drie mogendheden voor een kernstopovoreenkomst een ge detailleerde verklaring over het vraagstuk van het stopzetten der kernproeven te zullen af leggen. In een radio-uitzending uit Miami in Florida van Cubaanse vluchtelingen is dinsdagavond gezegd dat er volgens reizigers uit Cuba meer dan 4.000 Russi sche militairen op het eiland zijn aangekomen. Dr. Salvador Leu, de leider van het radioprogramma voor de Cubaanse vluchtelingen, zei dat Fidel Castro om de soldaten heeft gevraagd omdat hij vreest dat er spoedig een volksopstand op Cuba zal uitbreken. Castro zou overigens van plan zijn een „groot offensief" op te zetten om het communisme naar de rest van Latijns-Amerika te ex porteren. Volgens het Weense blad „Kurier" is maandag in Oosten rijk een organisatie voor econo mische spionage ten behoeve van het communistische hlok ontdekt. De leider zou een aan lager wal geraakte industrieel zijn. Men stal uit een fabriek te Reutte in Tirol staallegeringen, die speciaal geschikt waren voor raketten en kernreactors. Gisterochtend werd te Hol landia bekend, dat in de nacht van dinsdag op woensdag nabij Biak een Hunter-straaljager van de Nederlandse luchtmacht is neergestort. Naar de verslag gever van het a. N. P. vernam, heeft de vlieger zich kunnen redden met zijn valscherm. Te Hollandia wilde men van offi ciële zijde over het ongeval nog geen nadere mededelingen doen. Te Hollandia is later officieel medegedeeld, dat om half twaalf Nieuw-Guinea-tijd woensdag de straaljager door een technische storing op ongeveer 30 km ten De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft woens dag in Washington bekendge maakt dat de Sowjet-Unie op nieuw een kernproef in de at mosfeer heeft genomen. De ont ploffing zou dinsdag hebben plaatsgevonden op het proefter- rein in midden-Siberië en een kracht van enige duizenden ton nen tnt hebben gehad. De 54-jarige ambtenaar bij het gemeentelijk elektriciteits bedrijf H. P. Guldenaar uit Am sterdam, zijn vrouw en 14-jarige zoon zijn dinsdagmiddag op de Mölltalweg bij Rangersdorf zwaar gewond geraakt toen hun auto door de leuning van de brug over de Leitnerbeek reed en een val van drie meter maakte. Zij zijn opgenomen in het ziekenhuis te Lienz. De auto werd vernield. westen van Biak in zee is ge stort. De vlieger, luitenant Ba tenburg uil Leeuwarden, heeft zich niet zijn schietstoel kun nen redden. De Hunter maakte deel uit van een formatie van twee straaljagers die een oefenvlucht maakten. Het andere toestel is blijven rondvliegen boven de plaats waar de verongelukte vlieger ronddreef in zijn rub berboot, totdat een hefschroef- vliegtuig hem uit zee kon op vissen. Dit geschiedde reeds 15 minuten na het ongeval. Volgens de officiële mede deling werd luitenant Baten burg „voorzover kan worden nagegaan", niet gewond. Een speciale krijgsraad heeft woensdag drie Indonesiërs ter dood veroordeeld wegens mede plichtigheid aan de aanslag op president Soekarno van 14 mei j.l. In verband met deze aan slag waren eerder reeds twee doodvonnissen geveld. Alle ver oordeelden waren aanhangers van de Darul Islam. Bondskanselier Adenauer en president De Gaulle gaan ak koord met het Italiaanse stand punt dat er eerst voorbereiden de besprekingen moeten worden gehouden alvorens de staatslie den elkander in een zogenaam de topconferentie zullen ontmoe ten om te spreken over de Euro pese politieke unie. Deze voor bereidende besprekingen zullen door de ministers van Buiten landse Zaken van de gemeen- schappelijke-marktlanden wor den gevoerd. Dr. Adenauer deelde dit dins dag mee in een brief aan de Italiaanse premier, Fanfani, en president De Gaulle zou dit reeds zondag hebben gedaan, zo is van gezaghebbende zijde in Rome verklaard. De deur Sowjetrussische ambassa- in Washington, Dobrinin, heeft woensdag op verzoek van Dean Rusk een onderhoud met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gehad. Vol gens waarnemers zijn hierop de ontwapening en het stopzet ten der kernproeven besproken. Het was het eerste bezoek van Dobrinin aan Rusk, na de terug keer uit Genève van Dobrinin verleden maand. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Za ken zei later dat tijdens de bijeenkomst in hoofdzaak de ontwapening was besproken, waaronder een kernstop-over- eenkomst, terwijl het vraagstuk Berlijn vluchtig was aangeraakt. Minister Rusk zette tijdens het onderhoud, dat een uur en een kwartier duurde, opnieuw aan Dobrinin 't Amerikaanse stand punt in deze kwesties uiteen. Het onderhoud was een voort zetting van de besprekingen die minister Rusk onlangs met de Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken, Gromyko. in Genève heeft gehad. Een woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Za ken zei woensdag dat het minis terie „geen enkele inlichting heeft over een eventueel bezoek van Chroesjtsjov aan dit land". Tijdens het onderhoud is hier over evenmin gesproken. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Soeban- drio. heeft dinsdagavond te zij nen huize hoofdredacteuren in gelicht over de kwestie Nieuw- Guinea. De vooruitzichten voor een bijlegging van het geschil nog dit jaar noemde hij „zeer goed". Soebandrio voegde hier aan tos, datde uitvoering van „het bevel voor de bevrijding van West-Irian" moet worden voortgezet tijdens het diploma tieke overleg. Het ene, zei hij, is een aanvulling van het andere. De chef van de Indonesische marinestaf. schout-hij-nacht Martadinata, heeft in een be kendmaking aan de „eenheden in de frontlijn" gezegd, dat de gewapende macht zich dient te hoeden voor „verborgen bedoe lingen" in de Nederlandse mede deling, dat de Nederlanders be reid zijn over West Nicuw-Gui- nea te onderhandelen. „Op het ogenblik is het initiatief aan onze zijde en we beschikken over de nodige middelen", aldus Martadinata, die ook zei er zeker van te zijn, dat eerlang de Pa poea's in opstand zullen komen tegen de Nederlanders. De heer H. H. Wemmers treedt per 1 november a.s. af als presi dent-directeur van de staats mijnen in Limburg. De minister van Economische Zaken heeft de heer Wemmers op diens ver zoek cp de meest eervolle wijze ontslag verleend, onder dank betuiging voor do zeer belang rijke diensten door hem be wezen. De heer Wemmers zal met ingang van dezelfde datum worden opgevolgd door drs. A. C. J. Rottier uit Heerlen. De heer Rottier wordt in zijn func tie van hoofddirecteur opga- volgd door ii. W. E. van Os, eveneens uit Heerlen. De heer Van Os vervult thans de func tie van directeur commerciële zaken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1