Subsidieregelingen voor de woningbouw worden gewijzigd Telegrammen van in Nederland verblijvende Papoea's Het grensgeschil tussen India en China Aanslag op Hoessein verijdeld De ontwapeningsconferentie te Genève Vliegverbod in Katanga HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 7 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5669 Regering machtigt dr. Van Roijen tot formele onderhandelingen Dr. VAN ROIJEN VANDAAG NAAR WASHINGTON Particuliere bouw: W oningwetbouw Woningverbetering en -splitsing SOEKARNO NAAR BALI VERTROKKEN GEEN AMERIKAANS AANBOD VOOR EVACUATIE VAN NEDERLANDERS HET ANTI-SEMITISME IN ARGENTINIË BROODPRIJS MET EEN CENT VERHOOGD PHILIPPIJNEN EISEN BRITS NOORD-BORNEO DE VERSPERRINGEN OM WEST-BERLIJN FRANS VLIEGEND PERSONEEL IN STAKING KONINKLIJKE FAMILIE MET VAKANTIE IN HAAR VILLA IN PORTO ERCOLE, ITALIË NEDERLANDSE AUTOBUS IN OOSTENRIJK OMGESLAGEN JAMAICA ONAFHANKELIJK 78 DODEN DOOR TYFOON OP FORMOSA Frankering b;1 abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v"/h Firma P. J. van de Sande te Terrieuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In verband niet de algemene huurverhoging van 1 september zullen de bestaande subsidierege lingen voor de woningbouw met ingang van die datum onder meer de volgende wijzigingen ondergaan: Het kabinet heeft na uitvoerige gcdaehtenwisseling besloten Dr. J. H. van Roijen te machtigen tot het deelnemen aan de formele onderhandelingen onder leiding van de waarnemend secretaris generaal der Verenigde Naties op basis van het voorlopig ac- coord, dat op 31 juli onder leiding van de heer Bunker werd be reikt." Aldus luidt het communi qué, dat gisteravond na afloop van de kabinetszitting door de R. V. D. werd uitgegeven. Het kabinet is van omstreeks twaalf uur tot half zeven bijeen geweest. De eerste uren werd er evenwel over andere zaken dan de kwestie Nederlands Nieuw- Guinea beraadslaagd. Ambassadeur dr. J. H. van Roijen zal hedenmiddag naar Washington vliegen. Hij ver trekt om 14.30 uur van Schip hol. INDONESIË. De Indonesische strijdkrachten zullen spoedig worden uitgerust met geleide projectielen, zo heeft kolonel Harsono in Makassar verklaard. Generaal-majoor Achmad Jani, chef-staf van het Indonesische leger, heeft maandag gezegd dat in Westelijk Nieuw-Guinea nog steeds gevochten wordt en dat het leger bereid is het gebied door geweld te nemen. De premies voor eigen wonin gen in de categorie A worden gemiddeld met een vierde ver minderd; voor de categorie B on dergaat de premie een verlaging met gemiddeld hetzelfde bedrag. Voor huurwoningen blijft de hoogte van de premies gelijk, maar de jaarlijkse bijdrage wordt in beide categorieën met gemid deld ƒ105 per woning per jaar verlaagd. De huurgrenzen maandhuren voor de toeken ning van een premie en bijdrage zullen, naar gelang van de ge meenteklasse, worden verhoogd. De hierna volgende bedragen zijn uiteraard maxima. Categorie A ƒ97,50 (ƒ82,50 ƒ95,— (ƒ80,—) ƒ90,— (ƒ75,—) ƒ85,— (ƒ70,—) ƒ80,— (ƒ65,—) ƒ80,— (ƒ60,—) Categorie B ƒ117,50 (ƒ105) ƒ115,— (ƒ100) ƒ110,— 95) ƒ105,— 90) ƒ100,— 85) ƒ100,— 80) Tussen haakjes zijn de thans nog van kracht zijnde huurgren zen vermeld. Voor woningen in meergezins- huizen worden deze huurgrenzen 2 per maand hoger gesteld, in dien op bevredigende wijze maat regelen worden getroffen ter beperking van geluidshinder. De mogelijkheid om voor huurwoningen, die binnen drie jaar eigen woningen worden, omzetting van de subsidie in premie én cigenbewoningstoeslag te verkrijgen, is komen te ver vallen. In het bedrag van deze toeslag komt overigens geen wijziging. De extra bijdrage voor bejaar den, wier inkomen beneden een bepaalde grens ligt, is van ƒ50 op 75 per jaar gebracht. Aan gezien de gemeenten een gelijke bijdrage plegen ts verlenen be tekent dit, dat in de bedoelde ge vallen de huurprijs c.q. de pen- sionprijs voortaan met ƒ150 per jaar wordt verlaagd. De jaarlijkse bijdrage voor woningwetwoningen, die thans gemiddeld ƒ250 bedraagt, wordt met een bedrag van gemiddeld ƒ70 verminderd. Dit komt neer op 28 Deze extra bijdrage voor effi ciënte woningbouwplannen blijft gehandhaafd op gemiddeld ƒ2 per week per woning. De extra bijdrage voor wo ningwetwoningen voor bejaar den, wier inkomen beneden een bepaalde grens ligt, wordt van ƒ100 gebracht op ƒ150 De normbedragen voor onder houdskosten en algemene onkos ten voor woningwetwoningen zullen worden verhoogd. De premie voor woningverbe tering en die voor woningsplit sing worden gebracht op 33% van de kosten tot een maximum van 33%.%, van ƒ4000. Dc vereniging van Papoea's in Nederland is het afgelopen weekeinde in Haamstede bijeen geweest. Maandagochtend om streeks twaalf uur verzonden zij twee telegrammen. Het eerste telegram was be stemd voor de minister-presi dent, de ministers van Buiten landse Zaken en de voorzitters LAGERE TEMPERATUREN Het K. N. M. I. deelt mede: Een van de oceaan afkomstige depressie trekt over het Kanaal naar de Noordzee. Een front dat hiermee samenhangt en dat zich uitstrekt over Noord- Frankrijk naar Duitsland, be weegt zich, voorafgegaan door een regenzone in de richting van ons land. Dit front vormt de noordelijke begrenzing van warme lucht in Frankrijk, waar middagtemperaturen van 25 tot 30 graden worden gemeten. De depressie wordt gevolgd door een gebied met harde tot stormachtige noordwestelijke winden dat zich in de loop van de dag over ons land zal uit breiden. Er wordt dan koudere lucht aangevoerd, waarin enkele buien maar ook opklaringen voorkomen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Kouder Wisselende bewolking met en kele buien. Tot krachtige of hard, langs de kust tot stormachtig toenemende wind, draaiend naar west tot noordwest. Kouder. DINSDAG 7 AUGUSTUS Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.54 6.29 7.09 7-19 n.m 6.09 6.44 7.24 7.34 WOENSDAG 8 AUGUSTUS Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.38 7.13 7.53 8.03 n.m. 6.54 7.29 S.09 8.19 ZON MAAN op onder op onder Aug. 7 5.10 20.21 12.19 23.15 8 5.11 20.19 13.25 23.38 9 5.13 20.17 14.31 10 5.14 20.15 15.38 0.06 President Soekarno is gister morgen in gezelschap van mi nister Soebandrio naar zijn va kantieverblijf op Bali vertrok ken. Hij zal er een week blijven. Het ligt in de bedoeling, dat Soebandrio vandaag weer naar Djakarta terugkeert. Woensdag of donderdag zal hij naar Wash ington vertrekken om de for mele onderhandelingen met Nederland te beginnen. Op het vliegveld zei de com mandant van de strijdkrachten, generaal-majoor Achmad Jani, die de president uitgeleide had gedaan, desgevraagd tegen ver slaggevers: „De strijd wordt voortgezet". Van bevoegde Nederlandse zijde in Den Haag is een bericht van een Amerikaans persagentschap tegengesproken volgens hetwelk de Ver Staten twee weken gele den Nederland „bepaalde een heden" van de Amerikaanse zevende vloqt hadden aangebo den voor een snelle evacuatie van Nederlanders uit Westelijk Nieuw-Guinea. De inhoud van dit bericht werd „beslist heel merk waardig" en iets geheel nieuws genoemd. „Tot nu toe heeft de Nederlandse regering nooit iets over een dergelijk aanbod be reikt'", zo werd gezegd. De Argentijnse regering heeft aan de Verenigde Staten gezegd streng te zullen optreden tegen anti-semitische handelingen, zo heeft de woordvoerder van het Witte Huis, Lincoln White, maan dag op een persconferentie ge zegd. Functionarissen van het Ame rikaanse ministerie van Buiten landse Zaken zeiden verleden week dat de Verenigde Staten tijdens informele besprekingen met Argentinië de aandacht had den gevestigd op de bezorgdheid die in de Verenigde Staten heerst over het anti-semitisme in Ar gentinië. van de Eerste en Tweede Ka mer. De inhoud was als volgt: ..45 Papoea's, in vergadering bijeen te Haamstede, brengen ter kennis aan de Nederlandse regering en volksvertegenwoor diging, dat zij zeer verontrust zijn door de huidige ontwikke ling van de kwestie Nieuw-Gui nea, en herinneren u met de meeste klem aan het herhaal delijk beloofde zelfbeschikkings recht". Het telegram was na mens de groep ondertekend door de heren Sawor en Han- nesbei. Het tweede telegram was be stemd voor de Nieuw-Guinea- raad. Het luidde: „45 Papoea's, in vergadering bijeen te Haam stede, brengen ter kennis aan de Nieuw-Guinearaad, dat de in Indonesië verblijvende groep van zes niet de in Nederland studerende Papoea's vertegen woordigd en dat de grote meer derheid van de ip Nederland studerende Papoea's de houding van deze groep ten sterkste af keurt". De ondertekening van het tweede telegram was gelijk aan het eerste. In West-Beriijn zal men deze week trachten naar schat ting 45.000 houtduiven met vergif om het leven te bren gen. De dieren lijden aan ornithose, een ziekte die ook op de mens kan worden overgebracht. Maandag heeft de minister van Economische Zaken, drs. J. W. de Pous, met vertegenwoor digers van dc Nederlandse Bak kerij-Stichting gesproken over de broodprijs. Bij deze bespre king waren eveneens vertegen woordigers van de centrale mid denstandsorganisaties aanwezig. Aanleiding voor deze bespreking was de recente verhoging van de bloemprijs als gevolg van de heffing, welke in verband met het in werking treden van de graanverordening in de E. E. G. is opgetreden. Van het ministerie van Eco nomische Zaken is vernomen, dat de minister er zich mee kan verenigen, dat thans op grond van de gestegen bloemprijs de prijs van het brood met één cent per 800 gram zal worden verhoogd. Deze verhoging geldt vanzelfsprekend niet voor die gevallen, waarin reeds op de bloemprijsstijging met 'n brood prijsverhoging werd vooruitge lopen. Volgens welingelichte kringen in Manilla, heeft de Philippijnse regering aan Engeland en de Federatie van Malaya doen we ten, dat zij van plan is haar aan spraken op Brits Noord-Borneo te handhaven, ondanks de aan kondiging van de vorige week, dat deze landen binnen een jaar de Federatie Malesië in het leven zullen roepen, waarvan Brits Borneo deel zou uitmaken. Volgens de Philippijnse rege ring is dit gebied nooit aan En geland overgedragen, doch slechts verpacht. Nadat in de afgelopen weken rondom West-Berlijn alle mu ren zijn versterkt, nieuwe stuk ken muur zijn opgericht en tankversperringen, loopgraven en versperringsstroken zijn aan- gelegd, zijn dit weekeinde tal rijke groepen arbeiders begon nen nieuwe prikkeldraadlinies op te richten. Ook louter uit officieren van de Oostduitse grenspolitie bestaande groepen werken daaraan. Frans vliegend personeel is in de nacht van zondag op maan dag begonnen met een staking van 48 uur. Vrijwel het gehele Franse internationale en bin nenlandse luchtverkeer wordt door de staking verlamd. Alleen de luchtverbindingen tussen Frankrijk en Algerië blijven functioneren. Een comité van actie van ver tegenwoordigers van bonden van vliegend personeel had vrij dag opgeroepen tot de staking nadat hun verzoek om oprich ting van een gemeenschappe lijke commissie ter behande ling van hun pensioen- en ver- zekeringseisen van de hand was gewezen. Lekker genieten in de Italiaanse zon. V.I.n.r. Prinses Beatrix, H.M. de Koningin, Prinses Marijke, Prinses Margriet, Z.K.H. de Prins en Prinses Irene. Een autobus van een Neder landse reisvereniging is op de Ennstalautoweg in Oostenrijk bij een uitwijkmanoeuvre in de berm van de weg geraakt en omgeslagen. Een 19-jarige stu dente uit Delfzijl, mej. E. Drie- dijk, liep hierbij een kaakfrac- tuur op. Zij werd opgenomen in een ziekenhuis. Vijf andere in zittenden kregen lichtere ver wondingen. Zij konden na be handeling de tocht voortzetten. Premier Nehroe van India heeft in het parlement medege deeld, dat zondag van de Chi nese regering in Peking een nota is ontvangen waarin on derhandelingen worden voorge steld over het grensgeschil tus sen beide landen, op basis van een door Indiase cn Chinese ambtenaren uitgebracht rap port. In Peking is de tekst hekend- gemaakt van een nota, die de Chinese -volksrepubliek zondag- jl. tot India heeft gericht. China stelt hierin voor de besprekin gen over het omstreden grens gebied „zo spoedig mogelijk" te hervatten. Do Indische premier, Nehroe, heelt, als gemeld, maandag te Nieuw-Delhi in de volksver tegenwoordiging verklaard dat De Marokkaanse veiligheids dienst heeft maandag bekend gemaakt, dat tien dagen geleden in Tanger drie Palestijnen zijn aangehouden die van plan zou den zijn geweest, koning Hoes sein van Jordanië tijdens een bezoek aan Marokko te ver moorden. Het drietal was aangehouden op 27 juli, de dag waarop de Jordaanse vorst aankwam. Met het oog op deze arrestaties werd omtrent het bezoek van koning Hoessein en diens vertrek op maandagochtend de grootst mo gelijke geheimhouding betracht, zo wordt van gezaghebbende „Het State Department heeft gesproken van een veelbeloven de benadering, maar wij heb ben het er niet in kunnen ont dekken", aldus heeft Zorin, de leider van de Sowjetrussische afvaardiging naar de ontwape ningsconferentie in Genève, ge zegd in antwoord op vragen van journalisten omtrent de nieuwe Amerikaanse voorstellen voor een verbod op kernwapenproe ven. De Amerikaanse afgevaardig de Dean verklaarde ter confe rentie dat de jongste Russische kernproef de noodzaak van het tot stand brengen van een veel omvattend verdrag terzake on derstreepte. De Amerikaanse afgevaardig de Dean bracht maandag enige „belangrijke aanvullingen en veranderingen" op het Ameri kaanse voorstel op de ontwape ningsconferentie ter sprake. Hij noemde het nieuwe voorstel „een demonstratie van de rede lijkheid en soepelheid waarmee wij deze onderhandelingen heb ben trachten te benaderen". Het nieuwe voorstel houdt be perking van de vervaardiging van grotere bewapeningsstuk ken in vanaf het begin van het eerste stadium, waarbij iedere vermeerdering in aantal en ver nietigingskracht wordt verbo den, aldus Dean. De vier hoofdpunten zijn vol gens Dean: 1. Amerika is ten volle be reid te specificeren dat de ver vaardiging van nieuwe soorten wapens tijdens het eerste sta dium van ontwapening zal wor den verboden. 2. Van de bij overeenkomst toegestane soorten wapens zul len slechts vervangingsexem plaren worden vervaardigd. Het zou bijvoorbeeld niet zijn toege staan, een B-52 bommenwerper te vervangen door een minute- man-raket, omdat dit twee ge heel verschillende typen wa pens zijn. 3. Vervaardiging of beproe ving van nieuwe prototypen zal worden verboden. 4. Bij het van kracht worden van een verdrag moeten alle verdragspartners hun bestaande faciliteiten voor wapenproduk- tie bekendmaken. Overeengeko men moet worden dat deze faci liteiten tiidens de looptijd van het verdrag niet worden uitge breid of gemoderniseerd. De Russische vertegenwoor diger, Zorin, zei dat deze voor stellen „zekere verbeteringen" ten aanzien van de conventio nele bewapening inhouden, „maar deze voorstellen verande ren niets aan de weigering der vervaardiging van atoomkop raketten stop tc zetten en deze in het eerste stadium te vernie tiger". De afgevaardigden Dean en Zorin zijn in een bespreking van twee en een half uur overeen gekomen dat de subcommissie van de conferentie voor de kern bewapening op donderdag moet bijeenkomen. De subcommissie bestaat uit Engelse, Russische en Amerikaanse leden. Een Amerikaanse woordvoer der zei dat de twee voorzitters een „nuttig gesprek" gehad heb ben. Dean heeft Zorin een toe lichting gegeven op de resul taten van zijn onlangs in Wash ington gehouden besprekingen over een kernstop. zijde in Tanger vernomen. De drie arrestanten zouden deel uitmaken van een grote organisatie die de Jordaanse koning buiten zijn land zou wil len vermoorden. Het Marokkaanse persbureau deelde later mee, dat de drie arrestanten de zakenman Za karia El Taher, de recidivist So- bhi Sjanin en een Libanese kap per uit Casablanca, Riad, zijn. Zakaria El Taher en Sjanin wa ren met valse paspoorten uit Zwitserland gekomen. Eerstge noemde zou tweemaal in Am man door een krijgsraad bij verstek ter dood zijn veroor deeld wegens terroristische aan slagen in de Jordaanse hoofd stad. Op de autobaan tussen Würz- burg en Keulen is maandag morgen een personenauto na slippen in botsing gekomen met een vrachtwagen. De drie inzittenden van de per sonenauto kwamen in de vlammen van de in brand gevlogen auto om. China heeft ingestemd met het Indische voorstel om het over leg voort te zetten. „Het Chinese antwoord op de desbetreffende Indische nota was evenwel teleurstellend. De Chinezen hebben zich in hun nota's aan India van grove taal bediend", aldus Nehroe. De Indische premier ver klaarde verder dat de Chinese volksrepubliek zich in haar jongste nota bereid had ver klaard tot nieuwe besprekingen op basis van een in december 1960 door Chinese en Indische functionarissen opgesteld rap port, waarin een overzicht wordt gegeven van de door par tijen gestelde eisen en de argu menten, die zij ter ondersteu ning daarvan aanvoeren. Dit rapport werd opgesteld na een bijeenkomst, die Nehroe en zijn toenmalige communis- tisch-Chinese ambtgenoot Tsjoe En Lai in april 1960 tc Nieuw- Delhi hebben gehouden. Na een Brits bestuur van 307 jaar, is Jamaica in de nacht van zondag op maandag een onaf hankelijke staat geworden. Dit feit werd gevierd met klokkegelui en vreugdevuren in het gehele land. Het plechtige neerhalen van de Britse „Union Jack" en het hijsen in de plaats daarvan van de nationale zwart-goud-groene vlag in het nationale stadion in Kingston, werd o.m. bijgewoond door prinses Margaret van En geland en haar echtgenoot graaf Snowdon. De stad Uan, op het eiland Formosa, is maandag vier uur lang door een tyfoon geteisterd Volgens in Taipeh ontvanger berichten zijn minstens 78 men sen omgekomen en meer dar 200 ernstig gewond. Voorts wer den 4.000 woonhuizen vernield terwijl de water- en stroom voorziening werd afgesneden. De wind bereikte soms eer snelheid van 280 km per uur. Een V.N.-woordvoerder in Eli- sabethstad heeft zondagavond laat bekend gemaakt, dat de Ver. Naties niet ingang van maandag een vliegverbod hebben inge steld naar en van alle onder be heer van de Verenigde Naties staande vliegvelden in Katanga. Een uitzondering geldt voor V.N.-vliegtuigen. Dit verbod is ingesteld op ver zoek van de centrale Kongolese regering in Leopoldstad, aldus de woordvoerder. De voornaamste erbij betrok ken vliegvelden zijn die van Eli- sabethstad en de basis Kamina. Welingelichte kringen in Eli- sabethstad zien in deze maat regel duidelijk de eerste stap van liet onder druk zetten van de regering van president Tsjombe, om een einde te maken aan de nu twee jaar durende afscheiding van Katanga van de rest van Kongo. De voornaamste vliegverbin dingen in Katanga werden on derhouden door de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena, die vier vluchten per week uit voerde tussen Brussel en Elisa- bethstad, via Oesoemboera. Men verwacht, dat de Verenig de Naties ook een einde zullen maken aan de vluchten van door de Katangese regering gechar terde Rhodesische vliegtuigen tussen Kolwezi cn Kongolo. Deze toestellen, die levensmiddelen on andere goederen voor Kongolo vervoeren, maakten tot dusver een tussenlanding op de basis Kamina voor het verkrijgen van een landingsvergunning van de Verenigde Naties.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1