Vertrouwen of garanties Het loonadvies van de S.E.R. Strijdkrachten paraat met geweer bij de voet in Nieuw-Guinea Overval op Brussels station RADIO EN TELEVISIE Het verbond Rode Pimpernel Vrijdag 3 augustus 1962 DE VRIJE ZEEUW Pagina 5 Maar wat dan? WASHINGTON POST OVER NIEUW-GUINEA DE WERKLOOSHEID IN DE VER. STATEN Naar eigen hulp Het been strak? BELGISCHE GEMEENTE LEEFDE OP KRUITVAT Onbekenden met 300.000 frank verdwenen ONTPLOFFING OP NOORSE TANKBOOT MOERASSEN WERKEN REMMEND OP DE MOBILITEIT VAN IEDEREEN Speelautomaten verboden in aantal Belgische provincies Amerikaanse officier vraagt asiel in Tsjecho-Slowakije BETOGINGEN TEGEN KLEURLINGEN IN GROOT-BRITTANNIE AMERIKAANS MILITAIR VLIEGTUIG VERMIST KAAS HET RECHT OP VRIJE WOORD VOOR OSWALD MOSLEY van de De onderhandelingen over de toe leiden dat Britse toetreding tot de Euro- maan^en enige markt zijn voorlopig in het slop geraakt. Niet zo ernstig dat men al moet wanhopen aan een uit eindelijk goed resultaat, maar wel pijnlijk, omdat de kern van de moeilijkheid een kwestie van vertrouwen is. in de komende prijzen zullen stijgen tot genoegen van de boe ren binnen de zes en de ietwat ontlaste schatkisten. Engeland zal zich daarbij aan moeten pas sen, hetgeen hogere prijzen in de winkels betekent. Een on aangenaam besluit voor een re gering, maar deze is daartoe be reid. Een voornaam punt waarom het in dit geval gaat is van Britse kant bekeken hoeveel de Engelse huisvrouwen in de toekomst voor eten zullen moe ten uitgeven. Van oudsher hul digde men in Londen een politiek van goedkope levensmiddelen; het was een der factoren die het land zijn sterke industrie gaven, die concurrerend kon exporteren. Dat is een systeem dat gehad- haafd werd door forse subsidies aan de boeren en door lage hef fingen op importen uit Australië, Nieuw-Zeeland en Canada voor vlees, boter en graan. Dat Engeland zich op dit punt zou moeten aanpassen aan het continent stond tevoren vast en daar werd ook geen bezwaar tegen gemaakt. In principe kon men het in Brussel wel eens wor den over een regeling tot 1970, waarbij het Britse levensmidde lenpakket geleidelijk aan wat minder goedkoop voor voor keursrechten zal worden. De vraag was vooral wat daar na zou gebeuren. Zouden de Britten dan gedwongen worden hun grenzen bijvoorbeeld te slui ten voor Canadees graan, terwijl het Franse vrije toegang had tot de Engelse markt? Die vrees is niet geheel en al absurd. De E. E. G. die juist een kolossaal agrarisch handelsblok is geworden door het van kracht worden van de landbouwovereen- komsten van vorig jaar, streeft al enigszins in die richting, ge stimuleerd door Frankrijk dat hier de beste mogelijkheid in ziet voor expansie van zijn landbouw. •Het verdrag van Rome stipu leert dat de gemeenschap zal streven naar een toenemende produktiviteit in de landbouw om de agrarische bevolking ongeveer twintig procent in de zes landen een redelijk be- staanspeil te verzekeren, de markten te stabiliseren en de verbruikers redelijke prijzen te verzekeren. Dat is een politiek die in de meeste landen van het vasteland op nationaal niveau al werd gevoerd. Maar niet volgens de Engelse methode van goed kope importen, maar door de boeren goede prijzen te verzeke ren op een voor hen beschermde markt. Het subsidiëren werd dus voor een deel op de schouders van de verbruikers gelegd. Dat kan er De Washington Post schrijft „Ofschoon het voorlopige ak koord over Nieuw-Guinea nog door president Soekarno en door het Nederlandse parlement moet worden goedgekeurd, zijn de vooruitzichten voor een de finitieve oplossing van het ge schil goed, temeer daar het ak koord zo duidelijk voordelig is voor beide landen en voor de buitenwereld. ,,Het was al lang duidelijk dat de Nederlanders hoofdzakelijk belang hadden bij een ordelijke terugtocht uit Nieuw-Guinea zonder verlies van gezicht en met de verzekering dat de bevol king over haar eigen toekomsti ge status zou kunnen beslissen. De bereikte overeenkomst schijnt aan deze eisen tegemoet te komen. „Veel is in deze zaak te dan ken aan Oe Thant en zijn kun dige vertegenwoordiger Ells worth Bunker. Bunker paste de juiste combinatie van initiatief en geduld toe om de vijandig heid aan beide kanten te stillen en beiden te laten inzien dat een vreedzame regeling zeer in hun voordeel is. „Zijn goede werk is een voor beeld van de enorme waarde van vriendschappelijke bemiddeling op een ogenblik dat de vrede in een bepaald gebied, of in de we reld, ernstig in gevaar verkeert". De Amerikaanse minister van Arbeid, Arthur Goldberg, heeft woensdag bekend gemaakt, dat in juli de werkloosheid in de Verenigde Staten tot de gering ste omvang sedert twee jaar is gedaald. Het aantal werklozen vermin derde met 445.000 tot 4.018.000. Dit aantal is 5,3 procent van de werkende bevolking tegen 5,5 procent in juni en 5,4 procent in mei. Het nieuwe werklozencijfer is het laagste sedert mei 1960, toen het percentage tot 5,1 procent was gedaald. Het hoogtepunt der werkloosheid werd in mei 1961 bereikt met een percentage van 7 procent der werkende be volking. De angst leeft echter bij de Britten, geïnspireerd door wat de Fransen nu zeggen en doen, dat Parijs de gemeenschap op de weg wil dringen van autarkie: alles zoveel mogelijk binnen de E. E. G. produceren, ook al gaat het daar kostbaarder dan elders in de wereld. Om een voorbeeld te noemen, dat nu al enigszins gaat mee spelen: het betere Amerikaanse graan wordt binnen de zes duur der dan het minder gewaardeer de Franse, dankzij een systeem van voorkeursrechten. Het ver schil is nu nog gering, maar het kan in dit systeem makkelijk worden vergroot. In principe is het voor de Britten al zuur, want onlogisch, dat ze veel moeten betalen voor Europese produkten, terwijl ze elders goedkoop te krijgen zijn, maar door een tolmuur worden geweerd. Dit wordt onaanvaard baar als niet alleen landen als de Verenigde Staten en Argen tinië hiervan de dupe zijn, maar leden van het gemenebest als Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Landen waarmee de Britten minstens zo nauwe ban den hebben als bijvoorbeeld Bonn met Oost-Duitsland, waarmee in het E. E. G.-verdrag rekening is gehouden. Juist om die banden eist Engeland een verzekering dat zijn gemenebest-partners na 1970 niet in de kou komen te staan buiten een tolmuur ten voordele van de Franse boeren. Een verzekering, met andere woorden, dat de gemeenschap niet gaat streven naar volledige zelfverzorging. Het verdrag van Rome rept daarover niet en de zes zouden die garantie best kunnen geven, Maar de E. E. G.-commissie wil volstaan met de verzekering dat de gemenebest-landen schappe lijk willen worden behandeld als het zover is, waarbij men eraan denkt dat tegen die tijd wel een wereldomvattende handelsrege ling gesloten zal moeten worden ook ten gerieve van andere mo gelijk gedupeerden als Argenti nië en de Verenigde Staten plus een reeks anderen die men te vriend wil houden, bijvoorbeeld Brazilië. Onderhandelaar Edward Heath kan misschien vertrouwen dat de E E. G. die toezegging ge stand zal doen. Maar het is een boodschap waarmee geen Britse regering mee bij het parlement aan kan komen. Zeker niet die van Mac-Millan waarin het ver trouwen door de ingrijpende re constructie al danig is getaand bij de kiezers. Maandagavond heeft een groep Lagerhuisleden al ingehaakt op de verklaringen van Heath en een motie inge diend om de regering aan te zet ten het been strak te houden. En lord Attlee heeft zich gehaast zijn afgrijzen over Britse deel neming in de E E. G. rond te bazuinen. Alle landbouwonderhandelin- gen in Brussel zijn moeizaam verlopen, maar hebben uiteinde lijk tot een aanvaardbaar com promis geleid. Met deze zal het ook wel lukken, al is het maar moeizaam. En dan kan men ver der gaan met andere potentiële struikelblokken, zoals de stem menverhouding in de vergrote E. E. G. en de kwestie van Zwe den en Zwitserland als oude E. V. A.-partners van Engeland die nu door hun neutraliteitsbe ginselen een beetje moeilijkheden krijgen met associatie. Het voor lopige gesprek kan nog gemak kelijk tot diep in de herfst du ren. (Nadruk verboden.) Twintig ton granaten onder het dorp Het Belgische plaatsje Ploeg- steert, nabij Ieperen, heeft de afgelopen 44 jaar op een waar kruitvat gestaan, zo meldt het Vlaamse blad „Het Laatste Nieuws". Bij grondwerkzaam heden heeft men n.l. ontdekt dat zich onder 't dorp een op slagplaats met zeker 20 ton artilleriegranaten bevindt, die de Duitsers daar in 1918 heb ben achtergelaten. Dwars over de opslagplaats, waar van de volle omvang nog niet bekend is, is in de loop der jaren een weg aangelegd en er vlak bij zijn huizen en een school gebouwd. De Belgische mijnopruimingsdiienst heeft reeds 10 ton van het gevaar lijke materieel geborgen. Nog maar zelden heeft de re gering zo lang moeten wachten op een advies van de Sociaal Economische Raad als op dat inzake de loonvorming, en bijna even zelden is dit geduld be loond met een advies, dat zo bo ven de vraagstelling uitgaat. Dit schrijft prof. dr. J. E. Andries- sen, hoogleraar te Amsterdam, in een artikel „De S. E. R. advi seert" in de gisteren verschenen Economisch-Statistische Berich ten. Hij vervolgtTot deze een voudige constatering moet men komen als men zich twee dingen voor ogen steltin de eerste plaats vroeg de staatssecretaris van Sociale Zaken de S. E. R. of de bij de toetsing van de C. A. O.'s gehanteerde normen, met name het productiviteitscriteri um per bedrijfstak, wellicht aan vulling of verbetering zouden Drie onbekenden, die kenne lijk goed met de plaatselijke si tuatie op de hoogte waren, heb ben woensdagavond om 11 uur een overval gepleegd op het wisselkantoor van het station Noord in Brussel. De 21.375 ton metende Noorse tankboot „Ferncoast" meldt een ontploffing in de machinekamer. Het schip ligt ter hoogte van Portugal. Een Noors lid van het machinekamerpersoneel heeft ernstige brandwonden opgelo pen. De „Ferncoast" was van de Perzische Golf op weg naar Liverpool. „Wij staan met het geweer bij de voet", zo karakteriseerde schout-bij-nacht Reeser gister morgen op een persconferentie in Hollandia de situatie op mili tair gebied. Hij zei, dat er geen sprake van was, dat de toestand op militair gebied zich toespitst. Met zijn uitspraak echter wilde de schout-bij-nacht echter ook aangeven, dat de strijdkrachten op de zelfde manier paraat blij ven ongeacht ontwikkelingen op politiek gebied. De laatste 24 uur zijn geen meldingen van Indonesische vliegtuigen binnengekomen, zei de schout-bij-nacht desgevraagd. De schendingen van het lucht ruim op 31 juli bij Fak-Fak, Kaimana, Sorong en Merauke bleven beperkt tot één vliegtuig. Bij Merauke werd een Hercules toestel waargenomen. De voed selvoorraden, die gedropt werden kwamen soms in zee terecht, zo als bij het eilandje Poelau Pand- jang voor Fak-Fak, waar de plaatselijke bevolking de goede ren, die jper parachute waren neergelaten gedeeltelijk uit het water wist op te vissen. De schout bij nacht sprak voorts de geruchten tegen, als zouden in het centrale bergland, met name in de Baliemvallei In donesische parachutisten zijn ge land. De militaire situatie in de om geving van Merauke beschreef hij als „een hele zoekpartij". De nog niet opgedroogde moerassen hebben een remmende invloed op de mobiliteit van iedereen. In het binnenland bewegen zich nog steeds patrouilles, die de Indonesische parachutisten ach tervolgen. Op een vraag of schout bij nacht Reeser nog een verhoogde spanning verwachtte, tegen de 17e augustus, antwoordde Ree ser te hopen, dat „de hele zaak dan wat tot rust gekomen zal zijn" en dat deze 17e augustus zich juist hierdoor van vorige jaren zal onderscheiden. Woensdag liep de onderzee bootjager Overijssel de haven van Hollandia binnen om des avonds weer te verdwijnen en zijn verdedigingstaak in de om geving van Nieuw-Guinea op te nemen. In vier Belgische provincies, Luik, Namen, Luxemburg en Limburg, zijn met ingang van 1 augustus de speelautomaten in café's verboden. Dit betekent dat er alleen al in de provincie Luik zeker een 10.000 van deze automaten, die voornamelijk van Amerikaanse makelij zijn, zullen moeten verdwijnen. De liefhebbers van een gokje zul len alleen nog maar muziek voor hun geld krijgen, want de grammofoon-automaten mogen blijven staan. Zij lieten zich onder bedrei ging van een vuurwapen 510.000 frank uitbetalen (ruim 36.500 gulden), waarna zij verdwenen. Een groepje taxichauffeurs dat zich op dat ogenblik bij de uitgang van het station bevond, op net tien meter van de plaats van de overval, heeft er niets van gemerkt. Van de daders ontbreekt elk spoor. Later is gemeld dat de over val door twee mannen is ge pleegd en dat de buit 510.000 frank (ruim 36.500 gulden) be droeg. In Praag is officieel bekend gemaakt, dat een Amerikaanse officier, commandant van één der Amerikaanse raketeenheden in West-Duitsland, in Tsjecho- Slowakije asiel heeft gevraagd. De officier, R. S. Hared, had dit gedaan „wegens rassendis criminatie". Tevens werd meegedeeld, dat een vrouw, die op een Ameri kaanse militaire basis in de Bondsrepubliek werkte, een verblijfsvergunning voor Tsje cho-Slowakije heeft gevraagd. In het communiqué werd niet gezegd, of deze vrouw de echt genote van de eerder genoemde officier is. Woensdagavond hebben zich in de industriestad Dudley, in Midden-Engeland, voor de derde achtereenvolgende avond beto gingen voorgedaan die gericht waren tegen kleurlingen. De po litie moest enkele malen politie honden op groepen van ruim honderd blanke betogers afstu ren die van plan waren naar delen van de stad, waar veel kleurlingen wonen, te trekken. Woensdagmiddag werden acht mannen, die op voorgaande da gen aan anti-kleurlingenrelle tjes hadden meegedaan, veroor deeld tot gevangenisstraffen variërend van één tot zes maan den. behoeven. Het antwoord daarop luidtEr valt niets te verbete- ren, het productiviteitscriterium is theoretisch zo onjuist en valt praktisch zo moeilijk te hante ren, dat men het maar beter geheel kan afschaffen. In de tweeae plaats stuurde ae staats- 1 secretaris enige tijd later aan de S. E. R. ter advies een met noes te ijver bewerkt voorontwerp Arbeidsvoorwaardenwet, het welk een nieuwe institutionele opzet van het loonvormingspro ces beoogde. De repliek daarop is gelijktijdig in het nieuwe ad vies gegeven, doordat een insti tutionele opzet wordt geboden, die zo hemelsbreed afwiikt van j die van het voorontwerp, dat dit in feite buiten discussie is ge- steld. Wat ook van de recente loon- politiek gezegd mag worden, men kan moeilijk volhouden dat de uitkomsten daarvan teleur stellend zijn geweest. Met haar ingewikkelde aanwijzingen aan het daardoor lastig wordende college van rijksbemiddelaars zou de overheid zich te veel met het loonspel hebben bemoeid, en dat dan bovendien nog aan de hand van onjuiste spelregels (de produktiviteit). Aldus het hoofdthema van de kritiek. Het college heeft onschatbare diens ten bewezen bij zijn zorg voor de opbouw van een aanvaardbare loonstructuur, maar het is be paald zwak als het er op aan komt de micro-economische cij fertjes van de voorgelegde con tracten eens op te tellen tot een macro-economisch totaal. De slotsom van dit alles zou, volgens prof. Andriessen, aldus kunnen luiden: Wanneer de overheid bij een optimistische waardering van de actief posten uit het S. E. R.-advies en enige correcties op dubieuze passief- posten het met het bedrijfsleven als „going concern" in de loon politiek zou willen wagen, zou zij dit slechts onder één belangrij ke voorwaarde kunnen doen. Die voorwaarde is dat zij niet de taak krijgt toebedeeld van een doorgaans wat slaperig colege van commissarissen, doch veel eer wordt aanvaard in de rol van een actief gedelegeerd commis saris, die met name kan ingrij pen zodra de voor de uitkering bestemde ruimte te hoog wordt vastgesteld. Bovendien zullen, wil een deconfiture vermeden worden, de startvoorwaarden gunstig moeten zijn. Wat dit be treft is de S. S. R. weinig geluk kig met de lanceringsdata van zijn loondenkbeelden. Het ad vies van 1955 kwam aan de voor avond van de overbesteding en het advies 1962 komt in een tijd, waarin zich al reeds een snelle kostenstijging heeft voorgedaan. De loonontwikkeling is daar aan niet vreemd geweest. Boven dien staat binnenkort nogal wat ruimtebeslag door verbetering van sociale verzekeringen e.d. te wachten. De gunstige omstan digheden voor de start van het nieuwe systeem zouden dan ook verkregen kunnen worden, won neer eerst enige tijd rust op het loonfront zou zijn bereikt, aldus prof. Andriessen. In de buurt van de Philippij- nen wordt een vliegtuig van de Amerikaanse marine vermist. Er bevinden zich 13 mensen aan boord. Men vreest dat het 200 km ten N. W. van Manilla in zee is gestort. Een inwoner van Krefeld is gestorven aan verstopping van de ingewanden. Enkele dagen tevoren had hij een stuk „kaas" gegeten, afkomstig uit een win kel van feestartikelen. Het pro- dukt was uit plastiek vervaar digd en op het oog niet van ech te kaas te onderscheiden. De overheid heeft nu in ge heel West-Duitsland de fopvoe- dingsmiddelen, die veelal uit Japan worden ingevoerd, in be slag laten nemen. De Bond van Handelaren in Speelgoederen wil een onder zoek laten instellen naar de toe laatbaarheid van deze en ande re „feestartikelen". ZATERDAG 4 AUGUSTUS HILVERSUM I 7.00 Nws; 7.10 Ochtendgymnast.; 7.20 Soc. strijdlied; 7.23 Lichte ochtend klanken (gr.); 8.00 Nws, post- duivenber. en soc. strijdlied; 8.19 Muzikale ochtendpost (gr.); 8.30 Voor de kinderen; 8.50 Wegwij zer, tips voor vakantie en snip perdagen 9.00 Ochtendgym. voor de vrouw; 9.10 Klass. muz. (gr.); 9.35 Waterstanden; 9.40 Meisjes koor; 10.00 Samen thuis, praatje; 10.05 Verder dan de wereld, Bij beloverdenking; 10.20 Melodieën- expres; 10.50 De wilde vaart, ca baret; 11.20 Sportnieuws; 11.45 Orgel en zang: lichte muz.; 12.15 De mens in de kosmos, lezing; 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuin bouw en postduivenber.12.34 Vers van de pers; 13.00 Nws; VARA-Varia; 13.20 Voor de jeugd; 14.10 Streekuitzending; 14.30 Lichte gram.14.50 Matinee op de vrije zaterdag: Concertge bouworkest klass. en mod. muz. 16.40 Boekenwijsheid; 17.00 Ra dio Jazzclub; 17.30 Act.; 18.00 In Groot-Brittannië is een discussie gaande of de regering maatregelen zou moeten treffen tegen fascistische propaganda. Zoals bekend zijn er de laat ste tijd in Londen relletjes ge weest op propagandabijeenkom- sten van de fascistisch getinte partij van sir Oswald Mosley. Naar aanleiding hiervan schreef donderdag de conserva tieve „Daily Telegraph" van oor deel te zijn dat men Mosley moet laten praten. De vrijheid van meningsuiting kan, zoals elke vrijheid mis bruikt worden, aldus het blad. Wie zich hieraan schuldig maakt moet de juridische ge volgen dragen. Er is echter geen reden iemand het zwijgen op te leggen of zijn uitlatingen te censureren. Sir Mosley vindt geen weer klank en zou dagenlang achter een kunnen praten zonder veel mensen, of zonder wellicht iemand te kunnen overtuigen. Hij is echter een vrij onder daan van onze koningin en de wet mag zijn recht om gehoord te worden niet aantasten, aldus meent de Daily Telegraph. door BARONESSE ORCZY 10) Nadruk verboden. Het was nu dicht bij tienen. De burger commissaris Cuisinier was klaar met zijn werk voor die dag en maakte zich gereed om naar huis te gaan en te gaan slapen. Hij was huisvader, en in zijn goede dagen een respecta bel burger, en ofschoon hij het opportunisme huldigde en niet alleen zijn politieke overtuigin gen maar ook zijn geweten aan de uitersten van deze tijd had opgeofferd, voelde hij innerlijk steeds nog een geheime verach ting voor de revolutionaire ro versbende die op dat tijdstip Frankrijk regeerde. Ieder ander burger dan Chauvelin zou de burger commissaris zonder twij fel een korte weigering gegeven hebben op een verzoek om een gevangene te zien op zo'n laat uur in de avond. Maar Chauve lin was geen man om tegenge sproken te worden en terwijl hij verscheidene tegenwerpingen mompelde in zijn slecht onder houden baard, gaf Cuisinier desondanks bevel dat de burger dadelijk naar een van de cellen gebracht moest worden. Paul Molé was waarlijk nors geworden. De cipier verklaarde de dat de gevangene zich nau welijks bewogen had sedert hij was opgesloten in de gemeen schappelijke cel. Hij zat in een hoek op de punt van een bank, met het gelaat naar de muur ge keerd, en schonk geen aandacht aan zijn medegevangenen noch aan de scherpe aanmerkingen van de gevangenenenbewaarder. Chauvelin ging op hem toe en maakte een korte opmerking. Molé hield hardnekkig een schouder naar hem toegekeerd, een vuile schouder, die naakt door een groot gat in zijn kiel te voorschijn kwam. Dit gedeel te van de cel was vrijwel in to tale duisternis gehuld: de zwak ke lichtstraal die door de open deur naar binnen viel, drong nauwelijks tot de afgelegen hoek van het smerig hol door. Het zelfde gevoel van verwarring en onwerkelijkheid kwam weer over Chauvelin toen hij naar het el lendig wezen keek, waarin hij een uur geleden de hooggeboren Sir Percy Blakeny herkend had. Nu kon hij tenauwernood een vage omtrek in de duisternis onderscheidende opgetrokken schouders, de lange ledematen en het naakte stuk schouder waarover een mat schijnsel glom van het verwijderde licht. Alle niet al te vriendelijke aanmer kingen van de bewaarder waren niet in staat de gevangene van houding te doen veranderen. „Laat hem alleen", zeide Chau velin ten slotte kortaf. „Ik heb gezien al wat ik wenste te zien". De cel was ondraaglijk heet en stoffig. Chauvelin werd er onpasselijk van en wendde zich om, met een rilling van afkeer. Er was niets van te verwachten nu van een voortgezet onder houd met de gevangen tegen stander. Hij had hem geziendat was voldoende. Hij had de hoog welgeboren Sir Percy Blakeny opgesloten gezien in een gemeen schappelijke cel met enige van de meest ontaarde en verworpen bandieten, die de modder van het bedorven Parijs kon ople veren; schijnbaar was hij niet geslaagd in een of andere onder neming die niet allleen vervuil de handen en gescheurde kleren van hem geëist had, maar dienst baarheid bij een doodarme, door ziekte verteerde meester wiens nabijheid alleen al een werkelij ke kwelling geweest moest zijn voor de verfijnde dandy. In waarheid was dit voldoen de om ieder wraakgevoel tevre den te stellen. Chauvelin voelde dat hij nu tevreden kon gaan rusten. Hij gaf bevelen dat Molé in een aparte cel moest gebracht worden, verbood iedere gemeen schap met wie ook, buiten of binnen het depót, en dat hij be waakt moest worden gedurende dag en nacht. Daarna ging hij zijns weegs. VI De volgende morgen deelde burger Chauvelin van het Comi té van Openbare veiligheid aan burger Fouquier-Tinville, offi cier van Justitie, mede dat de gevaarlijke Engelse spion, be kend staande als de Rode Pim pernel, nu veilig achter slot en grendel zat, en dat hij eerst naar de Abdij-gevangenis vervoerd moest worden en zo spoedig mo gelijk naar de guillotine. Nie mand kon enig gevaar lopen in deze tijd; er moest zelf geen kwestie van zijn, zijn bekend Verbond in discrediet te brengen of andere meer waardevolle aan wijzingen uit hem te krijgen. Zulke methoden waren in 't verleden ongunstig gebleken. Er was in deze dagen geen Engelsman veilig, en het zou burger Fouquier-Tinville niet veel hoofdbrekens kosten om een beschuldiging te verzinnen te gen genoemde Rode Pimpernel, hetgeen de noodzakelijkheid van een langdradige behandeling der zaak zou overbodig maken. Het revolutionaire gouvernement was op voet van oorlog met Engeland nu, en er konden met al die verderfelijke spionnen kor te metten gemaakt worden. Op het bevel van het Comité van Openbare Veiligheid werd Paul Molé uit de cel van het de pot in een gesloten rijtuig naar de Abdij-gevangenis vervoerd. Chauvelin smaakte de voldoe ning dit weldadig schouwspel vanuit de vensters van het com missariaat gade te slaan. Toen hij het gesloten rijtuig zag weg rijden, met Hèbert en twee man nen binnenin en twee anderen op de bok, keerde hij zich tot burger commissaris Cuisinier met een zucht van innige vol doening. (Wordt vervolgd.) Nws en comm.; 18.20 Draaiorgel- muz. (gr.); 18.30 Licht ensemble; 19.00 Artistieke staalkaart; 19.30 Op de helling, gesprek; 19.45 Kamermuz. (gr.); 19.55 Deze week, lezing; 20.00 Nws; 20.05 Marinierskapel; 20.40 Dansorkest en zangsolist; 21.10 Soc. comm.; 21.25 Roemeens orkest; 21.50 Op de oude toer: bejaarde melo dieën; 22.20 Sportnws; 22.30 Nws; 22.40 Licht instr. kwintet; 23.05 Lichte gram.; 23.55 Nws. HILVERSUM II 7.00 Nws; 7.15 Geestelijke liederen; 7.30 Gram.; 7.45 Morgengebed en overweging; 8.00 Nws; 8.15 Pluk het weekend (gr.); 8.50 Voor de huisvrouw; 10.00 Voor de kleu ters; 10.15 Mod. orkestmuz. (gr.) 11.00 Voor de zieken; 11.45 Klass. muz. (gr.); 12.00 Middagklok - noodklok; 12.04 Licht lunchconc. (gr.); 12.30 Meded. t.b.v. land en tuinbouw; 12.33 Licht lunch concert (gr.); 12.55 Nat. zwem- kamp. te Soest; 13.00 Nws; 13.15 Platennws13.25 Musicerende dilettanten; 13.50 Operetteklan ken (gr.); 14.30 Voor de jeugd; 15.30 Viool en piano. mod. muz.; 16.00 Gram.; 16.10 Als de dag van gisteren, klankbeeld; 16.40 Teenager keuze (gr.); 17.10 Jazzmuz. (gr.); 17.30 Boekbe- spr.; 17.40 Semi-klass. gram.; 18.30 Noem mij een land als Ne derland, gevar. progr.; 19.00 Nws; 19.10 Act.; 19.25 Kamer muz. (gr.); 19.55 Pop. klass. door het kamerorkest; 20.50 De pla- tenkoffer, gevar. progr.; 21.40 Weense klanken (gr.); 22.20 22.25 Boekbespr.; 22.30 Nws; 22.40 Wij luiden de zondag in; 23.00 Mod. orkestmuz. (gr.); 23.55 Nws. BRUSSEL (VI.) 12.00 Nws; 12.03 Pop. orkestparade; 12.30 Weerber.; 12.35 Pop. orkestpara- de; 13.00 Nws; 13.15 Weekend Juke-Box; 14.00 Lichte gram.; 14.30 Amus.muz. (gr.); 15.30 Broer en zus en zo16.00 Licht casinoconcert; 17.00 Nws; 17.15 Dagklapper en liturgische kalender; 17.20 Vrouwenkoor; 17.40 Symfonische jazz; 18.00 Vlaamse kerkorgels; 18.21 Klass. kamermuz. (gr.); 18.30 Voor de soldaten; 19.00 Nws; 19.30 Lichte gram.; 23.00 Nws; 23.05 Jazz; 23.55 Nws. Televisieprogramma's NED TV 15.00 Hallo Vader land een serie extra groeten van onze militairen op Nieuw- Guinea; 15.15 Jazz; 15.40 Russi sche volksdansen; 16.35 Reis- film over Noorwegen; 17.00 Voor grote en kleine kinderen; 19.30 Dierenfilm; 20.00 Journaal en weeroverzicht; 20.30 Internatio nale liedjes; 20.45 Televizier; 21.00 Caterina Valente-show; 21.50 TV-film; 22.15 Israëlisch Danstehater. BELGIË (VI.) 19.00 Int. landbouwkroniek; 19.30 Echo; 20.00 Nws; 20.30 Variétéprogr. 21.30 Feuilleton; 22.00 Eurovisie: Festival Joegoslavische folklore; 23.30 Nws.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 5