bestel Algemene Reisgids NECCHI JULIA Maison desme wnc- Gemeenteraad van Axel \HH0ÜÖ22ÖJ ZICHT Gesloten GESLOTEN WOON-EN WINKELHUIS Sportterrein Zaamslag ZOMERKVONDVOETBAL JV «ii m L. P. Wijfels Boekhandel Van de Sande BALASTORE ZONGORDIJNEN SUPERNOVA Fa. Stoffels- Risseeuw SCHILDÏFTZELF Vakantieregeling Bakkers REKLAME Vakantieregeling Slagers Polydor lak I BONTE-VAN MOSSEVELDE f<Jag 3 augustus 1962 rode-kruis- liegtuig roven :anga beschoten Vrijdag 3 augustus 1962 DE VRIJE ZEEUW Rag. 3 A. KLAASSEN j. A. MULLER geen paarden P. J. Willemsen DE BREE met pQLYDQp 250 gram gesorteerde koekjes voor 70 ct RESTANTEN n LER0 LAK Van Tatenliove ffl NIEUW! Antwerpse worstebroodjes Zalm- en Huzarenslaatjes Banketbakkerij „de Jonge" NU VOOR Loop vrij binnen - Kijk vrij binnen 4 ssbouillon 35 ct penbouillon 40 ct door het Rode Kruis ge- Dakota is woensdag, Kabalo in Noord-Katan- eschoten. Dit hebben func- rissen van het Rode Kruis isabethstad meegedeeld. Er niemand gewond, toestel, dat geladen was voedsel, was met toestem van de Verenigde Naties lisabethstad vertrokken om iongolo een zieke op te Kabalo, waar geen V. N.- krachten zijn, bevinden sterke eenheden van het tale Kongolese leger. Kon dat verder noordwaarts s het middelpunt van een gebied, dat door Katan- wordt bezet. Het is echter tlle kanten omringd door olees gebied. erdag j.l. zou in hetzelfde i een toestel van een Rho- :he maatschappij, dat op vas naar Kongolo, zijn be en. Het moest een nood- ïg maken in Manono. SCHOONMAMA WAS TE GOED i-jarige huisvrouw in Hai- heeft zich tof de rechter end om uitkomst daar schoonmoeder... te goed haar was. Zij verzocht rabbinale hof haar echt- oot opdracht te geven tot inrichten van aparte mruimten voor het gezin voor de schoonmama, at, zo klaagde zij, mijn ionmoeder doet al het houdelijke werk, zij kookt, ikt schoon en doet de in- en en dat geeft mij het ge- geheel onnuttig te zijn en a huishoudelijke taak niet te kunnen. chter wilde de kwestie van •te woningen nog even ijde laten maar besloot de schoonmoeder op te len om haar dringend te oeken niet „al te goed" te in zijn. leil van woensdag. Am- m Rubbers daarentegen etten enige vraag. HVA ialf puntje lager op 119. iitbreiden van de indu- aktiviteit van de Deli- thappij door het bouwen n fabriek in Nederland op ifty-basis met het Ameri- concern „General Cigar" iet vervaardigen van „ui garen dekblad, wordt ter wel als gunstig geken- doch dit goede nieuws in een lusteloze markt, orlopige akkoord met In- ten aanzien van de ie Nieuw-Guinea zette n geen verdere zoden aan k, voor de aandelen van happijen die vroeger in isië werkzaam waren. Het m ook zeer stil in de cul- leling. Staatsfondsen vast vanwege de ruime geld- In de lokale afdelingen 't zeer stil. Beursindices 31/7 1/8 2/8 ine. 465.1 464.0 458.7 rie 324.7 325.0 323.8 vaart 140.8 141.9 140.5 233.8 234.0 234.6 etc. 141.8 142.4 141.5 en 344.9 344.7 341.7 N abeurskoersen 371—373 gl (370'/j) >lie135.50—136.80 (135.60) 160.50—161.50 gl (160.101 r: 140—141.50 (139.30) ens: 570—577 (570Ui Adüieskoersen nlands bankpapier ivieskoersen voor buiten- ankpapier, vandaag gel- Amsterdam, luiden se pond 10.08—10.18, Ca- dollar 3.303.35, Ameri- dollar 3.57'a—3.61''2, frank (lOOi 73.26—73.75, ie frank (100) 7.21—7.26, mark (100) 89.70—90.20. kroon (100) 69.60— Zwitserse frank C100 80, Deense kroon (100) .90. Noorse kroon (100) 1.30, Oostenrijkse schil- 0) 13.9514.05, Italiaanse 0001 57.50 59.50. Portu- cudo (100) 12.60—12.75. peseta (100, gr. coup.) 5. Vergadering van dinsdag 31 juli. Aanwezig de leden: M. L. M. IJsebaert en C. de Putter (wet houders), C. van Bendegem, J. de Doelder, W. de Feijter, L. Ha melink, E. A. Maas, D. J. Oggel en J. Vink. Afwezig met kennisgeving: P. J. van Bendegem, A. H. van der Lee, J. C. van Luijk en K. Ha melink. Voorzitter: de heer M. K. van Dijke, burgemeester. Secretaris: de heer P. G. van den Bosse, gemeente-secretaris. Opening. De Voorzitter opent de verga dering met het uitspreken van het ambtsgebed. Onderzoek geloofsbrieven en toelating gekozen raadsleden. Ingevolge art. 8 van het Regle ment van Orde benoemt de Voorzitter een commissie be staande uit de heren C. van Ben degem, E. A. Maas en D. .T. Oggel. Na gehouden onderzoek rap porteert deze commissie bij mon de van de heer C. van Bendegem om tot toelating te beslissen van de benoemde raadsleden. De raad besluit overeenkom stig het uitgebracht advies. Notulen. Deze worden ongewijzigd vast gesteld. Ingekomen stukken en mede delingen. De heer Oggel informeert naai de brief van de minister van Wederopbouw of de gemeente voor de sanering van de Oude- wijk een bijdrage ontvangt van 50 ofwel 80 Verder vraagt spreker of ook een bijdrage wordt verleend over de totale bestedingskosten, zoals wegenaanleg enz., of dat zulks alleen betrekking heeft op de verwervingskosten De Voorzitter antwoordt dat de bijdrage 50 94 bedraagt en zulks alleen op de verwervingskosten. De heer Maas is niet tevreden over het antwoord dat het college geeft op zijn vraag omtrent de minder fraaie toestand achter een paar percelen aan de Bui tenweg. Hij nodigt het college uit om daar eens, samen met hem, te gaan zien. De Voorzitter kan met dit laatste akkoord gaan. De ingekomen stukken en mededelingen worden alsnu over eenkomstig het voorstel van B. en W. voor kennisgeving aange nomen. Zonder bespreking of hoofde lijke stemming worden achter eenvolgens aangenomen het: voorstel tot het aankopen van diverse perceeltjes ondergrond en voortuintjes in de Stations straat c.a. ten behoeve van de reconstructie van de traverse vanaf de spoorwegovergang tot aan het kruispunt Kanaalkade. Voorstel tot akkoordverklaring met de nieuwe salarismaatrege len per 1 januari 1962 voor de secretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand. Voorstel tol verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen aan de Zuidsingel aan de heer A. Allard te Gent (B.). Voorstel tot aankoop van het pand Oudewjjk 1 van de heer A. Dijkstra te Nijmegen. Voorstel tot uitgifte van bouw grond Pironstraat in na-erfpacht aan de heer J. Wittede Blaeij te Axel. Voorstel tot het aankopen van de woning le Verkorting 1 van de heer J. C. de Putter te Axel. Voorstel tot het verlenen van een krediet groot 1500 voor het onderzoeken van de mogelijkheid tot het stichten van een bejaar dencentrum. Voorstel tot het verlenen van een aanvullend krediet voor de aanleg invalsweg Kanaalkade met reconstructie van het kruis punt Kanaalkade/Zuidsingel/ Zeestraat/Kinderdijk. Voorstel tot aankoop van het pand Oudewijk 46 van de heer A. van de Wege te Axel. Voorstel tot het aanbrengen van een nieuwe verlichting Ka naalkade en kruispunt. De verlichting van de weg en het kruispunt zal ƒ23.500 kos ten, waarvoor worden geplaatst: 67 enkelarmige lichtmasten: 4 dubbel-armige lichtmasten; 3 verkeerszuilen; 3 verkeersseinen; 2 schakelkasten en 1800 meter kabel. Dit is alles nieuwe apparatuur, in afwijking van het voorstel van de N. V. P. Z. E. M. Daardoor komen vrij: 18 H. P. L.-lichtmasten en armaturenwaarde 7.200 14 TL-lichtmasten en ar maturen; waarde „5.250 Minder kosten van om bouw van 18 lichtmasten 3.455 Totaal 15.905 Van de 18 vrijgekomen H.P.L.- lichtmasten kunnen 12 stuks worden geplaatst aan de Kinder dijk. waarvoor de raad bij de le wijziging der gemeentebegroting reeds een krediet, groot 6.000 verleende. De resterende 6 H.P. L.- en 14 TL-lichtmasten kun nen weer worden gebruikt in de verschillende exploitatie-plannen. Op grond van het bovenstaan de stellen B. en W. voor: a. te besluiten tot het aanbren gen van een nieuwe verlich ting aan de Kanaalkade en het kruispunt overeenkomstig het door de N.V. P.Z.E. M. opgestelde plan, echter met inachtneming van bovenom schreven wijziging; b. B. en W. daarvoor een krediet te verlenen, groot ƒ23.500; c. t voor het verder in exploitatie 1 nemen van de exploitatie plannen „Oost" en „Zuid" een krediet te verlenen van even eens ƒ23.500. Voorstel tot verkoop van bouw grond in plan Noord-Oost aan de heer R. A. van Wiemeersch te Axel. De heer R. A. van Wiemeersch, aannemer te Axel, Evertsen- straat 28, wenst voor de bouw van 10 premie-woningen in plan Noord-Oost twee percelen bouw grond van de gemeente te kopen gezamenlijk groot 1657,50 m-. Ingevolge de geldende exploi tatie-opzet bedraagt de grond prijs 11 per m-. Tegen de gevraagde verkoop bestaan geen bezwaren. Voorstel tot verkoop van de rijkspolitiekazerne met bijbeho rende grond aan de staat dei- Nederlanden. De heer Oggel informeert of bij verkoop van de politiekazerne ook alle grond hierbij begrepen is. De Voorzitter antwoordt dat niet alle grond hieronder begre pen is. Dit laatste houdt verband met het geprojecteerde uitbrei dingsplan. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men. Voorstel tot voorlopige vast stelling van de gemeente- en bedrijfsrekeningen en goedkeu ring van de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over het dienstjaar 1960. Het voorstel wordt z.h.s. aan genomen. Voorstel tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. (7e wijziging). De heer Maas spreekt zijn ver wondering uit over de zinsnede in het pre-advies dat het G. O. niet meer gehoord zal worden. Het vraagstuk van de werk- classificatie is zeer belangrijk en het zou een stap achteruit zijn als het Georganiseerd Overleg hierbij niet betrokken wordt. De Voorzitter zegt dat er bij de heer Maas toch wel een mis verstand bestaat. B. en W. zeg gen dat het bijeenroepen van het G. O. in dit geval geen zin had, omdat deze wijziging van het ambtenarenreglement door de minister is voorgeschreven. Overigens wil het college wel bevorderen dat het G. O. binnen kort vergadert over de werkclas- sificatie. De heer C. van Bendegem wijst er op dat het G. O. wel ver gaderen kan om richtlijnen voor de classificatie aan te geven, maar het kan toch niet de be doeling zijn, dat iedere ambte naar daarbij individueel bespro ken wordt. Het voorstel wordt z.h.s. aan genomen. Voorstel om afwijzend tc lie- schikken op het verzoek van de slagers om hun winkels uit te zonderen van de koopavond. Naar aanleiding van de vast gestelde koopavond voor alle winkels, verzoeken de slagers een uitzondering te maken voor hun winkels. De verordening legt geen ver plichting op om de winkels open te houden, zodat de slagers, wan neer zij dat wensen, hun winkels gesloten kunnen houden op de koopavond. Wijziging van de verordening voor deze branche kan, met het oog op verzoeken van andere branches, de verordening illusoir maken. De heer Oggel is van mening, dat de slagers niet opgenomen moeten worden in de verorde ning voor de koopavond. De heer De Doelder is het eens met de heer Oggel. Het is wel zó, dat men niet verplicht is om zijn winkel open te zijn, maar als de mogelijkheid gelaten wordt levert dit bij nieuwe vestiging onderlinge moeilijkheden. De heer C. van Bendegem vindt ook dat nu de slagers zonder uitzondering tegen een koop avond zijn, wij het hun nu ook niet mogelijk moeten maken. De Voorzitter zegt dat het col lege er bij de slagers niet op aan dringt om open te blijven. Dit wordt geheel aan henzelf over gelaten. En als zij het nu toch eens zijn zuilen er ook geen moeilijkheden voor hen zijn om hun zaken op koopavond gesloten te houden. Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Voorstel tot uitgifte van de on dergrond en het terrein van de jeugdherberg in erfpacht aan de Stichting Nederlandse Jeugdher berg Centrale. B. en W. stellen voor aan de Stichting Nederlandse Jeugdher bergcentrale, Prof. Tulpstr. 4-6 te Amsterdam, met ingang van 1 januari 1951 voor de tijd van 99 jaren in erfpacht uit te geven een gedeelte, groot 1200 m2 of zoveel meer of minder als bij ka dastrale opmeting zal blijken aanwezig te zijn, van het perceel, kadastraal bekend gemeente Axel, sectie F, no. 1183, zijnde de ondergrond van de jeugdher berg, plaatselijk bekend Kinder dijk no. 5 en bijbehorend terrein, tegen een canon van 0,04 per m2 per jaar en voorts onder de voor erfpacht gebruikelijke be palingen en bedingen, o.m. ten aanzien van herziening van de erfpachtseanon en onder voor waarde dat de Stichting Neder landse Jeugdherberg Centrale aan de gemeente Axel tegelijk met passeren van de betreffende erfpachtsovereenkomst het recht van eerste hypotheek verleent op het gebouw van de jeugdher berg, Kinderdijk 5, voor de som van 54.000 tot zekerheid van de blijkens schuldbekentenis van 28 februari 1951 door genoemde Stiehing van de gemeente Axel ontvangen geldlening, per 1 maart 1962 pro resto groot 53.593.61, onder zodanige bepa lingen en bedingen als in ge noemde schuldbekentenis zijn vervat en voorts cfat de kosten der erfpachts- en der hypotheek akte en de registratierechten voor rekening van de Stichting Nederlandse Jeugdherberg Cen trale komen. Het voorstel van B. en W. wordt zonder bespreking of hoof delijke stemming aangenomen. Voorstel tot het aankopen van de woning Polenstraat 50 van de heer H. van de Velde te Axel. De heer Oggel informeert op welke gronden B. en W. nu aan de genoemde huurprijs komen. Overigens is hij niet tegen het voorstel. De Voorzitter antwoordt dat beter buiten deze vergadering om geïnformeerd kan worden. Het voorstel wordt hierna z.h.s. aangenomen. Voorstel tot het aankopen van ca. 20 ni grond van de heer J. Smies, Buitenweg 29 te Axel, in verband met doortrekken trottoir ter plaatse. De heer Oggel vindt de voor gestelde prijs voor deze grond te hoog. Dit zal consequenties heb ben bij volgende grondaankopen. Deze grond is geen bouwgrond, maar moet enke] dienen om een trottoir aan te leggen. De Voorzitter: Juist dit laatste was voor het college het argu ment om de grond te kopen tegen de genoemde prijs. Deze prijs vonden wij overigens billijk. De heer Oggel moet niet ver geten, dat de verkeerssituatie daar van dien aard is, dat de voetganger daar niet beschermd is. Het voorstel wordt z.h.s. aan genomen met aantekening dat de heer Oggel geacht wil worden te hebben tegengestemd. Voorstel tot hel doen restau reren van het schilderij „Gezicht op Axel" en tot het voteren van de daarvoor benodigde gelden. Op verzoek van B. en W. heeft de rijksinspecteur voor roerende monumenten de mogelijkheid van restauratie onderzocht van het schilderij „Gezicht op de stad Axel", aanwezig in de raadszaal. De kosten van restauratie zul len 850 bedragen, waarin 425 rijkssubsidie kan worden verkre gen. Deze kosten kunnen worden bestreden uit het cultureel fonds, waarin dit jaar voor het eerst circa 4000 wordt gestort. Zonder bespreking of hoofde lijke stemming conform het voorstel aangenomen. Voorstel op het verzoek van de Stichting Zeeuws Studiefonds de gemeentelijke bijdrage te verho gen van «,05 tot 0,10 per in woner. Zonder bespreking of hoofde lijke stemming conform het voorstel aangenomen. Voorstel tot het vaststellen van het exploitatieplan industrie terrein „Kleine Noordpolder II". B. en W. stellen voor 't exploi tatieplan industrieterrein „Kleine Noordpolder II", vast te stellen conform het overgelegde con cept en het college te machtigen tot het aanstellen van een vierde straatmaker. Zonder bespreking of hoofde lijke stemming conform het voor stel aangenomen. Rondvraag. De heer Maas vindt dat de ver lichting van de straten in plan Oost erg afsteekt bij die aan de Zuidsingel en Kanaalkade. Ook de onderlinge afstand verschilt nogal. De heer Oggel wenst namens de G. P. V.-fractie het volgende voorstel in te dienen; „Gezien het feit dat we waar schijnlijk binnen afzienbare tijd uit de gemeenschappelijke Dienst van Bouw- en Woningtoezicht kunnen treden, is het nodig om tijdig ons te bezinnen op de toe stand die dan ontstaat. Daar we dan zullen moeten komen tot een eigen dienst, stellen we voor om een commissie-ad-hoc te be noemen. die deze zaak kan voor bereiden en de raad kan advise ren tot de instelling van een eigen dienst voor Bouw- en Wo ningtoezicht. gemeentewerken en toezicht op de bedrijven, waarbij onzes inziens alle gemeentebe drijven behoren. Wat de grondexploitatie be treft, stellen we voor, indien mo gelijk, te komen tot een afzon derlijke dienst hiervoor; indien dit onmogelijk is, dan bovenge noemde commissie op te dragen advies uit te brengen over een plan dat alle bouwgrond van de gemeente omvat." Dit voorstel wordt gerenvoy- eerd naar B. en W. om advies. OPNIEUW STEMMEN IN NUTH Een aantal van ruim vijfhon derd inwoners van de gemeente Nuth in Zuid-Limburg zal ander maal een stem moeten uitbren gen voor de gemeenteraadsver kiezingen. Dit houdt verband met het feit, dat tijdens de eer der dit jaar (op 30 mei) gehou den verkiezing op een der stem bureaus in deze gemeente niet geheel conform de kieswet is ge handeld. Gebleken is namelijk dat bij deze verkiezingen een stem ten onrechte is uitgebracht. Een inwoonster van Nuth name lijk stemde ook namens haar man, die daags tevoren in een ziekenhuis was opgenomen, zon der dat de vrouw hiertoe een volmacht had ontvangen. Bij de zetelverdeling bleek die ene stem van beslissende beteke nis te zijn geweest. Op do lijst Moonen werknemende midden stand) werden in totaal 314 stemmen uitgebracht, waardoor deze groepering met twee zetels uit de stembus kwam. Het aan tal op de lijst Brasse (midden stand) uitgebrachte stemmen (313) bleek juist niet voldoende om ook twee van de in totaal 13 zetels aan deze politieke groe pering toe te kennen. Bij de op 30 mei gehouden verkiezing in Nuth werden in totaal 3139 stemmen uitgebracht.' Op woensdag 22 augustus zullen, de tot het bedoelde - district be horende inwoners van Nuth op nieuw hun stem moeten uit brengen. Op dit moment is ei- nog geen sprake van een her nieuwd opgeleefde verkiezings actie. Reclassent ging er met rapport vandoor De 24-jarige Amsterdamse kelner P. L. R„ die er woens dagmorgen in het reclasserings bureau van het Leger des Heiis aan de Vondelstraat met zijn dossier vandoor ging. is giste ren aangehouden. „Ik heb het: rapport gelezen, maar er klopt niks van", zei de reclassent bij zijn aanhouding. Omdat hij het er niet mee eens was. had hij het dossier maar verscheurd. De kelner gaat nu weer een tijdje naar de gevangenis, want hij liep nog in een proeftijd van een voorwaardelijke veroor deling. De heer Oggel vraagt of het nu niet mogelijk is de spoorweg overgang aan de Armendijk te verbeteren. De Voorzitter antwoordt dat vorig jaar de raad reeds besloten heeft om dit te laten zoals het is. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering met dankgebed. xy Met blijdschap geven wij kennis V? van de geboorte van onze Dochter C. J. VAN DER HAVE R VAN DER HAVE— CATTOIR Rotterdam-Z„ 1 aug. 1962. Krabbendijkestraat 41. Wilt U deze week nog een EMPO, PHOENIX, B.S.A. of UNION flets kopen Volgende week, vanaf 6 t/m 11 augustus is onze zaak wegens vakantie Rijwiel- en Bromfietsenhandel Vlooswijkstraat 36 Telefoon 3447 Terneuzen De Provinciale Afzet- commissie voor Zeeland maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilin gen kunnen worden aange voerd en geveild, vanaf: Vrijdag 3 augustus 1902: Yellow Transparent, 65 mm en op, mits niet gras groen. Maandag 6 augustus 1962: Yellow Transparent, 60 mm en op, mits niet gars- groen. Donderdag 9 augustus 1962: Yellow Transparent, 55 mm en op, mits niet gras groen. Stark Earliest, 55 mm en op, voldoende rood ge kleurd. In verband met blokvorming Yellow Transparent en Stark Earliest sorteren op 5 mm. Wegens vakantie van 6 tot 15 augustus. Horlogemaker Zaamslag Van zaterdag 4 t/m zater dag 18 augustus worden beslagen. Smederij Zaamslag TE KOOP AANGEBODEN met vrije uitgang en grote tuin. Voor alle doeleinden geschikt. Te bevragen bij: A. LEEN- HOUTS, Blekestraat 19 te Groede, Tel. 378. ZATERDAG, 4 AUG., 4 UUR ZAAMSLAG I— BOSUHKAPELLE 1 Entree 50 ct. Kinderen 10 ct. Zuidcrsportpark Terrein v.v. „Terneuzen" HEDENAVOND Aanvang 7 uur MISTRAPPERS tegen S. C. DE MEIJER Juwelier Gediplom. Horlogemaker Telefoon 3284 VOORHANDEN: De ZOMERD1ENSTEEGELING van de voor de PROVINCIE ZEELAND, waarin opgenomen ALLE dienstregelingen van Trein-, Boot- en Busverbindingen in Zeeland. Prijs 60 cent - Franco per post 70 cent Verkrijgbaar bij: VOOR TIMMER- EN HOBBYHUIS naar Verlengde van Steenbergenlaan 5 Terneuzen Telefoon 2971 oitm BflfflO» tmtmtt Onomiat An Mlou Éfottro Rtgallnp Vaagt nadera Mehtfngen aan Nnrlilmt 74 Tel. ISIS ItllMHB nM GESLOTEN van 6 t/m 18 AUGUSTUS: Bakkerij DE SMÏDT, Nieuwediepstraat 1. - Voor onze alleen vandaag-reclame zie étalage WIJ GAAN MET VAKANTIE VAN 6 TOT EN MET 15 AUGUSTUS. GESLOTEN van 6 t/m 20 augustus Slagerij p- VAN ES, Geraniumstraat 24. Het verpleeghuis „TER HOOGE", Koudekerkseweg.'Mid delburg, vraagt: a. EEN VERPLEEGSTER met diploma A of B als hoofd van de verpleegafdeling, tevens wnd. direc trice. Aanstelling in de rang van le verplegende. b. VERPLEEGHULPEN, min. leeftijd 17 jaar. Volledig lager onderwijs. Voor oudere krachten, die wat ervaring hebben, hoog loon. Intern. Sollicitaties Stichting „Verpleeg- en Rusthuizen Midden- Zeeland", Dam 73 te Middelburg. in 40 verschillende kleuren. Geschikt voor binnen en buiten en vele andere doel einden. Alleen verkrijgbaar bij SCHILDERSBEDRIJF Nieuwediepstraat 168 Terneuzen - Telefoon 3P41. BANKETBAKKERIJ 1 DIJKSTRA AT IT - TKL lilt - TKKNKUXBN |2XSXSX5>^«XS>«XSX§XSXSXSX5XSXSXSXSXS>«XSXSXSXSXS>«X5>^ Proef onze originele Neem voor het weekend NOORDSTRAAT 80 - TERNEUZEN' &<3XSXSXSX§>4S.<§>&.3&®<5>®<ë><S><SxS>'SxSXSxS®<a<5>®«l spotprijzen t J. BOERBOOMS NOORDSTRiMAT St—SI telefoon*** TERNEUZEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 3