Provinciaal nieuws fSJSE12 m Mevrouw, u krijgt het beste! T&hcVi Alge Victor de l urenne II De schrik der Saracenen Gem< MOEDES WORDEN... Commissie verwacht niet veel van rookverbod voor de jeugd BINNENLANDS NIEUWS BEURSO VERZICHT Ges Boekt ragrna 2 OE VRIJE ZEEUW Vrijdag A. KL A Vrijdag 3 augustus ÏJ)62 SAMENWERKING VAN VIER ZEEUWSE GEMEENTEN BIJ DE EXPLOITATIE VAN INDUSTRIETERREINEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Groede heb ben de raad voorgesteld samen te werken met Breskens, Hoofd plaat en Schoondijke bij de ex ploitatie van industrieterreinen. Deze drie gemeenten werkten op dit gebied reeds samen. De besturen der vier gemeenten zullen omtrent de plaats van het industrieterrein het advies inwinnen van hun stedebouw kundigen, een en ander in over leg met het Economisch Tech nologisch Instituut en de Pro vinciale Planologische Dienst. De deskundigen zullen ervoor moeten waken dat de recreatie ve ontwikkeling door industrie vestiging niet wordt belemmerd. Wanneer aan de gestelde voor waarde wordt voldaan, aldus de 4 colleges, zullen de gezamen lijke krachten worden gericht op het belang van een evenwich tige ontwikkeling van de streek. TERNEUZEN CADZAND Raadsvergadering Met vier tegen drie stemmen (de heren I. de Hullu, P. C. de Bruijne en J. Kools) stelde de raad de plaats vast voor de R.K. toeristenkerk ten zuiden van de Noorddijk op een gedeelte van perceel sectie E 58. Tevens werd bepaald, dat op genoemd perceel een parkeerterrein zal worden aangelegd. De bezwaren van de drie ge noemde lieren golden alleen de plaats. Zij betoogden, dat in het bestaande uitbreidingsplan plaats genoeg was en dan geen land bouwgrond aan het gestaag slin kende areaal diende te worden onttrokken. De voorzitter zei, dat deze open strandkerk niet te dicht bij de be bouwing kon komen. Er was reeds een plaats gedacht in het door de heren bedoelde gebied, maar dit kon niet door het stich- tingsgebied worden aanvaard. Tijdens deze vergadering, die woensdagavond werd gehouden, deelde de voorzitter mee, dat de 3 woningwetwoningen, waarvoor uit de toewijzing 1962 bouwvolu me aan Cadzand werd toegekend, thans onderhands aanbesteed Koninklijke onderscheiding Gister was het voor de heer P. M. de Ridder en de firma J. L. Jurrij een blijde dag, ten teken waarvan de vaderlandse driekleur van het bekende winkelpand in de Noordstraat wapperde. Veertig jaar geleden trad de heer De Ridder als jongmaatje „Piet" in dienst van de manufac- turenhandel van de heer Jurrij Sr en werkte zich door zijn ijver op tot chef van het voortdurend uit breidend personeel. Te ongeveer half twaalf verenig de zich de familie Jurrij met de personeelsleden in de ruime woon kamer van de heer Jurrij Sr, waarbij tevens aanwezig was de familie van de heer De Ridder en de wethouder van Openbare Wer ken de heer M. de Vos, die in zijn kwaliteit van waarnemend burge meester het genoegen had de ju bilaris, en tevens de familie Jur rij van harte geluk te wensen met de herdenking van diens 40 jarig jubileum, hetgeen blijk geeft van de goede onderlinge verstandhou ding. Het was de heer De Vos een grote voldoening te kunnen mede delen. dat het Hare Majesteit be haagd had de jubilaris te verle nen de eremedaille in zilver ver bonden aan de Orde van Oranje- Nassau, welke koninklijke onder scheiding hij daarna op de revers van de heer De Ridder spelde. De heer Jurrij Sr., daarna de ju bilaris feliciterende met de ko ninklijke onderscheiding, prees in hartelijke bewoordingen de werk lust en werkkracht van zijn per soneelschef, daarbij wijzende op de groei van het bedrijf in deze 40-jarige periode. De heer Jurrij Jr. complimen teerde vervolgens de heer De Rid der en overhandigde hem de ge bruikelijke enveloppe met inhoud. Vervolgens werd door een doch tertje van de heer Jurrij Jr mevr. De Ridder bloemen aangeboden. Nadat de heer De Ridder, mede namens zijn familie, dank had be tuigd voor de ontvangen konink lijke onderscheiding en de hem door de familie Jurrij bereide blij de herdenking van zijn jubileum werden verversingen rondgediend en bleef het gezelschap nog een uurtje gezellig bijeen. Geslaagd. Voor het Praktijkexamen Boek houden, gehouden te Middelburg en Goes, slaagde de heer J. Doorns, alhier. AXEL Opnieuw buitenlands bezoek aan Axel. Deze week heeft een vijftigtal schoolkinderen uit Birkenhead onder leiding van de hoofdonder wijzer, de heer R. F. B. Mitchell, een bezoek aan Axel en omge ving gebracht. Ook deze. groep werd in het stadhuis ontvangen door het college van burgemeester en wethouders. De kinderen overhandigden de burgemeester een boodschap van de burgemeester van Birken head en enkele boekwerken over die stad. De burgemeester heette de groep welkom en wees op het grote nut van dergelijke bezoe ken. Daarbij vertelde hij enkele bijzonderheden over Axel. Tevens verzocht hij een boodschap van hem te overhandigen aan zijn collega te Birkenhead. Hij bood de kinderen een glas limonade aan. Verschillende foto's in en voor het stadhuis werden gemaakt voor de Engelse per». konden worden aan de firma Van Poucke te IJzendijke voor 47.100. Verder deelde de voorzitter mede, dat een exploitatie-opzet voor het uitbreidingsplan Cad- zand-dorp werd opgemaakt. De grondprijs voor woningbouw is bepaald op 14,50 en die voor woningwetbouw op 14 per m2 waarmee de raad zich kon ver enigen. Z.h.s. ging de raad akkoord met de nieuwe gemeenschappelijke regeling inzake de Schoolartsen- dienst Zeeuws-Vlaanderen. Als gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de Schoolartsendienst werd aange wezen burgemeester J. A. Leen- houts. Aan de heer J. Vasseur-van Sluis werd een premie ingevolge de premieregeling woningverbe tering toegekend ter grootte van 1500 ten behoeve van de verbe tering van zijn woning W 45. Aan de N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten werd een lening van 17.515,90 gegarandeerd voor wat betreft rente en aflos. Deze lening werd toegezegd aan de heer J. S. Huigh te Schoondijke voor de bouw van een woning. Tot slot sprak de burgemeester het scheidende raadslid de heer J. Kools in hartelijke bewoordin gen toe. De heer Kools, die zich niet meer herkiesbaar had gesteld we gens het bereiken van de 65-jari- ge leeftijd en de plaats voor een jongere beschikbaar wenste te stellen heeft de gemeente Cad zand ook gediend als wethouder. De heer Kools op zijn beurt AGENDA VRIJDAG 3 AUG. TERNEUZEN: Luxor-Thealer, 8 uur: „Privé-leven van B. B." Zuidersportpark (terr. Ter- neuzen), 7 uur: Mistrappers— S.C. De Mejjer. ZATERDAG 4 AUG. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Privé-leven van B. B." Concertgebouw, 8 uur: „Ca nadese speurders". AXEL: Het Centrum, 6.30 en 9 u.: „Tarzans verboden schat". ZAAMSLAG: Sportterrein. 4 uur; Zaamslag IBoschkapel- le I. dankte voor de tot hem gerichte vriendelijke woorden. De heer I. de Hullu richtte het woord tot de heer Kools als oud ste raadslid. Na de vergadering bleef de raad ten afscheid van de heer Kools nog enige tijd in intieme sfeer bijeen. OOSTBURG Geslaagd Bij het te Utrecht ghouden exa men slaagde voor de akte M. O.-b (schoolakte) Frans de heer A. Verdonk, alhier. Negende ivereldvrijgezellencongres Een duizendtal vrijgezellen uit tien landen komt a.s. week einde voor het negende wereld- vrijgezellencongres in Düssel- dorf bijeen. Alle deelnemers moeten stukken overleggen waaruit blijkt dat zij ongehuwd zijn en nimmer gehuwd zijn ge weest. De organisator, Ger Greijn uit het Nederlandse Grevenbicht, heeft een veelzijdig program opgesteld, omvattend spreek beurten over „de psychologie van het alleen-zijn" en „de vrij gezel en de belastingen", rond ritten en -vaarten, bonte zon dagavond met uitroeping van de „vrijgezellenkoningin 1962", e.d. De prominentste gast zal zijn beschermheer Richard B. Kay uit Ohio, voorzitter van de Amerikaanse vrijgezellenorga- nisatie, die op de openings bijeenkomst zaterdagmiddag een toespraak houdt. Amerikaanse economen bieden Kennedy een vijfjarenplan voor hulp aan Indonesië aan Een groep Amerikaanse eco nomen heeft president Kennedy een vijfjarenplan voor hulp aan Indonesië aanbevolen. Nodig wordt geacht een bedrag van 390 miljoen dollar, waarvan Ameri ka maximaal 235 miljoen zou moeten verstrekken in de vorm Dit 's de titel van het nieuwe boek van van leningen en schenkingen. Dr.W. de Kok. Alles over zwangerschap. Dit is woensdag meegedeeld geboorte, babyverzorging en kleuter door het Bureau voor Interna- opvoeding. Dit waardevolle boek (184 tionale Ontwikkeling. pagina's In fraaie omslag) krijgt U ten De groep heeft een studiereis geschenke bij aanschaffing van een naar Indonesië gemaakt naar aanleiding van een aanbod, dat Kennedy aan president Soekarno heeft gedaan toen deze in april 1961 de Verenigde Staten be- BABYSET DE LUXE zocht. PERU VERZOEKT ONDERZOEK VAN HET I. M. F. De president van de Centrale Reservebank van de militaire Junta in Peru heeft gisteren het Internationale Monetaire Fonds verzocht een onderzoek in te stel len naar de economische toestand In Peru. Hij zei, dat de deviezen reserves van de bank zich de laatste dagen snel hadden her steld en dat er 6 miljoen dollar waren teruggekomen van de 14 miljoen dollar, die het land wa ren uitgegaan in verband met de onzekere politieke toestand. DE REIS VAN ULBR1CHT De onverwachte reis van de Oostduitse president, Ulbricht, naar Moskou kan volgens de mening van politieke waarne mers alleen maar verklaard worden in het licht van de kwes tie van een vredesverdrag. Men wijst er op dat de laatste tijd ook steeds meer in toespraken van Sowjetrussische politici en andere commentaren van die kant opgemerkt werd dat men niet eeuwig op een vredesverdrag met Duitsland kan wachten. In elk geval zou te verwachten zijn dat bij de huidige besprekingen in Moskou een termijn voor het sluiten van een verdrag gesteld zal worden. Van de aanvang af schijnen de Oostduitse machthebbers meer haast met het Sluiten van een vredesverdrag te hebben willen maken dan de Sowjetrussische. Het duidelijkst trad het Oost duitse ongeduld aan de dag toen Chroesjtsjef na het falen van de Parijse topconferentie in mei 1960 van een termijn van nog minstens zes a acht maanden sprak. Maar inmiddels zijn deze termijn en ook alle andere door Chroesjtsjef genoemde, verstre ken. jvjcuuimu J "uiuv-iiuiiuig rai» ccii U krijgt beslist het beste, als u Knorr bouillontabletten vraagt. Nieuw en modern, samengesteld van 't fijnste vlees en voor zien van heerlijke kruiden. Neem Knorr bouillontabletten voor uw eigengemaakte soep, voor uw drinkbouillon of als smaakverfijner voor uw gerechtenI laöieMH IHHOUO 22 6 Dubbeltabiet Vleesbouillon 35 ct Dubbeltablet Kippenbouillon 40 ct VROUW GEWURGD IN MAASTRICHT De Maastrichtse politie kreeg donderdagmiddag uif Kerkrade van de politie aldaar telefonisch mededeling dat op het politiebu reau in Kerkrade iemand was ko men melden, dat hij te Maastricht enkele uren eerder in het Anna- dal-flatgebouw een vrouw had ge wurgd. De recherche vond in de aan geduide flat inderdaad de be woonster, de 38-jarige weduwe A. M. L. S.T., levenloos in de slaapkamer. Zij was met een handdoek gewurgd. De dader, de 38-jarige W. van H., wonende te Heerlen-) verklaar de voor de recherche te Maas tricht, waarheen hij was overge bracht, de vrouw tijdens een twistgesprek in een moment van dolle woede met de doek, die daar voor het grijpen lag, te hebben gewurgd. De vier kinderen van de wedu we, een 17-jarige dochter en drie zoons van 7 tot 10 jaar waren niet thuis. De dader kende de vrouw al en kele jaren uit de tijd toen haar man nog leefde en kwam haar vrij geregeld bezoeken. De man is in het huis van be waring ingesloten, JONGEN VERDRONKEN De 15-jarige G. van Leuzen, een employé van het scheeps- reoaratiebedrijf Snijder te Has selt, is gistermorgen, toen hij iets van van de voor de wal lig gende schepen moest halen, over boord gevallen en verdronken. Een op een afstand zittende hengelaar zag hem vallen en ook de schippers bemerkten dat er iemand over boord viel. Di- rekt begaven drie schippers zich te water om de drenkeling te zoeken. Ze vonden hem ech ter niet. Toen men één der schepen verhaald had werd de drenkeling gauw gevonden. Een arts heeft nog getracht de levensgeesten op te wekken, maar dat is niet gelukt. De jongen was pas sinds maandag in dienst van het be drijf. GEARRESTEERD OP VERDENKING VAN BRANDSTICHTING De rijkspolitie te Schoonho ven heeft gistermorgen vroeg de 24-jarige zilversmid L. van T. van zijn bed gelicht, verdacht van brandstichting. De man heeft bekend en is in arrest ge steld. Gisternacht omstreeks half twee werd ontdekt dat één van de deuren van de R. K. kerk te Schoonhoven in brand stond. Het bleek, dat een bus benzine en ander brandbaar materiaal tegen de deur waren geplaatst en aangestoken. Met een blus- apparaat werd het vuur be dwongen. Er is een flink gat in de deur gebrand- INBKEKERSBENDE WAS NIET KIESKEURIG De inbrekersbende die de Am sterdamse recherche in het afge lopen weekeinde heeft opgerold, is in haar keuze niet kieskeurig geweest. Bjj de ruim 25 inbraken die zij sinds mei in Amsterdam pleegde, ontvreemdde de bende leden zowel duizenden guldens in contanten als sieraden, werphen gels, lappen stof, drank, radiotoe stellen, kleding en zelfs een ge hoorapparaat. Behalve de vijf mannen die in het weekeinde reeds werden aangehouden heeft de recherche nog twee mannen en een 29-jarige vrouw aange houden, die deel uitmaakten van dezelfde bende. Gebleken is dat deze groep inbrekers en dieven ook rijwielen en bromfietsen heeft gestolen. Het onderzoek in deze zaak is nog lang niet vol tooid, verwacht wordt dat nog meer aanhoudingen zullen ge schieden. VOORBEELD VAN DE VOLWASSENEN KAN NIET GEMIST WORDEN BIJ BESTRIJDING VAN OVERMATIG ROKEN De voorlichtingscommissie ro ken jeugd van de Landelijke Organisatie voor de Kankerbe strijding (L. O. K.) verwacht niet veel van verbodsbepalingen voor de jeugd met betrekking tot het roken. In het eindrapport, dat de voorlichtingscommissie dezer dagen aan de L. O. K. heeft uit gebracht, wordt geconcludeerd dat bij de bestrijding van het overmatig roken het voorbeeld van de volwassenen niet gemist kan worden. Wil men volgens de commissie resultaten berei ken, dan zal dit moeten geschie den langs educatieve weg en via vrijwillige medewerking. Daar voor zijn in het eindrapport en kele aanbevelingen gedaan. Voorlichting gewenst In haar eindrapport conclu deert de commissie, dat voor lichting van de jeugd omtrent de nadelen en gevaren van roken gewenst is. Deze voorlichting moet volgens de commissie reeds beginnen in de hoogste klassen van de lagere school en voort gezet worden tot het bereiken van de volwassen leeftijd. De voorlichting behoort te zijn aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de groepen, die men wenst te be reiken. Indirecte beïnvloeding van de jeugd wordt door de com missie aanbevolen, d.w.z. voor lichting door bij de jeugd ver trouwde leidinggevenden. Naast de indirecte beïnvloeding van de jeugd, is het volgens de voorlichtingscommissie denk baar via algemene propaganda en/of geëigende overheidsmaat regelen eveneens invloed uit te oefenen. De voorlichting moet worden opgevat als een gerichte actie van permanente aard bin nen het raam van de gezond heidsvoorlichting en -opvoeding. Voor dit doel acht de commissie de instelling van een centraal organiserend en stimulerend lichaam noodzakelijk. In het eindrapport wordt o.m. gesteld, dat de door de pers ver zorgde voorlichting alleen niet voldoende wordt geacht om jeugdige sportbeoefenaars en andere jeugdigen te overtuigen van de nadelen, welke aan het roken zijn verbonden. Men zal daarom, door ruimere publikatie in verenigings- en sportbladen, intensieve aandacht aan dit vraagstuk moeten wijden. Van bijzondere betekenis is ook de instelling van rportinstructeurs, gymnastiekleraren, sportleiders en andere leidinggevenden in de sportsector ten aanzien van het roken. Voorlichting omtrent dé gevaren van het roken door hun overgebracht kan van bijzondere betekenis zijn. 4. Als de mannen ontscheept zijn en de nieuwsgierige Byzan tijnen weer zijn afgedropen houdt Victor eerst appèl en na een korte toespraak zet de troep zich in be weging. „Ons doel is Smyrna, mannen", zegt Victor. „Ik heb gehoord dat de Saracenen zelfs dicht onder de poorten van Byzantium durven te komen. Nu ziet ge nog Byzantijnse soldaten, maar weldra komen we in een niemandsland, waar eik ogenblik een Saraceense rovers bende kan opduiken. Houdt dus uw wapens gereed en denk er aan, wij Franken geven geen pardon Onze groep is klein en dit land is onbekend en gevaarlijk voor ons. Niemand van ons kan zeggen, ho? groot in getal de vijand zal zijn. die we zullen ontmoeter, In ieder geval zijn wjj de eersten van ons leger, die deze streek betreden. Laten we allen trots zijn, dat we bij deze groep behoren!" Voorbeeld van artsen van grote betekenis De artsen vormen een catego rie, die volgens de commissie van grote betekenis moet worden geacht in de strijd tegen het overmatig roken. Veel zal daar bij afhangen van de mogelijkheid de medewerking van deze cate gorie te verwerven. Vooral zal het van belang zijn of de artsen bereid zullen zijn zelf een voor beeld te geven door overmatig roken na te laten. Een beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de behartiging van deze nieuwe facet van de algemene gezondheidszorg zal zeker niet tevergeefs gedaan worden, zo gelooft de voorlich tingscommissie. De ouders kunnen behalve via de huisartsen eveneens met vrucht bereikt worden via de medewerking van verschillende kruisverenigingen (moedercur sussen, vadercursussen). Commissie beëindigt haar taak De wegen waarlangs en de wijzen waarop de verschillende jeugdgroepen kunnen worden benaderd, zijn uitvoerig uiteen gezet in de rapporten van de doelcommissies. De commissie concludeert ten slotte, dat zij noch naar haar aard als commissie ad hoe, noch naar haar omvang en samen stelling, geschikt is een uitvoe rende taak op zich te nemen en heeft derhalve haar taak be ëindigd na indiening van het eindrapport. Het bestuur van de landelijke organisatie voor de kankerbestrijding beraadt zich thans over de uitvoering van de door de commissie gedane sug gesties. Het is echter van oor deel, reeds in dit stadium de voornaamste punten van dit rap port openbaar te moeten maken. RODE-KRUIS- VLIEGTUIG BOVEN KATANGA BESCHOTEN Een door het Rode Kruis ge huurde Dakota is woensdag, boven Kabalo in Noord-Katan- ga, beschoten. Dit hebben func tionarissen van het Rode Kruis in Elisabethstad meegedeeld. Er werd niemand gewond. Het toestel, dat geladen was met voedsel, was met toestem ming van de Verenigde Naties uit Elisabethstad vertrokken om in Kongolo een zieke op te halen. In Kabalo, waar geen V. N.- strijdkrachten zijn, bevinden zich sterke eenheden van het nationale Kongolese leger. Kon golo, dat verder noordwaarts ligt, is het middelpunt van een groot gebied, dat door Katan- gezen wordt bezet. Het is echter aan alle kanten omringd door Kongolees gebied. Zaterdag j.l, zou in hetzelfde gebied een toestel van een Rho- desische maatschappij, dat op weg was naar Kongolo, zijn be schoten. Het moest een nood landing maken in Manono. SCHOONMAMA WAS TE GOED Een 25-jarige huisvrouw in Hai fa heeft zich tof de rechter gewend om uitkomst daar haar schoonmoeder... te goed voor haar was. Zij verzocht het rabbinale hof haar echt genoot opdracht te geven tot het inrichten van aparte woonruimten voor het gezin en voor de schoonmama. Want, zo klaagde zij, mijn schoonmoeder doet al het huishoudelijke werk, zij kookt, maakt schoon en doet de in kopen en dat geeft mij het ge voel geheel onnuttig te zijn en mijn huishoudelijke taak niet aan te kunnen. De rechter wilde de kwestie van aparte woningen nog even terzijde laten maar besloot wel de schoonmoeder op te roepen om haar dringend te verzoeken niet „al te goed" te willen zijn. INTERNATIONALS ONGEANIMEERD De internationale waarden hebben gistermiddag bij de opening een ongeanimeerde ten dentie te zien gegeven met als gevolg dat de hoofdfondsen over de gehele linie met koers verliezen, ten opzichte van het voorgaande slotniveau, genoe gen hebben moeten nemen. De omzetten waren minimaal. AKU hield zich zeer goed op 369. min ruim 1 punt. Dit concern doet een bod op ƒ8.5 min aandelen van de maatschappij tot stro- veredeling „Sove" in Arnhem. Philips drie gulden lager op 159,80. Unilevers min 2 gulden bij een notering op 139,30 en Kon. Olie ruim één gulden be neden woensdag op 135,50. Hoogovens tenslotte daalden bijna 10 punten tot 568. Het bui tenland bleef uit de markt zo dat er van arbitragezijde geen aktiviteit viel waar te nemen. Na een paar dagen van hoge re koersen was Wall Street woensdag lager. Toch zijn de gepubliceerde berichten uit het Amerikaanse bedrijfsleven door- elkaar gunstig. Het aantal werk lozen daalde in juli in Amerika met 450.000 personen. De Neder landse hoodffondsen ondergin gen in Wall Street fractionele koersdalingen. Hiermede had men woensdag in Amsterdam reeds rekening gehouden. Toch viel de stemming bij de opening op het Damrak gistermiddag voor de hoofdfondsen niet mee. Dit moet dan ook hoofdzakelijk op rekening van de Westduitse beurzen worden geschreven iwaar koersdalingen van 10 pun ten tot meer werden geregi- llstreerd. Hier tegenover waren igeen factoren aanwezig die op het Damrak een betere tenden tie rechtvaardigden. Men nam de stemming gelaten op. Zoals gezegd werden er niet veel zaken gedaan. De orders van het pu bliek waren dun gezaaid. In het laatste beurshalfuur zorgden lichte buitenlandse vraag en wat lokale speculaties voor lich te koersverbeteringen. Philips kwam op 160.50, Kon. Olie op 135.70, Hoogovens op 572 en Unilever op 139,50. De scheepvaartsector kon zich vrij goed op het verhoogde ni veau van de vorige dag hand haven. Van de leidende cultures lag Deli een paar dubbeltjes be neden het sterk verhoogde koerspeil van woensdag. Am sterdam Rubbers daarentegen ontmoetten enige vraag. HVA een half puntje lager op 119. Het uitbreiden van de indu striële aktiviteit van de Deli- maatschappij door het bouwen van een fabriek in Nederland op fifty/fifty-basis met het Ameri kaanse concern „General Cigar" voor het vervaardigen van „ul- tra"-sigaren dekblad, wordt ter beurze wel als gunstig geken merkt, doch dit goede nieuws komt in een lusteloze markt. Het voorlopige akkoord met In donesië ten aanzien van de kwestie Nieuw-Guinea zette gisteren geen verdere zoden aan de dijk, voor de aandelen van maatschappijen die vroeger in Indonesië werkzaam waren. Het was dan ook zeer stil in de cul tuurafdeling. Staatsfondsen vast mede vanwege de ruime geld markt. In de lokale afdelingen was het zeer stil. Beursindices 31/7 1/8 2/8 Int. conc. 465.1 464.0 458.7 Industrie 324.7 325.0 323.8 Scheepvaart 140.8 141.9 140.5 Banken 233.8 234.0 234.6 Handel, etc. 141.8 142.4 141.5 Algemeen 344.9 344.7 341.7 Nabeurskoersen AKU: 371—373 gl (370V'j) Kon. Olie: 135.50—136.80 (135.60) Philips: 160.50—161.50 gl (160.101 Unilever: 140—141.50 (139.30) Hoogovens: 570—577 (570U l Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, vandaag gel dend in Amsterdam, luiden Engelse pond 10.08—10.18, Ca nadese dollar 3.303.35. Ameri kaanse dollar 3.57''23.61' Franse frank (lOOi 73.26—73.75, Belgische frank (100) 7.21—7.26, Duitse mark (100) 89.7090.20. Zweedse kroon (100) 69.60 70.60, Zwitserse frank (100' 83.3083.80, Deense kroon (100) 51.9052.90, Noorse kroon (100) 50.3051.30, Oostenrijkse schil ling (100) 13.95—14.05. Italiaanse lire 10.000 1 57.50—59.50. Portu gese escudo (100) 12.6012.75. Spaanse peseta (100, gr. coup.) 6.00—6.15. Aanwezig d IJsebaert en houders), C. de Doelder, W melink, E. A. en J. Vink. Afwezig me J. van Bendeg Lee, J. C. vat melink. Voorzitter: Dijke, burgerr Secretaris: den Bosse, ge Opening. De Voorzitti dering met h het ambtsgebt Onderzoek toelating gekt Ingevolge a ment van Voorzitter ee staande uit de degem, E. Gggel. Na gehoude porteert deze ie van de heei om tot toelatii de benoemde De raad bt stig het uitgel Notulen. Deze wordei gesteld. Ingekomen delingen. De heer Ogf de brief va Wederopbouw voor de sanei wijk een bijdi 50 ofwel Verder vraa een bijdrage v de totale best wegenaanleg alleen betrek verwervingskc De Voorzitt< bijdrage 50 alleen op de De heer Ma over het antwt geeft op zijn minder fraai een paar per tenweg. Hij no om daar eens te gaan zien. De Voorzit laatste akkooi De ingekt mededelingen eenkomstig h en W. voor k nomen. Zonder besi Me gevei van van C. J. VAN R. VAN DE Rotterdam-Z., Krabbendijkes Wilt U deze EMFO. PHOE of UNION fit Volgende we t/m 11 augu zaak wegens Rijwit Bromfiets V loos wijk Telefoon 3447 De Provin commissie vi maakt aan c bekend, dat gen kunnen w voerd en gevi Vrijdag 3 augi Yellow Tra mm en op, 1 groen. Maandag 6 ar Yellow Tra mm en op, r groen. Donderdag 9 a Yellow Tra mm en op, 1 groen. Stark Earli< op, voldoen kleurd. In verband nv Yellow Tra Stark Earlies 5 mm. VOORHAN1 De VOO wat Tre Prij Ver

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 2