Nog deze maand formele onderhandelingen onder auspiciën van Oe Thant Dr. Van Roijen in Nederland aangekomen de De zitting van Nieuw-Guinea-raad Volledige overeenstemming over oplossing van Algerijnse crisis Soblen krijgt geen politiek asiel in Engeland Amerikaanse persstem over Nieuw-Guinea HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- es MAANSTANDEN VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5666 AANSLAG OP PRESIDENT VAN GHANA Onderhoud van Oe Thant met mr. Sehurmann over Nieuw-Guinea CHROESJTSJOV NAAR DE VER. STATEN Hij wordt teruggestuurd naar de Ver. Staten LANCERING BOSBRAND IN ZUID-FRANKRIJK BEDWONGEN KENNEDY OVER DE PERUVIAANSE MILITAIRE JUNTA Repatriëring uit Nieuw-Guinea begint goed op gang te komen KAZERNE IN WEZEP WORDT OPVANGCENTRUM VOOR REPATRIANTEN Voormalige O. A. S.-leden veroordeeld IN MOEILIJKHEDEN OP DE NOORDZEE OE THANT NAAR MOSKOU Frankering by abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 53—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V, v"/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 .regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uor. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, heeft op een persconferentie meegedeeld te verwachten dat formele onderhandelingen over de kwestie Nieuw-Guinea onder zijn auspiciën midden augustus zouden worden gehouden. De voorlopige overeenkomst tussen Nederlandse en Indonesische vertegenwoordiger moeten door de beide regeringen worden goedgekeurd, zo vervolgde hij. Waarmee zij akkoord gaan gaat ook hij akkoord. Nederland en Indonesië zijn van plan een resolutie tot steun van de alge mene vergadering, die haar zit ting op 18 september begint, in te dienen. Oe Thant zei dat hij een speciale vertegenwoordiger zal benoemen voor de uitvoering van de resolutie. Er zouden geen financiële uit gaven voor de Verenigde Naties zijn, aldus Oe Thant. Oe Thant legde op zijn pers conferentie in antwoord op een vraag over de kwestie-Nieuw- Guinea de volgende verklaring af. „Wat betreft de kwestie-Nieuw- Guinea is het basisbeginsel, dat wat de twee regeringen (Neder land en Indonesië) ook overeen komen, dit mijn instemming zal hebben. Dat is het basisbeginsel, het basisdoel van mijn onderhande lingen met de twee regeringen. Natuurlijk zijn, zoals u weet, in formele voorlopige overeenkom sten tussen vertegenwoordigers van de twee regeringen vorige week bereikt onder de auspiciën van de heer Ellsworth Bunker, die bij deze informele onderhan delingen mij verving, en natuur lijk onderhield de heer Bunker gedurende al deze onderhande lingen voortdurend contact met mijde twee partijen zijn tot een voorlopige overeenkomst geko men over de wijze waarop het gezag over Westelijk Nieuw-Gui- nea zaj worden overgedragen en het zelfbeschikkingsrecht van de Papoeabevolking zal worden uitgevoerd." „De huidige afspraak is dat deze voorlopige overeenkomsten moeten worden goedgekeurd door de twee regeringen en dat dan omstreeks midden augustus formele en officiële onderhande lingen onder mijn auspiciën zul len worden gehouden. Zoals ik reeds een paar dagen geleden heb verklaard, ben ik optimistisch over liet slotresul- taat van deze onderhandelingen en ik ben ook van mening dat het zeer wenselijk zal zijn dat de algemene vergadering zulk een overeenkomst steunt en mij machtigt de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, na tuurlijk zonder dat dit orgaan daarbij financieel betrokken is. De huidige afspraak is dat Ne derland en Indonesië beide in de eerste paar dagen van de 17de zitting van de algemene vergade ring een gezamenlijke resolutie zullen indienen en ook is over eengekomen dat ik onmiddellijk na de aanvaarding van de reso lutie een speciale vertegenwoor diger voor het gebied benoem." In een dorp in het noorden van Ghana is woensdagavond een bom geworpen naar de auto van president Kwame Nkroemah. De president werd niet gedeerd, maar volgens een officiële mede deling is een kind om het leven gekomen en werden 56 mensen gewond, van wie velen ernstig. De aanslag werd gepleegd toen de 52-jarige president in het dorp Koelongoegoe uit zijn auto stap te om een grote groep schoolkin deren en anderen te begroeten. Hij kwam uit Opper Volta, waar hij een bespreking heeft gehad met president Maurice Jameogo. De omgeving werd door de politie afgezet en 25 mensen zijn voor een verhoor aangehouden. De politie heeft de wegen in het noorden van het land afge zet. Vijfentwintig personen zijn voor ondervraging aangehouden. Na het gebeurde werd de pre sident voor een medisch onder zoek naar een ziekenhuis ge bracht. De politie deed een dringend beroep op artsen uit steden in de nabijheid voor de meer dan vijf tig gewonden in Koeloengoegoe. Volgens het Ghanese pers agentschap zou het aantal doden tot vier zijn gestegen. Onder de slachtoffers zouden zich twee politiemannen bevinden. Met het lijntoestel van de K. L. M. uit New York is gister morgen aangekomen dr. J. H. van Roijen, de Nederlandse am bassadeur te Washington en lei der van de Nederlandse dele gatie die nabij Washington over Nederlands Nieuw-Guinea be sprekingen voert met een Indo nesische delegatie. De heer Van Roijen was vergezeld van zijn echtgenote. Tijdens een donderdag ge houden zitting van de Nieuw- Guinea-raad heeft de directeur van Binnenlandse Zaken, tevens algemeen gemachtigde voor de Nw-Guinea-raad, drs. H. Veld kamp, verklaard, dat het gou vernement bereid is 't senioren convent van de raad vertrouwe lijk inlichtingen te verschaften over de huidige politieke toe stand. De heer Veldkamp ver klaarde dit kort voordat de mo tie van het lid Kaisiepo in stemming zou worden gebracht, waarin „ter waarborging van het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's" onder meer gepleit wordt voor een bestuur onder de Verenigde Naties per 1 janu ari 1963. Kaisiepo deelde hierop mede de motie te zullen aan houden totdat de raad beter in gelicht zal zijn. Hij gaf de raad in overweging een petitie uit te geven over de toestand van het Papoeavolk. Na de verklaring van de heer Veldkamp moest de raad in allerijl een seniorenconvent be noemen, aangezien het vorige convent onlangs periodiek is af getreden. Na stemming werden Kaisie po, Bonai en Kamma gekozen. Voor de vierde plaats verwier ven twee kandidaten evenveel stemmen: pater dr. Van de Berg en mr. De Rijke. Het senioren convent van vorig jaar besloot vervolgens pater Van de Berg te benoemen. Over de datum van het vertrouwelijk gesprek tussen het gouvernement en het convent wordt overleg gepleegd. De senioren zijn verplicht tot geheimhouding. De vergadering van de Nieuw- Guinea-raad trok ongekende belangstelling van de autoch tone bevolking. Do publieke tri bune was geheel gevuld, terwijl tientallen Papoea's de beraad slagingen van buiten het ge bouw gadesloegen en beluister den. Van de begrotingsdebatten handelde de raad donderdag de algemeen financiële sector" af. De heer Veldkamp beantwoord de echter ook vragen buiten de financiële sector. Zo verklaar de hij onder meer, dat de raad niet was gekend in het besluit over de terugkeer van vrouwen en kinderen van Nederlandse ambtenaren, omdat dit een kwestie van personeelsbeleid is, waarmee de raad geen bemoeie nis heeft. „Van een opdracht tot terugkeer was geen sprake", aldus de heer Veldjcamp. ..Ad viezen zullen evenwel altijd po sitief luiden". Vele raadsleden drongen tenslotte aan op ver snelde Papoeanisering van de diverse diensten in Nieuw-Gui nea. Ondanks de organisatori sche opbouw van het gouverne mentsapparaat op Europees ni veau en ondanks moeilijkheden door de taalbarrière, zullen de Papoea's door het gouvernement in het apparaat worden inge past. onder meer door vereen voudiging van de werkzaam heden. Soebandrio in Djakarta AAN INDONESISCHE WENSEN IN HOOFDZAAK VOLDAAN De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soe bandrio, heeft donderdag ge zegd dat aan de Indonesische eisen inzake de toekomst van Westelijk Nieuw-Guinea in hoofzaak is voldaan. Hij zei dit na zijn aankomst in Djakarta tegen journalisten. Soebandrio deelde mee dat president Soo karno hem naar Amerika had gezonden om de situatie te on derzoeken. „Ik ben tot de slot som gekomen dat aan de Indo nesische eisen voor het grootste deel is voldaan". Aan journalisten die hij ter stond na zijn aankomst te woord stond meende de heer Van Roijen weinig nieuws te kunnen vertel len, omdat dit nieuws hem door middel van persbureaus reeds was vooruit geijld. Hij bevestig de dat er een overeenstemming is bereikt op essentiële punten. Met name is er een uitvoerige regeling getroffen voor het zelf beschikkingsrecht. Dit is, aldus de heer Van Roijen, in een over eenkomst met Indonesië over Nieuw-Guinea een punt, dat van Nederlandse zijde altijd als het meest belangrijke is beschouwd. Naar onze mening geeft een re geling waarover de delegaties thans overeenstemming bereik ten, waarborgen aan de Papoea bevolking voor een zinvolle uit spraak over haar toekomst. Het betreft hier natuurlijk een voor lopig akkoord en ik geloof wel, dat er op de belangrijkste pun ten een aanvaardbare oplossing is verkregen. Maar natuurlijk moet de regering het nog goed keuren en dan is daarna het laatste woord aan het parlement. Op een vraag van een der jour nalisten antwoordde dr. Van Roijen dat minister Soebandrio zal trachten er president Soe- karno van te overtuigen dat dat gene, wat de delegaties tot nu toe hebben bereikt, voor Indone sië aanvaardbaar is. Op een andere vraag, hoe de heer Van Roijen de toekomstige betrekkingen tussen Nederland en Indonesië ziet luidde het ant woord: „Ik ben er van overtuigd, dat het op den duur tussen Ne derland en Indonesië zal komen tot goede en hartelijke betrek kingen, al kan ik natuurlijk niet zeggen of dit in een nabije toe komst hel geval zal zijn door een akkoord over Nieuw-Guinea. Ik heb uiteraard niet in de kistral- bol gekeken". Zoals gemeld, zal de heer Van Roijen naar verwachting heden verslag uitbrengen aan de mi nisterraad. De Nederlandse gedelegeerde bij de V. N„ mr. C. W. A. bij de Verenigde Naties, mr. C. W. A. Schürmann, heeft woens dag over de kwestie Nieuw- Guinea een onderhoud gehad met secretaris-generaal Thant, dat 50 minuten duurde. Volgens een Nederlandse woordvoerder is daarbij gesproken over ver schillende technische kwesties, die nog op afdoening wachten voor een voorlopige overeen komst tussen Nederland en In donesië. Volgens Nederlandse zegslieden betreffen deze pun ten economische en militaire zaken. Vóór dc ontmoeting met de heer Schürmann had Oe Thant de heer Bunker ontvangen die hem had ingelicht ovc dr alge mene strekking der verkregen overeenstemming. Volgens bepaalde diplomatieke kringen in Washington zou Sowjetpremier Chroesjtsjef het voornemen koesteren in septem ber of oktober a.s. naar New York te reizen ter bijwoning van de algemene vergadering der Verenigde Naties. Tijdens zijn bezoek aan de V. S. zal hij mogelijk een ont moeting hebben met president Kennedy, hetzij in Washington, hetzij in New York. In bevoegde Amerikaanse kringen sluit men de mogelijk heid van een bezoek van Chroesjtsjef aan de V. S. niet uit. In officiële kringen onthoudt men zich echter van elke com mentaar. Bij de besprekingen over een oplossing van de Algerijnse cri sis is volledige overeenstemming bereikt. Dit heeft een woord voerder van de groep Tizi-Ouzou, Belkacem Krim en Moham med Boudiaf donderdag be kendgemaakt. Ben Bella's rechterhand Mo hammed Chider zei later tegen Robert Soblen, die in de V. S. tot levenslang is veroordeeld om dat hij Voor Rusland gespioneerd zou hebben, krijgt geen politiek asiel in Engeland. Dit is donder dag in het Lagerhuis meegedeeld door de Britse minister van Bin nenlandse Zaken, Henry Brooke. Soblen zal naar de V. S. wor den teruggestuurd. Woensdag is van de lucht machtbasis Vandenberg in Ca- lifornië een kunstmaan gelan ceerd door middel van een Thor- Agena raket. Deze lancering maakt deel uit van een reeks ge heime experimenten van de Amerikaanse luchtmacht. Bij zonderheden zijn dan oojt niet aan de pers bekendgemaakt. Een dinsdag in de omgeving van Salon de Provence, in het zuiden van Frankrijk, uitgebro ken bosbrand, is donderdag ochtend bedwongen. Een groot aantal brandweerlieden heeft aan het blussingswerk deelge nomen. President Kennedy verklaarde woensdag op zijn wekelijkse persconferentie dat zijn rege ring zich bemoedigd gevoelt door de vrijlating door de nieuwe Peruviaanse militaire junta van oud-president Prado. „Wij gevoelen ons eveneens bemoedigd door de verklaring van de junta, dat zij de burger lijke vrijheden zal herstellen en verkiezingen zal doen houden. Doch de Amerikaanse rege ring zou een wat vastomlijnder toezegging van de junta, dat zij het resultaat van dergelijke ver kiezingen zou erkennen, op prijs stellen", aldus de president. De Amerikaanse regering heeft, als gemeld, de diplomatie ke betrekkingen met Peru ver broken. nadat de militaire junta de macht aan zich had getrok ken en president Prado gevan gen had gezet. Zoals bekend vluchtte hij naar Israël. Op last van de Israëlische regering werd hij gedeporteerd. Op weg naar New York bracht hij zich met een mes verwondin gen toe. In Londen werd hij in een ziekenhuis opgenomen. Van daaruit heeft hij alles in het werk gesteld om in Engeland te kun nen blijven. Als laatste stap ver zocht hij de minister van Binnen landse Zaken om politiek asiel. Brooke zei, dat er geen reden bestond voor het verlenen van politiek asiel aan Soblen. Hij stond namelijk in de V. S. niet bloot aan vervolging vanwege zijn politieke overtuiging of huidskleur. Soblen was een ver oordeelde spion, die zich had wil len onttrekken aan een straf, hem opgelegd door een rechtbank van een democratisch land. Daar om. aldus Brooke, moeten wij de situatie onder de ogen zien die ontstaan zou zijn als Soblen zonder verwondingen in Enge land zou zijn aangekomen en op grond van deze situatie hande len. Soblen zou dan stellig geen voet op Britse bodem hebben journalisten dat het akkoord de volgende drie punten omvat: 1. Het politieke bureau van de F. L. N. 2. Verkiezingen voor een grond wetgevende vergadering. Deze verkiezingen zullen waar schijnlijk op 27 augustus ge houden worden. 3. Een bijeenkomst van de na tionale raad van de Algerijn se revolutie (het Algerijnse parlement). Het parlement zal een week na de verkiezingen bijeenkomen en dan de posi tie van het politieke bureau nader onder de loep nemen. Ben Bella heeft in zijn hoofd kwartier te Oran bekendge maakt, dat zijn zeven man tel lend politiek bureau heden naar Algiers zal gaan om daar het land te besturen. Boudiaf en Belkacem Krim willen een gro ter politiek bureau, waarin meer aanhangers van Ben Khedda zit ting hebben. Op deze wijze wil de groep-Ben Khedda meer in vloed krijgen op de politiek. Mohamed Boudiaf. een tegen stander van Ben Bella, zei tegen verslaggevers, dat zijn mening over het politieke bureau niet veranderd is. Omwille van de nationale eenheid heb ik echter besloten mijn zetel in het bureau in te nemen, aldus Boudiaf. Hoewel er in het communiqué, dat in Algiers is uitgegeven:, niets gezegd wordt over de po sitie van het nationale bevrij dingsleger, zou deze kwestie toch besproken zijn. Boudiaf verklaarde dat deze kwestie vóór de verkiezingen geregeld zal moeten zijn. Alle Algerijnse lei ders zouden voor samensmelting van de diverse commando's zijn en het militaire gezag onderge schikt willen zien aan het bur gerlijke. Van gezaghebbende Franse zijde is meegedeeld, dat de Fran- De operatie Spectrum, code naam voor de repatriëring van vrouwen en kinderen uit Nieuw- Guinea, begint goed op gang te komen. Uit Merauke zijn prak tisch alle vrouwen en kinderen vertrokken. Uit andere plaatsen beginnen de op ruime schaal verspreide speciale formulieren voor opgave voor vertrek in steeds grotere aantallen binnen te komen. Wat Hollandia betreft staan ruim 400 vrouwen en kinderen gereed om, zodra zij worden af geroepen, te vertrekken. Het totale aantal dat zich heeft op gegeven' is veel hoger. Ter-versnelling van de moge lijkheid van vertrek heeft de Nederlandse regering behalve de twee Super Constellations ook een DC-8 in laten leggen. De Willem de Zwijger-kazerne te Wezep zal ter beschikking worden gesteld van het ministe rie van Maatschappelijk Werk als opvangcentrum voor repa trianten uit Nieuw-Guinea. Het ministerie van Maatschappelijk Het dagblad ..Baltimore Sun" heeft donderdag de Nederlands- Indonesische overeenstemming over Nieuw-Guinea en het Brits-Maleise verdrag over een Malesische federatie verwel komd. Het blad schrijft, dat de twee overeenkomsten de toe komst van Zuid Oost-Azië een gezonder aanzien geven. Het hoofdartikel vervolgt „De overeenstemming over Nieuw-Guinea in haar huidige vorm zal een situatie beëindi gen, die door Soekarno zelf was geschapen, maar die hem ook tot last was geworden. Zelfs een demagogocratie is geen lang leven beschoren op een voort durend dieet van chauvinisme. Vroeger of later zouden de mi litaire verplichtingen die het op eisen van Nieuw-Guinea ver oorzaakte en de spanning in een toch al zwakke economie de communisten alle kansen ge geven hebben. De oorlog vergde ook het uiterste van de Neder landse middelen, die in een land werden geïnvesteerd, zonder dat er een hoop op winst bestaat..." De „Baltimore Sun" vervolgt: „Evenmin kan iemand Soe karno, Kroesjtsjov of zelfs president Macapagal van de Philippijnen de roep van ko lonialisme tegen Borneo aan heffen, wanneer de Brits-Ma- leise overeenkomst doorgaat". „In beide overeenkomsten zijn de communisten de verliezers. In hun verliezen is inbegrepen het grote Indonesische poten tieel voor chaos in geval van oorlog, de mogelijkheid van een machtsovername in Singapore en 't propagandistisch gebruik, dat zij gemaakt konden hebben van koloniaal beheer over Bor neo en Westelijk Nieuw-Gui nea...", aldus de „Baltimore Sun". Werk beschikt zelf over enige opvangcentra maar de capaciteit daarvan is te gering en daarom wordt de Willem de Zwijger kazerne ter beschikking gesteld. Op 16 augustus worden in Wezep de eerste repatrianten verwacht. Op het ogenblik is in de Willem de Zwijger-kazerne een afdeling lichte luchtdoel artillerie gelegerd. Deze wordt overgeplaatst naar de leger plaats 't Harde. Van de zijde van het ministerie van Maatschappelijk Werk deel de men desgevraagd mede dat de kazerne in Wezep alleen zal worden gebruikt als de normale opvangcentra (de contractpen sions) van het ministerie van Maatschappelijk Werk onvol doende huisvestingsmogelijk heden zullen bieden. De kazerne zal dus dienen als een reserve. Voor het geval er een groter aantal personen in één keer naar Nederland terugkeert, men denkt hierbij aan schepen met repa trianten, wil men de kazerne in Wezep ook benutten als eerste opvangmogelijkheid. Hier kun nen dan bepaalde voorzieningen als medische zorg en eventueel verstrekking van kleding, cen traal gebeuren. De repatrianten blilven in dat geval slechts korte tijd in Wezep. Men zal zo spoe dig mogelijk voor andere huis vesting zorg dragen, aldus het ministerie van Maatschappelijk werk. Een militaire rechtbank in Parijs heeft donderdag de 31- jarige luitenant Daniël Godot en de 33-jarige sergeant-majoor Mare Robin tot ieder twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens aanslagen in Frankrijk die zij als lid van het geheime leger, de O. A. S„ hadden ge pleegd. Een medeplichtige, luite nant Roger Bernard, kreeg tien jaar. In alle drie gevallen waren verzachtende omstandigheden in aanmerking genomen. De beklaagden waren beschul digd van een komplot tegen de staat en desertie uit het leger. Godot en Robin waren bovendien aangeklaagd wegens poging tot moord en Bernard wegens het stelen, van wapens. De drie mannen hadden een aanval gedaan op een militair kamp bii Versailles en op twee officieren in het gebied van Pa rijs. Op een Parijs station had den zij een kneedbom laten ont ploffen. se regering, beangstigd als zij is door de uittocht van de Euro peanen uit Algerië, bereid is om alle mogelijke steun te verlenen aan het politieke bureau van Ben Bella. Later is gebleken dat Chider zijn verklaring ook afgelegd heeft namens Belkacem Krim"en Boudiaf. Op de Noordzee.~ongeveer^80 mijl ten noorden van IJmüiden. meldde donderdag de schipper van de IJmuidense motortrawl- logger IJmüiden 81 de ',;Jan",' dat het schip ernstige lekkage had opgelopen en hulp nodig had. Uit IJmüiden vertrok de sleepboot „Titan" van'N.'.V. Bu reau Wijsmuller om de 103 ton metende dogger met pompmate- riaal assistentie te verlenen. De „Titan" bereikte", omstreeks half zes de in zinkende,toestand verkerende „Jan", 's Middags was de Katwijk 31 „Petronella" al bij de IJmüiden, 81 aangeko men om in de buurt tte blijven en te helpen bij het pompen door de bemanning van de „Jan" met de eigen handpom pen. Dit werk kon bij aankomst van de „Titan" worden gestaakt, daar de „Titan"-bemanning ver plaatsbare motorbergingspom- pen overzette die de machine kamer spoedig droog pompten. De „Titan" zal de IJmüiden 81 naar IJmüiden slepen, waar het transport hedenochtend om streeks vijf uur werd verwacht. Waarnemend secretaris-gene raal Oe Thant van de V. N. heeft donderdag op een pers conferentie in New York mee gedeeld, dat hij op 24 augustus Moskou zal bezoeken voorover leg met Chroesjtsjov. NIEUWE AARDBEVING BH NIEUW-GUINEA Het koninklijk observatorium in Hong Kong heeft bekend gemaakt, dat woensdag om 13.44 uur plaatselijke tijd een aard beving is waargenomen. De tril lingen duurden 80 minuten. Het epicentrum werd geschat op on geveer 4500 km ten zuidoosten van Hong Kong, in de om geving van Nieuw-Guinea. Dinsdag j.l. was reeds een aardbeving in het gebied van de Bismarckzee waargenomen. AF EN TOE ZON Woensdag bezorgde een on weersstoring, die over Frankrijk naar het oosten trok, ons op enige plaatsen een buitje. Daar achter breidde een zwakke rug zich over ons land uit. Ten wes ten van Ierland naderde intus sen een volgende storing. Deze zal vandaag zijn invloed over Engeland gaan uitbreiden. Bij ons blijft het vandaag nog op de meeste plaatsen droog weer met af en toe zonneschijn. De wind wordt zwak tot matig uit westelijke richtingen. In de temperaturen zal wei nig verandering komen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zelfde temperaturen Af en toe zonneschijn en op dc meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde maxi mumtemperaturen. VRIJDAG 3 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 3.35 3.48 Terneuzen 4.10 4.23 Hansweert 4.50 5.03 Walsoorden 5.00 5.13 ZATERDAG 4 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 4.09 4.24 Terneuzen 4.44 4.59 Hansweert 5.24 5.39 Walsoorden 5.34 5.49 ZON MAAN op onder op onder Aug. 3 5.03 20.28 8.01 21-.54 4 5.05 20.26 9.05 22.15 5 5-06 20.25 10.10 22.34

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1